Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2007
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W DWUMIESIĘCZNIKU „WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE” W 2007 ROKU


STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Handel Unii Europejskiej z Bułgarią i Rumunią – Wojciech Mroczek – Nr 1 (182)
 • Handel strefy euro – Wojciech Mroczek – Nr 2 (183)
 • Handel nowych państw członkowskich UE-10 – Wojciech Mroczek – Nr 3 (184)
 • Handel Unii Europejskiej z Chinami – Wojciech Mroczek – Nr 4 (185)
 • Handel Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi – Wojciech Mroczek – Nr 5 (186)
 • Udział strefy euro w handlu światowym – Wojciech Mroczek – Nr 6 (187)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Przewodnictwo Niemiec w Unii Europejskiej – Stefan Kaszczak – Nr 1 (182)
 • Prezydencja – szansa i wyzwanie – Michał Narojek – Nr 6 (187)

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE

 • Stosunki UE-Rosja przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie Układu o partnerstwie i współpracy – Wojciech Konończuk – Nr 1 (182)
 • Perspektywy stosunków UE-Ukraina po rozpoczęciu negocjacji nad nowym układem – Wojciech Konończuk – Nr 3 (184)
 • „CEFTA 2006” – jej znaczenie dla liberalizacji handlu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – Edward Molendowski – Nr 4 (185)
 • ASEAN – czy w Azji uda się powielić europejski model integracji? – Ewa Kaliszuk – Nr 6 (187)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Korupcja w polskim systemie celnym – Gerard Mosiej – Nr 1 (182)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Reforma rynku owoców i warzyw i jej znaczenie dla polskiego ogrodnictwa – Ewa Kaliszuk, Józef Niemczyk – Nr 2 (183)

GOSPODARKA I FINANSE

 • Wewnątrzwspólnotowa współpraca nadzorców bankowych – rola Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych – Tomasz Gromek – Nr 2 (183)
 • Działalność pożyczkowa Wspólnot Europejskich – Małgorzata Czernielewska-Rutkowska – Nr 4 (185)
 • Nadzór nad oddziałami banków z państw trzecich w teorii i praktyce nadzorczej państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wybrane zagadnienia – Tomasz Gromek – Nr 4 (185)

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI

 • Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie akcyzy na używane samochody w Polsce – Jan Piotrowski – Nr 1 (182)
 • Harmonizacja przepisów technicznych w Unii Europejskiej – reforma nowego podejścia – Anna Hutyra – Nr 3 (184)
 • Handel usługami w Unii Europejskiej – Jan Piotrowski – Nr 5 (186)
 • Dyrektywa usługowa – Jan Piotrowski – Nr 5 (186)
 • Ochrona konsumenta usług turystycznych w świetle dyrektywy 90/314 i polskiego prawa – Małgorzata Paszkowska – Nr 5 (186)

POLITYKA REGIONALNA

 • Rozwój gmin a wsparcie unijnych funduszy pomocowych – Bożena Słomińska – Nr 2 (183)
 • Regiony Unii Europejskiej w obliczu rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej i procesów globalizacyjnych – Piotr Zientara – Nr 3 (184)
 • Ocena przygotowania Polski do wykorzystania funduszy Unii Europejskiej – Monika Lejcyk– Nr 3 (184)
 • Wsparcie strukturalne z budżetu UE dla nowych państw członkowskich – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Łukasz Ambroziak – Nr 4 (185)
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po nowelizacji w 2007 r. – Monika Lejcyk – Nr 6 (187)
 • Miejsce ideopolis w regionie uczącym się na przykładzie Krakowa – Anna Marszałek – Nr 6 (187)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Nowe zasady udzielania pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (182)
 • Pomoc publiczna dla FSO i polskich stoczni pod lupą Komisji Europejskiej – Iwo Augustyński, Ewa Kaliszuk – Nr 4 (185)

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Konsekwencje członkostwa Bułgarii i Rumunii w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Joanna Ciechomska– Nr 3 (184)
 • Sytuacja demograficzna a polityka prorodzinna w wybranych krajach europejskich. – Włodzimierz Kamiński – Nr 3 (184)
 • Migracje zarobkowe Polaków w Europie na podstawie danych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – Joanna Ciechomska – Nr 5 (186)
 • Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu na lata 2007-2010 – Joanna Ciechomska – Nr 6 (187)

POLITYKA W DZIEDZINIE ENERGII

 • Rozwój energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej – Dariusz Michalski – Nr 1 (182)
 • Wspólnotowy rynek energii elektrycznej – wyzwania w 2007 r. – Dariusz Michalski – Nr 2 (183)
 • Węgiel kamienny jako źródło energii w Unii Europejskiej i w Polsce – Piotr Zientara – Nr 4 (185)
 • Koszty osierocone a liberalizacja rynku energii elektrycznej – Dariusz Michalski – Nr 5 (186)
 • Plany rozdzielenia struktur przedsiębiorstw elektroenergetycznych – Dariusz Michalski – Nr 6 (187)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – ważne zadanie prezydencji niemieckiej – Michał Narojek – Nr 2 (183)
 • Europejskie standardy dotyczące organizacji wymiaru sprawiedliwości – Justyna Maliszewska-Nienartowicz – Nr 2 (183)
 • Raport TE-SAT Europolu – zwalczanie terroryzmu w Unii Europejskiej – Piotr Rakowski – Nr 4 (185)
 • Rola Parlamentu Europejskiego w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE – Filip Jasiński, Adrianna Miękina – Nr 5 (186)
 • Projekt SIS-I-4-ALL: Rozszerzenie strefy Schengen o nowe kraje UE – Mariusz Boguszewski, Filip Jasiński, Krzysztof Naumczuk – Nr 6 (187)

POLITYKA W DZIEDZINIE KULTURY

 • Rola kultury w procesie integracji europejskiej – Dominik Lubiński – Nr 2 (183)

POLITYKA W DZIEDZINIE ZDROWIA

 • Transplantacje w świetle dyrektywy 2004/23/WE i prawa polskiego – Małgorzata Paszkowska – Nr 2 (183)
 • Kompetencje Unii Europejskiej w ochronie zdrowia – Małgorzata Paszkowska – Nr 4 (185)

KOMUNIKAT NAUKOWY

Wyniki wspólnego projektu badawczego poświęconego procesowi restrukturyzacji w nowych państwach członkowskich UE oraz krajach Wspólnoty Niepodległych Państw – wnioski i rekomendacje dla krajów WNP – Nr 5 (186)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

Nr 1 (182)

 • EU-Russia Relations before Starting Negotiations on New Partnership And Cooperation Agreement – Wojciech Konończuk
 • Corruption in the Polish Customs System – Gerard Mosiej
 • Judgment of the European Court of Justice on Excise Duty Imposed by Poland on Second-hand Vehicles Imported from the EU – Jan Piotrowski
 • New De minimis Regulation – Ewa Kaliszuk
 • Renewable Power Industry in the European Union – Dariusz Michalski

Nr 2 (183)

 • Reform of EU Fruit and Vegetable Sector and its Impact on Poland – Ewa Kaliszuk, Józef Niemczyk
 • Intra-Community Cooperation between Banking Supervisors – Role of the Committee of European Banking Supervisors – Tomasz Gromek
 • Role of European Funding in Development of Municipalities – Bożena Słomińska
 • Challenges for Creation of Common Power Market in 2007 – Dariusz Michalski
 • Internal Security – an Important Task of the German Presidency – Michał Narojek
 • European Standards in the Area of Justice – Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • EU directive on Tissue and Cells for Transplantation and its Transposition into Polish Legislation – Małgorzata Paszkowska
 • Culture in the Process of European Integration – Dominik Lubiński

Nr 3 (184)

 • Technical Harmonization in the European Community – Review of the New Approach – Anna Hutyra
 • Prospects of the EU-Ukraine Relations after Launching Negotiations on the New Agreement – Wojciech Konończuk
 • EU Regions in the Era of IT Revolution and Globalisation – Piotr Zientara
 • Poland’s Preparations for Absorption of European Funds – Monika Lejcyk
 • The Consequences of the EU Membership of Bulgaria and Romania in the Field of Coordination of Social Security Schemes – Joanna Ciechomska
 • Demographic Situation and Family Policies in Selected European Countries – Włodzimierz Kamiński

Nr 4 (185)

 • “CEFTA 2006” and its Role in Trade Liberalization in Central and Eastern European Countries – Edward Molendowski
 • Structural Support from the EU Budget for the New Member States – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Łukasz Ambroziak
 • EU Borrowing and Lending Activities – Małgorzata Czernielewska-Rutkowska
 • Supervision of Third Country Branches in Theory and Practice of EEA Supervisors – Key Issues for Consideration – Tomasz Gromek
 • State Aid for Polish Shipyards and the FSO Factory under the Supervision of the European Commission – Iwo Augustyński, Ewa Kaliszuk
 • Coal as an Energy Source in the EU – Piotr Zientara
 • The TE-SAT 2007 EU Terrorism Situation and Trend Report – Fighting Terrorism in the European Union – Piotr Rakowski
 • The EU Competences in the Health Care – Małgorzata Paszkowska

Nr 5 (186)

 • Polish Labour Migration to the EU on the Basis of Social Security Systems Data – Joanna Ciechomska
 • The Role of Services in the EU – Jan Piotrowski
 • The Service Directive – Jan Piotrowski
 • Consumer Protection in Tourism Sector in the Light of Directive 90/314’EEC and its Implementation in Poland – Małgorzata Paszkowska
 • Stranded Costs and Liberalization of Power Market – Dariusz Michalski
 • The European Parliament’s Position in the Legal and Institutional Order of the EU’s Justice and Home Affairs Area – Filip Jasiński, Adrianna Miękina

Nr 6 (187)

 • EU Presidency – a challenge and a chance – Michał Narojek
 • SIS-I-4-ALL Project – Schengen enlargement to the East – Mariusz Boguszewski, Filip Jasiński, Krzysztof Naumczuk
 • Is ASEAN able to follow European model of integration? – Ewa Kaliszuk
 • The Act of Principles for Carrying out the Developmental Policy as amended in 2007 – Monika Lejcyk
 • Ideapolis in the learning region – a case of Cracow – Anna Marszałek
 • Plans of the European Commission concerning unbundling of power industry – Dariusz Michalski
 • Mobility – an instrument for more and better jobs: The European Job Mobility Action Plan (2007-2010) – Joanna Ciechomska

 
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2007 (184). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2007 (184). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: „Wspólnoty Europejskie” są najstarszą w Polsce publikacją cykliczną, poświęconą w całości problematyce integracji europejskiej. W latach 1991-2006 wydawane były przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jako miesięcznik.
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2007 (185). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2007 (185). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: „Wspólnoty Europejskie” są najstarszą w Polsce publikacją cykliczną, poświęconą w całości problematyce integracji europejskiej. W latach 1991-2006 wydawane były przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jako miesięcznik.
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2007 (186). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2007 (186). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: „Wspólnoty Europejskie” są najstarszą w Polsce publikacją cykliczną, poświęconą w całości problematyce integracji europejskiej. W latach 1991-2006 wydawane były przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jako miesięcznik.
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6/2007 (187). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6/2007 (187). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: „Wspólnoty Europejskie” są najstarszą w Polsce publikacją cykliczną, poświęconą w całości problematyce integracji europejskiej. W latach 1991-2006 wydawane były przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jako miesięcznik.