Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty5/2015
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie





 

5/2015

Udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej

Wojciech Mroczek

Udział wyrobów wysokiej techniki w polskim eksporcie dóbr przetworzonych jest nadal względnie niski, mimo że w ostatnich latach wyraźnie i szybko rósł. Według danych Eurostatu, w 2014 r. udział ten wyniósł 8% (podczas gdy średnio w Unii Eu-ropejskiej kształtował się na poziomie 15%). Znaczenie wyrobów high-tech w Polsce jest wyraźnie mniejsze nie tylko w porównaniu z krajami Europy Zachodniej (UE-15), ale także w porównaniu z wieloma gospodarkami wschodzącymi, w tym z Czechami i Węgrami. W latach 2007-2014 dynamika eksportu wyrobów wysokiej techniki była w Polsce najwyższa spośród krajów UE, a wartość tego eksportu wzrosła przeszło czterokrotnie. Obserwowany w tym okresie wzrost udziału wyrobów wysokiej techniki związany był z drugim etapem inwestycji w tego typu branżach w krajach Europy Środkowej, przy czym - jak wskazują dane dotyczące wartości dodanej w handlu zagranicznym - duże znaczenie w tym procesie odegrali inwestorzy z gospodarek wschodzących.
Na niski udział wyrobów wysokiej techniki w polskim eksporcie składają się dwa główne czynniki - marginalne znaczenie produkcji high-tech w krajowych przedsię-biorstwach oraz niewielki udział firm zagranicznych z sektora wysokiej techniki w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Podczas gdy w większości kra-jów Europy Zachodniej o udziale wyrobów high-tech w eksporcie decyduje w dużej mierze poziom wydatków na badania i rozwój, to w krajach Europy Środkowej (i ogólnie w gospodarkach wschodzących) udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie związany jest silnie z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi.
Słowa kluczowe: eksport, wysoka technika, struktura handlu.
Klasyfikacja JEL: F14, F63, O14.


Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z krajami ASEAN - Wietnam

Marzenna Błaszczuk-Zawiła

Wietnam jest jednym z głównych partnerów Unii Europejskiej wśród krajów Sto-warzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Dynamiczny rozwój gospodarki tego kraju oraz jego zaangażowanie w proces integracji regionalnej wzbudzają coraz większe zainteresowanie firm unijnych. Z myślą o zacieśnieniu unijno-wietnamskich stosunków gospodarczych Unia w ostatnich latach zawarła z Wietnamem Umowę ramową o wszechstronnym partnerstwie i współpracy, a także zakończyła rokowania w sprawie zawarcia umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu. Ocenia się, że unijno-wietnamska umowa o wolnym handlu jest najszerszą, zważywszy zakres, umową zawartą przez Unię z krajem rozwijającym się, i będzie wzorem dla porozumień handlowych UE z krajami rozwijającymi się. Umowa z Wietnamem stanowi też kolejny krok w kierunku zawarcia umowy międzyregio-nalnej UE-ASEAN.
W artykule przedstawiono rozwój stosunków unijno-wietnamskich, w tym wyniki współpracy gospodarczej i zakres pomocy rozwojowej UE dla Wietnamu w latach 2010-2014. Przytoczono również oceny perspektyw ich dalszego rozwoju w związku z ostatnio zawartymi umowami dwustronnymi.
Słowa kluczowe: umowy gospodarcze, współpraca gospodarcza, stosunki Unia Euro-pejska-ASEAN.
Klasyfikacja JEL: F15, F53, F35.


Umowa CETA - dostęp do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych

Ewa Kaliszuk

We wrześniu 2014 r. Unia Europejska i Kanada ogłosiły zakończenie rozmów nad Kompleksowym porozumieniem gospodarczym i handlowym (CETA). Jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym celem Unii Europejskiej w negocjacjach był możliwie najlepszy dostęp do kanadyjskiego rynku zamówień publicznych na wszystkich poziomach administracyjnych (krajowym, regionalnym i lokalnym) oraz w sferze użyteczności publicznej. Umowa CETA miała zapewnić unijnym dostawcom traktowanie nie mniej korzystne niż dostawców lokalnych. W artykule podjęto próbę oceny znaczenia oferty kanadyjskiej dla firm unijnych, przez pokazanie wartości kanadyjskiego rynku zamówień rządowych oraz porównanie warunków tej oferty z warunkami przyznanymi przez Kanadę firmom z krajów trzecich na mocy porozu-mień międzynarodowych. Wskazano również szanse wynikające z nowych warunków dostępu do kanadyjskiego rynku zamówień rządowych dla firm unijnych, w tym polskich.
Słowa kluczowe: Kanada, integracja regionalna, umowy o wolnym handlu.
Klasyfikacja JEL: F15, F53, H57.


Nadzór nad równowagą makroekonomiczną w Unii Europejskiej z punktu widzenia gospodarki polskiej

Ewelina Szczech-Pietkiewicz

Jednym z efektów kryzysu finansowego i gospodarczego, jaki dotknął kraje Unii Europejskiej po 2007 r., było wprowadzenie rozwiązań ułatwiających szybkie i skuteczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów oraz wzmocnienie zarządza-nia gospodarczego w UE. Rozwiązania te zostały zawarte przede wszystkim w aktach prawnych składających się na tzw. sześciopak (pięć rozporządzeń i dyrektywa). Ostatni kryzys gospodarczy udowodnił bowiem, że system kontroli fiskalnej określony w pakcie stabilności i wzrostu, pozbawiony elementów kontroli nad innymi politykami gospodarczymi państw UE, jest niewystarczającą ochroną przed rozlewaniem się i pogłębianiem zjawisk kryzysowych. System egzekwowania paktu stabilności i wzrostu również okazał się nie w pełni skuteczny. Zatem, oprócz aktów prawnych wprowadzających zmiany w pakcie stabilności i wzrostu, wdrożono także nową procedurę kontroli nad nadmiernymi zakłóceniami równowagi makroekonomicznej, której celem jest wzmocniony nadzór nad politykami gospodarczymi państw człon-kowskich UE.
Artykuł ma na celu przedstawienie systemu nadzoru nad równowagą makroek-onomiczną oraz sposobu jego realizacji w krótkim okresie jego obowiązywania. Szczególny nacisk położony został na uwzględnienie perspektywy polskiej - zarówno poprzez ocenę samego systemu przez pryzmat interesu narodowego, jak i realizacji systemu w Polsce.
Słowa kluczowe: nadzór makroekonomiczny, procedura zakłóceń równowagi makro-ekonomicznej, Polska.
Klasyfikacja JEL: E02, E65, F45.


Rynek samochodów elektrycznych i hybrydowych - stan i perspektywy rozwoju

Łukasz Ambroziak

W artykule przedstawiono obecną sytuację na światowym rynku samochodów z napędem hybrydowym i elektrycznym oraz perspektywy rozwoju tego segmentu rynku motoryzacyjnego. Według szacunków autora, w 2015 r. sprzedano na świecie ponad 1,8 miliona samochodów hybrydowych i 0,7 miliona samochodów elektrycz-nych (włączając samochody typu „plug-in"). Liderami w sprzedaży pojazdów hybry-dowych były Japonia i Stany Zjednoczone. Chiny natomiast stały się w 2015 r. naj-większym rynkiem zbytu samochodów elektrycznych (ponad połowa światowej sprzedaży), a na kolejnych miejscach znalazły się Stany Zjednoczone, Japonia, Holan-dia i Norwegia. Popyt na pojazdy z alternatywnymi źródłami napędu był stymulowany głównie przez dopłaty do zakupu nowych samochodów oraz ulgi podatkowe, wprowadzone przez wiele krajów (m.in. Norwegię, Holandię, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Chiny) oraz miast (m.in. Paryż, Amsterdam, Oslo, Szanghaj i Shenzen). Największymi barierami w rozwoju rynku pojazdów ekologicznych były: ciągle ich wysoka cena (w porównaniu z pojazdami spalinowymi) oraz niedostatecznie rozwi-nięta infrastruktura ładowania akumulatorów.
Słowa kluczowe: samochód z napędem hybrydowym, samochód z napędem elek-trycznym.
Klasyfikacja JEL: Q50, D12.