Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2000
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 2000 R. W NUMERACH 1-12


STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Handel zagraniczny Portugalii (l) – Wojciech Mroczek – Nr 1 (101)

 • Handel zagraniczny Portugalii (II) – Wojciech Mroczek – Nr 2 (102)

 • Handel zagraniczny Portugalii (III) – Wojciech Mroczek – Nr 3 (103)

 • Handel Unii z Chińską Republiką Ludową – Wojciech Mroczek – Nr 4 (104)

 • Handel UE z Polską – Wojciech Mroczek – Nr 5 (105)

 • Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w Unii Europejskiej w 1998 r. - Wojciech Mroczek – Nr 6 (106)

 • Handel Unii z krajami stowarzyszonymi EŚW w 1999 r. – Wojciech Mroczek – Nr 7,8 (107,108)

 • Najważniejsi partnerzy handlowi UE w 1999 r. – Wojciech Mroczek – Nr 9 (109)

 • Handel wewnętrzny Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 10 (110)

 • Import motoryzacyjny Unii z krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Wojciech Mroczek – Nr 11 (111)

 • Import odzieży do Unii w ramach przerobu uszlachetniającego – Wojciech Mroczek – Nr 12 (112)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Szczyt Rady Europejskiej w Helsinkach - podsumowanie prezydencji fińskiej – Hanna Jahns – Nr 1 (101)

 • Deklaracja milenijna Unii Europejskiej – Nr 1 (101)

 • Rozpoczęło się przewodnictwo Portugalii w Unii Eu­ropejskiej – Agnieszka Orzelska – Nr 1 (101)

 • Prognoza gospodarcza dla Unii Europejskiej na lata 1999 - 2001 (l) – Małgorzata Hejduk, Tomasz Gromek – Nr 1 (101)

 • Początek konferencji międzyrządowej w sprawie reformy instytucjonalnej UE – Ewa Synowiec – Nr 2 (102)

 • Pierwszy raport Unii Europejskiej na temat praw człowieka – Filip Jasiński – Nr 2 (102)

 • Nakładanie sankcji finansowych na państwo członkowskie UE przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości – Andrzej Graś – Nr 2 (102)

 • Prognoza gospodarcza dla Unii Europejskiej na lata 1999-2001 (II) – Tomasz Gromek – Nr 2 (102)

 • Opinia publiczna UE o integracji Europejskiej - nowe badanie „Eurobarometru” – Filip Jasiński – Nr 4 (104)

 • Wiosenna prognoza dla Komisji Europejskiej dla UE na lata 2000-2001 – Tomasz Gromek – Nr 5 (105)

 • Brytyjski rabat we wpłatach do budżetu UE – Stanisław Ładyka – Nr 5 (105)

 • Wykorzystanie Wspólnotowego wsparcia strukturalnego przez Portugalię – Bronisław Sulimierski – Nr 6 (106)

 • Zakończenie przewodnictwa Portugalii - szczyt Rady Europejskiej w Feira – Filip Jasiński – Nr 7,8 (107,108)

 • Francja przejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej – Dariusz Sielski – Nr 7/8 (107/108)

 • Federacja Europejska - wizja Joschki Fischera – Stanisław Ładyka – Nr 7/8 (107/108)

 • Rola parlamentów narodowych w procesie integracji w ramach Unii Europejskiej – Robert Grzeszczak – Nr 9 (109)

 • Duńskie referendum w sprawie przyjęcia euro – Tomasz Ciszak – Nr 10 (110)

 • Nieformalny szczyt Rady Europejskiej w Biarritz – Filip Jasiński – Nr 11 (111)

 • Debata wokół reform instytucjonalnych w Unii Eu­ropejskiej – Robert Grzeszczak – Nr 11 (111)

 • Obywatele UE o integracji europejskiej - kolejne badanie Eurobarometru – Filip Jasiński – Nr 11 (111)

 • Szczyt w Nicei - rezultaty reformy instytucjonalnej – Robert Grzeszczak – Nr 12 (112)

 • Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii – Filip Jasiński – Nr 12 (112)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Stanowiska negocjacyjne: swoboda przepływu osób, sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości, kontrola finansowa – Nr 1 (101)

 • Kolejne posiedzenia Rad Stowarzyszenia UE - kraje stowarzyszone – Marek Tabor – Nr 1 (101)

 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a dopuszczalność i warunki udzielania pomocy regionalnej w prawie wspólnotowym – Mikołaj Stasiak – Nr 1 (101)

 • Opinie środowisk wiejskich o sprzedaży ziemi cudzoziemcom - wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych – Nr 1 (101)

 • Uchwała Sejmu w sprawie przygotowań Polski do członkostwa w UE – Nr 2 (102)

 • Omówienie stanowisk negocjacyjnych: „Środowisko naturalne" oraz „Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych" –  Nr 2 (102)

 • Polska administracja celna w obliczu integracji z UE – Gerard Mosiej – Nr 2 (102)

 • Omówienie stanowisk negocjacyjnych w obszarze: „Rolnictwo" oraz „Finanse i budżet" – Nr 3 (103)

 • Wspólna ocena średnioterminowych priorytetów polityki gospodarczej Polski – Stanisław Ładyka – Nr 3 (103)

 • Kontrola wywozu dóbr kultury w świetle prawa wspólnotowego oraz przepisów polskich – Dariusz Wencel – Nr 3 (103)

 • Przygotowanie władz lokalnych do integracji z UE - wyniki badania ankietowego dla byłego województwa gdańskiego – Elżbieta Wojnicka – Nr 3 (103)

 • Zestawienie proponowanych przez Polskę okresów przejściowych w negocjacjach o członkostwo w UE – Ewa Synowiec – Nr 4 (104)

 • Impas w negocjacjach na temat liberalizacji handlu rolnego między Polską a UE – Ewa Synowiec – Nr 4 (104)

 • Uwagi na marginesie propozycji komisarza F. Fischlera w sprawie liberalizacji handlu rolnego Polska-UE – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 4 (104)

 • Euro w bankach polskich – Agnieszka Albińska – Nr 4 (104)

 • Postęp w procesie negocjacji o członkostwo w UE – Ewa Synowiec – Nr 5 (105)

 • Problemy w negocjacjach akcesyjnych związane z sektorem farmaceutycznym – Arkadiusz Michoński – Nr 5 (105)

 • Rząd przyjął kolejną edycję Narodowego Programu Przygotowania do członkostwa w UE – Nr 5 (105)

 • Wpływ NPPC na wzrost gospodarczy Polski – Robert Woreta – Nr 5 (105)

 • Ósme posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia RP-UE – Marek Tabor – Nr 6 (106)

 • Problemy dostosowania Polski do zagranicznej polityki gospodarczej Unii Europejskiej – Marian Paszyński – Nr 6 (106)

 • Nomenklatura statystyczna NUTS - działania dostosowawcze Polski – Anna Maria Gmyrek – Nr 6 (106)

 • Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej – Adam Ambroziak – Nr 7/8 (107/108)

 • Szacunek wpłat Polski do budżetu UE – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 7/8 (107/108)

 • Rola programu PHARE w rozwoju polskiej sieci transportowej – Łukasz Włodarski – Nr 7/8 (107/108)

 • Rozszerzanie struktury instytucjonalnej procesu stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi – Marek Tabor – Nr 9 (109)

 • Handel Polski z krajami Unii Europejskiej w 1999 roku – Wojciech Mroczek – Nr 9 (109)

 • Instrument „złotej akcji" w negocjacjach akcesyjnych – Filip Busz – Nr 9 (109)

 • Dylematy polityki celnej Polski w procesie integracji z Unią Europejską – Gerard Mosiej – Nr 9 (109)

 • Szacunek transferów z budżetu wspólnotowego dla Polski po jej akcesji do UE – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 9 (109)

 • Raport w sprawie korzyści i kosztów członkostwa Polski w UE – Stanisław Ładyka – Nr 9 (109)

 • Stan wiedzy studentów o integracji europejskiej - wyniki badań ankietowych w Szkole Głównej Han­dlowej – Grażyna Wojtkowska-Łodej, Katarzyna Gałka – Nr 9 (109)

 • Nadzwyczajna Komisja Prawa Europejskiego – Ewa Synowiec – Nr 10 (110)

 • Dostosowania Polski do unijnego systemu podatku VAT – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 10 (110)

 • Znajomość funkcjonowania jednolitego rynku UE wśród polskich przedsiębiorstw – Stanisław Ładyka – Nr 10 (110)

 • Siódme posiedzenie Rady Stowarzyszenia RP-UE – Marek Tabor – Nr 11 (111)

 • Okresowy Raport Komisji Europejskiej - Polska w pierwszej trójce kandydatów do UE – Ewa Synowiec – Nr 11 (111)

 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sta­rań Polski o członkostwo w UE – Małgorzata Sikorska – Nr 11 (111)

 • Strategia przedakcesyjna polskiej administracji celnej – Dariusz Wencel – Nr 11 (111)

 • Polskie duchowieństwo wobec integracji z UE - uwagi na tle badań w Archidiecezji Łódzkiej – Ks. mgr Piotr Turek – Nr 11 (111)

 • Przygotowania strony polskiej do wdrożenia SAPARD – Maria Ciepielewska – Nr 12 (112)

 • Kiedy do unii gospodarczej i walutowej? Próba oceny szans i zagrożeń dla Polski – Jacek Byrt – Nr 12 (112)

 • Współpraca EBI z Polską i innymi krajami kandydującymi do UE – Bronisław Sulimierski – Nr 12 (112)

WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA

 • Znaczenie i perspektywy rozwoju portów morskich w Unii Europejskiej – Jolanta Jastrzębska – Nr 1 (101)   

 • Nowe przedsięwzięcia Wspólnoty Europejskiej na rzecz jednolitego rynku usług kolejowych – Jolanta Jastrzębska – Nr 4 (104)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY UE

 • Obciążenia fiskalne w krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski – Ryszard Wierzba – Nr 1 (101)

 • Rezolucja Rady UE w sprawie normalizacji i wza­jemnego uznawania – Ewa Synowiec – Nr 5 (105)

 • Przegląd strategii rynku wewnętrznego – Hanna Jahns, Małgorzata Sikorska – Nr 6 (106)

 • Notyfikacja norm w Unii Europejskiej – Beata Pich – Nr 9 (109)

 • Notyfikacja przepisów technicznych w Unii Euro­pejskiej – Beata Pich – Nr 10 (110)

 • Wpływ rynku wewnętrznego na sektor ubezpieczeniowy w UE – Joanna Stefaniak – Nr 11 (111)

POLITYKA BADAWCZO-ROZWOJOWA

 • Historia sukcesu fińskiej polityki proinnowacyjnej – Tomasz Brodzicki – Nr 4 (104)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Zasady udzielania pomocy państwa w rolnictwie - nowe wytyczne Wspólnoty Europejskiej – Hanna Jahns – Nr 5 (105)

 • Zasady pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw – Hanna Jahns – Nr 7,8 (107,108)

 • Wspólnotowe zasady przyznawania pomocy pań­stwa na ochronę środowiska – Hanna Jahns – Nr 10 (110)

 • Zasady i praktyka przyznawania pomocy publicznej na badania i rozwój w UE – Urszula Płowiec – Nr 12 (112)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Zmiany strukturalne i procesy dostosowawcze w przemyśle europejskim – Stanisław Ładyka – Nr 1 (101)

 • Wprowadzanie nowych technologii oraz promocja działalności gospodarczej firm za granicą w Niemczech Wschodnich – Bronisław Sulimierski – Nr 3 (103)

POLITYKA REGIONALNA

 • Wytyczne w sprawie pomocy państwa dla regionów Unii Europejskiej – Andrzej Muńko – Nr 2 (102)

 • Zasady funkcjonowania programu Interreg II na podstawie doświadczeń niemieckich – Mariusz Kasprzyk – Nr 2 (102)

 • Modele systemu dochodów samorządu terytorialnego w krajach UE na przykładzie Danii, Francji i Niemiec – Maria Jastrzębska – Nr 3 (103)

 • Fundusze Strukturalne a spójność społeczno-gospodarcza w UE – Maria Greta – Nr 12 (112)

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Nowe wyzwania wspólnotowej polityki społecznej – Maria Greta, Krzysztof Lewandowski – Nr 5 (105)

POLITYKA STRUKTURALNA

 • Przewodnik dla programów strukturalnych w UE w latach 2000-2006 – Maria Ciepielewska – Nr 1 (101)

POLITYKA W DZIEDZINIE ENERGII

 • Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej – Grzegorz Lot, Dariusz Michalski – Nr 12 (112)

POLITYKA WOBEC MAŁYCH l ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Doświadczenia hiszpańskie we wspieraniu małych i średnich firm – Jacek Lipiec– Nr 6 (106)

 • Europa przedsiębiorstw - nowy program Komisji Europejskiej – Iwona L. Woicka – Nr 7/8 (107/108)

SEKTOR USŁUG

 • Kierunki rozwoju polityki audiowizualnej WE wobec nadejścia ery technologii cyfrowej – Małgorzata Hejduk – Nr 2 (102)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami zdrowotnymi i w sferze socjalnej – Dariusz Mongiało – Nr 3 (103)

 • Europejskie modele bankowe na przykładzie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji – Marta Biłgorajska – Nr 6 (106)

 • Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 10 (110)

 • Nowe przedsięwzięcia Wspólnoty Europejskiej na rzecz jednolitego rynku usług kolejowych – Jolanta Jastrzębska – Nr 4 (104)

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • Inicjatywa „eEurope” jako narzędzie przyspieszenia transformacji w kierunku społeczeństwa informacyjnego – Włodzimierz Marciński – Nr 4 (104)

 • Stanowisko UE w kwestii istoty usług świadczonych w gospodarce elektronicznej – Joanna Katner – Nr 5 (105)

 • EContent - nowy wspólnotowy program wspierania europejskiej twórczości cyfrowej – Małgorzata Hejduk – Nr 6 (106)

 • Unia Europejska wobec społeczeństwa informacyjnego – Iwona L. Woicka – Nr 11 (111)

SPRAWY WEWNĘTRZNE l WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

 • Zwalczanie terroryzmu w ramach Unii Europejskiej – Paweł Durys, Filip Jasiński – Nr 6 (106)

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE

 • Porozumienia sektorowe Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich z Konfederacją Szwajcarii – Stanisław Ładyka – Nr 2 (102)

 • Uczestnictwo państw kandydujących do UE we wspólnotowych programach, agencjach i komitetach – Hanna Jahns – Nr 3 (103)

 • Unia Europejska - Rosja: trudne partnerstwo – Mariusz Jan Radło – Nr 6 (106)

 • Niektóre aktualne problemy rozszerzenia Unii Euro­pejskiej – Marian Paszyński – Nr 7/8 (107/108)

 • Stosunki Wspólnoty Europejskiej z Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (l) – Adam Ambroziak – Nr 9 (109)

 • Stosunki Wspólnoty Europejskiej z Państwami Afryki Karaibów i Pacyfiku (II) – Adam Ambroziak – Nr 10 (110)

 • Handel Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską w II połowie lat 90. – Wojciech Mroczek – Nr 10 (110)

 • Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: konse­kwencje dla dobrobytu i zatrudnienia w Europie – opr. Karolina Mokrysz – Nr 11 (111)

 • „Strategia rozszerzenia" Komisji Europejskiej – Robert Dziewulski, Tomasz Ciszak – Nr 12 (112)

 • Spodziewany wpływ na handel zagraniczny przy­stąpienia Węgier do UE – opr. Anna Boros – Nr 12 (112)

UNIA GOSPODARCZA l WALUTOWA

 • Ocena Grecji i Szwecji w kontekście członkostwa w unii gospodarczej i walutowej – Tomasz Gromek – Nr 4 (104)

 • Grecka droga do euro – Dariusz Sielski – Nr 5 (105)

 • Trendy gospodarcze w krajach strefy euro – Tomasz Gromek, Rafał Wojnowski – Nr 7/8 (107/108)

 • Przygotowania do emisji monet euro w Unii Euro­pejskiej i w Polsce – Adam Kalinowski – Nr 9 (109)

 • Przedczłonkowskie programy gospodarcze – Anna Stępniewska – Nr 12 (112)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Autonomiczny system zawieszania cła w UE – Ewa Kaliszuk – Nr 1 (101)

 • Polityka handlowa Wspólnoty Europejskiej wobec Chin – Ewa Kaliszuk – Nr 4 (104)

 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej z działalności antydumpingowej i antysubsydyjnej Wspólnoty w 1999 r. – Ewa Kaliszuk – Nr 9 (109)

 • Środki antydumpingowe Wspólnoty Europejskiej wobec Polski – Ewa Kaliszuk – Nr 10 (110)

WSPÓLNA POLlTYKA ROLNA

 • Perspektywy dla rynków rolnych w latach 1999-2006 - konkluzje z raportu Komisji Europejskiej – Danuta Kuczyńska-Cygal – Nr 3 (103)

 • Szczegółowe reguły wdrażania przedakcesyjnego funduszu SAPARD – Maria Ciepielewska – Nr 4 (104)

 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie za­sad finansowania programu SAPARD – Maria Ciepielewska – Nr 11 (111)

WSPÓLNA POLlTYKA ZAGRANICZNA l BEZPIECZEŃSTWA

 • Wspólna Strategia UE wobec regionu śródziemnomorskiego – Dariusz Sielski – Nr 10 (110)