Telefon: +48 22 628 55 85  

Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2011 r.

Spis treści

Roczny spis treści

Handel w zarządzaniu łańcuchem dostaw opartym na popycie - WŁADYSŁAW SZCZEPANKIEWICZ nr 4
Koncepcja jakości usługi handlowej - BARTŁOMIEJ PIERAŃSKI nr 4
Konkurencyjność małych firm handlowych - SŁAWOMIR TAJER nr 2
Marże i zapasy jako wyznaczniki konkurencyjności przedsiębiorstw
handlu detalicznego - URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA nr 3
Menedżer sprzedaży na rynku jednostek zinstytucjonalizowanych (organizational market) - implementacja modelu kompetencyjnego - PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI nr 6
Model międzykulturowy GLOBE - MARCIN KOMOR nr 1
Model organizacyjny i system zarządzania spółdzielnią (na przykładzie spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej) - JERZY KRUPA nr 3
Niedoskonały rynek świadczeń zdrowotnych - AGNIESZKA ŁOŚ, DANIEL PUCIATO nr 1
Outsourcing i offshoring jako czynniki rozwoju usług - EDWARD MALESZYK nr 2
Prawna upadłość konsumencka (bankructwo) w aspekcie ekonomiczno-socjologicznej „moralności płatniczej" - LESZEK MICHALCZYK nr 6
Przedsiębiorstwa rynkowe - geneza i rozwój - DANUTA MLICZEWSKA nr 5
Strategie rozwoju sklepów internetowych - BARTŁOMIEJ STOPCZYŃSKI nr 3
Struktura geograficzna i rodzajowa międzynarodowego handlu usługami - MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK, KAROLINA PAWLAK, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK nr 2
Szara strefa w Internecie: tendencje i kierunki rozwoju - BOGDAN MRÓZ nr 3
Upadłość konsumencka w świetle wybranych przepisów prawnych - JADWIGA ODORZYŃSKA-KONDEK nr 1
Wspomnienie o prof. dr hab. Zofii Kędzior nr 6
Wybrane formy finansowego wspierania eksportu w Polsce w latach 2000-2010 - MAGDALENA HRYNIEWICKA nr 2
Wykorzystanie funduszy unijnych w obszarze infrastruktury transportowej w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - JACEK BIAŁEK, ADAM OLEKSIUK nr 3
Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe (aspekty teoretyczne i praktyczne) - KRYSTYNA ŚWIETLIK nr 5

Z BADAŃ

Bariery dostępu MSP z regionu sieradzkiego do źródeł finansowania zewnętrznego - ZOFIA PRZYBYSZ nr 1
Decyzje zakupu na rynku żywności a świadomość i zachowania proekologiczne konsumentów - WŁADYSŁAWA ŁUCZKA-BAKUŁA nr 3
Etyka producentów żywności a wizerunek artykułów spożywczych w opinii nabywców finalnych - AGNIESZKA I. BARUK ..................... nr 1
Inicjatywy społeczne przedsiębiorstwa a skłonność konsumentów do dokonania zakupu - GRZEGORZ ZASUWA nr 4
Jakość usługi handlowej oferowanej przez hipermarkety w Polsce (wyniki badań empirycznych) - BARTŁOMIEJ PIERAŃSKI nr 3
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez jakość produktu (na przykładzie przedsiębiorstwa mleczarskiego) - ANNA IWANICKA nr 6
Lojalność emocjonalna podstawą długookresowej współpracy oferentów z nabywcami finalnymi - AGNIESZKA I. BARUK nr 4
Niedopasowania w relacjach business-to-business: czy komunikacja wpływa na stosunek nabywcy do sprzedawcy - GRZEGORZ LESZCZYŃSKI, MAREK ZIELIŃSKI nr 1
Organizacje pozarządowe jako podmioty komunikacji marketingowej - MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO nr 4
Promocja handlowa - współpraca hurtowników i detalistów - MAGDALENA STEFAŃSKA nr 1
Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce - KRZYSZTOF P. WOJDACKI nr 6
Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim - KRZYSZTOF P. WOJDACKI nr 2
Rynek farmaceutyczny w Polsce i determinanty popytu na leki - ZOFIA SKRZYPCZAK, JÓZEF HACZYŃSKI nr 4
Segmentacja konsumentów wołowiny w Polsce - SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, KRYSTYNA GUTKOWSKA, MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA, MARTA SAJDAKOWSKA, JERZY WIERZBICKI nr 6
Sytuacja małych sklepów osiedlowych w świetle opinii ich właścicieli - TERESA SŁABY, ANNA DĄBROWSKA nr 5
Technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw turystycznych - MARLENA PIEKUT nr 5
Wpływ kryzysu na zachowania konsumentów na rynku dóbr luksusowych - KLAUDIA PLAŻYK nr 6
Wpływ kryzysu na dochodową elastyczność popytu na żywność gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem - TOMASZ ZALEGA nr 5
Wpływ wykształcenia na spójność społeczną ludności wiejskiej - SŁAWOMIR KALINOWSKI nr 6
Zachowania konsumentów na rynku barów bistro - PAWEŁ NOWICKI, TADEUSZ SIKORA nr 5
Zawody z przyszłością (na przykładzie siedleckiego rynku pracy) - MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ nr 5
Zdrowy styl życia jako nowy trend w zachowaniach współczesnych konsumentów - ANNA DĄBROWSKA, IRENA OZIMEK nr 4
Znaczenie wybranych źródeł informacji o produktach żywnościowych dla konsumentów - IRENA OZIMEK, MARTA TOMASZEWSKA nr 2

UNIA EUROPEJSKA

Sektor usług w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej - LIDIA KUCZEWSKA nr 2
Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie sektora usług w Polsce i w Niemczech - MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK, KAROLINA PAWLAK, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK nr 5
Zadłużenie gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej - PAULINA ANIOŁA, ZBIGNIEW GOŁAŚ nr 3

WYWIAD

Agencje badawcze awangardą w dotarciu do konsumenta - wywiad z Arkadiuszem Wódkowskim (Prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii) i Sebastianem Nowackim (Prezesem Agencji Badań Marketingowych Sp. z o.o.) - ANNA DĄBROWSKA nr 1

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Handel we współczesnej gospodarce II. Nowe trendy w sektorze - BARBARA BORUSIAK nr 4
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek. E-zachowania - MAGDALENA JACIOW nr 6
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsumpcja a rozwój regionów - DOROTA SZEPIENIEC-PUCHALSKA ............... nr 1
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty - ROBERT NOWACKI nr 6
Sprawozdanie z Kongresu Kupiectwa - URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA nr 6
Sprawozdanie z seminarium pt. Społeczna odpowiedzialność w handlu. Stan obecny i kierunki rozwoju - GRAŻYNA ŚMIGIELSKA nr 4
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Wpływ wykorzystania Wolnego i Otwartego Oprogramowania na konkurencyjność
polskich przedsiębiorstw - JÓZEF NIEMCZYK nr 5

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - BARBARA POKORSKA nr 2
Jaroslav Kita, Nákup a predaj - základné obchodné funkcie výrobného podniku - GRAŻYNA ŚMIGIELSKA nr 4
Katarzyna Bachnik, Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania - ROBERT NOWACKI nr 6
Kazimierz Albin Kłosiński, Światowy rynek usług w początkach XXI wieku - BARBARA POKORSKA nr 6
Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. Lechosław Garbarski - JAN W. WIKTOR nr 4
Marta Joanna Ziółkowska, Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu - BARBARA BOJEWSKA nr 3
Przedsiębiorstwo, region, rozwój, red. naukowy Marian Strużycki - ANNA DĄBROWSKA nr 5
Reklama w procesach konkurencji, red. Robert Nowacki, Marian Strużycki - ANNA DĄBROWSKA nr 2
Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, red. Genowefa Sobczyk - ANNA DĄBROWSKA nr 3