http://ibrkk.pl/id/398/Innowacje_spo%C5%82eczne/

Innowacje społeczne

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta - Zakład Konsumpcji

Rozwiązywanie współczesnych problemów społeczno-gospodarczych wiąże się z aktywizacją działania zarówno państwa, jak i biznesu oraz społeczeństwa. Problemy te są liczne i różnorodne. W różnej skali i zakresie dotyczą spraw dużej wagi takich jak: nierówności społeczne, problemy na rynku pracy, demograficzne, wykluczenia, migracje. Do rozwiązywania tych problemów zasadne jest tworzenie nowych strategii, polityki i działań adekwatnych do potrzeb, dyktowanych z jednej strony ograniczeniami i niedoborami, z drugiej zaś możliwościami tkwiącymi w osiągniętym postępie technologicznym i rozwoju nauki.
Jednym z rozwiązań są innowacje społeczne, które z założenia są skierowane na podnoszenie jakości życia społeczeństwa i sprzyjają temu celowi, wspierając rozwój i pogłębianie współpracy państwa, biznesu i społeczeństwa. Dzięki temu stają się one czynnikiem współtworzącym warunki dla spełniania wyzwań współczesności . Możliwe to jest dzięki kreowaniu takiego systemu innowacji społecznych, który będzie współdziałał z biznesowym ekosystemem innowacji, zmierzając w kierunku kształtowania jednego ekosystemu rozwoju społeczno-gospodarczego. Więcej w artykule zamieszczonym w monografii „Innowacje społeczne. Pomiar potencjału, nakładów i efektów" ,przygotowanej na konferencję zorganizowaną w dniu 17.XI.2017 r. przez Akademię Leona Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur i Ministerstwo Rozwoju.