Telefon: +48 22 628 55 85  

Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2010 r.

Spis treści

PAWEŁ BRZUSTEWICZ - Marketing zrównoważony jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa nr 6
DOROTA CZERWIŃSKA-KAYZER, ANNA BIENIASZ - Factoring w Polsce w latach 2006-2008 nr 3
ANNA DĄBROWSKA - Infrastruktura usług społecznych w latach 2004-2008 - ujęcie regionalne (część 1) nr 2
ANNA DĄBROWSKA - Korzystanie z usług społecznych w latach 2007 i 2009 - ujęcie regionalne (część 2) nr 3
ANNA DĄBROWSKA, ROBERT NOWACKI - Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010 nr 6
Jubileusz 80. rocznicy urodzin Profesora dr hab. Mariana Strużyckiego nr 4-5
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Marketing przedsiębiorstw handlowych nr 1
URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego - szansą na dostosowanie podaży do popytu na rynku pracy nr 4-5
WIESŁAW ŁUKASIŃSKI - Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego nr 1
EDWARD MALESZYK - Zmiany konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw handlowych w okresie transformacji gospodarczej nr 2
BARTŁOMIEJ PIERAŃSKI - Postrzegana jakość usługi handlowej jako czynnik kształtujący przewagę konkurencyjną sieci handlowych nr 4-5
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Analiza zmian struktury wydatków gospodarstw domowych (na podstawie miar podobieństwa) nr 3
MAŁGORZATA RADZIUKIEWICZ - Wpływ świadczeń edukacyjnych na zróżnicowanie dochodowe gospodarstw domowych nr 6
ANNA SKOWRONEK-MIELCZAREK - Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw usługowych - wybrane obszary nr 2
KRYSTYNA ŚWIETLIK - Konsumpcja żywności w Polsce w warunkach recesji gospodarczej nr 2
SŁAWOMIR TAJER - Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w unowocześnianiu handlu hurtowego w Polsce nr 3
PIOTR TARKA - Efektywność badań marketingowych nr 4-5
MAŁGORZATA TYRAŃSKA - Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie turystycznym nr 4-5

Z BADAŃ

AGNIESZKA I. BARUK - Wybrane czynniki wpływające na postrzeganie artykułów spożywczych (wyniki badań empirycznych) nr 1
ANNA DĄBROWSKA, MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO, KRYSTYNA GUTKOWSKA, IRENA OZIMEK - Aktywność miejskich gospodarstw domowych na rynku usług związanych z kapitałem ludzkim (wyniki badania) nr 4-5
MAGDALENIA HRYNIEWICKA - Wybrane aspekty funkcjonowania branży motoryzacyjnej w latach 2004-2009 nr 4-5
DOMINIKA JAKUBOWSKA, MONIKA RADZYMIŃSKA, STEFAN S. SMOCZYŃSKI - Zachowania nabywcze konsumentów żywności a postrzegane ryzyko nr 2
MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ - Wpływ preferencji żywieniowych konsumentów na zmiany ich zachowań nr 4-5
SŁAWOMIR KALINOWSKI - Aktywność ekonomiczna i ocena sytuacji finansowej mieszkańców wsi w Wielkopolsce nr 1
MAŁGORZATA KOSICKA-GĘBSKA, JERZY GĘBSKI - Internet jako źródło informacji o żywności i żywieniu nr 3
IWONA KOWALCZUK - Innowacyjność konsumentów na rynku żywności nr 6
WOJCIECH KOZŁOWSKI - Konkurencyjność w handlu detalicznym produktami spożywczymi (wyniki badań) nr 4-5
RENATA PAJEWSKA-KWAŚNY - Wydatki Polaków na leczenie a ich skłonność do zakupu dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego nr 4-5
MARLENA PIEKUT - E-handel w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach nr 6
BOGNA PILARCZYK, MAGDALENA STEFAŃSKA - Wykorzystanie środków promocji handlowej i komunikacji marketingowej przez producenta we współpracy z hurtownikami nr 4-5
AGNIESZKA PIOTROWSKA-PIĄTEK - Dostosowanie oferty i sposobu kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego woj. świętokrzyskiego nr 1
ADAM RUDZEWICZ - Zapach jako skuteczne i nowoczesne narzędzie marketingu nr 3
ZOFIA SKRZYPCZAK - Wydatki polskich gospodarstw domowych na zakup leków - ujęcie makro- i mikroekonomiczne nr 2
TERESA SŁABY, MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO - Innowacje w usługach transportowych dla ludności nr 1
BOŻENA SŁOMIŃSKA - Usługi w rozwoju gospodarczym regionów nr 2
MAGDALENA STEFAŃSKA - Promocja handlowa - współpraca hurtowników i detalistów nr 6
BARTŁOMIEJ STOPCZYŃSKI - Marki własne - instrument konkurowania detalistów na polskim rynku nr 1

Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW

JOANNA WIŚNIEWSKA - Międzynarodowy handel usługami krajów Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do Unii Europejskiej nr 3

UNIA EUROPEJSKA

ZBIGNIEW GOŁAŚ - Mikroprzedsiębiorstwa handlowe w Unii Europejskiej nr 1
MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK, WŁODZIMIERZ KOŁODZIEJCZAK, KAROLINA PAWLAK - Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne sektora usług w Unii Europejskiej nr 4-5
MONIKA RADZYMIŃSKA, DOMINIKA JAKUBOWSKA - Czynniki wyboru produktów mięsnych przez młodych konsumentów polskich i belgijskich nr 6

WYWIAD

ANNA DĄBROWSKA - Wywiad z Piotrem Stańczakiem, Dyrektorem ECK Polska nr 6

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

MAGDALENA JACIOW - Sprawozdanie z konferencji pt. Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek. Polska - Europa nr 1
ROBERT NOWACKI - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Wyzwania zarządcze w zmieniającej się gospodarce, poświęconej Jubileuszowi 80. rocznicy urodzin Profesora dr hab. Mariana Strużyckiego nr 4-5
JADWIGA ODORZYŃSKA-KONDEK - Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych a konsumpcja nr 4-5
SZCZEPAN FIGIEL, DARIUSZ WALDZIŃSKI, WOJCIECH KOZŁOWSKI - Sprawozdanie z XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing w realiach współczesnego rynku. Teoria - Dydaktyka - Praktyka nr 6

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

ANNA DĄBROWSKA - Alicja Kusińska, Segmentacja rynku i typologia konsumentów nr 4-5
BARBARA POKORSKA - Bogdan Sojkin, Maria Terlecka, Tomasz Olejniczak, Mirosława Bakalarska, Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności nr 2
BARBARA POKORSKA - Elżbieta Duliniec, Marketing międzynarodowy nr 6