Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2006
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU „WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE” W 2006 ROKU


 STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Handel zagraniczny Austrii w 2004 r. – Wojciech Mroczek – Nr 1 (170)
 • Handel UE-25 wyrobami high-techWojciech Mroczek – Nr 2 (171)
 • Partnerzy handlowi Unii Europejskiej i strefy euro – Wojciech Mroczek – Nr 3 (172)
 • Ceny benzyny w krajach Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 4 (173)
 • Handel-25 z USA – Wojciech Mroczek – Nr 5 (174)
 • Handel zagraniczny Finlandii – Wojciech Mroczek – Nr 6 (175)
 • Turystyka wyjazdowa w krajach UE w 2004 r. – Wojciech Mroczek – Nr 7/8 (176/177)
 • Zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 9 (178)
 • Górnictwo węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej w 2005 r. – Wojciech Mroczek – Nr 10 (179)
 • Nowe kraje członkowskie w oczekiwaniu na euro – Wojciech Mroczek – Nr 11 (180)
 • Unia Europejska po rozszerzeniu o Bułgarię i Rumunię – Wojciech Mroczek – Nr 12 (181)
 • Produkt krajowy brutto Polski a PKB innych państw Unii Europejskiej – Janusz Rowiński, Katarzyna Gradziuk-Jezierska – Nr 12 (181)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Priorytety prezydencji austriackiej – Stefan Kaszczak – Nr 1 (170)
 • Europejskie Biuro do spraw Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF) a ochrona interesów finansowych UE – Małgorzata Czernielewska-Rutkowska – Nr 2 (171)
 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej: ewolucja koncepcji – Justyna Chrzanowska, Filip Jasiński, Inga Rudecka – Nr 4 (173)
 • Lobbing w Unii Europejskiej – Joanna Knast – Nr 5 (174)
 • Przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej – Jan Piotrowski – Nr 6 (175)
 • Zmiana decyzji komitetowej trwałym rozwiązaniem konfliktu międzyinstytucjonalnego? – Karolina Ostrzyniewska, Anna Piesiak – Nr 9 (178)

POLSKA W UNII EUROPEJSKEJ

 • Proeksportowa orientacja Polski a członkostwo w Unii Europejskiej – Urszula Płowiec – Nr 9 (178)
 • Rola Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych – Anna Pudło – Nr 12 (181)

PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ

 • Turcja: dylematy i wyzwania w kontekście akcesji do Unii Europejskiej – Piotr Zientara – Nr 5 (174)

ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ

 • Rozszerzenie Unii Europejskiej – Bułgaria i Rumunia nowymi państwami członkowskimi – Marzenna Błaszczuk Nr 10 (179)
 • Perspektywa członkostwa Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej – Marzenna Błaszczuk – Nr 12 (181)

UNIA EUROPEJSKA – KRAJE TRZECIE

 • Stosunki Unii Europejskiej z sąsiadami – Białoruś – Marzenna Błaszczuk – Nr 4 (173)
 • Stosunki turecko-cypryjskie w świetle akcesji Turcji do Unii Europejskiej – Dominika Adamczyk-Partyka – Nr 9 (178)
 • Wschodni wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa – stan obecny i perspektywy – Marzenna Błaszczuk – Nr 11 (180)

UNIA EUROPEJSKA – WTO

 • Handel rolny – co uzgodniono w Hongkongu? – Anna Dydoń, Józef Niemczyk – Nr 1 (170)
 • Szósta Konferencja Ministerialna WTO i jej skutki dla sektora usług Unii Europejskiej – Dariusz Mongiało – Nr 1 (170)
 • Zawieszenie wielostronnych negocjacji handlowych w ramach rundy rozwoju – Jan Piotrowski – Nr 7/8 (176/177)
 • Subsydia jako środek polityki handlowej w międzynarodowym systemie handlu – Jan Piotrowski – Nr 10 (179)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Ukraina uznana za gospodarkę rynkową – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (170)
 • Przekształcenia w polskiej administracji celnej w okresie członkostwa w Unii Europejskiej – Gerard Mosiej – Nr 1 (170)
 • Cła jako element składki członkowskiej Polski do UE – Barbara Sokołowska – Nr 4 (173)
 • Ocena systemu preferencji handlowych – Jan Piotrowski – Nr 5 (174)
 • Wspólna taryfa celna Unii Europejskiej – Ewa Kaliszuk – Nr 11 (180)
 • Zmiana w polityce handlowej UE – biznes ponad sentymenty? – Ewa Kaliszuk – Nr 12 (181)
 • Wymiana handlowa państw nadbałtyckich a proces integracji z Unią Europejską – Łukasz Ambroziak – Nr 12 (181)

GOSPODARKA I FINANSE

 • Negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i ich znaczenie dla Polski – Krzysztof Sajdak – Nr 1 (170)
 • Związki zawodowe w największych gospodarkach UE w kontekście zmian strukturalnych i prób wprowadzania reform wolnorynkowych – Piotr Zientara – Nr 2 (171)
 • Delokalizacja przedsiębiorstw – Ewa Małuszyńska – Nr 3 (172)
 • Droga do Lizbony – raport J. Pisani-Ferry’ego i A. Sapira – Jan Piotrowski – Nr 3 (172)
 • Raport Komisji Europejskiej potwierdza pozytywne skutki rozszerzenia – Nr 4 (174)
 • Swobodny przepływ pracowników po 1 maja 2006 r. – Nr 4 (174)
 • Siedem lat euro – próba bilansu i wnioski dla Polski – Karol Lutkowski – Nr 7/8 (176/177)
 • Kontrowersje wokół globalizacji – Adam Gwiazda – Nr 7/8 (176/177)
 • Zróżnicowanie poziomów konwergencji gospodarczej w rozszerzonej Unii Europejskiej – Anna Czarczyńska– Nr 9 (178)
 • „Za” i „przeciw” wczesnemu wejściu Polski do strefy euro – Piotr Zientara – Nr 11 (180)

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI

 • Raport Komisji Europejskiej w sprawie funkcjonowania okresów przejściowych w dostępie do rynku pracy UE po 2004 r. – Stefan Kaszczak – Nr 2 (171)
 • Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na beneficjentów funduszy strukturalnych – Łukasz Wosik – Nr 3 (172)
 • Dyrektywa usługowa – czy zmierzamy w stronę liberalizacji rynku? – Marian Paszyński – Nr 3 (172)
 • Lotnictwo pasażerskie w Europie – wyzwania, problemy, kierunki rozwoju – Edyta Warmińska – Nr 5 (174)
 • Zmiany stawki podatku VAT na budownictwo – od traktatu akcesyjnego do decyzji Rady ECOFIN ze stycznia 2006 r. Weronika Lip – Nr 7/8 (176/177)
 • Dostosowywanie zasad opodatkowania akcyzą energii elektrycznej w Polsce do przepisów wspólnotowych – Bartosz Krysta, Dariusz Michalski – Nr 9 (178)
 • Przepływ siły roboczej z krajów UE-8 do Niemiec w kontekście okresów przejściowych – Anna Barwińska-Małajowicz – Nr 11 (180)
 • Funkcjonowanie systemu SOLVIT oraz główne obszary interwencji – Joanna Ciechomska – Nr 11 (180)

POLITYKA REGIONALNA

 • Wsparcie finansowe nowych państw członkowskich UE – fundusze przedakcesyjne i środki strukturalne – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Łukasz Ambroziak – Nr 6 (175)
 • Dwa lata funkcjonowania SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” – Ewa Kaliszuk, Włodzimierz Kamiński – Nr 6 (175)
 • Doświadczenia małych i średnich przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie w ramach SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” – Anna Barwińska-Małajowicz – Nr 6 (175)
 • Wykorzystanie środków ZPORR przez państwową szkołę zawodową w Ciechanowie – Grażyna Czerwińska – Nr 6 (175)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach 2007-2013 – Adam A. Ambroziak – Nr 2 (171)
 • Kierunki alokacji pomocy publicznej w rozszerzonej Unii Europejskiej – Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga – Nr 2 (171)
 • Wpływ nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce – Adam A. Ambroziak – Nr 3 (172)

POLITYKA W DZIEDZINIE ENERGII

 • Rynek emisji dwutlenku węgla – zatwierdzanie krajowych planów rozdziału uprawnień – Piotr Lelątko, Dariusz Michalski – Nr 1 (170)
 • Rozszerzenie wspólnego rynku energii na Półwysep Bałkański – Dariusz Michalski – Nr 3 (172)
 • Problemy unijnej elektroenergetyki w 2006 r. – Dariusz Michalski – Nr 5 (174)
 • Zielona księga: europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii – Krzysztof Bolesta – Nr 7/8 (176/177)
 • Rozwój produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z energią cieplną – Dariusz Michalski – Nr 11 (180)
 • Mechanizmy wsparcia energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej – Dariusz Michalski – Nr 12 (181)

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

 • Innowacyjność – słaba strona Unii Europejskiej? – Adam Gwiazda – Nr 4 (173) –
 • Polityka innowacji w Polsce – zbieżność z celami Unii Europejskiej – Joanna Knast –Nr 6 (175)
 • Sektor wysokiej techniki – czynniki sukcesu – Elżbieta Wojnicka –Nr 6 (175)

SPOLECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • Możliwości wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie zrównoważonego rozwoju – Joanna Knast – Nr 4 (173)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej – Filip Jasiński, Michał Narojek, Piotr Rakowski – Nr 1 (170)
 • Ochrona infrastruktury krytycznej w Unii Europejskiej – Filip Jasiński, Maria Mordwa – Nr 2 (171)
 • Unia Europejska wobec danych biometrycznych – Filip Jasiński – Nr 9 (178)
 • Co dalej z Europolem? Kilka uwag na temat przyszłości europejskiej organizacji policyjnej – Piotr Rakowski – Nr 11 (180)

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE – Joanna Ciechomska – Nr 5 (174)
 • Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Joanna Ciechomska – Nr 7/8 (176/177)
 • Zmiany demograficzne w krajach Unii Europejskiej – wyzwania dla polityki – Adam Gwiazda – Nr 10 (179)
 • Prawo do emerytury w ustawodawstwie wspólnotowym – Joanna Ciechomska – Nr 10 (179)
 • Przesłanki i formy partycypacji pracowniczej w największych gospodarkach UE (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) – Piotr Zientara – Nr 10 (179)

KULTURA

 • Dlaczego Benedykt XVI? – Zbigniew Kotecki – Nr 4 (173)

POLITYKA W DZIEDZINIE SPORTU

 • Prawo europejskie na boisku piłkarskim – Maciej Kaliszuk Nr 5 (174)

KOMUNIKATY NAUKOWE

 • INDEUNIS – wspólny projekt badawczy poświęcony procesowi restrukturyzacji w nowych państwach członkowskich UE oraz krajach WNP: pierwsze wyniki badań – Nr 3 (172)
 • INDEUNIS – wspólny projekt badawczy poświęcony procesowi transformacji, integracji i restrukturyzacji w nowych państwach członkowskich UE oraz krajach Wspólnoty Niepodległych Państw - wyniki kolejnego etapu badań – Nr 10 (179)