Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty2/2016
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

2/2016

Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie Unii Europejskiej

Wojciech Mroczek

Kraje Europy, w tym należące do Unii Europejskiej, charakteryzuje najniższy udział handlu ponadregionalnego w porównaniu z innymi regionami świata. Ich handel zagraniczny jest bowiem silnie skoncentrowany na wymianie wewnątrzre-gionalnej. W ostatnich latach obserwujemy istotne zmiany strukturalne w eksporcie krajów UE. W pierwszych latach po rozszerzeniu Unii w 2004 r. dynamika handlu wzajemnego krajów Europy Zachodniej była niższa niż ich handlu z nowymi pań-stwami członkowskim (także z krajami po b. ZSRR). W rezultacie udział Europy w eksporcie UE stopniowo zwiększał się. Od 2008 r. obserwujemy jednak spadek udziału obrotów wewnątrzeuropejskich w handlu UE. Przyczyniła się do tego stagna-cja popytu w Europie Zachodniej w latach 2012-2014 oraz kryzys w europejskich krajach po b. ZSRR w latach 2014-2015.
Kraje pozaeuropejskich mają największe znaczenie w eksporcie dużych gospo-darek, takich jak Wielka Brytania, Francja, Włochy czy Niemcy. Udział krajów poza-europejskich w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) jest znacznie niższy niż przeciętnie w UE. Wysoka koncentracja eksportu krajów EŚW na rynkach europejskich (ponad 90%) sugeruje, że ich eksport jest stosunkowo mało konkuren-cyjny, a zdolność do dywersyfikacji rynków eksportowych w porównaniu z innymi krajami UE - niska.
Słowa kluczowe: handel wewnątrzregionalny i ponadregionalny, kraje pozaeuropej-skie, Unia Europejska
Kody JEL: F14, F63, O14.


Rozszerzenie porozumienia w sprawie handlu towarami technologii informatycznych

Ewa Kaliszuk

W dniu 16 grudnia 2015 r. na 10. konferencji ministerialnej WTO w Nairobi została przyjęta deklaracja w sprawie rozszerzenia Porozumienia w sprawie technologii informatycznych (Information Technology Agreement), tzw. ITA 2. Celem rozszerzenia ITA jest zniesienie ceł na 201 produktów informatycznych, które nie znalazły się w pierwotnej ITA. Porozumienie ITA 2 zawarło 24 uczestników negocjacji (53 człon-ków WTO), w tym Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Chiny. Wartość rocznego handlu tymi 201 produktami szacowana jest na ponad 1,3 bln USD rocznie. Pierwsze obniżki stawek celnych nastąpią 1 lipca 2016 r. (obejmą 65% linii taryfowych i 88% wartości importu tych towarów) Całkowite zniesienie ceł na te towary nastąpi 1 lipca 2019 roku. Jedynie w przypadku towarów wrażliwych i w wyjątkowych przypadkach proces liberalizacji potrwa odpowiednio pięć i siedem lat. Chociaż porozumienie ITA ma charakter plurateralny, z bezcłowego dostępu do rynku sygnatariuszy ITA 2 sko-rzystają wszyscy członkowie WTO, ponieważ negocjacje odbywały się w oparciu o zasadę bezwarunkowej klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Sukces ITA 2 wskazuje, że w WTO największe szanse na realizację w WTO mają inicjatywy plurate-ralne.
Słowa kluczowe: Porozumienia w sprawie technologii informatycznych, WTO, liberali-zacja celna
Kody JEL: F14, F15.


Handel wewnątrzgałęziowy państw Bałkanów Zachodnich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską

Łukasz Klimczak

W artykule przedstawiono wyniki badania, w którym podjęto próbę weryfikacji trzech hipotez, odnoszących się do handlu wewnątrzgałęziowego (IIT) państw regio-nu Bałkanów Zachodnich w latach 2007 i 2013. Porównano udział IIT w handlu ogó-łem państw bałkańskich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską. Przeanali-zowano zmiany tych udziałów między rokiem 2007, kiedy weszło w życie Porozumie-nie CEFTA-2006, a rokiem 2013. Przedstawiono także IIT krajów regionu w rozbiciu na wymianę typu horyzontalnego (HIIT) oraz typu wertykalnego towarami o niskiej jakości (VIIT-LQ) i typu wertykalnego towarami o wysokiej jakości (VIIT-HQ). Z badania wynika, że w przypadku połowy państw bałkańskich, IIT stanowił większą część handlu ogółem w relacjach wewnątrzregionalnych niż w relacjach z wysoko uprzemysłowionymi krajami UE. Między latami 2007 i 2013 udział IIT wykazał większą dynamikę wewnątrz regionu niż w relacji z UE, co potwierdza pozytywny wpływ porozumienia CEFTA-2006 na strukturę handlu. Ponadto w relacjach wewnątrzre-gionalnych wzrósł udział VIIT kosztem HIIT, co wskazuje na rosnące różnice ceno-wo-jakościowe towarów będących przedmiotem wymiany.
Słowa kluczowe: handel wewnątrzgałęziowy, Bałkany Zachodnie, Unia Europejska
Kody JEL: F14, F15.


Efekt kreacji w handlu Polski z Kanadą po wejściu w życie umowy CETA

Łukasz Ambroziak

W artykule przedstawiono wyniki symulacji efektu kreacji handlu, który może ujawnić się w wyniku wejścia w życie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą (Comprehensive Economic Trade Agreement - CETA). Analizy dokonano z wykorzystaniem modelu równowagi cząstkowej SMART. Badanie wykazało, iż wartość efektu kreacji wynikająca z tytułu liberalizacji ceł na mocy umowy CETA w polskim eksporcie do Kanady i w polskim imporcie z Kanady będzie relatywnie nieduża (odpowiednio 22 mln USD i 15 mln USD). Polski eksport na rynek kanadyjski wzrośnie o niespełna 1,5%, a import z Kanady do Polski o blisko 4%. Wyraźne różnice w znaczeniu efektów handlowych w polskiej wymianie z Kanadą będą m.in. wynikiem wyższego poziomu protekcji celnej w przywozie do Unii Europejskiej niż do Kanady oraz nieco mniejszego otwarcia kanadyjskiego rynku na produkty pochodzące z UE niż rynku unijnego na produkty z Kanady.
Słowa kluczowe: efekt kreacji, Polska, kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa UE-Kanada.
Kody JEL: F14, F15, F17.


Opóźnienia płatnicze przedsiębiorstw sektora B2B w Polsce i Niemczech

Zbigniew Gołaś

W artykule przedstawiono wyniki wieloaspektowej analizy zróżnicowania termi-nów płatności w transakcjach handlowych przedsiębiorstw sektora B2B w Polsce i Niemczech. Badania wykazały, że średnio około 41% sprzedaży w badanych przed-siębiorstw sektora B2B w Niemczech i Polsce realizowano przy zastosowaniu kredytu kupieckiego, a kontrakty zawierano głównie na termin do 30 dni. Ponadto stwier-dzono, że opóźnienia płatności były w Polsce i Niemczech podobne i wynosiły prze-ciętnie 20 dni. Z badań wynika również, że główne przyczyny opóźnień płatniczych przedsiębiorcy z sektora B2B upatrują w ograniczonym dostępie kontrahentów do środków finansowych, w praktyce traktowania zaległych zobowiązań jako źródła finansowania bieżącej działalności, formalnej niewypłacalności kontrahentów oraz w złożonych procedurach płatności. Ponadto na podstawie opinii przedsiębiorstw B2B w Polsce i Niemczech stwierdzono, że szeroko rozumiana płynność finansowa wyznaczona przez odpowiednie sterowanie przepływami pieniężnymi, kontrolę ter-minowości faktur, pozyskiwanie środków finansowych z sektora bankowego oraz efektywne zarządzanie należnościami stanowi zarówno w Polsce, jak i w Niemczech bardzo ważną determinantę rentowności.
Słowa kluczowe: opóźnienia płatnicze, sektor B2B, Polska, Niemcy.
Kody JEL: D21, D22, G32.