Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2002
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 2002 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Handel Unii Europejskiej z Maltą - Wojciech Mroczek - Nr 1 (124)

 • Handel Unii Europejskiej z Rosją - Wojciech Mroczek - Nr 2 (125)

 • Handel Unii Europejskiej z Czechami – Wojciech Mroczek - Nr 3 (126)

 • Handel Unii Europejskiej z OPEC – Wojciech Mroczek - Nr 4 (127)

 • Handel Polski z Unią Europejską w 2001 r. – Wojciech Mroczek - Nr 5 (128)

 • Wyjazdy turystyczne obywateli UE – Wojciech Mroczek - Nr 6 (129)

 • Handel UE z krajami EŚW – Wojciech Mroczek - Nr 7/8 (130/131)

 • Handel Słowacji z UE - Wojciech Mroczek - Nr 9 (132)

 • Handel Estonii z UE – Wojciech Mroczek - Nr 10 (133)

 • Handel Litwy z UE - Wojciech Mroczek- Nr 11 (134)

 • Górnictwo węgla kamiennego w UE - Wojciech Mroczek- Nr 12 (135)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Szczyt Rady Europejskiej w Laeken – konkluzje prezydencji Belgii - Filip Jasiński, Nr 1 (124)

 • Hiszpania obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej - Dariusz Sielski - Nr 1 (124)

 • Kolejność sprawowania przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 2002-2009 - Nr 1 (124)

 • Przygotowanie Unii do rozszerzenia - reforma funkcjonowania Rady UE - Karolina Mokrysz - Nr 1 (124)

 • Kodyfikacja acquis communautaire - Dagmara Jasińska - Nr 2 (125)

 • Szczyt Rady Europejskiej w Sewilli – konkluzje przewodnictwa Hiszpanii w UE – Filip Jasiński - Nr 6 (129)

 • Nurty dezintegracyjne w procesie rozszerzania Unii Europejskiej - wnioski dla Polski - Ewelina Szczech - Nr 6 (129)

 • Dania rozpoczyna półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej – Aleksandra Władyniak - Nr 7/8 (130/131)

 • Traktat konstytucyjny przyszłej Unii Europejskiej - główne problemy prawne – Jan Barcz - Nr 7/8 (130/131)

 • Rekrutacja pracowników do instytucji Unii Europejskiej – Agata Etmanowicz - Nr 9 (132)

 • Irlandia mówi „tak” dla Traktatu Nicejskiego a tym samym rozszerzenia Unii Europejskiej – Katarzyna Smyk - Nr 10 (133)

 • Decyzja brukselskiego szczytu Rady Europejskiej o pierwszej turze rozszerzenia UE – Filip Jasiński - Nr 10 (133)

 • Reforma funkcjonowania Rady w kontekście rozszerzenia UE – Karolina Ostrzyniewska - Nr 11 (134)

 • Dostosowanie Wielkiej Brytanii do wymogów integracji prawnej Unii Europejskiej – Przemysław Biskup - Nr 11 (134)

 • Sukces Rady Europejskiej w Kopenhadze – zakończenie negocjacji z pierwszą grupą kandydatów do UE – Filip Jasiński - Nr 12 (135)

 • Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – Piotr Ważniewski - Nr 12 (135)

UNIA EUROPEJSKA – KRAJE TRZECIE

 • Bilans negocjacji z kandydatami do UE podczas prezydencji belgijskiej – grudniowa dogrywka – Ewa Synowiec - Nr 1 (124)

 • Wspólne ramy finansowe dla negocjacji akcesyjnych na lata 2004-2006 - Komunikat Komisji Europejskiej - Nr 2 (125)

 • Dokumenty związane z dotychczasowymi akcesjami do Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej (I) – Cezary Herma - Nr 2 (125)

 • Przemiany strukturalne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w świetle ich eksportu do Niemiec – Tomasz Kalinowski - Nr 2 (125)

 • „Regaty” - czy właściwa droga do członkostwa w UE? – Marian Paszyński - Nr 3 (125)

 • Dokumenty związane z dotychczasowymi akcesjami do Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej (II) – Cezary Herma - Nr 3 (126)

 • Warunki, drogi i formy tworzenia w UE klimatu sprzyjającego jej rozszerzeniu na Wschód – Marian Paszyński - Nr 4 (127)

 • Konwergencja strukturalna państw kandydujących do Unii Europejskiej według Deutsche Bank – Tomasz Kalinowski - Nr 5 (128)

 • Komunikat nt. Planu Działania w sprawie wzmocnienia administracji i sądownictwa oraz zobowiązań negocjacyjnych państw kandydujących do UE - Nr 6 (129)

 • Bilans negocjacji z państwami kandydującymi do UE po prezydencji hiszpańskiej – Ewa Synowiec - Nr 6 (129)

 • Rozwój klasterów a konkurencyjność gospodarki państw kandydujących do UE - Małgorzata Jagiełło - Nr 9 (132)

 • Komisja Europejska zaproponowała zakończenie negocjacji z dziesięcioma kandydatami do UE – Rafał Hykawy - Nr 10 (133)

 • Klauzule ochronne - czy utrudnią obecnym kandydatom pierwsze lata członkostwa w UE? – Cezary Herma - Nr 10 (133)

 • Współczesne warunki dla rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód – Marian Paszyński - Nr 11 (134)

 • Nabór pracowników z nowych państw członkowskich do pracy w instytucjach unijnych – Ewa Synowiec - Nr 12 (135)

 • Przedakcesyjne Programy Gospodarcze jako element dialogu ekonomicznego Unii z państwami kandydującymi do UE – Karolina Ostrzyniewska, Bartosz Przywara - Nr 12 (135)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Ciężar unijnej pomocy dla Polski – Elżbieta Kawecka–Wyrzykowska - Nr 1 (124),

 • Stanowisko Rządu RP wobec Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego finansowych aspektów procesu rozszerzenia UE w obszarze „Rolnictwo” - Nr 1 (124)

 • Polska w gronie państw europejskich walczących z narkotykami – Agata Etmanowicz - Nr 1 (124)

 • Raport z realizacji w 2001 roku Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w UE - Nr 2 (125)

 • Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2002-2003 – instrument programowania środków przedakcesyjnych UE – Renata Calak, Beata Grabowska–Markiewicz - Nr 2 (125)

 • Sekwencja liberalizacji rynku pracy UE w kontekście prognozowanych migracji ekonomicznych z Polski – Adam Szymaniak - Nr 2 (125)

 • Wpływ liberalizacji europejskiego rynku dostaw energii elektrycznej na działalność firm podsektora dystrybucji w Polsce – Dariusz Michalski - Nr 2 (125)

 • Dziesięć lat liberalizacji handlu między Polską a Unią Europejska – Elżbieta KaweckaWyrzykowska - Nr 3 (126)

 • Postęp w procesie negocjacji: zamknięcie dwóch kolejnych rozdziałów – podatki oraz swoboda przepływu kapitału – Ewa Synowiec - Nr 3 (126)

 • Polska a zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej – konwent konstytucyjny – Marian Paszyński - Nr 3 (126)

 • Postęp procesu stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi – Ewa Synowiec - Nr 4 (127)

 • Stan rokowań w sprawie członkostwa Polski w UE – Ewa Synowiec - Nr 4 (127)

 • Ewolucja stanowiska Polski w sprawie nabywania nieruchomości przez obywateli UE – Agnieszka Ambroziak - Nr 4 (127)

 • Negocjacje akcesyjne – problemy gospodarki żywnościowej – Janusz Rowiński - Nr 4 (127)

 • Efektywność zwalczania przestępczości celno-podatkowej w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej – Gerard Mosiej - Nr 4 (127)

 • Raport w sprawie dostosowań instytucjonalnych do wymogów członkostwa w UE – Ewa Synowiec - Nr 5 (128)

 • Peer review – najważniejsze elementy oceny polskiego nadzoru bankowego – Tomasz Gromek - Nr 5 (128)

 • Specjalne strefy ekonomiczne w wybranych krajach i w Polsce – Edyta SajdłowskaMartini, Renata Calak - Nr 5 (128)

 • Stan zaawansowania negocjacji o członkostwo Polski w UE – Ewa Synowiec - Nr 6 (129)

 • Dziesiąte posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia RP-UE – Marek Tabor - Nr 6 (129)

 • Pomoc państwa dla rolnictwa w kontekście negocjacji akcesyjnych – Renata Grochowska, Agnieszka Ambroziak - Nr 6 (129)

 • Strategia wejścia Polski do strefy euro - Andrzej Stępniak - Nr 7/8 (130/131)

 • Problemy związane z oceną pozycji netto Polski wobec budżetu WE - Elżbieta KaweckaWyrzykowska - Nr 7/8 (130/131)

 • Polityka celna a rynek środków transportu w procesie integracji Polski z UE - Gerard Mosiej - Nr 7/8 (130/131)

 • Tymczasowe zakończenie negocjacji w obszarze sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne – Filip Jasiński - Nr 9 (132)

 • Problem specjalnych stref ekonomicznych w negocjacjach Polski o członkostwo w Unii Europejskiej – Adam Szymaniak - Nr 9 (132)

 • Polski przemysł farmaceutyczny w perspektywie integracji z Unią Europejską - leki generyczne – Piotr Stachowiak, Renata Stawarska - Nr 9 (132)

 • Wsparcie finansowe Polski przez Unię Europejską w latach 2000-2003 – Renata Calak, Hanna Jahns - Nr 9 (132)

 • Raport Okresowy Komisji Europejskiej w sprawie postępów Polski na drodze do członkostwa w UE – Ewa Synowiec - Nr 10 (133)

 • Nowy projekt stanowiska UE w sprawie negocjacji rolnych z Polską – Janusz Rowiński - Nr 10 (133)

 • Zdolność administracyjna polskiego systemu celnego w obliczu członkostwa w UE – Gerard Mosiej - Nr 10 (133)

 • Wyniki statystycznego badania szkolenia zawodowego pracowników w Polsce na przykładzie województwa pomorskiego - Joanna Leśniewska, Mirosław Szreder - Nr 10 (133)

 • Dziewiąte posiedzenie Rady Stowarzyszenia RP-UE – Marek Tabor - Nr 11 (134)

 • Negocjacje w sprawie akcesji Polski do UE bliskie finału – Ewa Synowiec - Nr 11 (134)

 • Przygotowanie administracji regionalnej do integracji Polski z Unią Europejską – Anna Hildebrandt - Nr 11 (134)

 • Warunki członkostwa Polski na tle wyników negocjacji akcesyjnych pozostałych państw wstępujących do UE – Robert Dziewulski, Bartosz Otachel, Katarzyna Smyk - Nr 12 (135)

 • Kapitał ludzki w administracji celnej w obliczu członkostwa Polski w UE – Gerard Mosiej - Nr 12 (135)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Wspieranie przemian struktury agrarnej w Unii Europejskiej - Dorota Czykier–Wierzba - Nr 1 (124)

 • Wykorzystanie instrumentów EAGGF na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w UE – Renata Grochowska - Nr 3 (126)

 • Zmiany we wspólnej polityce rolnej proponowane przez Komisję Europejską – Janusz Rowiński - Nr 7/8 (130/131)

 • LEADER+ program wspierania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich UE – Beata Płonka, Renata Grochowska - Nr 10 (133)

 • Czy Europa zachowa model swojego rolnictwa? – Józef Niemczyk - Nr 12 (135)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Polityka Wspólnoty Europejskiej w zakresie pomocy publicznej – Ewa Kaliszuk - Nr 2 (125)

 • Kontrola połączeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej – Adriana Zabłocka - Nr 7/8 (130/131)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Jednostki notyfikowane – kluczowy element funkcjonowania jednolitego rynku towarów – Beata Pich - Nr 3 (126)

 • Opodatkowanie dochodów w Niemczech w latach 1996-2001 – Magdalena Tecław - Nr 3 (126)

 • Legalne i nielegalne sposoby unikania opodatkowania - Aneta Jaroszewicz - Nr 7/8 (130/131)

 • Nowa dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktów - Justyna MaliszewskaLenartowicz - Nr 10 (133)

 • Wzajemne uznawanie wyrobów, usług i kwalifikacji – Beata Pich - Nr 11 (134)

 • Przetargi elektroniczne w świetle obecnego i projektowanego prawa WE w sferze zamówień publicznych – Dariusz Piasta - Nr 11 (134)

POLITYKA W DZIEDZINIE USŁUG

 • Dalsza liberalizacja sektora pocztowego w Unii Europejskiej – Iwona L. Woicka - Nr 4 (127)

 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sprawie swobody świadczenia usług – Iwona L. Woicka - Nr 6 (129)

SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH

 • Instytucjonalne uwarunkowania koordynacji nadzoru bankowego – wdrażanie nowej umowy kapitałowej na szczeblu Wspólnoty – Tomasz Gromek, Jan Koleśnik - Nr 2 (125)

 • Systemy gwarantowania depozytów bankowych w wybranych krajach UE – Ewelina Trzecińska - Nr 6 (129)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Handel tekstyliami i odzieżą a nowa runda WTO – Ewa Kaliszuk - Nr 1 (124)

 • Transatlantycka „wojna stalowa” – Ewa Kaliszuk - Nr 4 (127)

 • Historii wojny stalowej - ciąg dalszy – Ewa Kaliszuk - Nr 5 (128)

 • Wspólnotowy system powszechnych preferencji celnych - Krzysztof Hordyński - Nr 9 (132)

 • Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wymianę handlową Polski z Rosją – Elżbieta Kawecka–Wyrzykowska - Nr 12 (135)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Praktyczne aspekty wprowadzenia euro – Janusz Świerkocki, Robert Woreta - Nr 1 (124)

 • Koniunktura W UE oraz w wybranych państwach członkowskich – średniookresowe perspektywy wzrostu - Tomasz Gromek, Rafał Wojnowski - Nr 1 (124)

POLITYKA REGIONALNA

 • Raport Funduszu Spójności za 2000 rok – Dariusz Sielski - Nr 3 (126)

 • Wykorzystanie Funduszy Strukturalnych w nowych landach Niemiec w latach 1994-1999 – Dorota Czykier–Wierzba - Nr 3 (126)

 • Efekty wspierania nowych landów Niemiec ze wspólnotowych Funduszy Strukturalnych – Dorota Czykier–Wierzba - Nr 4 (127)

 • Wpływ pomocy regionalnej dla infrastruktury transportowej na konkurencyjność regionów i spójność gospodarczą UE – Marcin Bujnowski - Nr 10 (133)

 • Integracja europejska a spójność ekonomiczna – Maria Greta, Krzysztof Lewandowski, Dariusz Urban - Nr 12 (135)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Przemysł węgla kamiennego w obliczu wygaśnięcia Traktatu EWWiS – Krzysztof Bolesta - Nr 2 (125)

 • Konkurencyjność – próby zdefiniowania i pomiaru zjawiska – Anna Hildebrandt - Nr 3 (126)

 • Shannon – irlandzka Dolina Krzemowa – Marta Grywalska - Nr 5 (128)

 • Rola klastrów innowacyjnych w Unii Europejskiej – Elżbieta Wojnicka - Nr 5 (128)

 • Zasady polityki przemysłowej Wspólnoty Europejskiej - Ewa Kaliszuk - Nr 7/8 (130/131)

 • Raport Komisji Europejskiej o konkurencyjności – Wojciech Burzyński - Nr 7/8 (130/131)

 • Strategia UE wobec nieuczciwych praktyk konkurencyjnych w sektorze stoczniowym Korei Południowej – Jan Grabowski - Nr 7/8 (130/131)

 • Dziedziny polityki wspólnotowej wykorzystywane do realizacji celów polityki przemysłowej – Ewa Kaliszuk - Nr 9 (132)

 • Strategia wspierania konkurencyjności przemysłu tekstylno-odzieżowego w Unii Europejskiej w latach 90. - wnioski dla Polski (I) – Anna Golejewska - Nr 11 (134)

 • Strategia wspierania konkurencyjności przemysłu tekstylno-odzieżowego w Unii Europejskiej w latach 90. - wnioski dla Polski (II) – Anna Golejewska - Nr 12 (135)

POLITYKA WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Małe i średnie firmy w Unii Europejskiej, krajach EFTA i państwach kandydujących do UE – Aleksandra Władyniak - Nr 9 (132)

OCHRONA KONSUMENTA

 • Zielona Księga o ochronie konsumenta w Unii Europejskiej – Justyna MaliszewskaNienartowicz - Nr 5 (128)

POLITYKA W DZIEDZINIE ENERGII

 • Wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej w państwach UE – Krzysztof Bolesta - Nr 5 (128)

 • Fundamenty wspólnej polityki promowania energetyki odnawialnej Grzegorz Sokołowski - Nr 9 (132)

 • Umowa ramowa EFET a wzrost efektywności handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej UE – Dariusz Michalski - Nr 11 (134)

WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA

 • Europejska polityka równoważenia rozwoju transportu – wnioski dla Polski – Agnieszka Skala-Poźniak - Nr 4 (127)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓSTWA

 • Unia Europejska coraz bardziej zależna od importu ryb białych - Adam Gwiazda - Nr 10 (133)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • System Informacji Schengen – Filip Jasiński - Nr 4 (127)

POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE

 • Zagadnienia bezrobocia i rynku pracy w teorii oraz w praktyce integracji europejskiej – Anna Hildebrandt - Nr 6 (129)

 • Ciąża i macierzyństwo w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - Dagmara Jasińska - Nr 9 (132)

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Dostęp do dokumentów publicznych Unii Europejskiej – Dagmara Jasińska, Filip Jasiński - Nr 6 (129)

POLITYKA W DZIEDZINIE EDUKACJI I SPORTU

 • Wspólnotowy program edukacyjny Socrates – Agata Etmanowicz - Nr 5 (128)

 • Sport w Unii Europejskiej – Iwona L. Woicka - Nr 5 (128)

 • Konkurs o Nagrodę naukową im. Prof. Jana Zbigniewa Kameckiego – Nr 5 (128)