Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty4/2015
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

4/2015

Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie nowych państw członkowskich

Wojciech Mroczek

Rosnąca integracja gospodarek zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym powoduje stopniowe zwiększanie się zależności od importu widoczne w popycie finalnym oraz eksporcie poszczególnych krajów. W wyniku tych ogólnych tendencji w ostatnich dwóch dekadach udział krajowej wartości dodanej w eksporcie zmniejszył się w większości gospodarek. Odzwierciedla to postępujące uzależnienie produkcji eksportowej od importowanych dóbr pośrednich.
O ile zjawisko zmniejszania się krajowej wartości dodanej w eksporcie jest zjawi-skiem powszechnie obserwowanym, to jego skala w poszczególnych krajach była różna. Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie najszybciej zmniejszał się w krajach Europy Środkowej oraz w krajach rozwijających się Azji, a więc w tych re-gionach, które w największym stopniu stały się celem delokalizacji produkcji. Szcze-gólnie duża intensywność umiędzynarodowienia produkcji i eksportu charakteryzuje kraje Europy Środkowej, co wynika ze stosunkowo niewielkich rozmiarów ich go-spodarek, bliskości dużych krajów Europy Zachodniej oraz wysokiego stopnia inte-gracji w ramach Unii Europejskiej.
Zróżnicowany wkład krajowej wartości dodanej do eksportu w poszczególnych branżach powoduje, że struktura eksportu w ujęciu brutto i w ujęciu krajowej wartość dodanej nieco się różnią. Największe różnice występują w eksporcie produktów chemicznych, sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, których rzeczywiste znaczenie, czyli w ujęciu krajowej wartości dodanej, jest niższe niż wskazują na to statystyki uwzględniające także zagraniczną wartość dodaną.
Słowa kluczowe: wartość dodana w eksporcie, nowe państwa członkowskie.
Klasyfikacja JEL: F14, F63, O14.


Polska elektroenergetyka na krawędzi. Próba przedstawienia zagrożeń

Dariusz Michalski, Paweł Jabłoński, Jerzy Janikowski

Warunki funkcjonowania elektroenergetyki będą determinowane w przyszłości przez wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), zdecentralizowane struktury jej produkcji i dostaw, wysoką elastyczność elektrowni oraz magazynowanie energii elektrycznej w ilościach mających znaczenia dla rynku hurtowego. W konsekwencji nie tylko na polską elektroenergetykę, ale wręcz całą europejską energetykę, będzie wpływać ograniczanie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem. Konieczne będzie dostosowanie strategii elek-troenergetyki do nowej sytuacji na rynku wytwórczym oraz wprowadzenie mechani-zmów kompensujących koszty utrzymywania mocy produkcyjnych zapewniających bezpieczeństwo energetyczne państwa. Sytuacja ta sprawia, że przedsiębiorstwa elektroenergetyczne muszą optymalizować portfel inwestycyjny pod kątem rentowności wykorzystanych technologii. Postęp technologiczny także wpływa na sposób dostępu do rynku energii elektrycznej dla klientów. Nie tylko ułatwia dostęp do hurtowego i detalicznego rynku za pomocą domów maklerskich, ale także w rezultacie obniżki kosztów zastosowania technologii miniprodukcyjnych i rozwoju tzw. prosumentów, czyli klientów detalicznych (głównie gospodarstwa domowe), którzy mogą produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co będzie w przyszłości podstawą dla generowania zysków przez polską elektroenergetykę oraz jaka struktura wytwarzania pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym wypełnieniu wymogów pakietu klimatycznego oraz dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia.
Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, produkcja energii elektrycznej, odnawial-ne źródła energii, EU ETS.
Klasyfikacja JEL: P48, Q42, Q48.


Rynek usług bez barier w Unii Europejskiej - działania na rzecz jego realizacji

Małgorzata Czermińska

Budowa jednolitego, konkurencyjnego rynku usług jest priorytetowym celem Unii Europejskiej, ma on bowiem istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Bariery na rynku wewnętrznym uniemożliwiają usługo-dawcom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, rozszerzanie swojej działalności poza granice ich krajów i pełny udział w korzyściach z jednolitego rynku usług. Jego utworzenie wymaga zarówno zniesienia istniejących przeszkód na po-ziomie unijnym w działalności transgranicznej, jak i jednoczesnej reformy krajowych rynków usługowych, prowadzącej do ich mniejszego zróżnicowania. Mimo podjętych do tej pory działań, integracja rynku usług jest na znacznie niższym poziomie niż rynku towarów, a jednolity rynek usług nadal nie istnieje. Istotnym problemem po-zostaje fragmentacja krajowych przepisów, co w przypadku usług transgranicznych oznacza konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów ich przestrzegania. Nadal istnieją bariery wejścia i dostępu do świadczenia określonych usług w postaci m.in. wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych lub ograniczenia liczby usługodawców na rynku.
Celem opracowania jest wskazanie istniejących istotnych barier, utrudniających transgraniczne świadczenie usług oraz określenie priorytetowych działań związanych z ich usuwaniem i tworzeniem jednolitego rynku usług w Unii Europejskiej w najbliższych latach.
Słowa kluczowe: jednolity rynek usług, swoboda przepływu usług, dyrektywa usługo-wa.
Klasyfikacja JEL: F15, F19.


Europejska unia bankowa jako element nowego ładu gospodarczego Unii Europejskiej

Alina Szypulewska-Porczyńska

W odpowiedzi na zjawiska kryzysowe, które wystąpiły w ostatnich latach w Unii Europejskiej, wprowadzane są w tym ugrupowaniu reformy przekształcające do-tychczasowe ramy zarządzania gospodarczego. Jednym z filarów nowego ładu jest Europejska unia bankowa. W artykule omówione zostały główne elementy tego pro-jektu oraz jego znaczenie dla Polski. W szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o spójność i możliwe skutki istnienia w UE dwóch ścieżek integracji, tj. w ramach unii bankowej i w ramach rynku wewnętrznego.
Słowa kluczowe: europejska unia bankowa, integracja.
Kod JEL: F02.


Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej w latach 2005-2013

Krzysztof Falkowski

Głównym celem artykułu jest omówienie pomocy rozwojowej Unii Europejskiej dla poradzieckich krajów Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Środkowej na tle międzynarodowej pomocy rozwojowej udzielanej tym krajom w latach 2005-2013. Ze względów praktycznych na potrzeby analizy przedmiotowego zagadnienia kraje te zostały podzielone na dwie grupy, tj. kraje tzw. Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan). W niniejszym arty-kule stawia się tezę, zgodnie z którą Unia Europejska od lat jest donatorem pomocy rozwojowej dla krajów poradzieckich, z roku na rok przeznaczając na ten cel coraz większe środki finansowe. Znaczenie unijnej pomocy jest różne w poszczególnych krajach omawianego obszaru geograficznego, ale także wyraźnie zróżnicowana jest jej rola między grupą krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej. Jest ona zdecydowanie większa w przypadku krajów Partnerstwa Wschodniego, co jest zde-terminowane ich bliskością geograficzną, jak również większym zakresem współpra-cy z Unią Europejską.
Słowa kluczowe: pomoc rozwojowa, Unia Europejska, Partnerstwo Wschodnie, Azja Środkowa.
JEL: F35, O19, P45.