Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane z EFSRozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Szukaj:   
 

 
Projekty finansowane przez MNiSW i NCN
Projekty finansowane z EFS
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
Projekty zakończone
Projekt INDEUNIS
Klastry
Projekt Emerging Market Global Players
Projekty na zamówienie Ministerstwa Gospodarki

Materiały do pobrania
Raport z focus group Bialystok
Bialystok badanie w ZSZ
Plany mlodziezy gimnazjalnej Bialegostoku

 

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy

We wrześniu 2009 r. rozpoczęte zostały prace związane z realizacją projektu pt.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Działanie 9.2 Diagnozowanie potrzeb szkolnictwa zawodowego w kontekście kierunków rozwoju rynku pracy. Prace nad projektem będą trwały 22 miesiące. Wnioskodawcą projektu jest IBRKK a partnerami w jego realizacji Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada" w Chełmie.

Projekt ma charakter badawczy. Jego celem ogólnym jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy instytucji szkolnictwa zawodowego oraz młodzieży wybierającej przyszły zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wiedza ta ma służyć przystosowaniu planów rozwojowych szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców.

Osiągnięcie celu ogólnego nastąpi poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • rozpoznanie zapotrzebowania przedsiębiorców na pracowników o określonym profilu i kompetencjach zawodowych oraz motywacji młodzieży do wyboru zawodowego profilu kształcenia,
 • stworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe, przedsiębiorcami jako przyszłymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy,
 • opracowanie narzędzi monitorowania i diagnozowania zjawisk rynku pracy oraz rynku szkolnictwa zawodowego a także zidentyfikowanie kanałów pozyskiwania informacji.

W ramach projektu podjętych zostanie szereg działań, takich jak:

 • organizacja obserwatorium prowadzącego stały monitoring zmian na rynku pracy i rynku szkolenia zawodowego (zawody deficytowe i nadwyżkowe, podaż miejsc pracy, popyt na pracę),
 • uruchomienie i prowadzenie portalu do prezentacji kompleksowych informacji dotyczących szkolnictwa zawodowego, wyników prowadzonego systematycznie monitoringu i wyników badań oraz do kontaktów z młodzieżą i pracodawcami,
 • dwie konferencje: konferencja otwierająca i konferencja zamykająca projekt,
 • badania ilościowe szkolnictwa zawodowego,
 • badania jakościowe szkolnictwa zawodowego,
 • badania ilościowe pracodawców.

Wyniki prowadzonych w ramach projektu badań i analiz opublikowane zostaną w trzech raportach.

O wartości realizowanego projektu przesądza:

 • metoda badawcza; zakładane złożone podejście zapewni odmienność badania od dotychczas realizowanych, bowiem większość badań pojawiających się na rynku rejestruje stan faktyczny, nie pogłębiając diagnozy o przyczyny tego stanu,
 • pozyskanie do udziału w projekcie wielu instytucji lokalnych i uruchomienie platformy współpracy między nimi,
 • możliwość wykorzystania przez lokalne instytucje rozpoznanych kanałów pozyskiwania informacji i narzędzi analiz także po zakończeniu projektu; uruchomione obserwatorium rynku i portal internetowy może działać dla potrzeb regionu w kolejnych okresach.

Postęp prac przy projekcie

Sprawozdanie z konferencji pt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy

W dniu 5 listopada 2008 r. w Białymstoku w siedzibie Szkół Elektrycznych w Białymstoku odbyła się konferencja otwierająca projekt badawczy, który z dniem 1 września 2008 roku podjął Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego (MODM) w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada" w Chełmie Lubelskim. Projekt badawczy zatytułowany „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy" jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem konferencji było zaprezentowane celów, założeń badawczych i oczekiwanych rezultatów podjętego projektu. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty, natomiast patronat medialny objęło Polskie Radio Białystok. Konferencja zgromadziła około 80 osób zainteresowanych rozwojem szkolnictwa zawodowego i podniesieniem jego atrakcyjności. Wśród uczestników byli przedstawiciele wszystkich regionalnych instytucji działających na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, instytucji rynku pracy, pracodawców oraz władz samorządowych.

Wprowadzenia do konferencji wygłosili zaproszeni goście honorowi, reprezentujący Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskie Kuratorium Oświaty. Podkreślili, że edukacja jest narzędziem umożliwiającym nabycie i stosowanie wiedzy, a wiedza i umiejętności jej wykorzystania przez społeczeństwo to fundament osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju miasta. Dynamiczne zmiany społeczne, gospodarcze i technologiczne wpływają na przewartościowanie pojęcia edukacji oraz pojawienie się stale zmieniających się potrzeb rynku pracy. Wymusza to potrzebę ciągłego dostosowywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych do tych zmian, jak również przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Następnie wygłoszono 6 referatów, w których z różnych punktów widzenia analizowano szkolnictwo zawodowe i wskazywano na konieczność zmian, zarówno w perspektywie krótko i długoterminowej.

W referacie, przygotowanym przez Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiono propozycje rozwiązań organizacyjnych, merytorycznych i prawniczych w kształceniu zawodowym. Eksponowano nowe podejście do struktury i treści podstaw programowych, zmianę relacji kształcenia praktycznego i teoretycznego, ujednolicenie wymagań, procedur i kryteriów egzaminów dla zawodów i kwalifikacji występujących w klasyfikacji szkolnej, rolę pracodawców w systemie egzaminacyjnym, a także budowę systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

W referacie Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przedstawiono stan i zachodzące zmiany w szkolnictwie zawodowym na przykładzie Miasta Białystok, w tym pokazując nowe zawody, jakie powołane będą na rok szkoleniowy 2008/2009.

W wystąpieniu Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, bogato ilustrowanym danymi z rynku pracy, zaprezentowano absolwentów szkół zawodowych na podlaskim rynku pracy. Zaprezentowano zawody najbardziej zagrożone bezrobociem w woj. podlaskim w 2007 roku, jak i zawody, w których było największe zapotrzebowanie na rynku pracy i niewystarczająca liczba absolwentów.

Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przedstawiła bogatą charakterystykę działań Ośrodka na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do lokalnego rynku pracy. We wnioskach zwróciła uwagę, że wprawdzie szkoły zawodowe wykazują dużą elastyczność w dostosowaniu swojej oferty do lokalnego rynku pracy, ale potrzebne są narzędzia, które ułatwią dyrektorom szkół podejmowanie decyzji o nowych kierunkach kształcenia.

Przedstawiciel Podlaskiego Klubu Biznesu podzielił się swoimi obserwacjami i przemyśleniami odnoszącymi się do rynku pracy w Białymstoku, zwracając uwagę na potrzeby pracodawców w zakresie kadr.

Natomiast w wystąpieniu Pani Dyrektor Szkół Elektrycznych w Białymstoku nakreślono problemy szkolnictwa zawodowego w Białymstoku, mocno akcentując problemy kadrowe i konieczność dokształcania się nauczycieli, aby nadążali za dynamicznie rozwijającymi się nowymi technologiami.

Ostatnie trzy referaty wygłosili współautorzy podjętego projektu. Koordynator projektu zaprezentował szczegółowe cele projektu, które sprowadzają się do:

 • rozpoznania zapotrzebowania przedsiębiorców na pracowników o określonym profilu i kompetencjach zawodowych oraz motywacji młodzieży do wyboru zawodowego profilu kształcenia;
 • stworzenia platformy współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe, przedsiębiorcami jako przyszłymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
 • opracowania narzędzi monitorowania i diagnozowania zjawisk rynku pracy oraz rynku szkolnictwa zawodowego, a także zidentyfikowanie kanałów pozyskiwania informacji.

Przedstawione w sposób skrótowy działania objęte projektem zostały rozwinięte w wystąpieniach Partnerów Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Reprezentująca Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada" omówiła założenia obserwatorium, które prowadzić będzie monitoring zmian w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy oraz zaprezentowała pierwszą wersję portalu internetowego, zbudowanego do prezentacji informacji dotyczących szkolnictwa zawodowego, wyników prowadzonego monitoringu i rezultatów badań oraz do kontaktów z młodzieżą i pracodawcami.

Następnie zaprezentowano założenia badań empirycznych, które będą realizowane na potrzeby projektu. Scharakteryzowane zostały założenia badań ilościowych szkolnictwa zawodowego, których celem będzie poznanie aspiracji i planów zawodowych przyszłych absolwentów szkół zawodowych. Natomiast badaniami jakościowymi szkolnictwa zawodowego w formie „focus group", objęci zostaną przedstawiciele przedstawiciele szkół i ośrodków doradztwa metodycznego, władz samorządowych, PUP oraz pracodawców. Celem tych badań będzie poznanie mechanizmów tworzenia planów rozwojowych szkół oraz konstruowania dorocznej oferty edukacyjnej, jak również kanałów wymiany informacji z pracodawcami. Projekt przewiduje także badanie ilościowe pracodawców, które obejmie grupę 300 pracodawców, z którymi przeprowadzone zostaną indywidualne wywiady w oparciu o skategoryzowany kwestionariusz. Zakres wywiadu będzie dotyczył liczby i struktury oferowanych miejsc pracy, zapotrzebowania pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach

W końcowej części konferencji zabrała głos Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, która podkreśliła, że realizacja zakładanych w projekcie działań ma pomóc w zdiagnozowaniu potrzeb edukacyjnych regionu w dostosowaniu do przewidywanych zmian w podaży miejsc pracy w dłuższym okresie czasu oraz ma służyć promowaniu wśród młodzieży idei kształcenia zawodowego. Pani Dyrektor MODM zachęciła uczestników do dyskusji i zgłaszania uwag.

Dyskutanci podkreślali, że podjęta tematyka szkolnictwa zawodowego jest bardzo aktualna. Wyrażano przekonanie, że rezultaty badań będą interesujące zarówno dla młodzieży wybierającej ścieżkę edukacji, środowiska nauczycieli szkół zawodowych, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przygotowuje zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego w Polsce, jak również dla pracodawców oraz instytucji rynku pracy. Dyrektorzy szkół zawodowych wyrażali gotowość podzielenia się wiedzą w zakresie kierunków doskonalenia szkolnictwa zawodowego oraz pomoc w przeprowadzeniu badań empirycznych. Podziękowania Koordynatora projektu skierowane do wszystkich uczestników konferencji oraz Partnerów projektu za aktywny udział w spotkaniu zakończyły konferencję.

 

Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie wrzesień 2008 r. - kwiecień 2009 r.


Tytuł projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy"


1. Do portalu, zbudowanego dla prezentacji informacji dotyczących szkolnictwa zawodowego, wyników prowadzonego monitoringu i rezultatów badań oraz do kontaktów z młodzieżą i pracodawcami sukcesywnie dostarczano aktualne informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy w Białymstoku oraz województwie podlaskim, aktualności ze szkół zawodowych w Białymstoku, a także informacje z badań i analiz rynku pracy, które mogą wzbogacać wiedzę o zjawiskach i tendencjach zachodzących na rynku pracy, a także służyć zacieśnianiu kontaktów szkół zawodowych i pracodawców.


2. Zorganizowano konferencję - pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty - która zgromadziła około 80 osób zainteresowanych rozwojem szkolnictwa zawodowego i podniesieniem jego atrakcyjności. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały cele i założenia badawcze projektu, które sprowadzają się do:

 • rozpoznania zapotrzebowania przedsiębiorców na pracowników o określonym profilu i kompetencjach zawodowych oraz motywacji młodzieży do wyboru zawodowego profilu kształcenia;
 • stworzenia platformy współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe, przedsiębiorcami jako przyszłymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy;
 • opracowania narzędzi monitorowania i diagnozowania zjawisk rynku pracy oraz rynku szkolnictwa zawodowego, a także zidentyfikowanie kanałów pozyskiwania informacji.

Wygłoszono 6 referatów, w których z różnych punktów widzenia analizowano szkolnictwo zawodowe i wskazywano na konieczność zmian.


3. Przeprowadzono badanie ilościowe wśród uczniów szkół zawodowych w Białymstoku, którego celem było poznanie aspiracji i planów zawodowych przyszłych absolwentów szkół zawodowych. Opracowano Raport z badania. Trwają prace nad przygotowaniem publikacji do druku.


4. Przygotowano kwestionariusz badania ilościowego, obejmującego gimnazjalistów w Białymstoku. Kwestionariusz został oceniony i zweryfikowany przez konsultanta, przeprowadzono szkolenie ankieterów, a następnie przeprowadzono pilotaż i badanie zasadnicze w wytypowanych gimnazjach w Białymstoku. Zebrane kwestionariusze poddano weryfikacji formalnej i podjęto prace nad utworzeniem bazy danych w SPSS.


5. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia badania jakościowego, obejmującego przedstawicieli szkół zawodowych, instytucji rynku pracy (PUP, WUP), władz samorządowych oraz pracodawców. Przygotowano pierwszą wersję scenariusza do badania jakościowego, który został oceniony i zweryfikowany przez konsultanta. Przygotowano poprawioną, ostateczną wersję scenariusza. Rozpoczęto prace organizacyjne związane z wynajęciem sali z lustrem weneckim na realizację fokus group.


6. W ramach zarządzania projektem trwają stałe, systematyczne konsultacje i nadzór nad pracami związanymi z: realizacją raportu z badania wśród uczniów szkół zawodowych; przygotowaniem i realizacją badania ilościowego wśród gimnazjalistów; przygotowaniem scenariusza do badania jakościowego, a także z prawidłowym funkcjonowaniem obserwatorium rynku i portalu oraz z promocją projektu, a także działaniami w zakresie finansów i dokumentacji. Są to systematyczne konsultacje: Koordynatora projektu z Partnerami oraz Menedżerem ds. badań i analiz. Menedżer ds. badań systematycznie współpracował i nadzorował prace związane z realizacją kolejnych - przewidzianych w harmonogramie projektu - etapów badania ilościowego wśród uczniów szkół zawodowych, a także wśród gimnazjalistów oraz wstępnych prac do badania jakościowego (fokus group).


7. W ramach promocji przygotowywano sukcesywnie informacje o realizacji prac nad projektem, oznakowaniem miejsc realizacji projektu, a uruchomiony portal pełni nie tylko funkcje informacyjne o rynku pracy w Białymstoku, szkołach zawodowych oraz zachodzących zjawiskach i tendencjach na rynku pracy, ale również funkcje promocji samego projektu.

 

Postęp rzeczowy projektu w okresie kwiecień-maj 2009 r.


1. W dniu 20 maja 2009 r. zrealizowano badanie jakościowe (focus group) z udziałem 12 osób, reprezentujących dyrektorów szkół zawodowych w Białymstoku, pracodawców, instytucji rynku pracy (WUP), władz samorządowych. Celem dyskusji było: poznanie mechanizmów tworzenia planów rozwojowych szkół, poznanie sposobów konstruowania dorocznej oferty edukacyjnej, poznanie kanałów wymiany informacji z pracodawcami, oceny oferty edukacyjnej szkół zawodowych, poznanie opinii o lokalnym rynku pracy i popycie na określone zawody.
Trwają prace nad raportem z badania. (raport do pobrania)

2. Kontynuowane są prace nad przygotowaniem wersji książkowej Raportu z badania wśród uczniów szkół zawodowych w Białymstoku. (raport do pobrania)

3. Zakończono badanie ankietowe wśród gimnazjalistów w Białymstoku i trwają prace na przygotowaniem raportu z badania.

4. Aktualne informacje dotyczące szkolnictwa zawodowego i rynku pracy w Białymstoku sukcesywnie przekazywane są do „Obserwatorium Białostockiego".

5. Rozpoczęto prace nad kwestionariuszem do badania ilościowego wśród pracodawców.

 

Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie maj-czerwiec 2009 r.


Zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • kontynuowano prace w zakresie Obserwatorium Białostockiego dostarczając sukcesywnie na portal materiały o rynku pracy w Białymstoku,
 • upowszechnianie wyników badania nt. Postaw i opinii uczniów białostockich szkół zawodowych wobec zawodu, edukacji zawodowej i przyszłości zawodowej,
 • prace nad przygotowaniem bazy danych w SPSS z badania ilościowego wśród uczniów gimnazjów w Białymstoku,
 • realizacja badania jakościowego (fokus group) według wcześniej przygotowanego scenariusza badania, które objęło uczestników rynku pracy, tj. przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, władz samorządowych, pracodawców,
 • promocję projektu,
 • kontynuowano prace nad kwestionariuszem do badań ilościowych wśród pracodawców w Białymstoku.

 

Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie czerwiec-wrzesień 2009 r.


Dotyczy okresu VI-IX 2009 r.

1. Na portal - zbudowany dla prezentacji informacji dotyczących szkolnictwa zawodowego, rynku pracy oraz rezultatów badań, a także do kontaktów z młodzieżą i pracodawcami - sukcesywnie dostarczano aktualne informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy w Białymstoku oraz województwie podlaskim, aktualności ze szkół zawodowych w Białymstoku, a także informacje z badań i analiz rynku pracy, które mogą wzbogacać wiedzę o zjawiskach i tendencjach zachodzących na rynku pracy, a także służyć zacieśnianiu kontaktów szkół zawodowych i pracodawców.

2. Sporządzono raport z badania ilościowego, obejmującego uczniów kończących naukę w szkołach zawodowych w Białymstoku, którego celem było poznanie ich opinii o szkolnictwie zawodowym, a także aspiracji i planów zawodowych.

3. Przeprowadzono badanie ilościowe wśród uczniów wytypowanych gimnazjów w Białymstoku. Przeprowadzono analizę pozyskanych danych i sporządzono raport z badania.

4. Przeprowadzono badanie jakościowe, obejmujące przedstawicieli szkół zawodowych, instytucji rynku pracy (PUP, WUP, agencje zatrudnienia, agencje szkoleniowe), władz samorządowych oraz pracodawców. Przeprowadzono badanie i sporządzono raport z badania jakościowego.

5. Przygotowano kwestionariusz do badania ilościowego wśród pracodawców na terenie Białegostoku i gmin sąsiadujących. Rozpoczęto prace organizacyjne związane z przeprowadzeniem badania w terenie.

6. W ramach zarządzania projektem trwały konsultacje i nadzór nad realizacją prac zgodnie z harmonogramem projektu. Były to systematyczne konsultacje: Koordynatora projektu z Partnerami oraz Menedżerem ds. badań i analiz. Menedżer ds. badań systematycznie współpracował i nadzorował prace związane z realizacją kolejnych etapów prac przewidzianych w harmonogramie projektu.

 

Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie X 2009 roku


1. Zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu kontynuowano prace w zakresie Obserwatorium Białostockiego, dostarczając sukcesywnie na portal materiały o rynku pracy w Białymstoku.

2. Prace związane z przygotowaniem do druku Raportu z badania ilościowego wśród uczniów wybranych gimnazjów w Białymstoku.

3. Rozpoczęto pilotaż badania ilościowego wśród pracodawców prowadzących działalność na terenie Białegostoku i gmin sąsiadujących.

4. Prace organizacyjne związane z przygotowaniem badania właściwego wśród pracodawców, w tym przygotowanie listy adresowej pracodawców prowadzących działalność na terenie Białegostoku i gmin sąsiadujących.

 

Postęp rzeczowy realizacji projektu w okresie X-XII 2009 roku


1. Zgodnie z harmonogramem projektu - w ramach systematycznych prac w zakresie Obserwatorium Białostockiego - w każdym tygodniu dostarczano na portal materiały o rynku pracy w Białymstoku.

2. Zakończono druk 100 egzemplarzy raportu z badania ilościowego przeprowadzonego wśród uczniów wybranych gimnazjów w Białymstoku. W Raporcie przedstawiono następujące problemy: białostocki rynek edukacyjny w opinii uczniów klas trzecich gimnazjów; doradztwo zawodowe w białostockich gimnazjach (dostępność, skuteczność); wybory edukacyjne i zawodowe uczniów klas trzecich gimnazjów białostockich i ich determinanty; białostocki rynek pracy w opinii uczniów gimnazjów.

3. Zakończono pilotaż badania ilościowego oraz przeprowadzono badanie właściwe, obejmujące pracodawców prowadzących działalność na terenie Białegostoku i gmin sąsiadujących. Zakres bezpośredniego wywiadu z pracodawcą dotyczył: liczby i struktury oferowanych miejsc pracy, zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach, wymagań stawianym młodym pracownikom oraz oceny przygotowania zawodowego absolwentów szkół zawodowych podejmujących pracę.

4. Utworzono bazę danych z badania ilościowego wśród pracodawców i podjęto prace przygotowujące tablice korelacyjne.

 

Przebieg realizacji projektu w I kwartale 2010 roku


Zgodnie z harmonogramem w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • kontynuowano wzbogacenie informacyjne Białostockiego Obserwatorium o dane dotyczące zmian zachodzących na białostockim rynku pracy,
 • przygotowano tablice korelacyjne z badania ilościowego wśród pracodawców i rozpoczęto prace nad przygotowaniem raportu końcowego z realizacji projektu, który ukaże się w formie książkowej,
 • przygotowano scenariusz do badania jakościowego (fokus group), które odbędzie się 26 marca 2010 roku w Białymstoku.

 

Przebieg realizacji projektu w II kwartale 2010 roku


Prace przy projekcie przebiegały zgodnie z harmonogramem. Objęły:
• Wzbogacanie informacyjne Białostockiego Obserwatorium o dane dotyczące zmian zachodzących na białostockim rynku pracy;
• Przygotowanie raportu z badania jakościowego nt. „Absolwenci szkół zawodowych w Białymstoku na rynku pracy w opinii pracodawców i instytucji rynku pracy", przeprowadzonego w Białymstoku w dniu 26 marca 2010 r. metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. Dyskusję przeprowadzono w następujących blokach problemowych:
- ocena udziału szkół zawodowych w kształtowaniu podaży pracy w Białymstoku,
- ocena zgodności wiedzy i umiejętności absolwentów szkół zawodowych z oczekiwaniami pracodawców,
- współpraca pracodawców i szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu podaży pracy w Białymstoku,
- współpraca szkolnictwa zawodowego z innymi podmiotami rynku,
- zmiany na białostockim rynku pracy a pożądane kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
• Prace nad przygotowaniem publikacji nt. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Raport z badań", stanowiącej podsumowanie prac nad projektem. Książka zostanie bezpłatnie przekazana uczestnikom konferencji kończącej projekt;
• Prace przygotowawcze do konferencji zamknięcia, która odbędzie się w Białymstoku w dniu 17 czerwca 2010 r. Podczas konferencji wygłoszonych zostanie 6 referatów prezentujących wyniki badań i analiz nad rozwojem szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przewiduje się też dyskusję panelową dotyczącą zmiany wizerunku szkolnictwa zawodowego - uwarunkowania i dylematy.

 

Postęp rzeczowy projektu w czerwcu 2010 r.


W Białymstoku w dniu 17 czerwca 2010 r. miała miejsce konferencja nt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku a potrzeby rynku pracy" kończąca projekt nt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Na stronach konferencji przedstawiamy Program Konferencji oraz referaty wygłoszone podczas spotkania kończącego projekt.

 
 
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Raport z badań [2010] [e-book]
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Raport z badań [2010] [e-book] Redakcja naukowa i koordynacja: Urszula Kłosiewicz-Górecka, Lidia Kuczewska, Edward Maleszyk, Sławomir Tajer

Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
opis: Mamy nadzieję, że z rezultatów badań i analiz przedstawionych w niniejszej publikacji korzystać będą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, instytucje działające na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, doradcy zawodowi, regionalni pracodawcy, uczniowie i słuchacze szkół oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe. Żywimy przekonanie, że wyniki tych badań będą bodźcem do wielowymiarowej współpracy między szkolnictwem zawodowym, pracodawcami i instytucjami białostockiego rynku pracy, skutkującej dostosowaniem szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i świadomym wyborem ścieżki edukacji przez młodzież.