Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2009
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

2009

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ

 • Handel zagraniczny Czech - Wojciech Mroczek - Nr 1 (194)
 • Handel zagraniczny Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 2 (195)
 • Handel Unii Europejskiej w 2008 r. i na początku 2009 r. - Wojciech Mroczek - Nr 3 (196)
 • Wzajemny handel krajów Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 4 (197)
 • Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw - przed i po akcesji - Edward Molendowski, Wojciech Polan - Nr 4 (197)
 • Handel zagraniczny Niemiec - Wojciech Mroczek - Nr 5 (198)
 • Handel zagraniczny Słowenii - Wojciech Mroczek - Nr 6 (199)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - partyjna oligarchizacja projektu europejskiego - Rafał Riedel - Nr 3 (196)
 • Zielone światło dla Traktatu z Lizbony - Rafał Riedel - Nr 5 (198)
 • Debata na temat nowej strategii gospodarczej UE na lata 2010-2020 - Ewa Kaliszuk - Nr 6 (199)
 • Lobbing na poziomie Komisji Europejskiej - Michał Piechowicz - Nr 6 (199)

 

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE

 • Unijna propozycja trójstronnej współpracy: UE-Afryka-Chiny - taktyczna rozgrywka czy pragmatyzm? - Ewa Kaliszuk, Agata Wancio - Nr 1 (194)
 • Perspektywy utworzenia strefy wolnego handlu UE-Mercosur - Ewa Duchnowska - Nr 4 (197)
 • Rozpoczęcie negocjacji w sprawie strefy wolnego handlu UE-Kanada - Agata Wancio - Nr 4 (197)
 • Negocjacje Turcji z Unią Europejską - stan i perspektywy - Beata Jurkowska - Nr 6 (199)

 

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Unijne regulacje i ich wpływ na przemysł stalowy w Polsce - Ewa Kaliszuk - Nr 2 (195)
 • Efekty członkostwa Polski w unii celnej - kto zyskał, a kto stracił i dlaczego? Autorefleksje zróżnicowane - Gerard Mosiej - Nr 2 (195)
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej w dziedzinie usług: między rozwiązaniami wielostronnymi a dwustronnymi - Alina Szypulewska-Porczyńska - Nr 3 (196)
 • Wielostronne negocjacje w sprawie dostępu do rynku towarów przemysłowych - powolny postęp - Lidia Godlewska - Nr 3 (196)
 • Zmiany w systemie celnym UE - w poszukiwaniu równowagi między wymogami bezpieczeństwa a swobodą handlu - Ewa Kaliszuk - Nr 4 (197)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Polska gospodarka żywnościowa pięć lat po akcesji - Janusz Rowiński - Nr 5 (198)

GOSPODARKA I FINANSE

 • Przemysł motoryzacyjny nowych państw członkowskich UE - czy koniec złotego okresu? - Łukasz Ambroziak - Nr 1 (194)
 • Pakiety antykryzysowe rządu Niemiec na przełomie 2008/2009 - Stefan Kaszczak - Nr 1 (194)
 • Hutnictwo stali w Polsce - nowoczesne i zdolne do zrównoważonego rozwoju - Romuald Talarek - Nr 2 (195)
 • Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji a wyzwania europejskiego rynku pracy - Małgorzata Czernielewska - Nr 3 (196)
 • Pakiety antykryzysowe a poziom deficytów budżetowych w krajach Unii Europejskiej - Janusz Sawicki - Nr 5 (198)
 • Konkurencyjność gospodarek nowych państw członkowskich na jednolitym rynku europejskim - Edward Molendowski, Wojciech Polan - Nr 5 (198)


JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI

 • Sprawy polskie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości - Jan Piotrowski - Nr 2 (195)
 • Fakty i mity w dziedzinie migracji zarobkowych Polaków do krajów członkowskich Unii Europejskiej - Anna Zaśko - Nr 2 (195)
 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych na jednolitym rynku europejskim - Małgorzata Paszkowska - Nr 3 (196)
 • Planowe leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej - Małgorzata Paszkowska - Nr 4 (197)
 • Skutki migracji zarobkowych Polaków do innych państw członkowskich UE - Krzysztof Dębiec - Nr 4 (197)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa jako fundamentalna zasada wspólnotowej polityki konkurencji w obliczu kryzysu finansowego - Rafał Riedel - Nr 1 (194)
 • Unijne regulacje i ich wpływ na przemysł stalowy w Polsce - Ewa Kaliszuk - Nr 2 (195)

BADANIA I INNOWACJE

 • Polityka naukowa UE - europejska przestrzeń badawcza - Iwona Woicka - Nr 3 (196)
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 • Pięć lat udziału Polski w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Próba bilansu - Janusz Gąciarz, Filip Jasiński - Nr 2 (195)
 • Dochodzenie drobnych roszczeń na terenie Unii Europejskiej - Justyna Maliszewska-Nienartowicz - Nr 6 (199)
 • Prawne i polityczne aspekty współpracy antyterrorystycznej UE-USA na przykładzie Guantánamo - Piotr Rakowski - Nr 6 (199)

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Wpływ członkostwa na edukację w Polsce - Karina Walinowicz - Nr 2 (195)

POLITYKA REGIONALNA

 • Audyt projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 - Joanna Motylewska-Retkowska - Nr 1 (194)
 • JASPERS - pomoc w przygotowywaniu projektów infrastrukturalnych - Tomasz Wydra - Nr 6 (199)

 

POLITYKA ENERGETYCZNA

 • Europejski rynek energii elektrycznej po roku 2012 - w kierunku czystej energii - Dariusz Michalski - Nr 1 (194)
 • Polityka energetyczna w erze malejącej podaży ropy naftowej - Adam Gwiazda - Nr 4 (197)
 • Hiszpański model bezpieczeństwa energetycznego - od importu do (re)eksportu - Anna Maria Gmyrek - Nr 5 (198)

 

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 • Co nowego w prawie wspólnotowym i dokumentach KE? (dział stały)
 • Co nowego w prawie polskim? (dział stały)

 

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
No 1 (194)

 • The Automotive Industry of the New EU Member States - the End of Prosperity? - Łukasz Ambroziak
 • Germany Government's Anti-Crisis Packages at the Turn of 2008 and 2009 - Stefan Kaszczak
 • Eu's Initiative of the Trilateral Partnership Between the European Union, China and Africa - Tactical Move or Pragmatism? - Ewa Kaliszuk, Agata Wancio
 • Prohibition of Anticompetitive State Aid - a Fundamental Principle of the Community Competition Policy in View of Financial Crisis - Rafał Riedel
 • Audit of Projects Financed by Structural Funds - Joanna Motylewska-Retkowska
 • European Energy Market after 2012 - Towards Clean Energy - Dariusz Michalski

No 2 (195)

 • Foreign Trade of Poland upon Its Accession to the European Union - Wojciech Mroczek
 • The EU Rules and Their Impact on Polish Steel Industry - Ewa Kaliszuk
 • Polish Steel Industry - Modern and Ready for Sustainable Development - Romuald Talarek
 • Five Years of Poland's membership in the Field of Justice and Home Affairs. A Trial of Balance - Janusz Gąciarz, Filip Jasiński
 • Poland's Cases Before the Court of Justice of the EC - Jan Piotrowski
 • Results of Poland's Membership in the European Customs Union - Who Gained, Who Lost and Why? Differentiated Reflections - Gerard Mosiej
 • Impact of the Membership in the EU on the Education in Poland - Karina Walinowicz
 • Facts and Myths in the Field of Polish Labour Migrations to European Union Member States - Anna Zaśko

No 3 (196)

 • The European Parliament Elections - Parties' Oligarchisation of the European Project - Rafał Riedel
 • European Globalisation Fund - Małgorzata Czernielewska
 • The EU Trade Policy in Services: between Multilateralism and Bilateralism - Alina Szypulewska-Porczyńska
 • Multilateral Negotiations on Market Access in Industrial Goods - a Slow Progress - Lidia Godlewska
 • Patients' Right in Cross-Border Healthcare on the Single European Market - Małgorzata Paszkowska
 • EU Research Policy - European Research Area - Iwona L. Woicka

No 4 (197)

 • The Intensity of Intra-Industry Trade of the New Member States - Before and After the EU Accession - Edward Molendowski, Wojciech Polan
 • The Changes in the EU Customs System - Looking for the Balance between Protecting Society and Facilitating Trade - Ewa Kaliszuk
 • Prospects for Free Trade Area EU-Mercosur - Ewa Duchnowska
 • FTA Negotiations between the EU and Canada Initiated - Agata Wancio
 • Planned Healthcare in Another Member State - Małgorzata Paszkowska
 • Consequences of Polish Labour Migration to Other EU Member States - Krzysztof Dębiec
 • Energy Policy in the Area of the Declining Oil Supply - Adam Gwiazda

No 5 (198)

 • Green Light for the Lisbon Treaty - Rafał Riedel
 • Poland's Food Economy Five Years after Accession - Janusz Rowiński
 • Anti-Crisis Packages and the Level of Budget Deficits in the EU Countries - Janusz Sawicki
 • New Member States' Competitiveness on the Single European Market - Edward Molendowski, Wojciech Polan
 • Spanish Energy Security Model - from Imports to Exports - Anna Maria Gmyrek

No 6 (199)

 • Public Consultation on the Future EU 2020 Strategy - Ewa Kaliszuk
 • Lobbying in the European Commission - Michał Piechowicz
 • Turkey's Accession Negotiations with the European Union - Present Situation and Prospects - Beata Jurkowska
 • Jaspers - Technical Assistance in Preparing Infrastructure Projects - Tomasz Wydra
 • Small Claims Procedure in the EU - Justyna Maliszewska-Nienartowicz
 • Legal and Political Aspects of Anti-Terrorist Cooperation between the EU and the USA on the example of Guantanamo - Piotr Rakowski

 
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 1/2009 (194). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 1/2009 (194). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 2/2009 (195). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 2/2009 (195). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2009 (196). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2009 (196). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2009 (197). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2009 (197). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2009 (198). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2009 (198). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6/2009 (199). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6/2009 (199). Dwumiesięcznik 

Cena: 11,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka