http://ibrkk.pl/id/63/Handel_Wewn%C4%99trzny/

Handel Wewnętrzny

ISSN 0438-5403

Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.

Profil czasopisma pozwala na kształtowanie poglądów i koncepcji orientacji rynkowej na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Dwumiesięcznik stanowi forum prezentacji analiz teoretycznych i wyników prac naukowo-badawczych. Zamieszczane publikacje dotyczą problematyki szeroko rozumianego rynku, marketingu i zarządzania. Ponadto dokonujemy przeglądu znaczących wydawnictw i zamieszczamy ich omówienia lub recenzje. Również zamieszczamy sprawozdania z ważniejszych konferencji i seminariów organizowanych przez krajowe i zagraniczne placówki naukowe.

Czasopismo recenzowane. 

Czasopismo punktowane. Według punktacji MNiSW (komunikat z dn. 09.12.2016) za publikacje w periodyku w 2016 roku przyznaje się 12 punktów.

Czasopismo indeksowane w bazach: CEJSH, EBSCO, Index Copernicus Journal Master List.

Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2014 i uzyskało wskaźnik ICV 63,22. Informacja dostępna na stronie: http://journals.indexcopernicus.com/

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną. 

Wydawca 

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79
http://ibrkk.pl
http://handelwewnetrzny.ibrkk.pl

Redakcja

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86, wew. 510
e-mail: handel.wewnetrzny@ibrkk.pl

Sekretarz Redakcji: Małgorzata Wieteska-Rostek
tel. (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86, wew. 510
tel. kom. (48) 602 131 845
e-mail: mwiet01@poczta.onet.pl