Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaBIP
Szukaj:   
 

 
 

BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego.

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

tel.: 22 628-55-85, fax: 22 628-24-79

e-mail: sekretariat@ibrkk.pl

 

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r.  Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur  z dniem 14 listopada 2017 r. nosi nazwę: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy. Zakres działalności Instytutu uregulowany jest w Rozporządzeniu (Dz.U. Poz. 2094).

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) powstał w dniu 1 stycznia 2007 r. na mocy decyzji Ministra Gospodarki o konsolidacji Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego z Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego istniał od 1969 roku. Nawiązywał do tradycji Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen powołanego do życia w 1928 r. i kierowanego przez profesora Edwarda Lipińskiego - jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów. Instytut miał status jednostki badawczo-rozwojowej. Prowadził badania w dziedzinie handlu zagranicznego i gospodarki światowej.

Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji był placówką naukowo-badawczą i konsultacyjną, z ponad 50-letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w badaniu procesów i zjawisk rynkowych oraz projekcji zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności należącymi do sektora MSP. Instytut był jednym z prekursorów prowadzenia rynkowych badań empirycznych w Polsce ukierunkowanych na trzy obszary merytoryczne: konsumpcja i konsument na rynku, przedsiębiorstwo zorientowane rynkowo oraz instrumentarium marketingowe.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukowo-badawczą działającą na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. i:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 245, poz. 1787) w sprawie połączenia Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego z Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji i utworzenia Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,
 • ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity ustawy Dz.U. z 2017 r., poz. 1158),
 • statutu zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut posiada kategorię "B".

Działalność Instytutu

Misją Instytutu jest rozwój badań naukowych, z których wnioski i rekomendacje mogą być wykorzystywane zarówno przez administrację państwową, jak i podmioty gospodarcze w celu poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki, utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, pełnej integracji z UE, szerokiego włączenia się w gospodarkę światową, a w konsekwencji wzrostu dobrobytu społecznego i jakości życia. Działalnością naukowo-badawczą wspieramy proces otwierania polskiej gospodarki.

Prace analityczne i prognostyczne z dziedziny współpracy gospodarczej z zagranicą są podstawowym celem działalności naukowej Instytutu. W pracach badawczych wiele miejsca poświęcamy procesowi transformacji oraz towarzyszącemu mu wzrostowi zaangażowania Polski w międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Kierunki badań koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • stan i zmiany koniunktury światowej oraz ich implikacje dla gospodarki narodowej Polski,
 • kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności i zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski,
 • rozwój procesów integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień intensyfikacji zewnętrznych powiazań gospodarczych Polski z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, krajami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz z pozostałymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej,
 • ewolucja zewnętrzna uwarunkowań oraz kierunki i instrumenty zagranicznej polityki gospodarczej Polski, w tym zwłaszcza handlowej,
 • przebieg procesów transformacji w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów prywatyzacji i napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich,
 • kształtowanie się poziomu kursu złotego w relacji do cen i kosztów krajowych,
 • udział Polski w międzynarodowych instytucjach i organizacjach gospodarczych,
 • badanie koniunktury krajowej i zagranicznej za pomocą syntetycznych wskaźników i modeli prognostycznych,
 • regularny monitoring sytuacji ekonomiczno-finasowej polskiego sektora eksportowego,
 • analiza pozycji małych i średnich przedsiębiorstw w polskim handlu zagranicznym.

Działalność naukowo-badawcza Instytutu jest ściśle związana z praktyką gospodarczą, dzięki czemu stał się on jedną z ważniejszych instytucji opiniotwórczych. Poza raportami i ekspertyzami wykonywanymi dla centrum gospodarczego Instytut świadczy także usługi w zakresie analiz rynkowych i finansowo-ekonomicznych. Jest również inicjatorem i organizatorem krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji będących forum wymiany poglądów dla naukowców, biznesmenów i przedstawicieli administracji rządowej.

Naszymi zaletami są przede wszystkim:

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z rynkiem i badaniami rynkowymi;
 • zespół doświadczonych i ambitnych pracowników, dysponujących rozległą i głęboką wiedzą z zakresu wszystkich zagadnień związanych z rynkiem i jego funkcjonowaniem, gotowych podjąć się różnorodnych wyzwań w zakresie analiz i ekspertyz rynkowych;
 • możliwość prowadzenia badań na obszarze całej Polski (dzięki posiadaniu wykwalifikowanej sieci ankieterów) oraz badań o charakterze międzynarodowym (dzięki licznym kontaktom i współpracy z zagranicznymi instytutami badawczymi);
 • wyspecjalizowany dział analiz i obróbki statystycznej wyników, dysponujący nowoczesnym zapleczem komputerowym i oprogramowaniem;
 • szerokie kontakty z ekspertami umożliwiające przygotowanie profesjonalnych ekspertyz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym strategii działań rynkowych;
 • dostęp do różnorodnych metodologii badawczych, powstałych wskutek wieloletnich prac i doświadczeń rynkowych, a także ciągle rozwijanych i adaptowanych dla polskich realiów rynkowych;
 • przynależność pracowników do licznych instytucji i organizacji branżowych, zapewniających dostęp do najnowszej wiedzy i stojących na straży jakości realizowanych analiz i badań (ESOMAR, PTBRiO).

W Instytucie realizowane są badania m.in. nad wpływem czynników globalizacji na zarządzanie przedsiębiorstwami, uwarunkowaniami, rozwojem i przeobrażeniami systemów franchisingowych, rozwojem procesów koncentracji w handlu, strategiami rozwoju zagranicznych przedsiębiorstw handlowych, prognozowaniem skutków lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych dla otoczenia, prognozowaniem koniunktury w handlu detalicznym.

Instytut skupia również swoją uwagę na badaniach dotyczących identyfikacji zmian w poziomie życia i zachowaniach konsumentów na rynku, przestrzennym zróżnicowaniu konsumpcji, analizie rynków branżowych, postawach i opiniach konsumentów, przedsiębiorców i menedżerów, testowaniu opinii o nowych produktach.

Do kompetencji zespołu koncentrującego się na zagadnieniach rynku usług należą projekty badawcze, ekspertyzy, i usługi doradcze w zakresie znaczenia usług w rozwoju gospodarczym, stanu i tendencji usług w Unii Europejskiej, usług w obrocie międzynarodowym, zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi, funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw usługowych, branżowej specyfiki rynku usług (m.in. gastronomia, usługi pocztowe, turystyka, usługi biznesowe, usługi finansowe, transport, usługi telekomunikacyjne.

Dyrekcja Instytutu

 • dr Bogusław Bławat - Dyrektor
 • mgr Anna Wolska - Zastępca Dyrektora

Skład Rady Naukowej 

 • dr Józef Orzeł - przewodniczący
 • dr Rafał Tadeusz Stroiński - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK - zastępca przewodniczącego
 • dr Lidia Kuczewska - sekretarz
 • Paweł Borys
 • mgr Janusz Chojna
 • Włodzimierz Hrymniak
 • dr Adam Karbowski
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalski
 • dr Wojciech Myślecki
 • dr Robert Nowacki
 • prof. zw. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
 • dr Tadeusz Smuga, prof. IBRKK
 • Jan Staniłko
 • prof. Jan Toporowski

Zakłady naukowe

Zamówienia publiczne

Serwis zamówień publicznych dostępny jest w dziale Przetargi.

Akty prawne

Statut Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Sprawozdania

Sprawozdanie za 2015 r.

Sprawozdanie za 2016 r.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

 

Redakcja

 

Hanna Kępka
tel.: 22 628-55-85 w. 509
fax:  22 628-24-79

e-mail:  hanna.kepka@ibrkk.pl

 

Aktualizacja 1.12.2017