Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty4/2015 (cz. 3)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

4/2015 (cz. 3)

Jadwiga Stobiecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne

Głównym celem pracy jest analiza porównawcza sposobu postrzegania ważności dziewięciu celów konsumpcji, oszczędzania i inwestowania przez przedstawicieli sześciu regionów Polski. Dokonano oceny stabilności opinii respondentów w zakresie ważności celów. Przeanalizowano różnice między regionami oraz grupami osób o opiniach stabilnych i niestabilnych. Ustalono hierarchię celów dla poszczególnych regionów. Dokonano grupowania obiektów (regiony) i zmiennych (cele konsumpcji, oszczędzania i inwestowania) ze względu na ich podobieństwo. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem testu Kruskala-Wallisa oraz analizy skupień. Wykazano potrzebę sprawdzania wiarygodności opinii respondentów, aby wnioski były merytorycznie uzasadnione. Ujawniono zbieżność między ogólnoekonomiczną charakterystyką regionów a postrzeganą ważnością celów. To potwierdza nie tylko zróżnicowanie regionów, ale i potrzebę edukacji konsumenckiej. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie, ważność celów, stabilność opinii, analiza skupień.
Kody JEL: I31

Consumption, Saving and Investing at the Individual Level - the Regional Approach

The goal of the study is a comparative analysis of the way the nine purposes of consumption, saving and investing are perceived be representatives of six regions of Poland. The author assessed the stability of respondents' opinions as regards the importance of purposes. She analysed the differences between the regions and groups of individuals with stable and unstable opinions. She determined the hierarchy of purposes for individual regions. She also grouped the objects (regions) and variables (purposes of consumption, saving and investing) by their similarity. The analysis was carried out with the use of the Kruskal-Wallis test and the cluster analysis. The author proved the need to check reliability of respondents'' opinions to have conclusions justified on substance. She revealed the convergence between the overall economic characteristics of regions and the perceived importance of purposes. This confirms not only the differentiation of regions but also the need for consumer education. The article is of the research nature.
Key words: consumption, saving, investing, importance of purposes, stability of opinions, cluster analysis.
JEL codes: I31

Потребление, экономия денег и инвестирование на индивидуальном уровне - региональный разрез

Основная цель работы - провести сопоставительный анализ способа восприятия важности девяти целей потребления, экономии денег и инвестирования представителями шести регионов Польши. Провели оценку стабильности мнений респондентов по отношению к важности целей. Анализ охватил отличия между регионами и группами лиц со стабильными и нестабильными мнениями. Определили иерархию целей для отдельных регионов. Провели группирование объектов (регионы) и переменных (цели потребления, экономии денег и инвестирования) по их сходству. Анализ провели с использованием критерия Краскела-Уоллиса, а также кластерного анализа. Выявили необходимость проверить достоверность мнений респондентов, чтобы выводы были доказаны по существу. Выявили сходность между общеэкономической характеристикой регионов и воспринимаемой важностью целей. Это подтверждает не только дифференциацию регионов, но и необходимость потребительского обучения. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: потребление, экономия денег, инвестирование, важность целей, стабильность мнений, кластерный анализ.
Коды JEL: I31


Sławomir Dybka
Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki zmian preferencji konsumentów w odniesieniu do produktów i detalistów

Wstąpienie Polski w struktury UE przyspieszyło tempo zmian zachowań konsumentów oraz spowodowało zmiany w strukturze handlu detalicznego. Obecnie można zaobserwować trendy związane z: orientacją klienta na produkty ekologiczne, żywność tradycyjną, postawami etnocentrycznymi, rosnącym znaczeniem Internetu itp. Zmiany uwarunkowań decyzji związanych z zachodzącymi procesami gospodarczymi w UE, w tym w Polsce, uzasadniają zwrócenie uwagi na specyfikę poszczególnych państw, co wraz z czynnikami społeczno-kulturowymi może wywoływać konieczność dostosowania strategii producentów lub detalistów. Celem rozważań jest próba odniesienia opinii klientów do opisywanych w literaturze trendów, ich dostrzeganiu i akceptacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują m.in. na wyraźne trendy dotyczące produktów żywnościowych w zakresie produktów dietetycznych, czy tradycyjnych. Nabywcy dostrzegają także wiele zmian odnoszących się do sfery zakupów, które są popularyzowane przez realizujące własne strategie rozwoju hipermarkety. Konsumenci przyznają także, że wykorzystanie Internetu, jest istotnym kierunkiem dynamicznych zmian, dotyczących etapu przed zakupem (poszukiwanie informacji, porównywanie), dla realizacji samego zakupu oraz po zakupie (tworzenie i przekazywanie informacji). Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: konsument, trendy, zachowania.
Kody JEL: D10

Directions of Changes of Consumers' Preferences as Regards Products and Retailers

The Poland's accession to the EU structures has accelerated the pace of changes of consumers' behaviours and has caused changes in the retail trade structure. At present, one may observe the trends connected with customer's orientation on ecological products, traditional food, ethnocentric attitudes, the growing importance of Internet, etc. The changes of determinants of the decisions connected with the ongoing economic processes in the EC, including Poland, justify paying attention to the specificity of individual states, what, together with the social and cultural factors, may cause the necessity to adjust the producers' or retailers' strategy. An aim of considerations is an attempt to refer the customers' opinions to the trends described in the literature, perception and acceptance thereof. The findings of the carried out research indicate, inter alia, the apparent trends concerning food products as regards dietetic or traditional products. Purchasers also perceive many changes related to the sphere of shopping, which are popularised by hypermarkets implementing their own development strategies. Consumers also admit that the use of Internet is an important direction of dynamic changes concerning the stage prior to the purchase (seeking for information, comparing), for carrying out the very purchase, and after the purchase (information formation and transfer). The article is of the research nature.
Key words: consumer, trends, behaviours.
JEL codes: D10

Направления изменений в предпочтениях потребителей по отношению к продуктам и розничным продавцам

Вступление Польши в структуры ЕС ускорило темп изменений в поведении потребителей, а также вызвало изменения в структуре розничной торговли. В настоящее время можно наблюдать тренды, связанные с ориентацией клиента на экологические продукты, традиционные продукты питания, с этноцентристским отношением, возрастающим значением интернета и пр. Изменения обусловленностей решений, связанных с происходящими экономическими процессами в ЕС, в том числе в Польше, обосновывают обращение внимания на специфику отдельных государств, что наряду с социально-культурными факторами может вызывать необходимость приспособления стратегии производителей или розничных продавцов. Цель рассуждений - попытка отнести мнения клиентов к описываемым в литературе трендам, замечать их и одобрять. Результаты проведенных исследований указывают, в частности, заметные тренды, касающиеся продуктов питания в отношении диетических или традиционных продуктов. Покупатели замечают также многие изменения, касающиеся сферы покупок, которые популяризуются гипермаркетами, реализующими собственные стратегии развития. Потребители признают тоже, что использование интернета - существенное направление динамичных изменений, касающихся этапа до покупки (поиск информации, сравнение), для осуществления самой покупки, а также после покупки (создание и передача информации). Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: потребитель, тренды, поведение.
Коды JEL: D10


Dariusz Sobotkiewicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Wyzwania organizacyjne dla funkcji marketingowej i sprzedaży w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Celem rozważań jest identyfikacja rozwiązań lokalizacyjnych funkcji marketingowej i sprzedaży w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego oraz ich weryfikacja empiryczna na przykładzie krajowej grupy kapitałowej z branży obuwniczej działającej na rynkach Unii Europejskiej. Materiał badawczy stanowiły wtórne i pierwotne źródła informacji. Zastosowano metodę analizy treści i wywiadu bezpośredniego. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych stwierdzono, że grupa kapitałowa w większym stopniu centralizuje marketing niż sprzedaż, a otwierając nowe spółki, m.in. w krajach Unii Europejskiej, dąży do podziału funkcji marketingowej i sprzedaży między centralę firmy i nowo tworzone spółki zależne. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: wieloczłonowy podmiot gospodarczy, funkcja marketingowa, funkcja sprzedaży, jednostka nadrzędna, jednostka podporządkowana, rozmieszczenie funkcji.
Kody JEL: M31, L25, M13, L60

Organisational Challenges for the Marketing Function and the Sale One at International Enterprises

An aim of considerations is to identify location solutions of the marketing and sales functions in the structure of the multibody economic entity and their empirical verification on the example of the domestic capital group from the footwear branch operating in EU markets. The research material was secondary and primary sources of information. The author applied the method of analysis of contents and face-to-face interview. Based on the carried out empirical research, he stated that the capital group to a higher degree was centralising marketing functions than sales ones, and opening new companies, inter alia, in EU countries, it sought to divide the marketing and sale functions between the firm's headquarters and the newly established sudsidiaries. The article is of the research nature.
Key words: multibody economic entity, marketing function, sale function, parent unit, subsidiary, functions distribution.
JEL codes: M31, L25, M13, L60

Организационные вызовы для функций маркетинга и продажи на международных предприятиях

Цель рассуждений - выявить решения по размещению функций маркетинга и продажи в структуре многочленного экономического субъекта и их эмпирическая верификация на примере отечественной капиталовой группы из отрасли обуви, действующей на рынках Европейского Союза. Исследовательский материал представляли вторичные и первичные источники информации. Применили метод анализа содержания и непосредственного интервью. На основе проведенных эмпирических исследований констатировали, что капиталовая группа в большей степени централизует маркетинг, нежели продажи, а открывая новые общества, в частности, в странах Евросоюза, стремится распределить функции маркетинга и продажи между центральным управлением фирмы и заново создаваемыми дочерними компаниями. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: многочленный экономический субъект, маркетинговая функция, функция продажи, головная организация, подведомственная организация, размещение функций.
Коды JEL: M31, L25, M13, L60


Jan W. Wiktor
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Formy i zakres badania opinii studentów w systemie zarządzania szkołą wyższą ‒ w stronę relacji klient - instytucja

W artykule podjęto rozważania dotyczące badań opinii studentów i ich znaczenia w systemie zarządzania uczelnią. Podejście do problemu wyraża pytanie, w jakim stopniu badania studentów w nowej roli klienta kupującego usługę edukacyjną stanowią element tradycyjnej misji szkoły wyższej, a w jakim są narzędziem i wyrazem aktywności promocyjnej, kampanii rekrutacyjnej, zarządzania relacjami typu: klient ‒ instytucja i „marketingu uczelni".
Słowa kluczowe: uniwersytet, badania opinii studentów, jakość kształcenia.
Kody JEL: M31, D11

Forms and Scope of Students' Opinions Research in the System of High School Management ‒ towards the Relationships between the Customer and Institution

In his article, the author undertook considerations concerning students' opinions research and their importance in the system of high school management. The approach to the problem is expressed by the question in which degree surveys of students in their new role of a purchaser of the education service are an element of the traditional mission of the high school and in which they are a tool and expression of promotional activity, recruitment campaign, and management of relationships of the type: customer ‒ institution, and "high school marketing".
Key words: university, students' opinions research, quality of education.
JEL codes: M31, D11

Формы и диапазон изучения мнений студентов в системе управления вузом ‒ по направлению к отношениям между клиентом и заведением

В статье автор обсуждает вопросы, касающиеся изучения мнений студентов и их значения в системе управления вузом. Подход к проблеме выражает вопрос, в какой степени обследования студентов в новой роли клиента, покупающего услугу по обучению, представляют собой элемент традиционной миссии вуза, а в какой они являются инструментом и выражением активности по продвижению, мероприятия по набору учащихся, управления отношениями типа: клиент ‒ заведение «маркетинга вуза».
Ключевые слова: университет, обследования мнений студентов, качество обучения.
Коды JEL: M31, D11


Robert Kozielski
Uniwersytet Łódzki

Płeć psychologiczna konsumentów a preferowane metody komunikacji rynkowej

W kontekście procesów globalizacji i ujednolicania wzorców zachowań klientów firmy, coraz silniej eksponowana jest potrzeba uwzględniania, poza czynnikami ilościowymi (tzw. twardymi),także innych, które opisują zachowanie nabywców. Artykuł ma charakter badawczy, a jego celem jest próba oceny, w jakim stopniu płeć psychologiczna (kryterium miękkie) różnicuje preferencje w zakresie metod komunikacji rynkowej na tle płci biologicznej (kryterium twarde). Artykuł oparty jest na badaniach własnych autora przeprowadzonych w 2014 roku na próbie 343 respondentów dobranych losowo do badania metodą ankiety audytoryjnej. Przeprowadzone badania i zebrane dane empiryczne wykazały, że nie ma istotnego zróżnicowania w deklarowanych opiniach i postawach badanych, gdy uwzględnimy płeć biologiczną i psychologiczną. Z pewną ostrożnością można stwierdzić, że nie ma jednoznacznych przesłanek do przyjęcia hipotezy badawczej, według której wysoki stopień zróżnicowania wyrażanych opinii w zależności od rodzaju płci (biologiczna versus psychologiczna) intensyfikowałby potrzebę silniejszego uwzględniania zmiennych jakościowych (miękkich) w procesie działań marketingowych, w tym w segmentacji rynku. Oczywiście nie oznacza to zakwestionowania potrzeby uwzględniania zmiennych jakościowych (miękkich) w procesie analizowania zachowań nabywców, niemniej wskazuje dość wyraźne implikacje badawcze i praktyczne. Wnioski te bowiem stanowią swoistą rysę na bezkrytycznie wyrażanej dotychczas opinii o potrzebie szerokiego uwzględniania czynników tzw. miękkich w analizie zachowań klientów.
Słowa kluczowe: segmentacja, płeć psychologiczna, komunikacja marketingowa.
Kody JEL: M30

Psychological Sex of Consumers and the Preferred Methods of Market Communication

In the context of processes of globalisation and unification of models of company's customers' behaviours, there is stronger and stronger exposed the need to consider, apart from quantitative factors (the so-called hard), also other, which describe purchasers' behaviour. The article is of the research nature and its aim is an attempt to assess, in what degree the psychological sex (the soft criterion) differentiates preferences as regards the methods of market communication against the background of biological sex (the hard criterion). The article is based on author's own surveys carried out in 2014 on the sample of 343 respondents selected randomly to the survey by the method of auditorium survey. The carried out surveys and the collected empirical data have shown that there is no significant differentiation in the declared opinion and attitudes of the individuals surveyed when we take into account the biological and psychological sex. With a certain caution we can state that there are no unanimous premises to take the research hypothesis, according to which the high degree of differentiation of the expressed opinions, depending on the type of sex (biological versus psychological), would intensify the need for a stronger taking into account the qualitative variables (soft) in the process of marketing activities, including market segmentation. Of course it does not mean disputing the need to take into account the qualitative variables (soft) in the process of analysing purchasers' behaviours; nevertheless, it indicates quite clear research and practical implications as these conclusions are a peculiar fault on the hitherto indiscriminately uttered opinion on the need for a broad consideration of the so-called soft factors in the analysis of customers' behaviours.
Key words: segmentation, psychological sex, marketing communication.
JEL codes: M30

Психологический пол потребителей и предпочитаемые методы рыночного общения

В контексте процессов глобализации и унифицирования образцов поведения клиентов фирмы все сильнее экспонируется потребность учитывать, кроме количественных факторов (так называемых твердых), также другие, которые описывают поведение покупателей. Статья имеет исследовательский характер, а ее цель - попытка оценить, в какой степени психологический пол (мягкий критерий) дифференцирует предпочтения в отношении методов рыночного общения на фоне биологического пола (твердый критерий). Статья основана на собственных обследованиях автора, проведенных в 2014 г. на выборке 343 респондентов, подобранных по случайной выборке для обследования по методу аудиторного опроса. Проведенные опросы и собранные эмпирические данные показали, что нет существенной дифференциации в заявляемых мнениях и отношениях обследуемых, когда учтем билогический и психологический пол. С некоторой осторожностью можно констатировать, что нет однозначных предпосылок для принятия исследовательской гипотезы, согласно которой высокая степень дифференциации выражаемых мнений в зависимости от вида пола (биологический или психологический) интенсифицировала бы потребность более сильного учета качественных переменных (мягких) в процессе маркетинговых действий, в том числе в сегментации рынка. Конечно, это не обозначает оспаривания необходимости учета качественных переменных (мягких) в процессе анализа поведения покупателей, тем не менее довольно четко указывает исследовательские и практические импликации. Эти выводы представляют собой своебразный изъян на до сих пор бескритично выражаемом мнении о необходимости широкого учета так называемых мягких факторов в анализе поведения клиентов.
Ключевые слова: сегментация, психологический пол, маркетинговая коммуникация.
Коды JEL: M30


Krzysztof Andruszkiewicz
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Repozycjonowanie jako strategiczna reakcja przedsiębiorstwa na zmiany zachowań nabywców w zintegrowanej przestrzeni europejskiej

Celem rozważań jest przedstawienie możliwości, których dostarcza strategia repozycjonowania firmy (produktu, marki) w przypadku głębokich zmian zachowań nabywców w warunkach zintegrowanej przestrzeni europejskiej. Artykuł opiera się na studiach literaturowych oraz wtórnych źródłach empirycznych i ma charakter metodologiczny. Ukazuje praktykom biznesu potrzebę, wyjaśnia istotę i zasady realizacji strategii repozycjonowania na szybko zmieniających się oraz konkurencyjnych rynkach.
Słowa kluczowe: zmiany zachowań nabywców, strategia repozycjonowania.
Kody JEL: M31

Repositioning as an Enterprise's Strategic Reaction to the Changes in Purchasers' Behaviours in the Integrated European Space

An aim of considerations is to present the opportunities delivered by the strategy of repositioning of the firm (product, brand) in case of deep changes in purchasers' behaviours under the conditions of the integrated European space. The article is based on literature studies and secondary empirical sources and is of the methodological nature. It shows business practitioners the need, explains the essence and principles of implementation of the strategy of repositioning in quickly changing and competitive markets.
Key words: changes of purchasers' behaviours, strategy of repositioning.
JEL codes: M31

Репозиционирование как стратегическая реакция предприятия на изменения поведения покупателей в интегрированном европейском пространстве

Цель рассуждений - представить возможности, которые несет стратегия репозиционирования фирмы (продукта, марки) в случае глубоких изменений в поведении покупателей в условиях интегрированного европейского пространства. Статья основана на изучении литературы и на вторичных эмпирических источниках и имеет методологический характер. Она указывает практикам бизнеса необходимость, объясняет суть и принципы осуществления стратегии репозиционирования на быстро изменяющихся и конкурентных рынках.
Ключевые слова: изменения поведения покупателей, стратегия репозиционирования.
Коды JEL: M31


Maria Grzybek, Wiesław Szopiński
Uniwersytet Rzeszowski

Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej reakcją na nowe trendy w zachowaniach konsumentów

Celem opracowania, które ma charakter studium przypadku, jest ukazanie zakresu społecznej odpowiedzialności realizowanej w przedsiębiorstwie, w odniesieniu do pracowników, lokalnej społeczności i środowiska naturalnego oraz zaprezentowanie efektów, będących konsekwencją stosowania Corporate Social Responsibility ‒ CSR.
Uzyskanie danych empirycznych możliwe było dzięki zastosowaniu techniki wywiadu bezpośredniego. Jako narzędziem badawczym posłużono się kwestionariuszem ankiety. Interpretacji wyników badań dokonano wykorzystując metodę indukcyjno-dedukcyjną.
Z przeprowadzonych badań wynika, że Spółka wykazała się bardzo racjonalnym zarządzaniem w odniesieniu do pracowników, społeczności gminy, jak również mieszkańców województwa, a także środowiska naturalnego. Do osiągniętych efektów należy: obniżenie kosztów, wzrost przychodów, wzrost zysku netto, lojalność pracowników, dobre relacje z partnerami rynkowymi i podmiotami z otoczenia, rozpoznawalna marka zarówno produktów jak i firmy, a ponadto wpływ na rozwój ekokonsumpcji. Analizowana jednostka jest przykładem do naśladowania dla innych przedsiębiorstw, zwłaszcza przemysłu rolno-spożywczego.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorstwo, branża mięsna.
Kody JEL: A13, M14

CSR System Management at an Enterprise of the Meat Branch as a Reaction to New Trends in Consumers' Behaviours

An aim of the elaboration, which is of the case study nature, is to show the scope of social responsibility implemented at an enterprise, in relation to the employees, the local community, and the natural environment as well as to present the effects being a consequence of the application of corporate social responsibility, CSR.
Obtainment of empirical data was possible owing to the application of the method of face-to-face interview. As a research tool there was used a survey questionnaire. Interpretation of the research findings was made using the inferential and deductive method.
The carried out surveys show that the company demonstrated a very rational management as related to the employees, the municipality community, inhabitants of the province as well as to the natural environment. The achieved effects include cost reduction, revenue increase, net profit increase, employees' loyalty, good relationships with market partners and entities from the milieu, the recognisable brand both of products and the firm and, additionally, impact on development of ecoconsumption. The analysed entity is an example to be imitated for other enterprises, especially from the agri-food industry. The article is case study.
Key words: corporate social responsibility, enterprise, meat branch.
JEL codes: A13, M14

Управление системой КСО на предприятии мясной отрасли - реакция на новые тренды в поведении потребителей

Цель разработки, которая имеет характер изучения конкретной проблемы - указать диапазон социальной ответственности, осуществляемой на предприятии, по отношению к сотрудникам, местному обществу и естественной среде, а также представить эффекты, являющиеся последствием применения корпоративной социальной ответственности, КСО.
Получение эмпирических данных было возможно благодаря применению метода прямого интервью. В качестве инструмента изучения использовали вопросник анкеты. Толкование результатов изучения провели, используя индуктивно-дедуктивный метод.
Проведенное изучение показывает, что компания продемонстрировала весьма рациональное управление по отношению к работникам, населению гмины, жителям воеводства, а также естественной среде. Полученные эффекты включают снижение издержек, рост доходов, рост чистой прибыли, лояльность сотрудников, хорошие отношения с рыночными партнерами и субъектами из среды, распознаваемый бренд как продуктов, так и фирмы, а также влияние на развитие экопотребления. Обследуемая единица - пример для подражания другими предприятими, особенно сельскохозяйственно-пищевой промышленности. Статья - изучение конкретного случая.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, предприятие, мясная отрасль.
Коды JEL: A13, M14


Joanna Hernik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (West Pomeranian University of Technology in Szczecin)

Greenwashing in Companies Activity ‒ Causes of Use and Efficacy

The image of a company and its offer stems from characteristics which are highlighted in promotion, as well as from everything that a potential recipient of information is able to find in the market. Building the image of ecologically sensitive and responsible business may affect not only its perception, but also purchase decisions of customers. It seems, however, that in recent years statements and symbols relating to ecology, nature, and sustainable development are excessively exploited. Manifestation of this trend is greenwashing, defined as an apparent care for the environment by suggesting that the product is environmentally friendly (or natural), or a company is ecologically sensitive, which is not entirely true. But through such activities an image of a socially responsible business may be built.
A purpose of this article is to show the essence of greenwashing and to verify the thesis that greenwashing affects purchasing decisions of customers only in some situations. It was found that greenwashing means information that is partly false, irrelevant, incomprehensible, or omits important issues. So, it could be stated that a manufacturer deceives potential customers. Results of research show, however, that consumers are guided not only by information about environmental characteristics of products, but also by a good brand and aesthetics. Thus, the thesis has been verified positively.
This article is under a case study and research categories, because it discusses a case of greenwashing and shows original results of the test.
Key words: creation of image, consumer behaviour, purchase decision, ecology, promotion, business responsibility.
JEL codes: M14, M31

Greenwashing w działalności firm - przyczyny stosowania i skuteczność

Wizerunek firmy i jej produktów wynika z percepcji działań promocyjnych, które docierają do potencjalnych odbiorców. Budowanie wizerunku firmy proekologicznej i odpowiedzialnej może mieć wpływ nie tylko na jej postrzeganie, ale także decyzje zakupowe klientów. Wydaje się jednak, że w ostatnich latach slogany i symbole odnoszące się do natury i ekologii są nadmiernie eksploatowane. Przejawem tej tendencji jest greenwashing, definiowany jako pozorna troska o środowisko naturalne przez sugerowanie, że produkt jest przyjazny dla środowiska, a firma jest wrażliwa na zmiany w środowisku. Często nie jest to prawdą, ale dzięki takiej promocji powstaje wizerunek odpowiedzialnego biznesu.
Celem rozważań jest pokazanie istoty idei greenwashing i weryfikacja tezy, że greenwashing wpływa na decyzje zakupowe klientów tylko w niektórych sytuacjach. W artykule na podstawie analizy przypadku stwierdzono, że greenwashing oznacza przekazywanie informacji, które są całkowicie lub częściowo nieprawdziwe, nieistotne, niezrozumiałe lub pomijają istotne kwestie. Tak więc można stwierdzić, że producent oszukuje potencjalnych klientów. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują jednak, iż konsumenci kierują się nie tylko informacjami na temat właściwości produktu i jego wpływu na środowisko, ale także wizerunkiem marki i poczuciem estetyki. Tak więc teza została zweryfikowana pozytywnie.
Przedstawiona praca może być zakwalifikowana do kategorii case study, ponieważ zawiera analizę przypadku, oraz do kategorii artykułów badawczych, ponieważ przedstawia wyniki oryginalnego testu. W artykule zastosowano metodę analizy porównawczej oraz test konsumencki.
Słowa kluczowe: ekologia, podejmowanie decyzji o zakupie, promocja, odpowiedzialność biznesu, tworzenie wizerunku, zachowania konsumentów.
Kody JEL: M14, M31

Зеленый камуфляж в деятельности фирм - причины применения и эффективность

Имидж фирмы и ее продуктов вытекает из восприятия действий по продвижению, которые поступают к потенциальным покупателям. Формирование имиджа проэкологической и ответственной фирмы может влиять не только на то, как ее видят, но и на решения клиентов о покупке. Однако представляется, что в последние годы лозунги и символы, касающиеся природы и экологии, излишне эксплуатируются. Проявление этой тенденции - зеленый камуфляж, определяемый как мнимая забота о природной среде путем внушения, что это экологически чистый продукт, а фирма чувствительна к изменениям в среде. Часто это неправда, но благодаря такому продвижению возникает имидж ответственного бизнеса.
Цель рассуждений - показать суть идеи зеленого камуфляжа и верифицировать тезис, что зеленый камуфляж влияет на решения клиентов о покупке только в некоторых ситуациях. В статье на основе анализа конкретной проблемы выявлено, что зеленый камуфляж обозначает передачу информации, которая полностью или частично ложная, несущественная или же она не затрагивает существенных вопросов. Следовательно, можно констатировать, что производитель обманывает потенциальных клиентов. Результаты проведенного изучения, однако, показывают, что потребители руководствуются не только информацией о свойствах продукта и его влиянии на среду, но и имиджем марки и чувством эстетики. Таким образом, тезис верифицировали положительно.
Представленную работу можно отнести к категории анализа конкретной проблемы (case study), поскольку она содержит анализ проблемы, а также к категории исследовательских статей, так как она представляет результаты подлинного теста. В статье применили метод сопоставительного анализа и потребительский тест.
Ключевые слова: экология, принятие решений о покупке, продвижение, ответственность бизнеса, формирование имиджа, поведение потребителей.
Коды JEL: M14, M31