Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty5/2016
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

5/2016

Znaczenie Chin w eksporcie Polski i pozostałych krajów Europy Środkowej

Wojciech Mroczek

Od 2000 r. w handlu międzynarodowym obserwowana jest silna eks-pansja Chin. W latach 2000-2015 w niemal wszystkich gospodarkach na świecie, chociaż w niejednakowym stopniu, nastąpił wzrost znaczenia Chin jako rynku eksportowego. Najmniejsze znaczenie mają Chiny w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W czterech krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) udział Chin w eksporcie stanowi zaledwie 1,0% do 1,5%, a więc pozostaje zdecydo-wanie mniejszy niż w krajach Europy Zachodniej. Ogólnie rzecz biorąc, znaczenie Chin w eksporcie oraz struktura dostaw do tego kraju są w Europie Środkowej wynikiem strategii realizowanych przez duże kor-poracje międzynarodowe. Ich rola jest szczególnie istotna w eksporcie na rynki odległe geograficzne. W przypadku Czech, Słowacji i Węgier można powiedzieć, że korporacje w ograniczonym stopniu wspierały eksport na rynek chiński, natomiast w przypadku Polski ich wpływ był raczej negatywny.
Duże różnice w znaczeniu Chin w eksporcie i imporcie powodują, że wszystkie cztery analizowane kraje notują deficyt w handlu z Chinami. Udział Chin w imporcie krajów Europy Środkowej jest bowiem zbliżony do tego, jaki charakteryzuje import krajów Europy Zachodniej. Pogłębia-nie się deficytu w handlu z Chinami nie prowadzi jednak do powiększa-nia się ujemnego salda w handlu ogółem w tych krajach. Towary impor-towane z Chin w dużej mierze zastępują import z pozostałych krajów, głównie Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, Polska, Chiny, eksport, deficyt.
Klasyfikacja JEL: F14.


Handel zagraniczny nowych państw członkowskich UE z Niemcami - analiza z wykorzystaniem międzynarodowych tablic przepływów międzygałęziowych

Łukasz Ambroziak

W artykule przedstawiono wyniki analizy zmian w handlu dobrami i usługami dziesięciu nowych państw członkowskich UE (NPC) z Niemcami w latach 1995-2011. Badaniem objęto cztery kraje Europy Środkowej (Czechy, Polskę, Słowację i Węgry), trzy kraje bałtyckie (Es-tonię, Litwę i Łotwę) oraz Słowenię, Bułgarię i Rumunię. Wybór Niemiec wynikał z faktu, iż są one najważniejszym partnerem handlowym NPC. Analizy dokonano z wykorzystaniem tradycyjnych statystyk handlu (w kategoriach brutto) oraz statystyk handlu w kategoriach wartości dodanej. Statystyki te opracowano na podstawie danych z bazy World Input-Output Database (WIOD, wersja 2013). Z przeprowadzonej analizy wynika, że dynamiczny wzrost wymiany handlowej krajów Europy Środkowej z Niemcami w latach 1995-2011 był efektem włączenia się krajów Europy Środkowej w globalne łańcuchy wartości, a tym samym wzrostu handlu dobrami pośrednimi. Stąd też wyraźnie różniły się salda obrotów handlowych tych krajów z Niemcami w kategoriach brutto i w kategoriach wartości dodanej. Wartości sald obrotów obliczone na podstawie tradycyjnych statystyk były w latach 1995-2011 wyraźnie wyższe niż sald obliczonych na podstawie statystyk wartości dodanej.
Słowa kluczowe: nowe państwa członkowskie UE, Niemcy, handel za-graniczny, wartość dodana, międzynarodowe tablice przepływów międzygałęziowych.
Klasyfikacja JEL: F14, F62.


Odporność kapitałowa największych europejskich banków w świetle wyników testów warunków skrajnych z 2016 r.

Robert Woreta

W artykule omówiono rezultaty europejskich testów warunków skrajnych z 2016 roku, przeprowadzonych według spójnej metodologii Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Autho-rity - EBA). Aktualne wyniki testów stresowych 51 największych euro-pejskich banków ogólnie potwierdziły ocenę ich kondycji kapitałowej prezentowaną dotychczas przez EBA. Konsekwencją odbudowy bazy kapitałowej w ostatnich latach był wzrost odporności większości bada-nych banków na potencjalne wstrząsy w gospodarce i na rynkach finansowych. W rezultacie wolumen kapitału najwyższej jakości CET1 (Common Equity Tier 1) 51 badanych banków był wyższy o 180 mld euro na koniec 2015 roku w porównaniu z końcem 2013 roku i w warunkach recesji w gospodarce europejskiej oraz wstrząsów na rynkach finansowych ich współczynnik CET1 obniżyłby się z relatywnie wyższego poziomu w stosunku do początku poprzedniej edycji ćwiczenia (z 13,2% na koniec 2015 roku do 9,4% na koniec 2018 roku). Jednocześnie straty kapitałowe wynikałyby w głównej mierze z tytułu materiali-zacji ryzyka kredytowego, a w mniejszym stopniu - z ryzyka rynkowego i operacyjnego.
Słowa kluczowe: testy warunków skrajnych, nadzór finansowy, banki, kapitały.
Klasyfikacja JEL: G21.


Wsparcie działalności gospodarczej w Polsce z Europejskiego Funduszu Społecznego - wyniki badania

Łukasz Skawiński

Artykuł jest poświęcony wsparciu działalności gospodarczej w Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartością dodaną artykułu jest prezentacja wyników badań własnych dotyczących efektów udzielanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej finanso-wanych ze środków EFS, realizowanych w ramach Programu Operacyj-nego Kapitał Ludzki działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsię-biorczości i samozatrudnienia" oraz poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie pro-cesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie". W ankiecie zadano m.in. pytania o przyczyny rozpoczęcia działalności gospodarczej, efekty, jakie przyniosła otrzymana dotacja oraz o strukturę zatrudnienia w powstałej firmie. Zapytano również o znaczenie funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji, przeżywalność firmy oraz ocenę projektów PO KL realizowanych w latach 2007-2013.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, fundusze unijne.
Klasyfikacja JEL: J6, M21, M51.