Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2015 r.

NR 1/2015

 • Wybrane aspekty zachowań młodych konsumentów w nowych realiach rynkowych - Grażyna Adamczyk
 • Granice rynku „starszych konsumentów" w Europie ‒ wiek chronologiczny a wiek kognitywny nabywców - Marcin Awdziej
 • Wielowymiarowość roli rynkowej współczesnego nabywcy w kontekście relacji z oferentami - Agnieszka Izabela Baruk
 • Sygnały cenowe i iluzja pieniądza - aktualne i nadchodzące wyzwania dla polskich konsumentów - Ilona Bondos
 • Style podejmowania decyzji zakupowych przez młodych konsumentów w Polsce w świetle badań własnych - Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
 • Integracja źródeł wiedzy w analizie decyzyjnej (Synteza autorskiego systemu informatycznego DSS) - Ryszard Budziński, Jarosław Becker
 • Przemiany w sferze pracy i ich wpływ na budżet czasu konsumentów - Augustyna Burlita
 • Ocena atrakcyjności rynkowej wariantów nowego produktu z zastosowaniem analizy wielokryterialnej (na przykładzie nawozu fosforowego) - Iwona Escher, Justyna Łapińska
 • Personalizacja, rekomendacja, prosumpcja - trzy wymiary dialogu organizacji i konsumenta - Krzysztof Flis
 • Homogenizacja i heterogenizacja zachowań konsumenckich w społeczeństwie globalnym - Anna Goliszek
 • Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y - Edyta Gołąb-Andrzejak
 • Wpływ reklamy na postawy konsumentów jako element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - Ewa Jaska
 • Zachowania konsumentów względem kraju pochodzenia - produkty chińskie oczami Polaków - Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak
 • Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich - Luiza Mańkowska-Wróbel
 • Programy lojalnościowe jako narzędzie marketingowego oddziaływania na klientów - Renata Matysik-Pejas, Monika Szafrańska, Janusz Żmija
 • Uwarunkowania lojalnych klientów przedsiębiorstw turystycznych - Izabela Michalska-Dudek
 • Prosumpcja racjonalizatorska użytkowników tzw. nowych mediów w kontekście ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego - Maciej Mitręga
 • Konsument muzułmański w wielokulturowej Europie - Lidia Nowakowska
 • Zachowania konsumpcyjne deklarowane przez studentów WNE Politechniki Koszalińskiej a style życia - Alina Oczachowska
 • Kształtowanie zachowań konsumenckich poprzez zrównoważoną komunikację marketingową - Arnold Pabian
 • Ocena znajomości regionalnej kuchni kociewskiej przez wybraną grupę kobiet - Anna Platta, Waldemar Żyngiel
 • Konsument na jednolitym rynku europejskim - dekada doświadczeń - Edyta Rudawska
 • Wizerunek kobiety w reklamie internetowej w zależności od płci adresatów przekazu - Adam Rudzewicz, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Aleksandra Wojtkowska
 • Satysfakcja i lojalność klientów jako determinanta zachowań konsumentów na rynku telefonii mobilnej - Ewa Sadowska
 • Znaczenie ceny jako punktu odniesienia w kształtowaniu preferencji nabywczych - Arkadiusz Stajszczak
 • Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu - Jadwiga Stobiecka, Paweł Stobiecki
 • Oddziaływanie na zachowania nabywców poprzez program lojalnościowy w zintegrowanej przestrzeni europejskiej - Beata Tarczydło
 • Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej - Lucyna Witek
 • Wyjazdy turystyczne Polaków za granicę jako jeden z przejawów globalizacji społecznej - Katarzyna Włodarczyk
 • Odpowiedzialny konsument jako aktywny interesariusz przedsiębiorstwa - Magdalena Wróbel
 • Nowoczesne instrumenty promocyjne w procesie decyzyjnym młodego konsumenta - Joanna Wyrwisz
 • Oczekiwania konsumentów wobec preparatów kosmetycznych pochodzenia naturalnego wykorzystywanych w zabiegach SPA & Wellness - Waldemar Żyngiel, Anna Platta

NR 2/2015

 • Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie żywności - Ewa Babicz-Zielińska, Marzena Jeżewska-Zychowicz
 • Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji - Urszula Balon
 • Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności - Anetta Barska
 • Wybrane zachowania konsumentów na rynku kawy naturalnej - Joanna Bartkowicz
 • Znaczenie Internetu w kształtowaniu relacji hotelu z klientami na przykładzie hoteli województwa pomorskiego - Katarzyna Biełuszko
 • Konsumencka ocena innowacyjnych opakowań kosmetycznych - Agnieszka Cholewa-Wójcik
 • Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji - Anna Dąbrowska
 • Konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej dostępnej na trójmiejskim rynku - Przemysław Dmowski, Sylwia Sieńkowska
 • Wpływ płci i wieku na preferencje konsumentów usług gastronomicznych - Joanna Dziadkowiec
 • Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów - Iwona Escher, Joanna Petrykowska
 • Satysfakcja zawodowa a poziom wykonania pracy - implikacje dla postrzegania jakości usług przez konsumentów. Przypadek hoteli Trójmiasta - Aleksandra Grobelna
 • Lojalność studenta względem uczelni - specyfika, korzyści, metodyka badań - Hanna Hall
 • Postawy i zachowania dzieci w wieku szkolnym względem żywności i żywienia - wyniki badań jakościowych - Dominika Jakubowska, Monika Radzymińska, Katarzyna Staniewska
 • Zachowania konsumenckie na rynku pieczywa i ich wybrane uwarunkowania - Marzena Jeżewska-Zychowicz, Maria Królak
 • Wirtualna przestrzeń Internetu miejscem zakupów dóbr FMCG - Katarzyna Kolasińska-Morawska
 • Zachowania nabywcze w zakresie żywności klientów sieci Biedronka i postrzeganie jej placówek sprzedaży - Barbara Kowrygo, Krystyna Rejman, Anna Drozdowska
 • Postawy i zachowania konsumentów wobec herbat i herbatek - Witold Kozirok, Magdalena Sitkiewicz
 • Zachowania konsumentów na rynku produktów zbożowych pełnoziarnistych i ich uwarunkowania na przykładzie makaronu i herbatników - Maria Królak, Marzena Jeżewska-Zychowicz
 • Wyniki finansowe spółek giełdowych na rynku usług turystyczno-wypoczynkowych oraz hotelowych w poszczególnych segmentach działalności - Agnieszka Maciąg
 • Zachowania konsumentów na rynku e-commerce - wybrane zagadnienia - Justyna Majchrzak-Lepczyk
 • Ekonomiczne uwarunkowania poziomu spożycia artykułów żywnościowych w aspekcie regionalnym - Anna Murawska, Krystyna Gutkowska
 • Produkt tradycyjny i regionalny ‒ luksus od święta czy na co dzień? - Joanna Newerli-Guz, Agnieszka Rybowska
 • Poziom ochrony konsumentów na rynku żywności w Polsce w opinii wybranej grupy młodych konsumentów - Irena Ozimek, Julita Szlachciuk
 • Zmiany w preferencjach konsumentów na rynku lodów - Agnieszka Palka
 • Prognozowanie liczby powiadomień alarmowych systemu RASFF na podstawie danych empirycznych dotyczących metali ciężkich - Marcin Pigłowski
 • Etnocentryczne postawy konsumentów w obliczu globalizacji konsumpcji - Aleksandra Radziszewska
 • Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych - Monika Radzymińska, Dominika Jakubowska, Wacław Mozolewski
 • Zachowania konsumentów 60+ na trójmiejskim rynku luksusowych produktów spożywczych - Agnieszka Rybowska, Joanna Newerli-Guz
 • Wpływ wybranych determinant na zachowania młodych konsumentów w latach 2004-2013 (wyniki badań własnych) - Izabela Sowa
 • Analiza zachowań konsumentów sushi na rynku warszawskim - Agata Szczebyło, Ewa Halicka
 • Akceptacja i wybór produktów spożywczych o smaku miętowym. Badania wstępne - Maria Śmiechowska
 • Idea Fair Trade - sprawiedliwe zachowania konsumpcyjne, jako forma pomocy rozwojowej dla krajów globalnego Południa - Katarzyna Wasilik
 • Znajomość żywności gwarantowanej jakości i jej oznakowania wśród młodych konsumentów - Aleksandra Wilczyńska
 • Poradnictwo żywieniowe jako innowacyjny komponent pakietu usługowego gabinetów kosmetycznych - Romuald Zabrocki

NR 3/2015

 • Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim - Piotr Blicharz, Anna Jędruszak
 • Efekt kraju pochodzenia w postrzeganiu usług edukacji wyższej krajów UE. Badania pilotażowe - Monika Boguszewicz-Kreft, Jacek Jaworski, Ewa Magier-Łakomy
 • Dehumanizacja usług medycznych oraz przywracanie symetryczności relacji w kontaktach profesjonalista - pacjent - Monika Dobska
 • Ocena zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk katastroficznych w świetle badań konsumentów w województwie śląskim - Beata Dubiel
 • Specyfika zachowań młodzieży akademickiej na rynku usług turystycznych (na podstawie wyników badań własnych) - Sebastian Dudziak, Urszula Kęprowska
 • Specyfika konsumenta produktu edukacyjnego Miejsca Pamięci Auschwitz - Radosław Folga
 • Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach handlowych - Marcin Gąsior
 • Percepcja atrybutów produktu żywności tradycyjnej - Mariola Grzybowska-Brzezińska, Joanna Klepacka
 • Czynniki determinujące gotowość konsumentów do nabywania żywności prozdrowotnej - Marzena Jeżewska-Zychowicz
 • Zaufanie konsumentów do banków detalicznych oraz jego determinanty w dobie kryzysu w zintegrowanej przestrzeni europejskiej - Małgorzata Kieżel
 • Realizacja polityki rozwoju wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie z uwzględnieniem wydatków w ramach poszczególnych kategorii earmarkingu - Bernadeta Królak
 • Wpływ Unii Europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw - Wojciech Leoński
 • Czynniki warunkujące wykorzystanie kanałów sprzedaży usług finansowych w świetle teorii selekcji mediów - Marcin Lipowski
 • Wpływ działań promocyjnych na zachowania nabywców samochodów - Jacek Michalak, Paweł Merło
 • Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego - Jolanta Mirek
 • Dotacje unijne jako uwarunkowanie rozwoju samozatrudnienia kobiet w Polsce - Sandra Misiak
 • Turystyka zakupowa - istota i uwarunkowania jej rozwoju - Agata Niemczyk
 • Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw a realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego - Dorota Potwora, Witold Potwora
 • Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit - Ewa Prymon-Ryś
 • „I Con - Ja konsument", czyli era nowego, inteligentnego, wielokanałowego konsumenta w handlu detalicznym - Beata Reformat
 • Wybory konsumentów na rynku ryb, owoców morza i ich przetworów wobec sytuacji w branży rybnej - Krystyna Rejman, Barbara Kowrygo, Małgorzata Janowska
 • Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej - Anna Rogala
 • Zachowania konsumentów a budowanie relacji na rynku edukacji wyższej - Grażyna Rosa, Kamila Peszko, Urszula Chrąchol
 • Pomiar motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów. Badania empiryczne na przykładzie lubelskiego sektora centrów handlowych - Łukasz Skowron
 • Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych w zintegrowanej przestrzeni europejskiej - Sławomir Smyczek
 • Uwarunkowania lojalności, retencji i churnu klientów na przykładzie branży telekomunikacyjnej - Piotr Sulikowski, Tomasz Zdziebko
 • Reklama leków OTC jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej i jej wpływ na zachowania konsumentów na rynku ochrony zdrowia - Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Tomasz Holecki, Marta Mazur
 • Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek
 • Akceptowalność automatycznego rozpoznawania twarzy nabywców w handlu detalicznym - Tomasz Wanat
 • Wpływ działań merchandisingowych na zachowania nabywcze konsumentów - Agnieszka Werenowska

NR 4/2015

I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

 • Wielopłaszczyznowa współpraca jako szansa rozwoju małych i średnich firm rodzinnych - Elwira Dębska
 • Koncepcja Open Innovation jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - Roman Tylżanowski
 • Regionalne zróżnicowanie potencjału rozwojowego klastrów żywnościowych w Polsce - Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska

II. SAMORZĄDY I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO BENEFICJENCI PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

 • Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy - Jacek Żbikowski
 • Organizacje non-profit jako beneficjenci procesu integracji europejskiej na przykładzie działalności „Fundacji Jagniątków" - Lucyna Wojcieska
 • Pilotażowe wdrożenie modelu instytucji i standardów usługi interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością jako przykład zasad marketingowego działania w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - Monika Kowalska
 • Polskie organizacje pozarządowe jako beneficjenci funduszy europejskich - Mirosława Janoś-Kresło
 • Rola mieszkańców w komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne - Artur Gnat
 • Muzea jako produkt turystyczny. Implikacje wynikające z integracji Polski z Unią Europejską - Ewa Kasperska

III. GOSPODARSTWO DOMOWE, KONSUMPCJA I JAKOŚĆ ŻYCIA A PROCES INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

 • Dystanse cywilizacyjne w konsumpcji Polaków i ich uwarunkowania w kontekście trendów występujących w Unii Europejskiej - Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
 • Struktura konsumpcji i jakość życia wielodzietnych gospodarstw domowych - Dawid Szostek
 • Dochód i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2004 i 2012 - Urszula Grzega
 • Orientacja prokonsumpcyjna versus orientacja ograniczania konsumpcji we współczesnym społeczeństwie - Felicjan Bylok
 • System wartości jako czynnik wpływu kulturowego krajów europejskich i alokacji zasobów gospodarstw domowych - Adam Sagan, Emilia Smolak-Lozano
 • Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych w ujęciu regionalnym w Polsce - Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w polskich gospodarstwach domowych - Małgorzata Grzywińska-Rąpca
 • Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne między grupami społeczno-ekonomicznymi w Polsce - Patrycja Zwiech
 • Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne - Jadwiga Stobiecka
 • Kierunki zmian preferencji konsumentów w odniesieniu do produktów i detalistów - Sławomir Dybka

IV. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII ORGANIZACJI

 • Wyzwania organizacyjne dla funkcji marketingowej i sprzedaży w przedsiębiorstwach międzynarodowych - Dariusz Sobotkiewicz
 • Formy i zakres badania opinii studentów w systemie zarządzania szkołą wyższą ‒ w stronę relacji klient - instytucja - Jan W. Wiktor
 • Płeć psychologiczna konsumentów a preferowane metody komunikacji rynkowej - Robert Kozielski
 • Repozycjonowanie jako strategiczna reakcja przedsiębiorstwa na zmiany zachowań nabywców w zintegrowanej przestrzeni europejskiej - Krzysztof Andruszkiewicz
 • Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej reakcją na nowe trendy w zachowaniach konsumentów - Maria Grzybek, Wiesław Szopiński
 • Greenwashing in Companies Activity ‒ Causes of Use and Efficacy - Joanna Hernik
 • Płeć, gender i marketing a zachowania konsumentów w ujęciu kulturowym - Agata Małysa-Kaleta
 • Obszary Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Uwarunkowania zachowań polskich konsumentów - Zofia Zgoda
 • Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - Ewa Mazur-Wierzbicka
 • Konsument w dobie mediów społecznościowych - wyzwania i ograniczenia dla organizacji - Anna Łaszkiewicz
 • Postawy pokolenia Y wobec działań reklamowych przedsiębiorstw - Paweł de Pourbaix
 • Gry miejskie oparte na lokalizacji jako sposób promocji miasta - Bartosz Mazurkiewicz
 • Strategie działania przedsiębiorstw na rynku produktów luksusowych. Wybrane aspekty - Aleksandra Grzesiuk

NR 5/2015

 • Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce - Mieczysław Adamowicz
 • Rola polskich placówek ekonomiczno-dyplomatycznych w działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw - perspektywa placówek i przedsiębiorstw - Oskar Augustynowicz, Małgorzata Bartosik-Purgat
 • Marketing and non-marketing determinants of the image of a food product - Agnieszka Izabela Baruk
 • The Role of Knowledge Diffusion in Innovations in Retail Chains - Katarzyna Bilińska-Reformat, Barbara Kucharska
 • Rola oraz zadania marketingu w procesie świadczenia usług w szpitalach publicznych - Benedykt Bober, Justyna Majchrzak-Lepczyk
 • Tanio, taniej, za darmo - strategia niskich cen a cena zerowa - Ilona Bondos
 • Ewolucja przepisów dotyczących lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wybranych krajach Europy Zachodniej - Dorota Celińska-Janowicz
 • Analiza strategiczna i kształtowanie strategii przedsiębiorstwa jednoproduktowego na przykładzie Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM" w Warszawie SA - Jacek Chwałek
 • BIZ spółek notowanych na GPW w Warszawie - motywy realizacji i bariery rozwoju - Dorota Ciesielska
 • Marketing - między koncentracją na kliencie a orientacją na interesariuszy - Tomasz J. Dąbrowski
 • Оценка эффективности логистического управления международной торговлей в Украине - Andrii Gukaliuk
 • Zjawisko koncentracji i delokalizacji w branży motoryzacyjnej - Katarzyna Hys
 • Innovativeness of Service Sector Enterprises - Innovation Objectives and Types - Urszula Kłosiewicz-Górecka
 • Smartphones and Mobile Applications as Shopping Tools - Attitudes of Young Retail Consumers in Croatia - Blaženka Knežević, Mia Delić, Nikola Knego
 • Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności do konkurowania korzystających z nich przedsiębiorstw (wyniki badania) - Lidia Kuczewska
 • Determinanty zakupu marek własnych sieci handlowych przez polskich konsumentów - Przemysław Łukasik, Bruno Schivinski
 • Aktywność marketingowa polskich regionów w serwisach społecznościowych - Iryna Manczak
 • Chiński konsument wobec luksusowych towarów i usług w perspektywie kulturowej - Maciej Meyer
 • Źródła informacji marketingowej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa handlowe - wyniki badania - Marek Rawski
 • Freeganizm - trend czy styl życia? - Anna Rostek, Tomasz Zalega
 • Local Taxation Effectiveness in Ukraine: Assessment and Prospects after Implementation of the Latest Reforms - Iryna Shkura
 • Organisational entrepreneurship, management philosophy of local company in Japan - Marcin W. Staniewski, Kiyokazu Nakatomi
 • Sustainable Development in the Retail Sector - a Local Perspective - Magdalena Stefańska, Barbara Borusiak
 • Użyteczność serwisu społecznościowego Facebook dla detalistów internetowych w Polsce - Bartłomiej Stopczyński
 • Inter-Sectoral and Sub-Sectoral IT Business Ecosystem vs. Systemic Relationships Profile in the Selected Cases - Izabela Sztangret
 • Innovations in the Retail Sector and Their Influence on the Market - Grażyna Śmigielska, Karolina Orzeł
 • Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje - Krystyna Świetlik
 • Specyfika i poziom innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce - Sławomir Tajer
 • Porównanie rynku nieruchomości miasta Wrocławia oraz Monachium na tle wybranych miast europejskich w kontekście sytuacji społeczno-gospodarczej Polski oraz Niemiec - Artur Tomeczek
 • Kredyty i depozyty bankowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej - Monika Utzig
 • Ocena jakości życia osób starszych w Polsce na podstawie European Quality of Life Surveys - Jolanta Witek, Krzysztof Błoński
 • Etnocentryzm konsumencki wśród nabywców owoców i warzyw w Zakopanem - Wioletta Wróblewska, Katarzyna Kwiatkowska
 • Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w świetle założeń i realizacji wybranych priorytetów PO IG - Katarzyna Bachnik
  Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na podstawie oceny ich menadżerów - Robert Nowacki

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

 • Barbara Bojewska (red.), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 - Robert Nowacki

NR 6/2015

 • Menadżerska perspektywa reklamacji konsumenckich na rynku usług ubezpieczeniowych w dobie regulacji Unii Europejskiej - Malwina Berger, Maciej Mitręga
 • Wybrane aspekty zachowań internautów oraz rozwój komunikacji marketingowej w Internecie - Polska na tle innych krajów europejskich - Magdalena Brzozowska-Woś
 • Ochrona konsumenta w Polsce na tle polityki konsumenckiej Unii Europejskiej realizowanej w latach 2004-2014 - Anna Dąbrowska
 • Postawa klientów indywidualnych wobec stron internetowych operatorów logistycznych - Joanna Dyczkowska
 • Postawy konsumenckie wobec promocji on-line - Krystyna Iwińska-Knop, E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska
 • Wpływ ekologizacji konsumpcji na zmiany w zarządzaniu organizacjami - Dariusz Kiełczewski
 • Wpływ wirtualizacji zachowań konsumenckich na rozwój domocentryzmu - Magdalena Kowalska
 • Problem koncentracji mediów a prawo Unii Europejskiej - potrzeba nowych rozwiązań - Jan Kreft
 • Technologie mobilne a zachowania konsumentów - Alicja Krzepicka
 • Wirtualizacja procesu zakupowego konsumentów niepełnosprawnych ruchowo - wymóg czy wybór? - Magdalena Maciaszczyk
 • Ochrona konkurencji i konsumentów w sektorze usług wodociągowo-kanalizacyjnych - Luiza Mańkowska-Wróbel
 • Reklama piwa w świetle wybranych regulacji prawnych i opinii konsumentów - Irena Ozimek, Emilia Górniaszek
 • Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumentów - Anna J. Parzonko
  Wyznaczniki lojalności klientów serwisów e-commerce w kontekście zróżnicowania kulturowego rynku europejskiego - Aleksandra Radziszewska
 • Planowane postarzanie produktów - analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiego - Adam Ryś
 • Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 - Magdalena Rzemieniak
 • Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji firmy z klientem - Stanisław Skowron, Radosław Skrzetuski
 • Młody konsument w wirtualnej przestrzeni - Izabela Sowa
 • Przemiany zachowań konsumentów w kontekście rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnych - Jolanta Tarapata
 • Efektywność e-handlu dla europejskiego konsumenta w wirtualnej przestrzeni - Julia Wojciechowska-Solis
 • Zachowania konsumentów z Francji, Polski, Rumunii i Słowacji na rynku e-usług - Robert Wolny