Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty1/2016
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

1/2016

Główni partnerzy handlowi Polski - Wielka Brytania

Wojciech Mroczek

Wielka Brytania jest od 2012 r. drugim największym rynkiem eksportowym dla polskich przedsiębiorstw. Eksport do Wielkiej Brytanii był jednym z najszybciej ro-snących od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Największy wpływ na relatywnie wysoką dynamikę polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii miała działal-ność korporacji międzynarodowych obecnych w Polsce. Istotnym czynnikiem wpły-wającym na wzrost polskiego eksportu była też duża migracja obywateli polskich do Wielkiej Brytanii po przystąpieniu Polski do UE. W wyniku migracji, jak i otwarcia europejskich rynków dla polskich produktów rolno-spożywczych w związku z przystąpieniem Polski do Unii, nastąpił duży wzrost popytu na polskie produkty spożywcze.
W przypadku ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii wydaje się, że ryzyko negatywnych skutków dla Polski byłoby nieco większe niż dla większości pozostałych krajów UE. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo wysokiej dotychczas dynamiki polskiego eksportu na rynek brytyjski, która przyczyniała się do przyspieszenia dyna-miki eksportu ogółem. Wzrost eksportu, szczególnie po przystąpieniu Polski do Unii, był głównie efektem strategii korporacji międzynarodowych obecnych w Polsce. Moż-na przypuszczać, że jednym z celów tworzenia ich filii w Polsce był właśnie eksport na rynek brytyjski. Ewentualne bariery w eksporcie do Wielkiej Brytanii mogłyby więc wpłynąć negatywnie nie tylko na wielkość eksportu, ale także na napływ bezpośred-nich inwestycji zagranicznych. Udział Wielkiej Brytanii w polskim eksporcie jest znacz-nie wyższy niż w eksporcie pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Słowa kluczowe: Polska, handel zagraniczny, Wielka Brytania.
Klasyfikacja JEL: F14, F63, O14.


Postanowienia umowy CETA w sferze biotechnologii rolniczej - wnioski dla rokowań umowy TTIP

Ewa Kaliszuk

W artykule przeanalizowano wyniki negocjacji unijno-kanadyjskiej Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) w zakresie biotechnologii rolniczej pod kątem unijno-amerykańskich rokowań Transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP).
Stany Zjednoczone są największym, a Kanada piątym na świecie producentem roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM). Lepszy dostęp towarów rol-no-spożywczych do rynku Unii, największego ich importera na świecie, był jednym z głównych celów negocjacyjnych Kanady. Jest także priorytetem Stanów Zjednoczo-nych.
Punktem wyjścia do oceny postanowień umowy CETA i wniosków z niej płynących dla rokowań umowy TTIP jest omówienie rolnictwa Kanady i jej polityki w dziedzinie zielonej biotechnologii. W artykule przeanalizowano także rozbieżności w przepisach UE i Kanady regulujących kwestie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz propozycje strony amerykańskiej dotyczące dostępu do rynku produktów „nowoczesnej technologii rolniczej" w umowie TTIP. Pogodzenie ofensywnych interesów Kanady (eksport artykułów rolnych, w większości GMO) z oficjalnym, ostrożnościowym podejściem UE nie mogło być łatwe, tym bardziej, że umowę CETA postrzegano jako „przedsionek" do TTIP. W efekcie postanowienia umowy w tej materii są dość lakoniczne, choć zawierają zapisy otwierające drzwi do dalszych pertraktacji. W przypadku podpisania umowy TTIP kwestie biotechnologii rolniczej nabiorą jeszcze większego znaczenia. Biorąc pod uwagę determinację koncernów agro-biotechnologicznych w promowaniu żywności biotechnologicznej można obawiać się, że strona unijna ulegnie ich presji, a aspekty pozaekonomiczne przegrają z czysto ekonomicznymi.
Słowa kluczowe: porozumienia o wolnym handlu, żywność genetycznie zmodyfiko-wana, Kanada, stosunki transatlantyckie.
Klasyfikacja JEL: F15, F53, F35.


„Gwarancje dla Młodzieży" w opinii młodych członków europejskich związków zawodowych

Mateusz Szymański

Artykuł dotyczy oceny programu „Gwarancje dla Młodzieży", czyli instrumentu wsparcia osób młodych na rynku pracy. Ta grupa osób od początku kryzysu finan-sowego 2008 r. napotyka na znaczne trudności na rynku pracy, co ma szereg kon-sekwencji. Oceny dokonali młodzi przedstawiciele europejskich związków zawodo-wych.
Program GdM funkcjonuje formalnie od 2013 roku, jednak procesy wdrożeniowe w poszczególnych państwach trwają do dziś. Związki zawodowe jako podmioty szczególnie zainteresowane warunkami panującymi na rynku pracy śledziły proces tworzenia programu „Gwarancje dla młodzieży", dlatego też ich ocena dotycząca pierwszych kilkunastu miesięcy działania programu wydaje się szczególnie interesu-jąca. Na podstawie badania ankietowego, które obejmowało młodych przedstawicieli związków zawodowych z różnych krajów Unii Europejskiej, dokonano wstępnej oceny „Gwarancji". Na ankiety odpowiedziało 16 osób z różnych krajów i różnych związków zawodowych. Ogólna ocena programu nie wypada pozytywnie. W szczególności zauważa się nadużywanie przez pracodawców praktyk i staży, prekaryzację zatrudnienia, brak dostatecznej informacji i słabość publicznych służb zatrudnienia. Z drugiej strony, wśród elementów pozytywnych zauważono możliwość wypróbowania nowych narzędzi aktywizacji zawodowej, poprawę jakości usług na rzecz młodych ludzi i poprawę dostępu do edukacji. Podkreśla się także aspekt polityczny, czyli fakt że problem bezrobocia młodych stał się przedmiotem debaty publicznej.
Słowa kluczowe: bezrobocie młodych, NEET, polityka na rzecz zatrudnienia młodych, związki zawodowe, „Gwarancje dla Młodzieży".
Kody JEL: J08, J21, J24, J51.


Przesłanki udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w spłacie zobowiązań podatkowych pobieranych w obrocie towarowym z zagranicą

Adam Drozdek

Pomoc publiczna w formule de minimis w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowi dla przedsiębiorców zamierzających z niej skorzystać dogodną formę otrzymania wsparcia ze strony państwa. Analizując to zagadnienie, należy mieć na uwadze szczegółowe zasady udzielania pomocy publicznej w ogóle, bowiem skorzystanie z pomocy - nawet udzielonej przez organ państwowy - niesie ryzyko uznania jej przez Komisję Europejską za pomoc niedozwoloną lub nielegalną, co oczywiście wiązać się będzie z koniecznością jej zwrotu. Z drugiej strony istnieje możliwość korzystania z prostszej, lecz ograniczonej kwotowo pomocy w ramach de minimis. Procedura uzyskiwania takiej pomocy jest niewątpliwie łatwiejsza, a uzyskana korzyść szczególnie dla przedsiębiorców małych lub średnich może stanowić znaczące wsparcie. Chociaż wsparcie w ramach de minimis stanowi formę pomocy publicznej „bez konkretnego przeznaczenia", to zasady i warunki jej udzielania są ściśle regulowane przez prawo unijne.
Słowa kluczowe: pomoc publiczna, podatki, import.
Klasyfikacja JEL: G18.


Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego państw członkowskich Unii Europejskiej

Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Łukiewska

W artykule przedstawiono poziom i zmiany innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2008-2010 i 2010-2012. Mierzono je udziałem przedsiębiorstw prowadzących dzia-łalność innowacyjną (bieżącą lub zaniechaną) w ogólnej liczbie przedsiębiorstw (wg Podręcznika Oslo). Ponadto przedstawiono odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w zakresie: wyłącznie innowacji technologicznych, wyłącznie w innowacji nietechnologicznych oraz jednocześnie innowacji technologicznych i nietechnologicznych. Przeprowadzone badania wskazują, że najkorzystniejsza sy-tuacja pod względem poziomu i zmian innowacyjności występowała w krajach takich, jak: Luksemburg, Estonia, Malta, Dania, Litwa, Finlandia, Wielka Brytania i Francja.
Słowa kluczowe: innowacyjność, innowacje technologiczne (produktowe i procesowe), innowacje nietechnologiczne (organizacyjne i marketingowe), przemysł spożywczy.
Klasyfikacja JEL: L66, O31.