http://ibrkk.pl/id/393/Juliusz_Koty%C5%84ski/

Juliusz Kotyński

prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Zakład Koniunktury Światowej

Zmiany dynamiki i struktury geograficznej produkcji i popytu światowego w latach 2015-2016 i w perspektywie średniookresowej

W 2016 r. stopa wzrostu produkcji w gospodarce światowej zmniejszyła się z 3,4% w 2015 r. do 3,1%, na skutek spadku dynamiki produkcji w krajach rozwijających się i o gospodarkach wschodzących (z 4,2% do 4,1%) i spowolnienia wzrostu w krajach rozwiniętych gospodarczo (z 2,1% do 1,7%), przy zwiększeniu do ok. 58% udziału pierwszej z tych grup krajów w produkcie światowym. Jeszcze słabszy od wzrostu produkcji był wzrost wolumenu obrotów handlu światowego (2,2%).
Nadwyżka wolumenu produkcji dóbr i usług (PKB liczony wg parytetu siły nabywczej walut) krajów rozwijających się nad produktem wytwarzanym przez kraje rozwinięte gospodarczo będzie się nadal powiększać w latach 2017-2018, na skutek rosnącej stopy wzrostu krajów rozwijających się i o gospodarkach wschodzących, ponad dwukrotnie wyższej niż w krajach rozwiniętych gospodarczo, na tle średniej stopy wzrostu produkcji światowej 3,5% - 3,6% i stopy wzrostu handlu światowego 3,8-3,9%.
Projekcje zmian produkcji i popytu światowego do 2022 roku, oparte na ekstrapolacji tendencji wskazanych w raporcie MFW z kwietnia 2017 r., pozwalają oczekiwać, że w latach 2017-2022 światowy produkt brutto zwiększy się realnie o ok. 1/4, w tym w krajach o gospodarkach wschodzących i rozwijających się o ok. 1/3, a w krajach zaawansowanych gospodarczo o ok. 12%. Wolumen obrotów handlu światowego może wzrosnąć o 26% w stosunku do 2016 r., tj. nieco silniej od produkcji światowej. Jeżeli takie proporcje wzrostu zostaną zrealizowane, to udział krajów rozwijających się i o gospodarkach wschodzących w 2022 r. przekroczy 62% produkcji światowej, a udział krajów rozwiniętych gospodarczo spadnie poniżej 38%.