Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2016
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

2016

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
• Główni partnerzy handlowi Polski - Wielka Brytania - Wojciech Mroczek - Nr 1 (236)
• Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 2 (237)
• Wartości jednostkowe jako miernik konkurencyjności eksportu Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 3 (238)
• Pogłębiający się regres w obrotach handlowych Unii Europejskiej z Rosją - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 4 (239)
• Znaczenie Chin w eksporcie Polski i pozostałych krajów Europy Środkowej - Wojciech Mroczek - Nr 5 (240)
• Rosnący udział Polski w imporcie krajów Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 6 (241)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ
• Rozszerzenie Porozumienia w sprawie handlu towarami technologii informatycznych - Ewa Kaliszuk - Nr 2 (237)
• Brexit - tło ekonomiczne i społeczne - Karolina Konopczak - Nr 4 (239)

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI
• Opóźnienia płatnicze przedsiębiorstw sektora B2B w Polsce i Niemczech - Zbigniew Gołaś - Nr 2 (237)

GOSPODARKA I FINANSE
• Slovenia Back on Its Feet - What Price is to Be Paid for Greed? - Miklos Somai - Nr 3 (238)
• Intensity of Intra-Industry Trade and Poland's Susceptibility to Asymmetric Shocks - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - Nr 4 (239)
• The Comparative Analysis of Mid-Tech and High-Tech Trade of the Visegrad Countries and the German Impact - Bartosz Michalski - Nr 4 (239)
• Znaczenie obrotów bieżących i kapitałowych dla stabilności finansów zagranicznych. Przykład krajów Grupy Wyszehradzkiej - Janusz Sawicki - Nr 4 (239)
• Handel zagraniczny nowych państw członkowskich UE z Niemcami - analiza z wykorzystaniem międzynarodowych tablic przepływów międzygałęziowych - Łukasz Ambroziak - Nr 5 (240)
• Odporność kapitałowa największych europejskich banków w świetle wyników testów warunków skrajnych z 2016 roku - Robert Woreta - Nr 5 (240)
• Has the Euro Led to the Trade Creation Effect? - Krzysztof Barteczko, Grzegorz Tchorek - Nr 6 (241)
• Strategia Kosmiczna dla Europy - Paweł Frankowski - Nr 6 (241) 

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
• Postanowienia umowy CETA w sferze biotechnologii rolniczej - wnioski dla rokowań umowy TTIP - Ewa Kaliszuk - Nr 1 (236)
• Efekt kreacji w handlu Polski z Kanadą po wejściu w życie umowy CETA - Łukasz Ambroziak - Nr 2 (237)
• Interesy ofensywne unijnych przedsiębiorstw w kontekście negocjowanej umowy o strefie wolnego handlu UE-Japonia - Grzegorz Mazur - Nr 3 (238)
• Spory unijno-rosyjskie na forum Światowej Organizacji Handlu - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 3 (238)
• Wpływ umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Ukrainą na import Polski -wstępna ocena - Jan Piotrowski - Nr 6 (241) 

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE
• Handel wewnątrzgałęziowy państw Bałkanów Zachodnich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską - Łukasz Klimczak - Nr 2 (237)

POLITYKA SPOŁECZNA
• „Gwarancje dla Młodzieży" w opinii młodych członków europejskich związków zawodowych - Mateusz Szymański - Nr 1 (236)

POLITYKA KONKURENCJI
• Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą - Adam Drozdek - Nr 1 (236)

POLITYKA REGIONALNA
• Wsparcie działalności gospodarczej w Polsce z Europejskiego Funduszu Społecznego - wyniki badania - Łukasz Skawiński - Nr 5 (240)

BADANIA I INNOWACJE
• Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego państw członkowskich Unii Europejskiej - Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska - Nr 1 (236)

POLITYKA KLIMATYCZNA I ENERGETYCZNA
• Rynek mocy. Kolejny etap tworzenia zliberalizowanego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej - Dariusz Michalski, Maciej Sołtysik - Nr 3 (238)
• Kryzys klimatyczny i próby jego przezwyciężenia - Piotr Ważniewski - Nr 6 (241)
• Wpływ ryzyka regulacyjnego na rynkach finansowych na funkcjonowanie sektora elektroenerge-tycznego - Dariusz Michalski, Paweł Hawranek - Nr 6 (241) 

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
• Co nowego w prawie Unii i dokumentach KE? (dział stały)
• Co nowego w prawie polskim? (dział stały)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM