Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane z EFSRozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
Szukaj:   
 

 
Projekty finansowane przez MNiSW i NCN
Projekty finansowane z EFS
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
Projekty zakończone
Projekt INDEUNIS
Klastry
Projekt Emerging Market Global Players
Projekty na zamówienie Ministerstwa Gospodarki

 

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza

Z dniem 1 czerwca 2009 roku Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) przystąpiło do realizacji projektu badawczego zatytułowanego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza". Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem ogólnym projektu jest:
- rozszerzenie i pogłębienie wiedzy instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym na temat zmian zachodzących na warszawskim rynku pracy,
- pogłębienie wiedzy młodzieży wybierającej przyszły zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na warszawskim rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników.
Wiedza ta ma służyć przystosowaniu planów rozwojowych szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców.

Cele szczegółowe projektu sprowadzają się do:
- poznania motywacji młodzieży do wyboru kierunku kształcenia,
- poznania sytuacji na rynku pracy młodzieży kończącej szkoły zawodowe w Warszawie,
- nakreślenia wariantowych scenariuszy rozwoju warszawskiego rynku pracy jako podstawy do planowania rozwoju szkolnictwa zawodowego w Warszawie,
- stworzenia platformy współpracy pomiędzy instytucjami związanymi ze szkolnictwem zawodowym i instytucjami rynku pracy a przedsiębiorcami jako przyszłymi pracodawcami, co ma być pomocne w kształceniu pracowników o określonym profilu i kompetencjach zawodowych.

Założenia metodyczne projektu przewidują:
- analizę desk research; obejmować będzie materiały pochodzące z różnych źródeł wtórnych - GUS, WUP, PUP, a także publikacji książkowych, raportów z badań i referatów przygotowanych na konferencje i seminaria dotyczące problematyki szkolnictwa zawodowego i rynku pracy;
- analizę ocen i opinii pozyskanych bezpośrednio od 400 uczniów dokonujących wyboru ścieżki edukacyjnej oraz 400 uczniów kończących szkoły zawodowe w Warszawie.
- badanie wśród 300 pracodawców z Warszawy;
- przeprowadzenie badań jakościowych (fokus group) wśród przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, instytucji rynku pracy oraz pracodawców. Ich celem jest pogłębienie rozpoznania przyczyn niezadowalającej skuteczności szkolenia zawodowego, ocena podstaw informacyjnych i mechanizmów tworzenia planów oraz konstruowania dorocznej oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego i propozycji zmian w tym zakresie, a także poznanie zagrożeń w polityce rynku pracy, które utrudniają dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy:
- przygotowanie wariantowych scenariuszy rozwoju warszawskiego rynku pracy i sposobów dostosowania do nich rynku szkolenia zawodowego. Zastosowana zostanie metoda delficka, pozwalająca wykorzystać doświadczenie i zdolności ekspertów rynku pracy i szkolnictwa zawodowego do przewidywania perspektywicznych zmian w rozwoju rynku pracy w Warszawie.
W wyniku realizacji projektu pojawią się tzw. rezultaty twarde i miękkie. Do rezultatów twardych należą:
- stworzenie narzędzi badawczych (3), które będą upowszechnione i mogą być zastosowane do badań na innych rynkach lokalnych,
- upowszechnienie wyników badań w postaci raportów (3) oraz konferencji.. Upowszechniona wiedza powinna być przydatna dla wspomagania procesu lepszego wykorzystania zasobów ludzkich w Warszawie,
- uruchomienie Warszawskiego Barometru Zawodowego (portal informacyjno-badawczy). Będzie miejscem zamieszczania informacji pozyskanych z rynku pracy i rynku kształcenia zawodowego, a także prezentacji wyników badań. Portal będzie funkcjonował jako źródło bieżącej aktualnej informacji o szkolnictwie zawodowym i rynku pracy w Warszawie


Do rezultatów miękkich należą:
- wzbogacenie informacji o dylematach dostosowania rozwoju szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w Warszawie,
- poszerzenie wiedzy o relacjach pomiędzy podażą a popytem na zawody do których przygotowuje szkolnictwo zawodowe,
- poznanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Warszawy,
- poznanie potrzeb pracodawców,
- wariantowa projekcja rozwoju rynku pracy do roku 2020 w zawodach do których przygotowuje szkolnictwo zawodowe,
- stworzenie podstaw merytorycznych do oparcia programów rozwojowych szkół zawodowych w Warszawie i kształtowania ich oferty edukacyjnej w dostosowaniu do potrzeb pracodawców,
- stworzenie podstaw merytorycznych do większej niż dotychczas skuteczności współpracy szkół zawodowych z przyszłymi pracodawcami.

 


Postęp rzeczowy realizacji projektu

1. Przygotowano i zrealizowano tzw. konferencję otwarcia, której Program niżej prezentujemy.


PROGRAM KONFERENCJI
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie  potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza
28 września 2009 r.
Start Hotel Felix, Warszawa
ul. Omulewska 24
09:30 - 10:00 rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00 - 10:10 powitanie uczestników i otwarcie konferencji
Pani Mieczysława Nowotniak
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
10:10 - 10:40 Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie
Pan Włodzimierz Paszyński
Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
10:40 - 11:10 Perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego
Pan Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
11:10 - 11:30 Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym
Pani Ewa Konikowska-Kruk
Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
11:30 - 12:00 przerwa kawowa
12:00 - 12:20 Potrzeby warszawskiego rynku pracy
Pani Wanda Adach
Dyrektor Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
12:20 - 12:40 wystąpienie przedstawiciela nauki prezentującego wyniki badań wśród pracodawców
nt. Pracodawcy o rynku pracy - potrzeby, niedostosowania, oczekiwania
12:40 - 13:00 Koncepcja badań szkolnictwa zawodowego i rynku pracy w Warszawie.
Rezultaty miękkie i twarde
Pani doc. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka
Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur z Warszawy
13:00 - 13:30 Panel dyskusyjny nt. Rynek pracy w Warszawie - nowe wyzwania dla szkolnictwa zawodowego:
• Dylematy szkolnictwa zawodowego w kontekście rynku pracy
• Przyszłość rynku pracy w Warszawie
• Oczekiwania wobec projektu
Przewodniczący panelu Pani Mieczysława Nowotniak
Uczestnicy: przedstawiciele szkolnictwa zawodowego, instytucji rynku pracy, pracodawców, nauki
13:30 - 14:00 dyskusja i zakończenie konferencji
14:00- 00:00 lunch

2. Systematyczna praca nad pozyskiwaniem informacji o rynku pracy w Warszawie i województwie mazowieckim celem zamieszczenia ich na portalu informacyjno-badawczym, stanowiącym Warszawski Barometr Zawodowy.
3. Przygotowano kwestionariusz do badań ilościowych wśród uczniów szkół zawodowych.

 


POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU przez IBRKK w grudniu 2009 roku

Zadanie III. Obserwatorium
Co tydzień przygotowywano aktualne informacje o stanie i zmianach zachodzących na warszawskim rynku pracy. Przygotowano też miesięczny raport.

Zadanie IV. Badanie ilościowe szkolnictwa zawodowego metodą ilościową
Przeprowadzono pilotaż i badanie zasadnicze wśród uczniów wybranych szkół zawodowych i techników w Warszawie.

Zadanie II. Zarządzanie projektem
W ramach zarządzania projektem trwały konsultacje i nadzór nad realizacją etapów prac ujętych w harmonogramie projektu. Były to systematyczne konsultacje: menedżera ds. badań i analiz z Partnerem wiodącym, w tym z koordynatorem projektu, z sekretarzem, specjalistą ds. rynku pracy i osobą odpowiedzialną za działania w zakresie finansów i rozliczeń w projekcie, będących po stronie Instytutu. Menedżer ds. badań koordynował i nadzorował prace związane z przeprowadzeniem pilotażu i badania ilościowego właściwego wśród uczniów wybranych szkół zawodowych i techników w Warszawie.

Zadanie I. Promocja i informacja
Prowadzono akcję informacyjną o projekcie w trakcie realizacji badania ilościowego wśród uczniów szkół zawodowych i techników w Warszawie. Także Warszawski Barometr Zawodowy i strona internetowa IBRKK pełnią funkcję promocji projektu.

Zadanie VIII. Warszawski Barometr Zawodowy
Na portalu informacyjno-badawczym prezentowano informacje o stanie i zmianach na rynku pracy w Warszawie.

 


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku

Zgodnie z harmonogramem w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- kontynuowano prace polegające na systematycznym dostarczaniu na portal informacyjno-badawczy materiałów o warszawskim rynku pracy. Przygotowywano miesięczne raporty z danymi zamieszczanymi na portalu;
- przygotowano bazę danych w SPSS i tablice korelacyjne oraz opracowano wyniki badania wśród uczniów szkolnictwa zawodowego. Przygotowano raport z badania;
- przygotowano kwestionariusz badania ilościowego wśród uczniów gimnazjów, przeprowadzono pilotaż badania i badanie właściwe wśród uczniów wybranych gimnazjów w Warszawie;
- rozpoczęto działania związane z utworzeniem bazy danych w SPSS z badania wśród gimnazjalistów.

 


PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU w II kwartale 2010 roku

Zgodnie z harmonogramem w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
• Kontynuowano prace polegające na systematycznym dostarczaniu na portal informacyjno-badawczy materiałów o warszawskim rynku pracy. Przygotowano miesięczne raporty z danymi zamieszczanymi na portalu;
• Przygotowano „Raport z badania uczniów warszawskich gimnazjów", w którym zaprezentowano:
- ocenę znajomości przez gimnazjalistów oferty edukacyjnej warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkolnictwa zawodowego,
- plany edukacyjne i zawodowe uczniów,
- motywy i okoliczności wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu,
- oczekiwania gimnazjalistów związane z podjęciem nauki w szkole ponadgimnazjalnej, w tym szkolnictwie zawodowym,
- opinie uczniów na temat zakresu i form doradztwa zawodowego,
- ocenę zainteresowania uczniów rynkiem pracy i przyszłą pracą.
• Przygotowano scenariusz badania jakościowego nt. „Absolwenci szkolnictwa zawodowego a warszawski rynek pracy". Badanie przeprowadzono w Warszawie w dniu 27 maja 2010 r. z udziałem przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, pracodawców, Biura Edukacji w Warszawie, PUP, doradców zawodowych. Głównym celem badania było poznanie sytuacji absolwentów szkolnictwa zawodowego na warszawskim rynku pracy w kontekście oczekiwań pracodawców oraz zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Szczegółowe cele badania dotyczyły:
- oceny udziału szkolnictwa zawodowego w kształtowaniu podaży pracy w Warszawie,
- oceny zgodności wiedzy i umiejętności absolwentów szkół zawodowych i techników z oczekiwaniami pracodawców,
- współpracy szkolnictwa zawodowego z różnymi podmiotami rynku,
- współpracy szkolnictwa zawodowego i pracodawców,
- dylematów związanych z dostosowywaniem się szkolnictwa zawodowego do zmian zachodzących na warszawskim rynku pracy.
Trwają prace nad przygotowaniem raportu z badania.

Przygotowano Raport z badania jakościowego metodą zogniskowanego wywiadu grupowego nt. "Absolwenci szkolnictwa zawodowego a warszawski rynek pracy".

 


POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU w okresie od VII do IX 2010 r.

Zadanie 2. Obserwatorium
Na portalu informacyjno-badawczym - Warszawski Barometr Zawodowy - sukcesywnie (co tydzień) umieszczane były aktualne informacje dotyczące zmian zachodzących na warszawskim rynku pracy oraz w szkolnictwie zawodowym. Przygotowywano miesięczne raporty z danymi zamieszczanymi na portalu.

Zadanie 1. Zarządzanie projektem
W ramach zarządzania projektem trwały konsultacje i nadzór nad realizacją kolejnych etapów prac ujętych w harmonogramie projektu. Były to systematyczne konsultacje: menedżera ds. badań i analiz z Partnerem wiodącym, w tym z koordynatorem projektu, z sekretarzem, specjalistą ds. rynku pracy i osobą odpowiedzialną za działania w zakresie finansów i rozliczeń w projekcie, będących po stronie Instytutu. Menedżer ds. badań koordynował i nadzorował prace związane z realizacją merytorycznych etapów prac przewidzianych w harmonogramie projektu, a także uczestniczył w przygotowaniu materiałów do rozliczania projektu od strony rzeczowej. W analizowanym okresie obejmowały one: prace związane z przygotowaniem raportu z badania ilościowego wśród uczniów gimnazjów, scenariusza badania jakościowego i jego organizacją oraz przygotowaniem raportu z badania jakościowego.
Warszawski Barometr Zawodowy i strona internetowa IBRKK pełniły w analizowanym okresie funkcję promocji projektu. Także dystrybucja Raportu z badania wśród uczniów szkół zawodowych i techników oraz Raportu z badania wśród gimnazjalistów - będące formą wdrażania osiągniętych wyników cząstkowych projektu - stanowiły promocję projektu.

Zadanie V - przygotowany został kwestionariusz do badania ilościowego wśród pracodawców; w połowie września przeprowadzony zostanie pilotaż badania a następnie badanie właściwe wśród pracodawców. W połowie października wyniki badania zostaną podliczone i utworzona zostanie baza danych w SPSS i tablice korelacyjne.

Zadanie VI - z PUP pozyskane i opracowane zostaną materiały do prognozy rozwoju zawodów w zakresie których kształci szkolnictwo zawodowe w Warszawie. Trwają prace nad przygotowaniem materiałów do przeprowadzenia badania metodą delficką. Bezpośredni nadzór nad pracami w zakresie doboru ekspertów do badania metodą delficką oraz przygotowania kwestionariusza do badania delfickiego sprawuje kierownik zespołu prognoz współpracujący z menedżerem ds. badań i analiz.

 


POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU w okresie od X do XII 2010 r.

Zadanie 1. Zarządzanie projektem
- W ramach zarządzania projektem trwały systematyczne konsultacje: menedżera ds. badań i analiz z Partnerem wiodącym, w tym z koordynatorem projektu, z sekretarzem, specjalistą ds. rynku pracy i osobą odpowiedzialną za działania w zakresie finansów i rozliczeń w projekcie, będących po stronie Instytutu;
- Menedżer ds. badań koordynował i nadzorował prace związane z realizacją merytorycznych etapów prac przewidzianych w harmonogramie projektu, a także uczestniczył w przygotowaniu materiałów do rozliczania projektu od strony rzeczowej. W analizowanym okresie obejmowały one: realizację badania ilościowego wśród pracodawców; podliczenie wyników badania, tablice korelacyjne i współpracę z pracownikami naukowymi, którzy rozpoczęli pracę w zakresie analizy: potrzeb i preferencji pracodawców w zakresie pracowników; współpracy pracodawców i szkolnictwa zawodowego; zmian, jakie będą następować na warszawskim rynku pracy w zakresie zawodów do których przygotowuje szkolnictwo zawodowe; wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Zadanie 2. Obserwatorium
Na portalu informacyjno-badawczym - Warszawski Barometr Zawodowy - sukcesywnie (co tydzień) umieszczane były informacje dotyczące zmian zachodzących na warszawskim rynku pracy oraz w szkolnictwie zawodowym, w tym prezentujące wyniki badania wśród uczniów szkolnictwa zawodowego i pracodawców. Przygotowywano miesięczne raporty z danymi zamieszczanymi na portalu.

Zadanie 5. Badanie ilościowe wśród pracodawców
- Pozyskano dane statystyczne z PUP w Warszawie w zakresie liczby bezrobotnych absolwentów szkolnictwa zawodowego oraz ofert pracy dla osób z zawodami w zakresie których kształci szkolnictwo zawodowe;
- Pozyskano dane statystyczne w zakresie liczby absolwentów szkolnictwa zawodowego według szkół i zawodów;
- Zakończono badanie ilościowe wśród pracodawców;
- Przygotowano bazę danych w SPSS z badania pracodawców
- Sporządzono tablice korelacyjne z wyników badania wśród pracodawców;
- Przygotowano I wersję opracowania wyników z badania pracodawców.

Zadanie 6. Działania prognostyczne
- Przygotowano kwestionariusze do przeprowadzenia badania metodą delficką;
- Pozyskano do badania delfickiego ekspertów ds. rynku pracy i rozwoju szkolnictwa zawodowego;
- Przeprowadzono I etap badania metodą delficką. Bezpośredni nadzór nad pracami w zakresie badania delfickiego sprawował kierownik Zespołu Prognoz współpracujący z menedżerem ds. badań i analiz.

 


Postęp rzeczowy projektu od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

Zgodnie z harmonogramem w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem
Menedżer ds. badań nadzorował prace nad przygotowaniem raportu z badania pracodawców; współpracował z kierownikiem zespołu prognoz nad opracowaniem I rundy badania delfickiego i przygotowaniem II rundy badania wśród ekspertów. Zarządzanie projektem objęło również współpracę z sekretarzem projektu oraz osobą odpowiedzialną za działania w zakresie finansów i rozliczeń w projekcie, będące po stronie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Zadanie 2. Obserwatorium
Systematycznie dostarczano na portal informacyjno-badawczy (Warszawski Barometr Zawodowy - WBZ) materiały o warszawskim rynku pracy pochodzące z wyników badania ilościowego przeprowadzonego wśród pracodawców. Przygotowano miesięczne raporty.

Zadanie 5. Badanie ilościowe wśród pracodawców
Przygotowano Raport z badania wśród pracodawców. Nad poprawnością merytoryczną tego etapu realizacji projektu czuwał menedżer ds. badań i analiz współpracujący z pracownikami naukowymi odpowiedzialnymi za analizę wyników badania w zakresie: potrzeb zawodowych pracodawców; współpracy pracodawców i szkolnictwa zawodowego; zmian, jakie będą następować na warszawskim rynku pracy w zakresie zawodów do których przygotowuje szkolnictwo zawodowe; wizerunku szkolnictwa zawodowego. Rozpoczęto prace redakcyjne nad przygotowaniem publikacji do druku.

Zadanie 4. Badanie szkolnictwa zawodowego metodą jakościową
Przygotowano scenariusz do drugiego badania jakościowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez recenzenta. Badanie przeprowadzono 31 marca 2011 r. w Warszawie.

Zadanie 6. Działania prognostyczne
Opracowano materiały z I rundy badania delfickiego i przygotowano materiały do przeprowadzenia II rundy tego badania. Bezpośredni nadzór nad pracami w zakresie prognozy oraz badania delfickiego sprawował kierownik zespołu prognoz współpracujący z menedżerem ds. badań i analiz.

Zadanie 7. Warszawski Barometr Zawodowy (WBZ) - portal informacyjno-badawczy
Systematyczne prace nad utrzymaniem i funkcjonowaniem WBZ.

 


Postęp rzeczowy projektu od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Zgodnie z harmonogramem w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Zadanie 1. Zarządzanie projektem
Menedżer ds. badań i analiz:
- nadzorował prace związane z przygotowaniem do druku dwóch publikacji: Szkolnictwo zawodowe w opiniach warszawskich gimnazjalistów i uczniów szkół zawodowych oraz przedstawicieli rynku edukacji i rynku pracy. Raport z badań ilościowych i jakościowych, red. nauk. i koord. U. Kłosiewicz-Górecka, Bożena Słomińska, IBRKK, Warszawa 2011 oraz publikacji nt. Absolwenci szkolnictwa zawodowego na warszawskim rynku pracy. Raport z badania pracodawców i analiz desk research, nauk. i koord. U. Kłosiewicz-Górecka, IBRKK, Warszawa 2011;
- współpracował z kierownikiem zespołu prognoz nad przeprowadzeniem drugiej rundy badania delfickiego wśród ekspertów warszawskiego rynku pracy;
- współpracował z sekretarzem projektu oraz osobą odpowiedzialną za rozliczanie finansowe działań badawczych realizowanych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Zadanie 2. Obserwatorium
Podobnie jak we wcześniejszych kwartałach, systematycznie dostarczano na portal informacyjno-badawczy (Warszawski Barometr Zawodowy - WBZ) materiały o warszawskim rynku pracy pochodzące z wyników badania ilościowego przeprowadzonego wśród pracodawców. Przygotowano miesięczne raporty.

Zadanie 3. Badanie ilościowe pracodawców
Korzystając z wyników badania wśród pracodawców oraz analizy desk research warszawskiego rynku pracy przygotowano I wersję publikacji do druku i kontynuowano korektę redakcyjną. Druk książki nt. Absolwenci szkolnictwa zawodowego na warszawskim rynku pracy. Raport z badania pracodawców i analiz desk research, red. nauk. U. Kłosiewicz-Górecka, IBRKK, Warszawa 2011 r.

Zadanie 4. Badanie szkolnictwa zawodowego metodą jakościową
Przygotowano raport z badania jakościowego focus group nt. Wizerunek szkolnictwa zawodowego na warszawskim rynku pracy - aktualny i oczekiwany, autor J. Odorzyńska-Kondek, IBRKK, Warszawa, 31 marca 2011.

Zadanie 6. Działania prognostyczne
Przeprowadzono drugą rundę badania delfickiego wśród ekspertów warszawskiego rynku pracy. Kontynuowano opracowywanie wyników badania, które będą wykorzystane do przygotowania prognozy rynku pracy do 2020 roku. Bezpośredni nadzór nad pracami związanymi z przygotowaniem prognozy rynku pracy do 2020 roku sprawował kierownik zespołu prognoz.

Zadanie 7. Warszawski Barometr Zawodowy (WBZ) - portal informacyjno-badawczy
Systematyczne prace nad utrzymaniem i funkcjonowaniem WBZ.

 


Prace wykonywane przez IBRKK od 1 lipca do 30 listopada 2011 r.

1. Kontynuowano cotygodniowe przygotowywanie raportów dotyczących warszawskiego rynku pracy, przeznaczonych do zamieszczania na portalu informacyjno-badawczym (Warszawski Barometr Zawodowy - WBZ).

2. Zakończono prace nad opracowaniem nt. Absolwenci szkolnictwa zawodowego na warszawskim rynku pracy. Raport z badania pracodawców i analiz desk research, nauk. i koord. U. Kłosiewicz-Górecka, IBRKK, Warszawa 2011. Wydrukowana publikacja w ilości 100 sztuk została przekazana do Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, będącego beneficjentem projektu.

3. Zakończono prace nad modelem i prognozą zapotrzebowania warszawskiego rynku pracy na zawody do których przygotowuje szkolnictwo zawodowe. Opracowanie nt. Wariantowa projekcja popytu na pracę w Warszawie do 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem zawodów szkolnictwa zawodowego, red. nauk. i koordynacja K. Marczewski, IBRKK, Warszawa 2011 - po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenta skierowane zostało do druku. Wydrukowano 300 egzemplarzy, które przekazano do Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, będącego beneficjentem projektu.
Bezpośredni nadzór nad pracami związanymi z przygotowaniem publikacji sprawował kierownik zespołu prognoz współpracujący z menedżerem ds. badań i analiz.

4. Pracownicy Instytutu przygotowali prezentacje w Power Point wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu. Objęły one jeden wykład i 4 referaty, które wygłoszone zostały podczas konferencji zamknięcia projektu.

5. W dniu 7 listopada 2011 r. odbyła się konferencja zamknięcia projektu (program konferencji).

 


Publikacje: