http://ibrkk.pl/id/67/BIP/

BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego.

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

tel.: 22 628-55-85, fax: 22 628-24-79

e-mail: sekretariat@ibrkk.pl

 

Informacje ogólne

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r.  Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur  z dniem 14 listopada 2017 r. nosi nazwę: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy. Zakres działalności Instytutu uregulowany jest w Rozporządzeniu (Dz.U. Poz. 2094).

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) powstał w dniu 1 stycznia 2007 r. na mocy decyzji Ministra Gospodarki o konsolidacji Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego z Instytutem Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego istniał od 1969 roku. Nawiązywał do tradycji Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen powołanego do życia w 1928 r. i kierowanego przez profesora Edwarda Lipińskiego - jednego z najwybitniejszych polskich ekonomistów. Instytut miał status jednostki badawczo-rozwojowej. Prowadził badania w dziedzinie handlu zagranicznego i gospodarki światowej.

Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji był placówką naukowo-badawczą i konsultacyjną, z ponad 50-letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w badaniu procesów i zjawisk rynkowych oraz projekcji zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w szczególności należącymi do sektora MSP. Instytut był jednym z prekursorów prowadzenia rynkowych badań empirycznych w Polsce ukierunkowanych na trzy obszary merytoryczne: konsumpcja i konsument na rynku, przedsiębiorstwo zorientowane rynkowo oraz instrumentarium marketingowe.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukowo-badawczą działającą na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2017 r. i:

Zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut posiada kategorię "B".

Działalność Instytutu

Misją Instytutu jest rozwój badań naukowych, z których wnioski i rekomendacje mogą być wykorzystywane zarówno przez administrację państwową, jak i podmioty gospodarcze w celu poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki, utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, pełnej integracji z UE, szerokiego włączenia się w gospodarkę światową, a w konsekwencji wzrostu dobrobytu społecznego i jakości życia. Działalnością naukowo-badawczą wspieramy proces otwierania polskiej gospodarki.

Prace analityczne i prognostyczne z dziedziny współpracy gospodarczej z zagranicą są podstawowym celem działalności naukowej Instytutu. W pracach badawczych wiele miejsca poświęcamy procesowi transformacji oraz towarzyszącemu mu wzrostowi zaangażowania Polski w międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Kierunki badań koncentrują się na następujących zagadnieniach:

Działalność naukowo-badawcza Instytutu jest ściśle związana z praktyką gospodarczą, dzięki czemu stał się on jedną z ważniejszych instytucji opiniotwórczych. Poza raportami i ekspertyzami wykonywanymi dla centrum gospodarczego Instytut świadczy także usługi w zakresie analiz rynkowych i finansowo-ekonomicznych. Jest również inicjatorem i organizatorem krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji będących forum wymiany poglądów dla naukowców, biznesmenów i przedstawicieli administracji rządowej.

Naszymi zaletami są przede wszystkim:

W Instytucie realizowane są badania m.in. nad wpływem czynników globalizacji na zarządzanie przedsiębiorstwami, uwarunkowaniami, rozwojem i przeobrażeniami systemów franchisingowych, rozwojem procesów koncentracji w handlu, strategiami rozwoju zagranicznych przedsiębiorstw handlowych, prognozowaniem skutków lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych dla otoczenia, prognozowaniem koniunktury w handlu detalicznym.

Instytut skupia również swoją uwagę na badaniach dotyczących identyfikacji zmian w poziomie życia i zachowaniach konsumentów na rynku, przestrzennym zróżnicowaniu konsumpcji, analizie rynków branżowych, postawach i opiniach konsumentów, przedsiębiorców i menedżerów, testowaniu opinii o nowych produktach.

Do kompetencji zespołu koncentrującego się na zagadnieniach rynku usług należą projekty badawcze, ekspertyzy, i usługi doradcze w zakresie znaczenia usług w rozwoju gospodarczym, stanu i tendencji usług w Unii Europejskiej, usług w obrocie międzynarodowym, zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi, funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw usługowych, branżowej specyfiki rynku usług (m.in. gastronomia, usługi pocztowe, turystyka, usługi biznesowe, usługi finansowe, transport, usługi telekomunikacyjne.

Dyrekcja Instytutu

Skład Rady Naukowej 

Zakłady naukowe

Zamówienia publiczne

Serwis zamówień publicznych dostępny jest w dziale Przetargi.

Akty prawne

Statut Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Sprawozdania

Sprawozdanie za 2015 r.

Sprawozdanie za 2016 r.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

 

Redakcja

 

Hanna Kępka
tel.: 22 628-55-85 w. 509
fax:  22 628-24-79

e-mail:  hanna.kepka@ibrkk.pl

 

Aktualizacja 1.12.2017