Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneRedystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów wynikających z polityki prorodzinnej

Od września 2008 r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (w Zakładzie Konsumpcji) realizowany jest przez dr Małgorzatę Radziukiewicz projekt badawczy własny (nr N N114 117335) pt.: „Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów wynikających z polityki prorodzinnej", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest ocena redystrybucyjnych efektów polityki społecznej (transferów z budżetu). Analiza transferów skierowanych na pomoc społeczną (główni odbiorcy, poziom oraz ich dynamika w ostatnich latach) rozpatrzona będzie pod kątem realizacji ich funkcji (zwłaszcza pod katem aktywizacji ekonomicznej grup nieaktywnych odbiorców transferów społecznych).

Państwo wpływa na kształtowanie podziału dochodów w społeczeństwie nie tylko poprzez transfery socjalne (uzupełnianie), lecz również poprzez podatki (redukowanie). Wydaje się celowym przeprowadzenie badań dotyczących wpływu nie tylko transferów socjalnych, lecz również wpływu podatków pośrednich na poziom i zróżnicowanie zamożności gospodarstw domowych.

Ostatnim zagadnieniem będzie ocena efektów redystrybucyjnych wynikających z polityki prorodzinnej.

Ingerencja państwa za pomocą systemu podatkowego lub transferów w podziale dochodów miedzy gospodarstwami domowymi - jako instrument służący realizacji celów społecznych (pomoc społeczna) i ekonomicznych (stabilizacja popytu na wysokim poziomie) wzbudza wiele kontrowersji i przeciwstawnych opinii. Projekt badawczy mający na celu rzeczywiste rozpoznanie trudnych problemów redystrybucji dochodów będzie przyczynkiem do profesjonalnej dyskusji na temat konkretnych rozwiązań i możliwości ich zastosowania w polityce społecznej państwa.