Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników1999
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

TEMATYCZNY SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W MIESIĘCZNIKU "WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE" W 1999 R. W NUMERACH 1-12

 

STATYSTYCZNY OBRAZ WSPÓLNOT

 • Poparcie społeczeństwa Niemiec dla członkostwa Polski w UE – Wojciech Mroczek – Nr 1 (89)

 • Zmiany demograficzne w krajach Unii Europejskiej w latach 1966-1996 – Wojciech Mroczek – Nr 2 (90)

 • Struktura ludności i przeciętne dalsze trwanie życia w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w 1996 r. – Wojciech Mroczek – Nr 3 (91)

 • Główni uczestnicy handlu międzynarodowego w 1998 r – Wojciech Mroczek – Nr 4 (92)

 • Handel Polski z krajami Unii Europejskiej w 1998 r. – Wojciech Mroczek – Nr 5 (93)

 • Handel krajów Unii Europejskiej z krajami stowarzyszonymi Europy Środkowej i Wschodniej – Wojciech Mroczek – Nr 6 (94)

 • Najważniejsi partnerzy handlowi Unii Europejskiej w 1998 r. – Wojciech Mroczek – Nr 7,8 (95,96)

 • 20 najważniejszych towarów w polskim eksporcie i imporcie z Unii Europejskiej w 1998 roku – Wojciech Mroczek – Nr 9 (97)

 • Handel wybranych krajów stowarzyszonych z Unią Europejską – Wojciech Mroczek – Nr 10 (98)

 • Udział Unii Europejskiej w handlu krajów kandydujących (l) – Wojciech Mroczek – Nr 11 (99)

 • Udział Unii Europejskiej w handlu krajów kandydujących (II) – Wojciech Mroczek – Nr 12 (100)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Spotkanie Rady Europejskiej w Wiedniu – podsumowanie prezydencji austriackiej – Łukasz Szymczyk – Nr 1 (89)

 • Republika Federalna Niemiec przewodzi Unii Europejskiej – Edyta Kubajek, Agnieszka Orzelska – Nr 1 (89)

 • Priorytety niemieckiej prezydencji – Edyta Kubajek, Agnieszka Orzelska – Nr 1 (89)

 • Agenda 2000 - Raport Komisji na wiedeński szczyt Rady Europejskiej – Maria Ciepielewska – Nr 2 (90)

 • Tożsamość i zachowanie różnorodności językowej w Unii Europejskiej – Sean Ó Riain – Nr 2 (90)

 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w Traktacie Amsterdamskim – Agnieszka Orzelska – Nr 3 (91)

 • Dymisja Komisji Europejskiej - Romano Prodi nowym przewodniczącym – Bronisław Sulimierski, Ewa Synowiec – Nr 4 (92)

 • Berliński kompromis w sprawie pakietu reform „Agenda 2000"- stanowisko Niemiec – Jacek Rosa – Nr 4 (92)

 • Wszedł w życie Traktat Amsterdamski – Łukasz Szymczyk – Nr 5 (93)

 • Fińska inicjatywa „wymiaru północnego UE" – Tomasz Ciszak – Nr 5 (93)

 • Uzgodnienia berlińskie w sprawie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności – Maria Ciepielewska – Nr 5 (93)

 • Priorytety prezydencji Finlandii w UE – Tomasz Ciszak – Nr 6 (94)

 • Polityka zagraniczna i sytuacja gospodarcza Finlandii – Agnieszka Orzelska – Nr 6 (94)

 • Główne zasady polityki strukturalnej WE. Propozycje modyfikacji na lata 2000-2006 - wnioski dla Polski – Anna Maria Gmyrek – Nr 6 (94)

 • Ocena niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej – Jacek Rosa – Nr 7/8 (95/96)

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - rekordowo wysoka liczba kandydatów i niska frekwencja wyborców – Rafał Hykawy, Katarzyna Kukier – Nr 7/8 (95/96)

 • Obywatele UE o sprawach integracji europejskiej - kolejny sondaż „Eurobarometru" – Filip Jasiński – Nr 7/8 (95/96)

 • Parlament zatwierdził nowy skład Komisji Europejskiej – Filip Jasiński – Nr 9 (97)

 • Priorytety polityki europejskiej Niemiec w latach 90. - od Traktatu z Maastricht do szczytu w Kolonii (I) – Joanna Wódke – Nr 10 (98)

 • Regulacje wdrażające propozycje „Agendy 2000" w zakresie wspólnotowej polityki strukturalnej – Maria Ciepielewska – Nr 10 (98)

 • Instytucjonalne implikacje rozszerzenia UE - raport Grupy Mędrców – Łukasz Szymczyk – Nr 11 (99)

 • Priorytety polityki europejskiej Niemiec w latach 90. - od Traktatu z Maastricht do szczytu w Kolonii (II) – Joanna Wódke – Nr 11 (99)

 • Kierunki zmian w wydatkach na cele strukturalne z budżetu UE w latach 2000-2006 - wnioski dla Polski – Dorota Czykier-Wierzba – Nr 11 (99)

 • Karta praw fundamentalnych Unii Europejskiej – Filip Jasiński – Nr 12 (100)

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – KRAJE TRZECIE

 • APEC - konkurent dla UE? Echa szczytu w Kuala Lumpur – Joanna Janicha – Nr 1 (89)

 • Malta wznawia proces dochodzenia do członkostwa w Unii Europejskiej – Filip Jasiński – Nr 3 (91)

 • Litwa - partner handlowy Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 4 (92)

 • Stopień dojrzałości państw Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do UE - ekspertyza WIFO – Joanna Wódke – Nr 5 (93)

 • Sytuacja ekonomiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do UE – Małgorzata Hejduk – Nr 5 (93)

 • Decyzje berlińskiego szczytu Rady Europejskiej w kwestii finansowania rozszerzenia Unii – Maria Ciepielewska – Nr 6 (94)

 • Wspólna strategia Unii Europejskiej wobec Rosji – Robert Dziewulski, Rafał Hykawy – Nr 7/8 (95/96)

 • Alokacja funduszy przedakcesyjnych dla krajów kandydujących do Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (95/96)

 • Dotychczasowy bilans negocjacji z kandydatami do członkostwa w UE – Stanisław Ładyka – Nr 7/8 (95/96)

 • Działania Wspólnoty Europejskiej w obliczu rozpadu byłej Jugosławii – Agnieszka Orzelska – Nr 9 (97)

 • Pomoc Unii Europejskiej dla Kosowa – Małgorzata Hejduk – Nr 9 (97)

 • Opinie Polaków, Czechów i Węgrów o integracji z Unią Europejską – Małgorzata Sikorska – Nr 10 (98)

 • Postępy państw kandydujących na drodze do członkostwa w UE w corocznej ocenie Komisji Europejskiej – Robert Dziewulski, Rafał Hykawy – Nr 11 (99)

 • Współpraca Europejskiego Banku Inwestycyjnego z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w 1998 r – Bronisław Sulimierski – Nr 11 (99)

 • Postępy państw kandydujących do UE w dostosowaniu prawa i administracji - coroczna ocena Komisji Europejskiej – Robert Dziewulski, Rafał Hykawy – Nr 12 (100)

 • Prognoza ekonomiczna dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej kandydujących do UE – Tomasz Gromek – Nr 12 (100)

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Screening: Prawo spółek, unia celna, transport – Ewa Synowiec – Nr 1 (89)

 • Unia celna – Robert Woreta - Nr 1 (89)

 • Transport – Jolanta Jastrzębska – Nr 1(89)

 • Rządowe Centrum Informacji Europejskiej rozpoczęło działalność – Ewa Synowiec – Nr 1 (89)

 • Raport roczny Komisji Europejskiej na temat postępów Polski na drodze do UE i stanowisko Rządu RP w tej sprawie – Maciej Król – Nr 1 (89)

 • Komisja Europejska o przyszłości polskiego rolnictwa – Maria Ciepielewska – Nr 1 (89)

 • Co oznacza dla mnie przyszłe członkostwo Polski w Unii Europejskiej? - IV nagroda w konkursie literackim biura TAIEX – Daniel Koć – Nr 1 (89)

 • Zmiany ceł na wyroby przemysłowe po przyjęciu przez Polskę wspólnotowej taryfy celnej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 2 (90)

 • Co oznacza dla mnie przyszłe członkostwo Polski w Unii Europejskiej? - V nagroda w konkursie literackim biura TAIEX – Robert Polkowski – Nr 2 (90)

 • Screening: unia gospodarcza i walutowa – Tomasz Gromek – Nr 3 (91)

 • Zmiany ceł na artykuły rolne w następstwie członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – Nr 3 (91)

 • Restrukturyzacja polskiego hutnictwa żelaza i stali a stanowisko Unii Europejskiej – Andrzej Muńko – Nr 3 (91)

 • Screening: stosunki zewnętrzne (l) – Ewa Synowiec – Nr 4 (92)

 • Dostosowanie usług komunalnych w Polsce do wymogów wspólnotowych – Elżbieta Wojnicka – Nr 4 (92)

 • Siódme posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia RP-UE – Marek Tabor – Nr 5 (93)

 • Screening: stosunki zewnętrzne (II) – Ewa Synowiec – Nr 5 (93)

 • Pomoc finansowa Wspólnot Europejskich dla Polski w latach 1995-1999 – Katarzyna Żukrowska – Nr 5 (93)

 • Swoboda świadczenia usług prawniczych i zakładania przedsiębiorstw świadczących usługi prawne – dostosowania do wymogów WE – Iwona L. Woicka – Nr 5 (93)

 • Stan negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 6 (94)

 • Problemy w procesie dostosowania Polski do polityki audiowizualnej Wspólnoty Europejskich – Krzysztof Bolesta – Nr 6 (94)

 • Pozaprawne aspekty dostosowania Polski do wymogów rynku wewnętrznego UE - normalizacja – Arkadiusz Michoński – Nr 6 (94)

 • Problemy polskiego rybołówstwa na tle doświadczeń Wspólnoty Europejskiej – Adam Gwiazda – Nr 6 (94)

 • Modyfikacja Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej – Ewa Synowiec – Nr 7,8 (95,96)

 • Przekazanie kolejnych stanowisk negocjacyjnych stronie unijnej – Ewa Synowiec – Nr 7/8 (95/96)

 • Badania empiryczne handlu wewnątrzgałęziowego Polski z Unią Europejską – Katarzyna Śledziewska-Kołodziejska – Nr 7/8 (95/96)

 • Jan Paweł II o integracji europejskiej podczas VII podróży apostolskiej do Polski – Jan Paweł II - Wojciech Mroczek - wybór tekstów i ich opracowanie – Nr 7/8 (95/96)

 • Kolejne stanowiska negocjacyjne: przepływ usług i kapitału – Ewa Synowiec – Nr 9 (97)

 • Rządowy Program Informowania Społeczeństwa o skutkach integracji Polski z UE – Monika Boczek – Nr 9 (97)

 • Postępowanie ochronne w imporcie blach do Polski – Ewa Kaliszuk – Nr 9 (97)

 • Współpraca Polski z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – Bronisław Sulimierski – Nr 9 (97)

 • Zasady działania przyszłej jednostki monitorującej pomoc publiczną w Polsce – Arkadiusz Michoński – Nr 9 (97)

 • Handel Polski z Unią Europejską w 1998 roku – Wojciech Mroczek – Nr 9 (97)

 • Okresowy raport o postępach dostosowawczych Polski oraz Partnerstwo dla Członkostwa – Ewa Synowiec – Nr 10 (98)

 • Współpraca Polski z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju – Bronisław Sulimierski – Nr 10 (98)

 • Postępowania ochronne w Polsce i UE wobec importu nawozów azotowych – Ewa Kaliszuk – Nr 11 (99)

 • System zwolnień celnych w prawie wspólnotowym i polskim – Dariusz Wencel – Nr 11 (99)

 • Nowa Edycja Partnerstwa dla Członkostwa dla Polski – Ewa Synowiec – Nr 12 (100)

 • Dostosowanie prawa - ustawa Prawo działalności gospodarczej „konstytucją" dla przedsiębiorstw – Joanna Etmanowicz – Nr 12 (100)

 • Przygotowanie Polski do członkostwa w UE w dziedzinie harmonizacji technicznej – Maciej Król – Nr 12 (100)

 • Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji WE otwarty dla Polski – Mariusz-Jan Radło – Nr 12 (100)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Środki antydumpingowe w imporcie płyt pilśniowych do UE – Ewa Kaliszuk – Nr 2 (90)

 • Wspólnota Europejska ogranicza import drutu i lin stalowych – Ewa Kaliszuk – Nr 3 (91)

 • Przemysł obuwniczy w Unii Europejskiej nadal wrażliwy – Ewa Kaliszuk, Janusz Chojna – Nr 5 (93)

 • Runda Milenijna - okazja do wznowienia sporu o istotę i rolę regulacji antydumpingowych w WTO – Andrzej S. Wójtowicz – Nr 9 (97)

 • Regulacje antydumpingowe USA i WE w świetle postanowień porozumienia ws. stosowania artykułu VI GATT 1994 – Andrzej S. Wójtowicz– Nr 12 (100)

WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA

 • Liberalizacja transportu lotniczego UE w perspektywie funkcjonowania na rynku globalnym – Jolanta Jastrzębska – Nr 10 (98)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami transportowymi – Dariusz Mongiało – Nr 10 (98)

POLITYKA W DZIEDZINIE USŁUG

 • Sektor pocztowy w krajach Unii Europejskiej – Iwona L. Woicka – Nr 2 (90)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami dla biznesu (l) – Dariusz Mongiało – Nr 2 (90)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami dla biznesu (II) – Dariusz Mongiało – Nr 3 (91)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami łączności – Dariusz Mongiało – Nr 4 (92)

 • Europejski System Banków Centralnych – Dorota Czykier-Wierzba, Ryszard Wierzba – Nr 5 (93)

 • Sektor telekomunikacyjny oraz technologie informacyjne (l) – Iwona L. Woicka – Nr 6 (94)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w ramach GATS w handlu usługami dystrybucyjnymi – Dariusz Mongiało – Nr 6 (94)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w ramach GATS w handlu usługami edukacyjnymi – Dariusz Mongiało – Nr 7,8 (95,96)

 • Sektor telekomunikacyjny oraz technologie informacyjne (II) – Iwona L. Woicka – Nr 10 (98)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami turystycznymi – Dariusz Mongiało – Nr 11 (99)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami rekreacyjnymi, sportowymi i w sferze kultury – Dariusz Mongiało – Nr 12 (100)

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Wspólnotowa polityka harmonizacji technicznej – dyrektywy nowego podejścia – Hanna Jahns – Nr 12 (100)

 • Zasady przyznawania zamówień publicznych w Unii Europejskiej na roboty budowlane – Arkadiusz Michoński – Nr 5 (93)

 • Nowe podejście do harmonizacji technicznej – Jarosław Kundera – Nr 6 (94)

 • Nadawcy audiowizualni u progu nowego tysiąclecia – Małgorzata Hejduk – Nr 7/8 (95/96)

 • Nowy system sprzedaży wolnocłowej w Unii Europejskiej – Dariusz Wencel – Nr 10 (98)

 • Kraje UE nadal prowadzą w przepływie zagranicznych inwestycji bezpośrednich – Stanisław Ładyka – Nr 10 (98)

 • Handel elektroniczny wyzwaniem dla jednolitego rynku UE – Małgorzata Hejduk – Nr 11 (99)

 • Ograniczenia w nabywaniu ziemi przez cudzoziemców w Danii – Iwona L. Woicka – Nr 12 (100)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • Środowisko naturalne i polityka energetyczna Wspólnoty Europejskiej – Grażyna Wojtkowska-Łodej – Nr 3 (91)

POLITYKA REGIONALNA

 • Uzgodnienia berlińskie w sprawie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności – Maria Ciepielewska – Nr 5 (93)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

 • Wewnętrzne skutki wprowadzenia euro: Znaczenie dla polityki gospodarczej Polski – Katarzyna Żukrowska – Nr 1 (89)

 • Międzynarodowe skutki wprowadzenia euro: Znaczenie dla polityki gospodarczej Polski – Katarzyna Żukrowska – Nr 2 (90)

 • Szwedzki program konwergencji – Tomasz Ciszak – Nr 2 (90)

 • Gospodarka UE w momencie wprowadzenia euro: promowanie wzrostu, zatrudnienia oraz stabilności – Tomasz Gromek – Nr 4 (92)

 • Euro a tendencje globalizacji działalności bankowej – Agnieszka Albińska – Nr 4 (92)

 • Europejski system Banków Centralnych – Dorota Czykier-Wierzba, Ryszard Wierzba – Nr 5 (93)

 • Obszary dywergencji w procesie integracji monetarnej w Europie – Anna Czarczyńska – Nr 10 (98)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Zapadły decyzje w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej – Maria Ciepielewska – Nr 3 (91)

 • Perspektywy reformy polityki rolnej w Unii Europejskiej - wnioski dla Polski – Józef Niemczyk, Przemysław Biskup - redakcja, Radosław Jaworski - redakcja – Nr 4 (92)

 • SAPARD - program pomocy przedakcesyjnej dla rolnictwa i obszarów wiejskich – Hanna Jahns – Nr 4 (92)

 • Regulacje wdrażające propozycje „Agendy 2000" w zakresie finansowania wspólnej polityki rolnej – Maria Ciepielewska – Nr 11 (99)

 • Ograniczenia w nabywaniu ziemi przez cudzoziemców w Danii – Iwona L. Woicka – Nr 12 (100)

POLITYKA W DZIEDZINIE ENERGII

 • Środowisko naturalne i polityka energetyczna Wspólnoty Europejskiej – Grażyna Wojtkowska-Łodej – Nr 3 (91)

KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA

 • Nadawcy audiowizualni u progu nowego tysiąclecia – Małgorzata Hejduk – Nr 7,8 (95,96)

POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w UE na tle tendencji światowych – Stanisław Ładyka – Nr 2 (90)

POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE

 • Program Unii Europejskiej w dziedzinie polityki socjalnej na lata 1998-2000 (I) -Stanisław Ładyka – Nr 2 (90)

 • Program Unii Europejskiej w dziedzinie polityki socjalnej na lata 1998-2000 (II) – Stanisław Ładyka – Nr 3 (91)

POLITYKA W DZIEDZINIE EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w ramach GATS w handlu usługami edukacyjnymi – Dariusz Mongiało – Nr 7,8 (95,96)

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami turystycznymi – Dariusz Mongiało – Nr 11 (99)

POLITYKA W DZIEDZINIE RYBOŁÓWSTWA

 • Światowa Organizacja Handlu przeciwko subsydiowaniu rybołówstwa – Adam Gwiazda – Nr 9 (97)

SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWYCH

 • Europejski System Banków Centralnych – Dorota Czykier-Wierzba, Ryszard Wierzba – Nr 5 (93)

TELEKOMUNIKACJA I TECHNIKI INFORMACYJNE

 • Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami łączności – Dariusz Mongiało – Nr 4 (92)

 • Sektor telekomunikacyjny oraz technologie informacyjne (l) – Iwona Woicka – Nr 6 (94)

 • Sektor telekomunikacyjny oraz technologie informacyjne (II) – Iwona Woicka – Nr 10 (98)

UNIA CELNA UE

 • System zwolnień celnych w prawie wspólnotowym i polskim – Dariusz Wencel – Nr 11 (99)