Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznyAbstrakty4/2015 (cz. 4)
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013 (cz. 1)
4/2013 (cz. 2)
5/2013
6/2013
6A/2013 tom 1 (cz.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
6A/2013 tom 1 (cz. 3)
6A/2013 tom 1 (cz. 4)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
6A/2013 tom 2 (cz. 6)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
1/2014
1/2014 tom 2 (cz. 1)
1/2014 tom 2 (cz. 2)
1/2014 tom 2 (cz. 3)
2/2014 (cz. 1)
2/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 1)
3/2014 (cz. 2)
3/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 1)
4/2014 (cz. 2)
4/2014 (cz. 3)
4/2014 (cz. 4)
5/2014 (cz. 1)
5/2014 (cz. 2)
5/2014 (cz. 3)
5/2014 (cz. 4)
6/2014 (cz. 1)
6/2014 (cz. 2)
6/2014 (cz. 3)
1/2015 (cz. 1)
1/2015 (cz. 2)
1/2015 (cz. 3)
1/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 1)
2/2015 (cz. 2)
2/2015 (cz. 3)
2/2015 (cz. 4)
2/2015 (cz. 5)
3/2015 (cz. 1)
3/2015 (cz. 2)
3/2015 (cz. 3)
3/2015 (cz. 4)
4/2015 (cz. 1)
4/2015 (cz. 2)
4/2015 (cz. 3)
4/2015 (cz. 4)
Numery archiwalne
Kontakt

 

4/2015 (cz. 4)

Agata Małysa-Kaleta
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Płeć, gender i marketing a zachowania konsumentów w ujęciu kulturowym

Celem rozważań jest przybliżenie znaczenia płci w kształtowaniu zachowań konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procesu decyzyjnego. Specyfika decydowania i dokonywania wyborów rynkowych przez kobiety i mężczyzn powinna znaleźć odzwierciedlenie w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, a w szczególności w działaniach z zakresu komunikacji marketingowej (m.in. na etapie formułowania celów, doboru narzędzi i strategii działania, badania ich skuteczności i efektywności). Nowe spojrzenie zakłada potrzebę uwzględnienia w tych działaniach nie tylko płci biologicznej (sex), ale również płci kulturowej (gender). Artykuł ma charakter koncepcyjno-badawczy.
Słowa kluczowe: płeć biologiczna, płeć kulturowa, zachowania konsumenckie, komunikacja marketingowa.
Kody JEL: D01, D03, D11, D13

Sex, Gender and Marketing and Consumer Behaviour in the Cultural Approach

An aim of considerations is to bring closer the importance of sex in shaping consumer behaviours, with a particular consideration of the course of the process of decision making. The specificity of making decisions and market choices by women and men should be reflected in marketing activities carried out by enterprises and, in particular, in activities in the area of marketing communication (inter alia, at the stage of formulating objectives, selecting tools and strategies of activity, surveying their efficacy and effectiveness). The new look assumes the need to take into account in those activities not only biological sex but also cultural sex (gender). The article is of the conceptual and research nature.
Key words: biological sex, cultural sex, consumer behaviours, marketing communication.
JEL codes: D01, D03, D11, D13

Пол, гендер и маркетинг и поведение потребителей в культурном выражении

Цель рассуждений - приблизить значение пола в формировании поведения потребителей, с особым учетом хода процесса принятия решений. Специфика принятия решений и осуществления рыночных выборов женщинами и мужчинами должна отразиться в маркетинговых действиях предприятий, в особенности же в действиях в области маркетинговой коммуникации (в частности, на этапе формулировки целей, подбора инструментов и стратегии действия, изучения их результативности и эффективности). Новый взгляд предполагает потребность учета в этих действиях не только биологического пола (собственно пола, англ. sex), но и культурного пола (гендера, англ. gender). Статья имеет концептуально-исследовательский характер.
Ключевые слова: биологический пол, культурный пол, потребительское поведение, маркетинговая коммуникация.
Коды JEL: D01, D03, D11, D13


Zofia Zgoda
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Obszary Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Uwarunkowania zachowań polskich konsumentów

W artykule przedstawiono standardy Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (Corporate Social Responsibility ‒ CSR) warunkujące zachowania konsumentów oraz wskazano na znaczenie edukacji dla kształtowania zasad społecznej odpowiedzialności. Przedsiębiorcy polscy coraz częściej uwzględniają programy Społecznej Odpowiedzialności w swoich działaniach. Kluczowym elementem tych programów jest konsument. Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej wzmacnia rolę zarówno instytucji publicznych, jak i rządu w promowaniu społecznie odpowiedzialnych przedsięwzięć. Jednocześnie sprzyja wypracowaniu programów zarządzania o najwyższych standardach etyki biznesowej. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy programy owe nie sprowadzają się do jedynie fasadowych deklaracji i czy konsument jest w nich podmiotem. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
Słowa kluczowe: Społecznie Odpowiedzialny Biznes, konsument, uwarunkowania, edukacja.
Kody JEL: M14, Q01, D11

Areas of Corporate Social Responsibility. Determinants of Polish Consumers' Behaviours

In her article, the author presented the standards of corporate social responsibility (CSR) determining consumer behaviours and indicated the importance of education for shaping the principles of social responsibility. Polish entrepreneurs more and more often take into account the programme of social responsibility in their activities. The key element of those programmes is consumer. Poland's membership in the European Union's structures reinforces the role of both public institutions and the government in promoting socially responsible projects. At the same time, it is conducive to working out management programmes with the highest standards of business ethics. The article is an attempt to answer the question whether those programmes do not come to merely façade declarations and whether the consumer is a subject in them. The article is of the conceptual nature.
Key words: corporate social responsibility, consumer, determinants, education.
JEL codes: M14, Q01, D11

Области корпоративной социальной ответственности. Обусловленности поведения польских потребителей

В статье представили стандарты корпоративной социальной ответственности, обусловливающие поведение потребителей, а также указали значение обучения для формирования принципов социальной ответственности. Польские предприниматели все чаще учитывают программы корпоративной социальной ответственности в своих действиях. Основным элементом этих программ является потребитель. Присутствие Польши в структурах Европейского Союза укрепляет роль как публичных учреждений, так и правительства в поощрении социально ответственных мероприятий. Одновременно оно способствует выработке программ управления с самыми высокими стандартами этики бизнеса. Статья представляет собой попытку дать ответ на вопрос, не сводятся ли эти программы лишь к фасадным заявлениям и является ли в них потребитель субъектом. Статья имеет концептуальный характер.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, потребитель, обусловленности, обучение.
Коды JEL: M14, Q01, D11


Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński

Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu we współczesnym świecie staje się coraz bardziej popularna. Jej fundamentalnym elementem jest teoria interesariuszy. Wśród interesariuszy przedsiębiorstwa kluczową rolę odgrywają konsumenci. Wobec powyższego za cel rozważań przyjęto ukazanie wpływu postaw i zachowań, wyborów konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz na wzrost znaczenia wartości społecznej odpowiedzialności w ich otoczeniu. W artykule postawiono tezę, że konsumenci stanowią kluczową grupę interesariuszy przedsiębiorstw, którzy przez świadomą, odpowiedzialną konsumpcję w istotny sposób wpływają na ich funkcjonowanie, m.in. stymulując je do działań zgodnych z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, jak również posłużono się danymi wtórnymi z przeprowadzonych badań z zakresu analizowanej problematyki.
Słowa kluczowe: konsumenci, interesariusze, odpowiedzialna konsumpcja, społeczna odpowiedzialność biznesu.
Kody JEL: D1, M3,D21, L29

Consumers' Impact on the Development of Corporate Social Responsibility

The concept of corporate social responsibility in the contemporary world becomes more and more popular. Its fundamental element is the theory of stakeholders. Among the enterprise's stakeholders, the key role is played by consumers. Having this in mind, the author took as the aim of her considerations presentation of the impact of consumers' attitudes, behaviours and choices on the development of corporate social responsibility and on the growth of importance of social responsibility in their environment. In her article, the author put the thesis that consumers are the key group of enterprises' stakeholders who through aware, responsible consumption substantially affects their functioning, inter alia, stimulating them to undertake actions compliant with the concept of corporate social responsibility. In her study, she used the subject literature as well as secondary data from the carried out research in the area of the problems in question.
Key words: consumers, stakeholders, responsible consumption, corporate social responsibility.
JEL codes: D1, M3, D21, L29

Влияние потребителей на развитие корпоративной социальной ответственности

Концепция корпоративной социальной ответственности в современном мире становится все более популярной. Фундаментальный ее элемент - теория стейкхолдеров. В числе стейкхолдеров предприятия основную роль играют потребители. В этой связи в качестве цели рассуждений приняли указание влияния отношений, поведения и выборов потребителей на развитие корпоративной социальной ответственности, а также на рост значения социальной ответственности в их среде. В статье выдвинули тезис, что потребители представляют собой основную группу стейкхолдеров предприятий, которые путем сознательного, ответственного потребления существенным образом влияют на их функционирование, в частности, стимулируя их к действиям, согласным с концепцией корпоративной социальной ответственности. В работе использовали литературу предмета, а также вторичные данные от проведенных исследований в области анализируемой проблематики.
Ключевые слова: потребители, стейкхолдеры, ответственное потребление, корпоративная социальная ответственность.
Коды JEL: D1, M3, D21, L29


Anna Łaszkiewicz
Uniwersytet Łódzki

Konsument w dobie mediów społecznościowych - wyzwania i ograniczenia dla organizacji

W artykule omówiono wyzwania i ograniczenia stojące przed organizacjami, w wyniku funkcjonowania marek w przestrzeni mediów społecznościowych. W tym ujęciu zaprezentowano zarówno wyzwania w obszarze komunikacji rynkowej, jak i ograniczenia, których głównym źródłem jest obecna silna pozycja konsumenta wynikająca już nie tylko z nieograniczonego dostępu do informacji, ale również masowej produkcji treści i opinii użytkowników produktów i usług na temat ich cech i dopasowania do potrzeb indywidualnych klientów. Na podstawie przeglądu współczesnej literatury poświęconej tym zagadnieniom, przedstawiono obszary, które zasługują na szczególną uwagę i powinny stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz dla badaczy przedmiotu oraz przedsiębiorstw podejmujących wyzwania racjonalnej i generującej wartość dla organizacji i klientów obecności w mediach społecznościowych.
Słowa kluczowe: media społecznościowe, konsument, wartość, współtworzenie.
Kody JEL: D7, D83, M31, O43

Consumer at the Time of Social Media - Challenges and Restrictions for Organisations

In her article, the author discussed the challenges and restrictions posed to organisations in result of functioning of brands in the space of social media. In this approach, she also presented both the challenges in the area of market communication and the restrictions whose main source is the present strong consumer's position issuing already not only from an unlimited access to information but also the mass productions of contents and opinions of users of products and services on their features and adjustment to the individual needs of customers. Based on the review of the contemporary literature devoted to these issues, she presented the areas which deserve a particular attention and which should be a starting point for further analyses for researchers of the issue as well as for enterprises taking the challenges of rational and generating value for organisations and customers of their presence in social media.
Key words: social media, consumer, value, participation in creation.
JEL codes: D7, D83, M31, O43

Потребитель в эпоху социальных медиа - вызовы и ограничения для организаций

В статье обсудили вызовы и ограничения, поставленные перед организациями, в результате функционирования брендов в пространстве социальных медиа. В этом выражении представлены как вызовы в области рыночной коммуникации, так и ограничения, основным источником которых является настоящая сильная позиция потребителя, вытекающая уже не только из неограниченного доступа к информации, но и к массовому производству содержания и мнений пользователей продуктов и услуг об их свойствах и приспособления к индивидуальным потребностям клиентов. На основе обзора современной литературы, посвященной этим вопросам, представили области, которые заслуживают особое внимание и должны представлять отправную точку для дальнейших анализов для исследователей предмета, а также предприятий, принимающих вызовы рационального и порождающего ценность для огранизаций и клиентов присутствия в социальных медиа.
Ключевые слова: социальные медиа, потребитель, ценность, созидание.
Коды JEL: D7, D83, M31, O43


Paweł de Pourbaix
Akademia Leona Koźmińskiego

Postawy pokolenia Y wobec działań reklamowych przedsiębiorstw

Celem rozważań jest przedstawienie charakterystyki młodych ludzi, reprezentujących generację Y na rynku oraz określenie ich postaw wobec działań marketingowych przedsiębiorstw, z uwzględnieniem wybranego obszaru marketingu, tj. reklamy. Na potrzeby pracy przeprowadzono badanie jakościowe i ilościowe, zrealizowane w styczniu 2014 roku. Jednocześnie wyniki badań ilościowych odniesiono do analogicznego badania przeprowadzonego przez autora w roku 2004.
Pokolenie określane mianem „pokolenia Y", będące obecnie w wieku 13-33 lata, stanowi ponad 36% ludności Polski i odgrywa istotną rolę na rynku. Osoby należące do tej grupy wyróżniają się wśród innych pokoleń charakterystycznymi cechami, m.in.: dużą pewnością siebie, przedkładaniem jakości życia i doświadczenia życiowego nad posiadanie, wykształceniem i gotowością dalszego rozwoju, tolerancyjnością i otwartością na to, co inne. Generacja ta stanowi zasadniczą grupę docelową jako odbiorca większości dóbr konsumpcyjnych oraz wielu usług. Ważne jest zatem zrozumienie zwyczajów, stylu życia, postaw i preferencji zakupowych tej grupy.
Wśród generacji Y reklama częściej wzbudza emocje negatywne niż pozytywne. Respondenci mają jasno sprecyzowane oczekiwania wobec reklam ‒ żądają konkretnych informacji o towarze i niewielu godzi się na nadużywanie w podkreślaniu jego zalet. Większość ankietowanych dostrzega zagrożenia płynące z reklamy. Jednak z drugiej strony reklama spełnia swoją rolę, gdyż konsumenci zachęceni przedstawionymi w niej informacjami dokonują pod ich wpływem zakupów. Artykuł ma charakter badawczy.
Słowa kluczowe: pokolenie Y, generacja Y, młodzi konsumenci, marketing, reklama.
Kody JEL: M31, M37

Attitudes of the Generation Y towards Enterprises' Advertising Activities

An aim of considerations is to present characteristics of young people representing the generation Y in the market and to describe their attitudes towards enterprises' marketing activities, with consideration of the selected area of marketing, i.e. advertising. For the purposes of the study, the author carried out a qualitative and quantitative survey, implemented in January 2014. At the same time, he referred quantitative surveys findings to the similar survey conducted by the author in 2004.
The generation called the Generation Y, being at present 13-33 years old, accounts for more than 36% of the population of Poland and plays an important role in the market. Individuals belonging to this group distinguish themselves among other generations with characteristic traits, inter alia, high self-confidence, putting the quality of life and life experience before possession, education, and readiness to further develop oneself, tolerance and openness to what is different. This generation is the basic target group as the recipient of most consumer goods and many services. Therefore, it is important to understand the habits, lifestyle, attitudes and purchasing preferences of this group.
Among the generation Y, advertising more often raises negative emotions than positive. Respondents have clearly specified expectations towards advertisements ‒ they demand specific information about the good, and few agree with abuse in emphasising its advantages. Most respondents perceive threats issuing from advertising. However, on the other hand, advertising fulfils its role as consumers encouraged by the information presented therein do shopping under its influence. The article is of the research nature.
Key words: generation Y, young consumers, marketing, advertising.
JEL codes: M31, M37

Отношение поколения Y к рекламным действиям предприятий

Цель рассуждений - представить характеристики молодых людей, представляющих поколение Y, на рынке, а также определить их отношение к маркетинговым действиям предприятий, с учетом избранной области маркетинга, т.е. рекламы. Для нужд работы провели качественное и количественное исследование, осуществленное в январе 2014 г. Одновременно результаты количественных исследований соотнесли с аналогичным исследованием, проведенным автором в 2004 г.
Поколение, называемое «поколением Y», которому в настоящее время 13-33 года, составляет свыше 36% населения Польши и играет существенную роль на рынке. Лица, входящие в эту группу, выделяются среди других поколений характерными чертами, в частности, большой самоуверенностью, предпочтением качества жизни и жизненного опыта, а не обладания, образования и готовности к дальнейшему развитию, толерантности и открытости к тому, что другое. Это поколение представляет собой основную целевую группу в качестве покупателя большинства потребительских благ и многих услуг. Следовательно, важно понять обычаи, образ жизни, отношения и закупочные предпочтения этой группы.
Среди поколения Y реклама чаще возбуждает негативные эмоции, нежели позитивные. У респондентов ясно выраженные ожидания в отношении реклам ‒ они требуют конкретную информацию о товаре, и немногие согласны со злоупотреблением в подчеркивании его достоинств. Большинство опрошенных видят угрозу, вытекающую из рекламы. Однако, с другой стороны, реклама выполняет свою роль, ибо потребители, уговариваемые представленной в ней информацией, совершают под ее влиянием покупки. Статья имеет исследовательский характер.
Ключевые слова: поколение Y, молодые потребители, маркетинг, реклама.
Коды JEL: M31, M37


Bartosz Mazurkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Gry miejskie oparte na lokalizacji jako sposób promocji miasta

Kampanie promocyjne prowadzone przez niektóre miasta, poza standardowymi sposobami promocji, bywają czasami uzupełniane o działania określane jako event marketing. Wykorzystanie potencjału dostępnych na rynku urządzeń mobilnych w grach miejskich, które zaliczane są do grupy wydarzeń marketingowych, pozwala na stworzenie atrakcyjnych działań promujących miasto, kierowanych do młodych odbiorców. Poniższe rozważania mają na celu zbadanie poziomu znajomości gier miejskich oraz gier miejskich opartych na lokalizacji (location-based games). Celem jest ponadto sprawdzenie, które elementy tego typu gier są atrakcyjne dla potencjalnego uczestnika. Autor, na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, dokonał analizy porównawczej gry miejskiej, opartej na smartfonach, organizowanej w Poznaniu, z największymi tego typu przedsięwzięciami z innych krajów Unii Europejskiej oraz USA.
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, marketing terytorialny, promocja miast, gra miejska, marketing eventów.
Kody JEL: M31, O33, P25

Location-Based Games as the Way of Town Promotion

Promotion campaigns carried out by some towns, apart from the standard ways of promotion, are sometimes supplemented by the actions described as event marketing. The use of the potential of available in the market mobile devices in urban gaming, which is considered as an element of the group of marketing events, allows creation of attractive measures promoting the town, addressed to young recipients. The below-presented considerations are aimed at research of the level of awareness of urban gaming and location-based games. An aim is also to check which elements of such games are attractive for the potential participant. The author, based on the carried out surveys, made a comparative analysis of the urban gaming, based on smartphones, being organised in Poznan, with the greatest such events from other countries of the European Union and the USA.
Key words: marketing communication, territorial marketing, town promotion, urban gaming, event marketing.
JEL codes: M31, O33, P25

Городское ориентирование как способ продвижения города

Мероприятия по продвижению, осуществляемые некоторыми городами, наряду со стандартными способами продвижения, иногда дополняются действиями, определяемыми термином «событийный маркетинг». Использование потенциала доступного на рынке мобильного оборудования в городских соревнованиях, которые относят к группе маркетинговых событий, позволяет создавать привлекательные действия по продвижению города, направляемые молодым адресатам. Нижеследующие рассуждения преследуют собой цель изучить уровень знакомства с городскими соревнованиями, а также с городским ориентированием (англ. location-based games). Другая цель - проверить, которые элементы такого рода соревнований привлекательны для потенциального участника. Автор, на основе проведенных опросов, провел сопоставительный анализ городских ориентирований, основанных на смартфонах, организуемых в Познани, с самыми крупными мероприятиями такого рода из других стран-членов Европейского Союза и США.
Ключевые слова: маркетинговая коммуникация, территориальный маркетинг, продвижение городов, городское ориентирование, маркетинг событий.
Коды JEL: M31, O33, P25


Aleksandra Grzesiuk
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Strategie działania przedsiębiorstw na rynku produktów luksusowych. Wybrane aspekty

Rynek dóbr luksusowych wymaga stosowania odmiennych narzędzi marketingowych niż wykorzystywane na tradycyjnych rynkach. Zachowania nabywców produktów luksusowych nie korespondują z zachowaniami nabywców na rynkach produktów masowych. Jednocześnie rosnąca zamożność polskiego społeczeństwa powoduje wzrost zainteresowania produktami i usługami luksusowymi. Zjawiska te stanowią podstawę badań w obszarze marketingu luksusowego. Celem rozważań jest przedstawienie wybranych aspektów rynku produktów luksusowych w Polsce oraz strategii przedsiębiorstw wobec tych produktów, na podstawie analizy porównawczej raportów firmy doradczej KPMG. Podjęto także próbę porównania rynku polskiego z wybranymi rynkami produktów luksusowych w innych krajach UE. Na płaszczyźnie badań pierwotnych przedstawiono elementy studium przypadku polskiej marki luksusowych zegarków Copernicus. Dokonano analizy doświadczeń marki Copernicus oraz podjęto próbę sformułowania zaleceń dla innych polskich marek zainteresowanych tym segmentem rynku. Artykuł jest studium przypadku.
Słowa kluczowe: produkty luksusowe, marka, zachowania nabywców, strategie marketingowe.
Kody JEL: M31

Strategies of Enterprises' Activities in the Market for Luxury Products. The Selected Aspects

The market for luxury goods requires application of other marketing tools than in the traditional markets. Behaviours of luxury products purchasers do not correspond with behaviours of purchasers in the markets for mass products. At the same time, the growing affluence of the Polish society causes the growth of interest in luxury products and services. These phenomena are the basis for research in the area of luxury marketing. An aim of considerations is to present the selected aspects of the market for luxury products in Poland and the enterprises' strategies towards these products, based on a comparative analysis of the reports of the consultancy company KPMG. The author also undertook an attempt to compare the Polish market with the selected markets for luxury products in other EU countries. Based on the primary research, she presented the elements of the case study of the Polish brand of luxury watches Copernicus. She carried out an analysis of experience of the brand Copernicus and undertook an attempt to formulate recommendations for other Polish brands interested in this segment of the market. The article is a case study.
Key words: luxury products, brand, purchasers' behaviours, marketing strategies.
JEL codes: M31

Стратегии действия предприятий на рынке предметов роскоши. Избранные аспекты

Рынок предметов роскоши требует применения других маркетинговых инструментов, нежели используемые на традиционных рынках. Поведение покупателей предметов роскоши не совпадает с поведением покупателей на рынках массовых продуктов. Одновременно возрастающая зажиточность польского общества вызывает рост интереса к продуктам и услугам роскоши. Эти явление представляют собой основу исследований в области маркетинга предметов роскоши. Цель рассуждений - представить избранные аспекты рынка предметов роскоши в Польше и стратегии предприятий по отношению к этим предметам, на основе сопоставительного анализа отчетов консультативной фирмы KPMG. Автор предприняла тоже попытку сравнить польский рынок с избранными рынками предметов роскоши в других странах ЕС. В плане первичных исследований представили элементы анализа конкретной хозяйственной проблемы польской марки роскошных часов Copernicus. Провели анализ опыта с маркой Copernicus и предприняли попытку формулировать рекомендации для других польских марок, заинтересованных в этом сегменте рынка. Статья представляет собой анализ конкретной хозяйственной проблемы.
Ключевые слова: предметы роскоши, марка, поведение покупателей, маркетинговые стратегии.
Коды JEL: M31