Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty4/2015 (cz. 2)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

4/2015 (cz. 2)

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dystanse cywilizacyjne w konsumpcji Polaków i ich uwarunkowania w kontekście trendów występujących w Unii Europejskiej

Konsumpcja, będąc jedną z ważniejszych kategorii w ekonomii, podlega wielu zmianom, które determinowane są m.in. procesem globalizacji oraz integracji europejskiej. Celem rozważań jest ukazanie dokonujących się w Polsce przemian w konsumpcji, które wyrażają się jej unowocześnieniem oraz ich wybranych uwarunkowań, a także dystansów dzielących polskich konsumentów od konsumentów z wysoko rozwiniętych gospodarczo państw Unii Europejskiej. Wzrost gospodarczy nie przekłada się bowiem automatycznie na postęp cywilizacyjny. Dystanse cywilizacyjne wyrażają się w wielu wymiarach, a w tym w zakresie ekonomicznym, społecznym, demograficznym i kulturowym. Artykuł został oparty na analizie danych wtórnych, a w szczególności raportów badawczych oraz danych gromadzonych przez Eurostat i Główny Urząd Statystyczny.
Wiedza o różnicach występujących w poziomie konsumpcji między krajami członkowskimi Unii Europejskiej może stanowić podstawę budowy strategii przedsiębiorstw uwzględniających potrzeby konsumentów oraz być wykorzystywana w projektowaniu działań marketingowych firm funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej. Artykuł jest przeglądem literatury.
Słowa kluczowe: konsumpcja, dystanse cywilizacyjne, skutki integracji europejskiej, tożsamość kulturowa Polaków, styl życia.
Kody JEL: D1, M3

Civilization Gaps in Poles' Consumption and Their Determinants in the Context of the Trends Taking Place in the European Union

Consumption, being one of the most important categories in economics, is subject to many changes which are determined, inter alia, by the process of globalisation and the European integration. An aim of considerations is to show the transformations under way in Poland in consumption, which are manifested by its modernisation, and their selected determinants as well as the gaps separating Polish consumers from consumers from the economically highly developed states of the European Union as economic growth does not translate automatically into civilization progress. Civilization gaps express themselves in many dimensions, including economic, social, demographic, and cultural. The article is based on an analysis of secondary data and, particularly, research reports as well as the data collected by Eurostat and the Poland's Central Statistical Office.
Knowledge of the differences occurring in the level of consumption between the EC member states may be a basis for building the strategies of enterprises taking into account consumers' needs and may be used in designing marketing activities of the firms operating in the European Union's market. The article is a literature review.
Key words: consumption, civilization gaps, effects of European integration, Poles' cultural identity, lifestyle.
JEL codes: D1, M3

Цивилизационные бреши в потреблении поляков и их обусловлен-ности в контексте трендов, выступающих в Европейском Союзе

Потребление, будучи одной из важнейших категорий в экономии, подвергается многим изменениям, которые предопределяюся, в частности, процессом глобализации и европейской интеграции. Цель рассуждений - указать происходящие в Польше изменения в потреблении, которые выражаются его модернизацией, а также их избранные обусловленности и расстояние, разделяющее польских потребителей от потребителей из экономически высокоразвитых государств Европейского Союза, ибо экономический рост не вызывает автоматически цивилизационный прогресс. Цивилизационные бреши выражаются во многих измерениях, в том числе в экономическом, социальном, демографическом и культурном отношении. Статья основана на анализе вторичных данных, в особенности же отчетов об исследованиях и данных, накопляемых Евростатом и ЦСУ Польши.
Знания об отличиях, выступающих в уровне потребления между странами-членами Евросоюза, могут быть основой для построения стратегии предприятий, учитывающих потребности потребителей, а также использоваться в проектировании маркетинговых действий фирм, функционирующих на рынке Евросоюза. Статья - обзор литературы.
Ключевые слова: потребление, цивилизационные бреши, последствия европейской интеграции, культурное тождество поляков, стиль жизни.
Коды JEL: D1, M3


Dawid Szostek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Struktura konsumpcji i jakość życia wielodzietnych gospodarstw domowych

Celem rozważań jest opisanie struktury konsumpcji i jakości życia wielodzietnych gospodarstw domowych w Polsce. Autor bazuje na wynikach badania pilotażowego przeprowadzonego w 2014 roku metodą ankiety internetowej on-line wśród 34 tego typu gospodarstw. Dane skonfrontowano z podobnymi wynikami badań GUS z2012 roku. Wykorzystano także dostępną literaturę. Główne wyniki badań dotyczą następujących kwestii:
dochody rozporządzalne i wydatki gospodarstw (dochody per capita okazały się niższe w gospodarstwach wielodzietnych niż w próbie polskich gospodarstw domowych),
struktura wydatków (z niewielkimi wyjątkami jest zbliżona w obu typach gospodarstw),
poziom zaspokojenia potrzeb (do najsłabiej zaspokojonych potrzeb należą: oszczędności, rekreacja i kultura oraz wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego),
warunki bytowe i mieszkaniowe gospodarstw wielodzietnych są co najmniej tak dobre, jak innych gospodarstw w Polsce,
subiektywne oceny aspektów życia są neutralne bądź umiarkowanie pozytywne.
Wyniki badania pozwolą na lepsze zaplanowanie działań przedsiębiorstw (w tym marketingowych) kierowanych do segmentu gospodarstw wielodzietnych. Pozwolą też na lepsze poznanie specyfiki tego typu gospodarstw, również przez inne instytucje (rządowe, non profit).
Słowa kluczowe: gospodarstwa wielodzietne, konsumpcja, jakość życia.
Kody JEL: O11, O32

Consumption Pattern and Quality of Life of Large Households

An aim of considerations is to describe the consumption pattern and quality of life of large households in Poland. The author relies on findings of the pilot survey carried out in 2014 by the method of Internet on-line survey among 34 such households. The data were confronted with similar results of CSO surveys of 2012. There was also used the available literature. The main research findings concern the following issues:
disposable income and expenditure of households (per capita income appeared to be lower in large households than in the sample of Polish households as a whole);
structure of expenditure (with few exceptions, it is similar in both types of households);
level of needs satisfaction (the least satisfied needs are savings, recreation and culture as well as household equipment and management);
large households' living and housing conditions are at least as good as those of other households in Poland;
subjective evaluation of the aspects of life is neutral or moderately positive.
The research findings will allow better planning of activities to be carried out by enterprises (including marketing ones) addressed to the segment of large households. They will also allow a better recognition of the specificity of such households also by other institutions (governmental, non-profit).
Key words: large households, consumption, quality of life.
JEL codes: O11, O32


Структура потребления и качество жизни многодетных домохозяйств

Цель рассуждений - описать структуру потребления и качество жизни многодетных домохозяйств в Польше. Автор основывается на результатах пилотного обследования, проведенного в 2014 г. по методу интернет-опроса онлайн среди 34 такого рода хозяйств. Данные сопоставили с похожими результатми обследований ЦСУ из 2012 г. Использовали также доступную литературу. Основные результаты обследований касаются следующих вопросов:
чистые доходы и расходы хозяйств (доходы на душу населения оказались более низкими в многодетных семьях, нежели в общей выборке польских домохозяйств);
структура расходов (с небольшими исключениями она сходна в обоих типах хозяйств);
уровень удовлетворения потребностей (к числу слабее всего удовлетворенных потребностей относятся: сбережения, отдых и культура, а также оборудование и ведение домохозяйства);
бытовые и жилищные условия многодетных хозяйств по крайней мере столь же хороши, как и других хозяйств в Польше;
субъективные оценки аспектов жизни нейтральны или умеренно положительны.
Результаты обследования позволят лучше планировать действия предприятий (в том числе маркетинговые), направленные на сегмент многодетных хозяйств. Они тоже позволят лучше узнать специфику такого рода хозяйств, также другими учреждениями (правительственными, некоммерческими).
Ключевые слова: многодетные хозяйства, потребление, качество жизни.
Коды JEL: O11, O32


Urszula Grzega
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dochód i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2004 i 2012

Celem rozważań jest przedstawienie zmian w sytuacji dochodowej i konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w 2012 roku w relacji do 2004 roku Materiał badawczy stanowiły wtórne źródła informacji (dane makroekonomiczne Eurostat). W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej i ekonomicznej.
Dochód, konsumpcja oraz poziom życia stanowią zbiór powiązanych ze sobą elementów. Ich związek z integracją europejską ma charakter niebezpośredni, odroczony w czasie i zróżnicowany. Jednym z celów integracji Polski z UE była poprawa poziomu życia ludności. Ocena zmian w tym zakresie wskazuje na poprawę sytuacji dochodowej i korzystną zmianę proporcji wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych, wciąż jednak obserwuje się znaczne dysproporcje w stosunku do średniej unijnej. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: dochody, wydatki konsumpcyjne, konsumpcja indywidualna, gospodarstwo domowe, Unia Europejska.
Kody JEL: D1, E2

Income and Consumption by Households in Poland and in the European Union in 2004 and 2012

An aim of considerations is to present the changes in the income situation and consumption by households in Poland and the European Union in 2012 related to 2004. The research material was secondary sources of information (Eurostat's macroeconomic data). In surveys, there were applied methods of statistical and economic analysis.
Income, consumption and living standard are a set of interrelated elements. Their relationship with the European integration is of an indirect nature, deferred and differentiated. One of the goals of Poland's integration with the EU was improvement of the living standard of population. Assessment of changes in this respect indicates improvement of the income situation and a favourable change in the proportion of consumption expenditure of Polish households; however, there have still been observed considerable disproportions compared to the EC average. The article is of the research nature.
Key words: income, consumption expenditure, individual consumption, household, European Union.
JEL codes: D1, E2

Доход и потребление домохозяйств в Польше и Евросоюзе в 2004 и 2012 гг.

Цель рассуждений - представить изменения в ситуации доходов и потребления домохозяйств в Польше и Европейском Союзе в 2012 г. по сравнению с 2004 г. Исследовательский материал представляли вторичные источники информации (макроэкономические данные Евростата). В исследованиях применили методы статистического и экономического анализа.
Доход, потребление и уровень жизни представляют собой набор взаимоувязанных элементов. Их связь с европейской интеграцией имеет косвенный, отсроченный и дифференцированный характер. Одной из целей интеграции Польши с ЕС было повышение уровня жизни населения. Оценка изменений в этом отношении указывает улучшение ситуации в отношении доходов и благоприятное изменение пропорции расходов на потребление польских домохозяйств, но по-прежнему наблюдаются значительные диспропорции по отношению к средней для ЕС. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: доходы, потребительские расходы, личное потребление, домохозяйство, Европейский Союз.
Коды JEL: D1, E2


Felicjan Bylok
Politechnika Częstochowska

Orientacja prokonsumpcyjna versus orientacja ograniczania konsumpcji we współczesnym społeczeństwie

Głównym celem opracowania jest opis wybranych zmian w trendach konsumpcyjnych na rynku konsumenckim. Autor skupia się na odpowiedzi na pytanie, która z najważniejszych orientacji w konsumpcji będzie dominowała w najbliższej przyszłości? Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych dotyczących konsumpcji. W wyniku badań wskazano na rozwój najważniejszych trendów w przyszłej konsumpcji, tj. nadmiernej konsumpcji, zrównoważonej konsumpcji, prostoty w konsumpcji. Implikacją praktyczną przeprowadzonych badań jest wskazanie na dwa przeciwstawne kierunki rozwoju konsumpcji - zwiększoną konsumpcję dóbr zaspokajających potrzeby wyższego rzędu i rosnące znaczenie postaw i zachowań związanych z ograniczaniem konsumpcji. Natomiast implikacją społeczną opracowania jest uwypuklenie znaczenia nowych trendów w konsumpcji i ich konsekwencji społecznych. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Słowa kluczowe: konsumpcja, konsumpcjonizm, zrównoważona konsumpcja, trendy konsumpcji.
Kody JEL: E21

Proconsumption Orientation versus Orientation on Consumption Reduction in the Contemporary Society

The goal of the elaboration is to describe the selected changes in consumption trends in the consumer market. The author focuses on an answer to the question: Which of the most important orientations in consumption will dominate in the years to come? Achievement of the assumed goal was possible owing to application of the method of critical analysis of national and foreign literature sources concerning consumption. In result of surveys, the author indicated the development of the most important trends in future consumption, i.e. excessive consumption, sustainable consumption, and simplicity in consumption. A practical implication of the carried out surveys is indication of the two opposite directions of consumption development: the increased consumption of goods meeting higher-rank needs and the growing importance of attitudes and behaviours connected with consumption reduction. And a social implication of the study is an emphasis put on the importance of new trends in consumption and their social consequences. The article is of the conceptual nature.
Key words: consumption, consumerism, sustainable consumption, consumption trends.
JEL codes: E21

Пропотребительская ориентация и ориентация на ограничение потребления в современном обществе

Основная цель разработки - описать избранные изменения в потребительских трендах на потребительском рынке. Автор сосредоточивает свое внимание на ответе на вопрос, которая из основных ориентировок в потреблении будет преобладать в ближайшем будущем. Осуществление поставленной цели было возможным благодаря применению метода критического анализа национальных и зарубежных источников литературы, касающихся потребления. В результате исследований указали развитие самых важных трендов в будущем потреблении, т.е. чрезмерного потребления, устойчивого потребления, простоты в потреблении. Практическая импликация проведенных исследований - указание двух противоположных направлений развития потребления: повышенное потребление благ, удовлетворяющих потребности более высого порядка, и растущее значение отношения и поведения, связанного с ограничением потребления. Социальная же импликация разработки - подчеркивание значения новых трендов в потреблении и их социальных последствий. Статья имеет концептуальный характер.
Ключевые слова: потребление, потребительство, устойчивое потребление, тренды в потреблении.
Коды JEL: E21


Adam Sagan
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Emilia Smolak-Lozano
Uniwersytet w Maladze (Universidad de Málaga, Hiszpania)

System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych

Celem rozważań jest kontekstowa ocena wpływu wartości kulturowych na preferencje strategii alokacji dochodów w gospodarstwach domowych w międzynarodowych badaniach porównawczych. Kontekstowy charakter porównań wynika z identyfikacji wzajemnego oddziaływania kulturowego krajów Europy dokonanego na podstawie analizy sieciowej wskaźników Hofstede.
Ocena zależności systemów wartości mierzona za pomocą skali LOV i strategii alokacji dochodów w badaniach porównawczych między Polską a Hiszpanią jest dokonana na podstawie dwugrupowego modelu strukturalnego ukrytych preferencji Thurstona.
Analiza średnich wartości preferencji wskazuje, że struktura preferencji alokacji dochodów w niewielkim stopniu jest zróżnicowana w przekroju badanych krajów. Ich kształtowanie nie wynika w istotnym stopniu z czynników kontekstowych mierzonych za pomocą indeksów Hofstede. Wyniki badań mogą być wykorzystane w kształtowaniu strategii marketingowej na rynkach konsumpcyjnym i finansowym. Analiza oddziaływania kulturowego krajów pozwoli na ocenę stopnia dominacji i zależności krajów w polityce społecznej UE. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: wskaźniki Hofstede, skala LOV, alokacja dochodów, model preferencji Thurstona.
Kody JEL: O43

The Value System as a Factor of Cultural Impact of European Countries and Households' Resources Allocation

An aim of considerations is a contextual assessment of impact of cultural values on preferences of the strategy of income allocation in households in international comparative studies. The contextual nature of comparisons issues from identification of mutual cultural impact of European countries made on the basis of network analysis of Hofstede.
Assessment of the dependence of value systems measured with the LOV scale and the strategy of income allocation in comparative studies between Poland and Spain was made on the basis of two-group structural model of Thurston hidden preferences.
An analysis of average values of preferences shows that the structure of preferences of income allocation slightly differs across the countries surveyed. Formation thereof does not significantly result from the contextual factors measured with Hofstede indices. Research findings may be used in formation of the marketing strategy in the consumer and financial markets. The analysis of cultural impact of countries will allow assessment of the degree of dominance and dependence of countries in the EU social policy. The article is of the research nature.
Key words: Hofstede indices, LOV scale, income allocation, Thurston preference model.
JEL codes: O43

Система ценностей - фактор культурного влияния европейских стран и распределения ресурсов домохозяйств

Цель рассуждений - контекстная оценка влияния культурных ценностей на предпочтения стратегии распределения доходов в домохозяйствах в международных сравнительных исследованиях. Контекстный характер сравнений вытекает из выявления взаимного культурного воздействия стран Европы, проведенного на основе сетевого анализа индексов Хофстеде.
Оценку зависимости систем ценностей, измеряемую с помощью шкалы LOV и стратегии распределения доходов в сопоставительных исследованиях между Польшей и Испанией, провели на основе двухгрупповой структурной модели скрытых предпочтений Терстона.
Анализ средних значений предпочтений показывает, что структура предпочтений распределения доходов в небольшой степени дифференцируется по исследуемым странам. Их формирование не вытекает в существенной степени из контекстных факторов, измеряемых с помощью индексов. Результаты исследований могут использоваться в формировании маркетинговой стратегии на потребительском и финансовом рынках. Анализ культурного воздействия стран позволит оценить степень доминирования и зависимости стран в социальной политике ЕС. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: индексы Хофстеде, шкала LOV, распределение доходов, модель предпочтений Терстона.
Коды JEL: O43


Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych w ujęciu regionalnym w Polsce

Celem rozważań jest analiza skali niedoborów konsumpcji w gospodarstwach domowych w Polsce, w układzie województw w 2013 roku. Analizie poddano niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych w zakresie wyżywienia i zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych, kulturalnych oraz w zakresie wypoczynku. Regionalne zróżnicowanie badanego zjawiska przedstawiono na podstawie obliczonych, syntetycznych mierników skali niedoborów konsumpcji w gospodarstwach domowych, w dwóch analizowanych zakresach, wyznaczonych przy wykorzystaniu klasycznej metody TOPSIS. Podstawę informacyjną stanowiły dane jednostkowe, pochodzące z badań Diagnoza Społeczna - Warunki i jakość życia Polaków w 2013 roku. Z przeprowadzonych badań wynika, że gospodarstwa domowe z województwa warmińsko-mazurskiego i śląskiego odznaczały się największymi niedoborami konsumpcji w zakresie wyżywienia. Relatywnie najrzadziej, ze względów finansowych, niedobory konsumpcji produktów żywnościowych odnotowano w gospodarstwach domowych zamieszkujących województwa podlaskie, opolskie oraz wielkopolskie. Najwyższe niedobory konsumpcji dóbr i usług w zakresie rekreacji, kultury i wypoczynku, charakteryzowały gospodarstwa domowe zamieszkujące województwa łódzkie, dolnośląskie, pomorskie, najniższe zaś województwa: śląskie, podlaskie oraz opolskie.
Wyniki przeprowadzonych badań mogą być źródłem informacji dla instytucji i organizacji, których przedmiotem zainteresowania są problemy konsumpcji i nierówności społecznych. Mogą zostać także wykorzystane dla potrzeb prowadzenia m.in. odpowiedniej polityki spójności. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: niedobory konsumpcji, subiektywna ocena sytuacji finansowej, gospodarstwa domowe, województwa.
Kody JEL: D1, D12

Consumption Deficit in Households in the Regional Profile in Poland

An aim of considerations is to analyse the scale of consumption deficit in households in Poland by province in 2013. An analysis covered consumption deficit in households as regards nutrition and meeting needs in recreation, culture, and leisure. The regional diversity of the phenomenon in question is presented on the basis of computed synthetic measures of the scale of consumption deficit in households, in the two scopes analysed, determined with the use of the classical TOPSIS method. The information base was micro data from the surveys called Diagnoza Społeczna - Warunki i jakość życia Polaków w 2013 roku [Social Diagnosis - Poles' Living Conditions and Quality of Life in 2013]. The carried out surveys show that households from the Warmińsko-Mazurskie and Silesian Provinces presented the highest consumption deficit as regards nutrition. Relatively the most seldom, for financial reasons, consumption deficit of food products was noted in households located in the Podlaskie, Opolski, and Great Poland Provinces. The highest deficit of consumption of goods and services as regards recreation, culture and leisure was specific to households located in the Łódzkie, Lower Silesian, and Pomorskie Provinces, while the lowest in the Silesian, Podlaskie, and Opolskie Provinces.
Findings of the carried out surveys may be a source of information for institutions and organisations whose subject of interest is problems of consumption and social inequalities. They can also be used for the purposes of implementation, inter alia, of a relevant cohesion policy. The article is of the research nature.
Key words: consumption deficit, subjective assessment of the financial situation, households, provinces.
JEL codes: D1, D12

Дефицит потребления в домохозяйствах в региональном разрезе в Польше

Цель рассуждений - анализ масштаба дефицита потребления в домохозяйствах в Польше по воеводствам в 2013 г. Анализ охватил дефицит потребления в домохозяйствах в отношении питания и удовлетворения потребностей в досуге, культуре и отдыхе. Региональную дифференциацию исследуемого явления представили на основе рассчитанных синтетических измерителей масштаба дефицита потребления в домохозяйствах в двух анализируемых даиапазонах, определенных с использованием классического метода TOPSIS. Информационную основу представляли единичные данные, полученные в результате исследований «Социальный диагноз - условия и качество жизни поляков в 2013 г.». Проведенные исследования показывают, что домохозяйства из Варминьско-Мазурского и Силезского воеводств характеризовались самым высоким дефицитом потребления в отношении питания. Относительно реже всего, по финансовым соображениям, дефицит потребления продуктов питания отметили в домохозяйствах из Подляского, Опольского и Великопольского воеводств. Самый большой дефицит потребления благ и услуг в отношении досуга, культуры и отдыха был свойствен домохозяйствам из Лодзинского, Нижнесилезского и Поморского воеводств, самый низкий же - из Силезского, Подляского и Опольского воеводств.
Результаты проведенных исследований могут быть источником информации для учреждений и организаций, предметом заинтересованности которых являются проблемы потребления и социального неравенства. Они могут тоже использоваться для нужд проведения, в частности, соответствующей политики когезионности. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: дефицит потребления, субъективная оценка финансового положения, домохозяйства, воеводства.
Коды JEL: D1, D12


Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wykorzystanie technologii informatycznych w polskich gospodarstwach domowych

Szybki postęp w rozwoju technologii informatycznych i zmiany kanałów komunikacji nie pozostają bez wpływu na sposób komunikacji międzyludzkich, szybkość pozyskiwania informacji, jak również sposób wykorzystania ich w celu pozyskania towaru bądź usługi. Problem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych można analizować z punktu widzenia dążeń, celów i wartości, ale także z punktu widzenia możliwości aktywnego udziału w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nie da się jednak poznać zachowań współczesnych internautów bez analizy poziomu dostępności do narzędzi informatycznych koniecznych do funkcjonowania użytkownika w danej społeczności.
Celem opracowania jest przeprowadzenie oceny skali wyposażenia w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu w polskich gospodarstwach domowych w roku 2013. Analiza została oparta na danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Wskaźniki wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, w tym za pomocą łącza szerokopasmowego, rosną. W ostatnich latach w największym stopniu zwiększyła się liczba gospodarstw domowych wyposażonych w łącze szerokopasmowe, niemniej jednak polskie gospodarstwa domowe poziomu „europejskiego" jeszcze nie osiągnęły. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, Internet, sprzęt komputerowy, łącze szerokopasmowe.
Kody JEL: D12, O30

The Use of Information Technologies in Polish Households

The quick progress in development of information technologies and changes in the communication channels are not free of the impact on the way of interpersonal communication, the speed of information acquisition as well as the way of use thereof for good or service acquisition. The problem of the use of ITC may be analysed from the point of view of endeavours, goals, and values, but also from the point of view of the possibility to take an active part in the development of information society. However, one cannot learn contemporary Internet users' behaviours not analysing the level of accessibility of IT tools necessary to user's functioning in a given community.
An aim of the study is to assess the scale of equipment with hardware and access to Internet in Polish households in 2013. The analysis is based on the statistical data published by the Central Statistical Office.
The indices of households' equipment with hardware and access to Internet, including with the broadband connection, have been growing. In the recent years, the highest was the increase in the number of households equipped with broadband connection; nevertheless, Polish households have yet not reached the ‘European' level. The article is of the research nature.
Key words: households, Internet, hardware, broadband connection.
JEL codes: D12, O30

Использование информатических технологий в польских домохозяйствах

Быстрый прогресс в развитии информатических технологий и изменения в каналах сообщения не остаются без влияния на способ коммуникации между людьми, быстроту получения информации, а также на способ ее использования для обретения товара или услуги. Проблему использования информационно-коммуникационных технологий можно анализировать с точки зрения стремлений, целей и ценностей, но и с точки зрения возможности активного участия в развитии информационного общества. Однако невозможно узнать поведение современных интернавтов без анализа уровня доступности информатических инструментов, необходимых для функционирования пользователя в данном обществе.
Цель разработки - провести оценку масштаба оснащения компьютерной техникой и доступа к интернету в польских домохозяйствах в 2013 г. Анализ основан на статистических данных, опубликованных Центральным статистическим управлением.
Показатели оснащенности домохозяйств компьютерной техникой и доступа к интернету, в том числе с помощью широкополосного соединения, возрастают. В последние годы в самой большой степени увеличилось число домохозяйств, оснащенных широкополосным соединением, тем не менее однако польские домохозяйства еше не достигли среднего для Европы уровня. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: домохозяйства, интернет, компьютерная техника, широкополосное соединение.
Коды JEL: D12, O30


Patrycja Zwiech
Uniwersytet Szczeciński

Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne między grupami społeczno-ekonomicznymi w Polsce

Celem rozważań jest identyfikacja grup towarów i usług konsumpcyjnych, dla których grupa społeczno-zawodowa ma duży, niewielki lub typowy wpływ na zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne. W artykule dla 13 grup towarów i usług konsumpcyjnych oszacowano rozrzut wielkości wydatków na osobę w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej gospodarstwa domowego. Wykorzystaną w tym celu miarą był klasyczny współczynnik zmienności międzygrupowej. Okres badawczy obejmował lata 2006-2012. W rezultacie wykonanych badań, towary i usługi konsumpcyjne podzielono na 3 kategorie, których: wydatki są bardzo wrażliwe na zmianę grupy społeczno-ekonomicznej, mało wrażliwe na tę zmianę oraz o typowej wrażliwości wydatków. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: wydatki, towary i usługi konsumpcyjne, Polska.
Kody JEL: D12, D63

Differentiation of Expenditure on Consumer Goods and Services between Socio-Economic Groups in Poland

An aim of considerations is to identify groups of consumer goods and services for which a socio-professional group has a great, low or typical impact on differentiation of expenditure on consumer goods and services. In her article, the author estimated for 13 groups of consumer goods and services the scatter of volumes of per capita expenditure depending on the household's socio-economic group. The measure used for this purpose was the classical coefficient of intergroup variability. The research period covered the years 2006-2012. In result of the surveys carried out, consumer goods and services were divided into 3 categories expenditure on which is very sensitive to the change of the socio-economic group, not very sensitive to that change, and with the typical sensitivity of expenditure. The article is of the research nature.
Key words: expenditure, consumer goods and services, Poland.
JEL codes: D12, D63

Дифференциация расходов на потребительские товары и услуги между социально-экономическими группами в Польше

Цель рассуждений - выявить группы потребительских товаров и услуг, на которые общественно-профессиональная группа имеет большое, небольшое или типичное влияние на дифференциацию расходов на потребительские товары и услуги. В статье для 13 групп потребительских товаров и услуг оценили пределы размеров расходов на душу в зависимости от социально-экономической группы домохозяйства. Использованной для этого мерой был классический коэффициент межгрупповой изменчивости. Исследовательский период охватывал 2006-2012 гг. В результате проведенных исследований потребительские товары и услуги разделили на 3 категории, расходы на которые весьма чувствительны к изменению социально-экономичнской группы, чувствительны на это изменение в небольшой степенеи и с типичной чувствительностью расходов. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: расходы, потребительские товары и услуги, Польша.
Коды JEL: D12, D63