Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneKonsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Od maja 2008 r. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (Zakład Konsumpcji) realizuje projekt badawczy (nr NN 112 259 334) finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt: „Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej".

Celem projektu jest analiza zachowań konsumentów na rynku e-usług w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zachodząca we współczesnym świecie rewolucja technologiczna wywiera zasadniczy wpływ na funkcjonowanie konsumentów na rynku usług. Badania dotyczące korzystania z usług: e-administracji, e-zdrowie, e-banking, e-learning, e-edukacja, e-handel przeprowadzono wśród konsumentów w 5 krajach, tj. w Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce i Ukrainie.

Pozwolą one na określenie różnic w dostępie do Internetu, scharakteryzowanie profilu e-konsumenta, określenie stopnia wykluczenia z przynależności do społeczeństwa informacyjnego, scharakteryzowanie rozwoju e-usług, identyfikację stopnia korzystania z e-usług przyjętych do badań, przybliżenie rozwiązań prawnych dotyczących ochrony konsumentów korzystających z e-commerce w UE.