Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2008
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W DWUMIESIĘCZNIKU „WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE” W 2008 ROKU

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ

 • Inwestycje i handel w strefie euro – Wojciech Mroczek – Nr 1 (188)
 • Handel strefy euro z krajami rozwiniętymi – Wojciech Mroczek – Nr 2 (189)
 • Handel wewnątrz strefy euro – Wojciech Mroczek – Nr 3 (190)
 • Znaczenie euro w handlu międzynarodowym – Wojciech Mroczek – Nr 4 (191)
 • Handel Wielkiej Brytanii - Wojciech Mroczek - Nr 5 (192)
 • Handel nowych państw członkowskich - Wojciech Mroczek - Nr 6 (193)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Traktat z Lizbony – negocjacje i przygotowanie ostatecznego tekstu – Artur Harazim – Nr 1 (188)
 • Nowe państwo członkowskie na czele Unii Europejskiej – Stefan Kaszczak – Nr 1 (188)
 • Traktat lizboński a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Piotr Rakowski – Nr 1 (188)
 • Traktat z Lizbony a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej – Sebastian Barkowski – Nr 2 (189)
 • Irlandczycy odrzucają Traktat z Lizbony – Nr 3 (190)
 • Sport – nowa dziedzina objęta w Traktacie z Lizbony kompetencjami Unii Europejskiej – Maciej Kaliszuk – Nr 3 (190)
 • Portugalskie przewodnictwo w Radzie UE z perspektywy oficera łącznikowego. Wnioski dla Polski -  Adrian Chrobot - Nr 5 (192)
 • Negatywny wynik irlandzkiego referendum w sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego - przyczyny i konsekwencje - Rafał Riedel - Nr 6 (193)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Traktat z Lizbony a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej – Sebastian Barkowski – Nr 2 (189)
 • Negocjacje w Genewie – fiasko zamiast przełomu – Ewa Kaliszuk – Nr 4 (191)
 • System preferencji handlowych UE na lata 2009-2011 - Jan Piotrowski - Nr 5 (192)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Realizacja Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 – Małgorzata Bułkowska – Nr 2 (189)
 • Realizacja SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – Katarzyna Chmurzyńska – Nr 2 (189)
 • Wsparcie polskiego rolnictwa i regionów wiejskich środkami EFRROW w latach 2007-2013 na tle wsparcia innych państw członkowskich – Janusz Rowiński – Nr 2 (189)
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Janusz Rowiński – Nr 3 (190)

GOSPODARKA I FINANSE

 • Miejsce Unii Europejskiej w światowym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych – Marzenna Błaszczuk – Nr 1 (188)
 • Za i przeciw członkostwu Polski w obszarze euro – Urszula Płowiec – Nr 2 (189)
 • Przystąpienie Słowenii do strefy euro – Jan Piotrowski – Nr 2 (189)
 • VAT jako źródło dochodu budżetu europejskiego – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 3 (190)
 • Europejski typ klastra przedsiębiorstw – Filip Machaj – Nr 4 (191)
 • Reformy strukturalne i euro na Słowacji. Problemy, doświadczenia, perspektywy - Andrzej Kupich - Nr 5 (192)

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI

 • Obniżone stawki podatku VAT – Jan Piotrowski – Nr 1 (188)
 • VAT jako źródło dochodu budżetu europejskiego – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 3 (190)
 • Turystyka ekologiczna: przesłanki i perspektywy rozwoju – Paulina Bohdanowicz, Piotr Zientara – Nr 3 (190)
 • Bariery w swobodnym przepływie towarów na jednolitym rynku - Ewa Kaliszuk - Nr 6 (193)

POLITYKA REGIONALNA

 • Europejska polityka spójności: kontrowersje i wątpliwości – Piotr Zientara – Nr 4 (191)

POLITYKA KONKURENCJI

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Rola Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Joanna Ciechomska – Nr 4 (191)
 • Aktywizacja zawodowa osób po 55 roku życia w UE - Piotr Zientara - Nr 6 (193)

POLITYKA W DZIEDZINIE ENERGII

 • Strategiczne kierunki polityki energetycznej nowych państw Unii Europejskiej – Łukasz Jaworski – Nr 1 (188)
 • Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej – Aleksandra Gawlikowska-Fyk – Nr 1 (188)
 • Rynek emisji instrumentem walki ze zmianami klimatu – Dariusz Michalski – Nr 3 (190)
 • Wysokie ceny ropy naftowej – wpływ na gospodarkę UE i reakcja Komisji – Krzysztof Bolesta – Nr 4 (191)
 • Trzeci pakiet liberalizacyjny europejskiego rynku energii elektrycznej - usprawnianie mechanizmu rynkowego - Dariusz Michalski - Nr 6 (193)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 • Traktat lizboński a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Piotr Rakowski – Nr 1 (188)
 • Wymiana informacji między misjami policyjnymi UE a Europolem: nadal mrzonka czy już realna możliwość? – Piotr Rakowski – Nr 4 (191)
 • Europejski pakt w sprawie imigracji i azylu - Filip Jasiński, Kinga Szczawińska -  Nr 5 (192)
 • Dokumenty tożsamości i systemy ewidencji ludności - rozwiązania polskie na tle rozwiązań unijnych - Artur Modrzejewski - Nr 5 (192)
WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 • Konkurencyjność polskiej gospodarki w rankingach międzynarodowych - Magdalena Echaust - Nr 4 (191)
 • Instytucje promujące eksport - wybrane aspekty funkcjonowania - Grzegorz Gawin - Nr 5 (192)
 • Co nowego w prawie wspólnotowym i dokumentach KE? (dział stały)
 • Co nowego w prawie polskim? (dział stały)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

No 1 (188)

 • The Treaty of Lisbon – Negotiations and Drafting of the Final Text – Artur Harazim
 • The European Union in the Global FDI Inflow – Marzenna Błaszczuk
 • VAT Reduced Rates – Jan Piotrowski
 • Energy Security in the European Union – Aleksandra Gawlikowska-Fyk
 • The Treaty of Lisbon and an Area of Freedom, Security and Justice – Piotr Rakowski

No 2 (189)

 • Changes within the EU Common Commercial Policy Introduced by the Treaty of Lisbon – Sebastian Barkowski
 • The Main Results of Rural Development Plan 2004-2006 – Małgorzata Bułkowska
 • The Main Results of the Sectoral Operational Programme “Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development 2004-2006” – Katarzyna Chmurzyńska
 • Agriculture and Rural Development Programmes for 2007-2013 in Poland and other Member States – Janusz Rowiński
 • The Pros and Cons on Poland’s Actual Accession to the Euro Zone – Urszula Płowiec
 • Slovenia’s Path to the Adoption of the Euro – Jan Piotrowski

No 3 (190)

 • Sport – a New Area Falling within EU Competences under the Treaty of Lisbon – Maciej Kaliszuk
 • VAT as an EU Budget Resource – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • Ecological Tourism in the EU: Incentives, Initiatives and Prospects for Its Development – Paulina Bohdanowicz, Piotr Zientara
 • Poland’s Rural Development Programme in 2007-2013 – Janusz Rowiński
 • Emissions Trading – an Instrument to Combat Climate Change – Dariusz Michalski
 • New EU Environmental State Aid Guidelines – Adam A. Ambroziak

No 4 (191)

 • WTO Negotiations in Geneva - Failure Instead of Breakthrough – Ewa Kaliszuk
 • Impact of High Oil Prices on the EU Economy and the Reaction of the Commission – Krzysztof Bolesta
 • European Cohesion Policy: Controversies and Doubts – Piotr Zientara
 • European Type of Cluster of Enterprises – Filip Machaj
 • Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers – Joanna Ciechomska
 • An Exchange of Information between EU Policy Missions and Europol: Still a Dream or Reality? – Piotr Rakowski

No 5 (192)

 • The Portuguese Presidency Seen by Liaison Officer. The Lesson for Poland - Adrian Chrobot
 • The UE Generalised System of Preferences for 2009-2001 - Jan Piotrowski
 • Structural Reforms and Euro in Slovakia. Problems, Experiences, Perspectives - Andrzej Kupich
 • European Pact on Migration and Asylum - Filip Jasiński, Kinga Szczawińska
 • Identity Documents and Census System. Polish Resolutions as Compared with those within the European Union - Artur Modrzejewski
 • Export Promotion Institutions - Selected Aspects - Grzegorz Gawin

No 6 (193)

 • Negative Outcome of the Irish Referendum on the Lisbon Treaty - Reasons and Consequences - Rafał Riedel
 • Vocational Activity in Case of People Aged 55 and More - Piotr Zientara
 • Obstacles to Free Movement of Goods in the Single Market - Ewa Kaliszuk
 • The Third Liberalisation Package of the European Market for Electrical Energy, Improvement of the Market Mechanism - Dariusz Michalski
 • Block Exemptions from the Notification Obligation in the EU State Aid Rules - Adam A. Ambroziak

 
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 1/2008 (188). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 1/2008 (188). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 2/2008 (189). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 2/2008 (189). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2008 (190). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2008 (190). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2008 (191). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2008 (191). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2008 (192). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2008 (192). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka