Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Abstrakty6/2016
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
6/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
5/2012
6/2012
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2016
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

6/2016

Rosnący udział Polski w imporcie krajów Unii Europejskiej

Wojciech Mroczek

Wysoka konkurencyjność cenowo-kosztowa Polski jako eksportera znajduje odzwiercie-dlenie we wzroście znaczenia polskich towarów w imporcie państw członkowskich Unii Eu-ropejskiej. Według zagregowanych statystyk importu 27 krajów UE w 2015 roku na Polskę przypadało blisko 3% wartości unijnego importu dóbr materialnych ogółem. Oznacza to, że w latach 2000-2015 udział Polski w imporcie krajów UE zwiększył się trzykrotnie. Polscy eksporterzy zdobyli silną pozycję szczególnie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Stosunkowo duże znaczenie Polska ma także w imporcie Niemiec, natomiast zdecydowanie mniejsze - pozostałych krajów Europy Zachodniej. O dużym udziale Polski w imporcie UE decyduje stosunkowo wąska grupa dóbr. Obejmuje ona dobra konsumpcyjne trwałego użytku, żywność, części samochodowe oraz dobra konsumpcyjne nietrwałego użytku. Duży udział Polski w imporcie tych kategorii wiąże się głównie z wysoką konkurencyjnością ceno-wo-kosztową, która powoduje, że znaczenie Polski w imporcie krajów europejskich jest ogól-nie odwrotnie proporcjonalne do zamożności rynku i jego odległości. Na niskim poziomie kształtuje się natomiast udział Polski jako dostawcy dóbr inwestycyjnych oraz samochodów osobowych.
Słowa kluczowe: Polska, Unia Europejska, import, konkurencyjność.
Kody JEL: F14.


Czy euro wywołało efekt kreacji handlu?

Krzysztof Barteczko, Grzegorz Tchorek

Celem artykułu jest ocena intensywności eksportu między krajami strefy euro i państwami spoza strefy euro w latach 1995-2014, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego wpły-wu wspólnej europejskiej waluty na te procesy. Analiza została przeprowadzona na podstawie przeglądu literatury i uzupełniona oceną przemian wskaźnika intensywności eksportu.
Badania wskazują na pojawienie się niewielkiego efektu euro wśród państw członkowskich w pierwszych latach funkcjonowania wspólnej waluty (1998-2000). W latach 2001-2007 wpływ ten zanikł, a natężenie eksportu między krajami strefy euro zwiększyło się ponownie w okresie kryzysu finansowego (2008-2014). Biorąc pod uwagę intensywność eksportu między różnymi grupami krajów, wydaje się, że znaczące zmiany miały miejsce między krajami strefy euro a nowymi państwami członkowskimi, które przystąpiły do UE w 2004 r. Intensywność eksportu między strefą euro a nowymi krajami członkowskimi zwiększała się w drugiej połowie lat 90. i w okresie kryzysu finansowego.
Słowa kluczowe: intensywność eksportu, euro, efekty handlowe.
Kody JEL: F45.


Strategia Kosmiczna dla Europy

Paweł Frankowski

W artykule omówiono rozwój i możliwości europejskiej polityki kosmicznej w kontekście Strategii Kosmicznej dla Europy ogłoszonej w 2016 roku, zwracając szczególną uwagę przede wszystkim na interakcje między czterema strategicznymi celami w przestrzeni kosmicznej dla Europy. W szczególności przeanalizowano sektory, metody i dziedziny strategii kosmicznej oraz możliwe zastosowania ich w europejskim i polskim przemyśle kosmicznym. Ponadto przeprowadzono analizę wyzwań stojących przed Unią Europejską oraz europejskim przemysłem kosmicznym i związanych z relacjami z Europejską Agencją Kosmiczną. Ostatnią część poświęcono możliwym konsekwencjom europejskiej polityki kosmicznej dla bez-pieczeństwa europejskiego, analizowanym z perspektywy zastosowań usług kosmicznych oraz zasobów kosmicznych dual-use.
Słowa kluczowe: Strategia Kosmiczna dla Europy, Galileo, Copernicus, europejska polityka kosmiczna.
Kody JEL: N44, N74, O14, O32.


Wpływ umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Ukrainą na import Polski - wstępna ocena

Jan Piotrowski

Przedmiotem pracy jest ocena wstępnych efektów wdrożenia umowy o wolnym handlu UE-Ukraina (DCFTA) dla polskiej gospodarki. Poddano weryfikacji hipotezę o braku istot-nych zagrożeń dla interesów polskich producentów w wyniku przyznania Ukrainie preferencji handlowych. W celu ustalenia, czy liberalizacja rynku unijnego doprowadziła do istotnych zmian w strukturze lub dynamice ukraińskiego importu do Polski zbadano przywóz ukraiń-skich towarów do Polski w latach 2011-2016. Na podstawie danych o handlu dwukierunko-wym w latach 2015-2016 sformułowano wniosek, że import z Ukrainy w pierwszych latach obowiązywania umowy nie przyniósł ujemnych skutków dla polskiej gospodarki, a główne pozycje w imporcie miały charakter w dużym stopniu komplementarny w stosunku do polskiej produkcji. Ustalono, że kontyngenty bezcłowe otwarte dla importu z Ukrainy zostały wykorzystane tylko częściowo. Szczególną uwagę poświęcono importowi ukraińskiego zboża, głównie pszenicy, ze względu ma istotne znaczenie tego produktu dla interesów polskiego rolnictwa. Bliskość geograficzna Ukrainy oraz ogromne możliwości rozwoju jej produkcji rolnej mogą jednak w dłuższym okresie stworzyć ryzyko dla polskich producentów niektórych towarów rolnych. Kluczowym warunkiem jest dostosowanie się ukraińskiej gospodarki do wymogów unijnych. Rozwój proeksportowego rolnictwa będzie wymagał jednak znacznych nakładów finansowych.
Słowa kluczowe: umowa o wolnym handlu, DCFTA, liberalizacja handlu, kontyngenty tary-fowe.
Kody JEL: F13, F14, F15.


Kryzys klimatyczny i próby jego przezwyciężenia

Piotr Ważniewski

Według większości naukowców przyspieszenie globalnego ocieplenia wynika głównie z emisji gazów cieplarnianych i jest uważane za jedno z największych zagrożeń dla naszej planety. Po szybkim wzroście emisji głównego gazu cieplarnianego, jakim jest CO2, w latach 2003-2011, tempo jej wzrostu uległo w ostatnich latach spowolnieniu. Jednak niezbędne jest nie tylko zahamowanie tego wzrostu, ale też głęboka redukcja emisji. Potrzebne jest więc wzmożenie wysiłków na rzecz ograniczania emisji.
Nawet realizacja powszechnego porozumienia wypracowanego na szczycie w Paryżu nie będzie wystarczająca, aby przezwyciężyć kryzys klimatyczny. Potrzebne są zarówno zmiany społeczne i samoograniczanie się, jak i dalszy postęp techniczny. Pewien optymizm może wynikać z tego, że nastąpiło spowolnienie, a w 2015 r. nawet zahamowanie wzrostu emisji CO2. Poza tym szybko tanieją OZE , a niektóre z nich (lądowa energetyka wiatrowa i fotowoltaiczna) są już tańsze od konwencjonalnych źródeł energii. Należy więc oczekiwać ich dalszego dynamicznego rozwoju.
Słowa kluczowe: kryzys klimatyczny, emisje CO2, COP, polityka klimatyczna, OZE, porozu-mienie paryskie.
Kody JEL: F18, P28, Q42.


Wpływ ryzyka regulacyjnego na rynkach finansowych na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego

Dariusz Michalski, Paweł Hawranek

W artykule autorzy wskazują na potencjalne ryzyka, jakie stwarzają nowe regulacje rynku finansowego dla koncernów elektroenergetycznych. Przedstawiają również wzajemne zależ-ności przywołanych aktów prawnych. Pozwalają one na weryfikację hipotezy, iż proponowane kompleksowe uregulowanie funkcjonowania rynków towarowych będzie z jednej strony istotnym wyzwaniem formalno-organizacyjnym dla uczestników obrotu, a z drugiej - katali-zatorem nowych obszarów ryzyka dla tych przedsiębiorstw. Ponadto, ograniczenie - w wyniku wejścia w życie nowego systemu regulacyjnego - możliwości hedgingu może zwiększyć ryzyko rynkowe, a w konsekwencji wykreować ryzyko systemowe w innych ob-szarach rynku finansowego niż uznane pierwotnie za narażone na wzrost ryzyka tego typu i z tego powodu objęte regulacjami w pierwszej kolejności. Ograniczenie się zaś tylko do transakcji krótkoterminowych poza rynkiem finansowym może odbić się negatywnie na wy-nikach finansowych koncernów elektroenergetycznych oraz ich ratingach finansowych.
Słowa kluczowe: MAR; MAD; MiFID II; EMIR; REMIT; rynek energii; regulacje rynków finansowych, ryzyko, hedging.
Kody JEL: G15, G18, K32, O25.