Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2014 r.

 • Changes of Polish Customers' Attitudes Towards Non-Ethical Activities of Food Producers - Agnieszka Izabela Baruk - Nr 1
 • Advantages and Disadvantages of Enterprise Activity in Network Organisations - Some Aspects - Anna Skowronek-Mielczarek - Nr 1
 • Upadłość konsumencka - ujęcie teoretyczno-empiryczne - Anna Dąbrowska - Nr 1
 • Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Część II. Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu detalicznego - Piotr Cyrek - Nr 1
 • Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej - Agnieszka Kozera, Cezary Kozera - Nr 1
 • Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją - Wiesław Łukasiński - Nr 1
 • Symboliczny i społeczny wymiar marki - wpływ na zachowania konsumentów odzieży - Katarzyna Sempruch-Krzemińska - Nr 1
 • Rola designera w procesie rozwoju nowego produktu - Justyna Starostka - Nr 1
 • Działania konsolidacyjne w sektorze spożywczym - studium przypadku - Anna Gawrońska, Chantal Caperna - Nr 2
 • U źródeł marketingu terytorialnego - Agnieszka Kaczorowska-Budek - Nr 2
 • Investment Outlays and Employment in the Sector of Services in Poland in 2009-2011 - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 2
 • Czynniki otoczenia kształtujące system dystrybucji przedsiębiorstwa - Ewa Pecold - Nr 2
 • Zaufanie w sprzedaży - Adam Rudzewicz - Nr 2
 • Cena jako determinanta wybranych (projakościowych) relacji organizacji usługowej z klientem - Janusz Ząbek - Nr 2
 • The Franchise Model of Business in the Pharmaceutical Market - Marta Joanna Ziółkowska - Nr 2
 • Kierunki innowacji w handlu - Jacek Chwałek - Nr 2
 • Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna - Krzysztof P. Wojdacki - Nr 2
 • Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych - Marcin Lipowski, Marek Angowski - Nr 2
 • Młodzi a kryzys gospodarczy - raport z badania Crisis Generation Survey - Dorota Janiszewska, Rafał Chabowski, Konrad Prandecki - Nr 2
 • Pozacenowe elementy budowania wizerunku marki własnej w komunikacji sieci handlowych FMCG na rynku polskim - Magdalena Nowak - Nr 2
 • Procesy konsolidacji w handlu hurtowym w okresie spowolnienia gospodarki - Sławomir Tajer - Nr 3
  Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów - Grażyna Koniorczyk - Nr 3
  Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania - Jacek Bazarnik, Iryna Manczak - Nr 3
 • Działania innowacyjne w strukturach klastrowych w świetle wyników badania - Anna Dąbrowska - Nr 3
  Present Retail Network of Bratislava and Some Tendencies in Consumers' Purchasing Behaviour - Jaroslav Kita, Marta Grossmanová, Pavol Kita - Nr 3
 • Stosunek mieszkańców miast do działań energooszczędnych w zależności od rodzaju mieszkania - Oleh Karyy, Oksana Trach - Nr 3
 • Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Część III. Ocena personelu sprzedażowego podmiotów detalicznych - Piotr Cyrek - Nr 3
 • Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa - Krzysztof P.Wojdacki - Nr 3
 • Komunikacja marketingowa na polskim rynku turystyki medycznej - Jolanta Rab-Przybyłowicz, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk - Nr 3
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw sekcji usługowych - wybrane zmiany - Anna Skowronek-Mielczarek - Nr 3
 • Absorpcja zasobów pracy przez sektor usług w Polsce w latach 2008-2012 - Lidia Kuczewska - Nr 3
  Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich - Katarzyna Wasilik - Nr 3
 • Relations in the FMCG Supply Chain - the Possibility of Self-Regulation or the Necessity of Legal Regulation? - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 3
 • Influence of Economic Integration on Foreign Trade in the Region of Persian Gulf - Murad Mahmoud Hasan Abumufreh - Nr 3
 • The Real and the Postulated Market Role of Polish Final Buyers - Agnieszka Izabela Baruk - Nr 3
 • Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie - Robert Nowacki - Nr 3
 • Zachowania i preferencje konsumentów produktów FairTrade - Małgorzata Radziukiewicz - Nr 3
 • Polacy o idei Sprawiedliwego Handlu (w świetle wyników badań) - Mirosława Janoś-Kresło - Nr 3
 • Dualizm relacji opartych na wiedzy (na przykładzie sektora usług badawczych i IT) - Izabela Sztangret - Nr 3
 • Rola edukacji finansowej w racjonalizowaniu zachowań konsumentów - Anna Knehans-Olejnik - Nr 3
 • Wykorzystanie funduszy strukturalnych a stymulowanie innowacyjności w ujęciu regionalnym - Katarzyna Bachnik - Nr 4
 • Employees Training and Raising Enterprises' Competitiveness, or Challenges of the Knowledge-Based Economy - Barbara Bojewska - Nr 4
 • Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków w świetle badań - Felicjan Bylok - Nr 4
 • Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych - Michał Cebula, Aleksandra Perchla-Włosik - Nr 4
 • Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce - wybrane aspekty - Anna Dąbrowska, Irena Ozimek - Nr 4
 • Zachowania konsumentów a powodzenie strategii rozciągania marki - Lechosław Garbarski - Nr 4
 • Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności - Krystyna Gutkowska, Iwona Kowalczuk, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Anna Kozłowska, Anna Olewnik-Mikołajewska - Nr 4
 • Теоретико-методологические основы исследования эколого-экономических преимуществ в международной торговле - Игорь Грабинский - Nr 4
 • Europejczycy na e-zakupach za granicą - Magdalena Jaciow, Robert Wolny - Nr 4
 • Metody zbierania danych w badaniach wewnętrznych uwarunkowań zachowania konsumentów w okresie przed dokonaniem zakupu - Stanisław Kaczmarczyk - Nr 4
 • Financial Standing of Young Consumers and Their Financial Competences in the Light of Research Findings - Mirosława Janoś-Kresło, Anna Dąbrowska - Nr 4
 • An Assessment of the Performance of Landlocked Developing Countries on Institutional Development - Khrystyna Kyrylych - Nr 4
 • Młodzi-dorośli na rynku usług finansowych - Grzegorz Maciejewski - Nr 4
 • Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes? Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania wobec CSR - Dominika Maison, Małgorzata Greszta - Nr 4
 • Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia gospodarczego - Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Nr 4
 • Konsument w sieci - wyzwania i zagrożenia - Bogdan Mróz - Nr 4
 • Циклические изменения расходов домохозяйств-потребителей и демографических факторов в Латвии в 2004-2014 годах - Vilhelma Nikitina - Nr 4
 • Особенности потребления в Украине: от домохозяйства до e-commerce - Yuriy Pachkovskyy - Nr 4
 • Luksusowe usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej w opinii konsumentów - Joanna Newerli-Guz, Agnieszka Rybowska, Radosław Sterczyński - Nr 4
 • Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów - Wanda Patrzałek - Nr 4
 • Opinie przedstawicieli środowiska reklamowego na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce - Teresa Taranko - Nr 4
 • Pracownik - kluczowy interesariusz przedsiębiorstwa - Piotr Wachowiak - Nr 4
 • Postawy Polaków wobec możliwości uczenia się nowych rzeczy - Jolanta Witek, Krzysztof Błoński - Nr 4
 • Sustainable consumption and innovative consumption in consumer behaviour of Mazovian households - Tomasz Zalega - Nr 4
 • Projekty innowacyjne w uczelniach wyższych - rekomendacje dotyczące finansowania i organizowania kształcenia ustawicznego - Monika Kłos, Małgorzata Baran - Nr 5
 • Mathematical Model of Modern Economy - Mykola Dubovikov - Nr 5
 • Innowacyjność w promocji miasta Poznania szansą jego rozwoju - Paweł Eider, Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Krzysztof Krupecki - Nr 5
 • Uwarunkowania zastosowania modelu „open innovation" w tworzeniu krajowego systemu innowacji w Polsce - Marcin Gryczka - Nr 5
  Regres demograficzny i starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla regionalnych procesów innowacyjnych - Agnieszka Jakubowska - Nr 5
 • Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce - Maria Klonowska-Matynia - Nr 5
  Ocena jakości usług społecznych, zlecanych przez administrację samorządową organizacjom pozarządowym - Krzysztof Krukowski - Nr 5
 • Innowacje w kształceniu akademickim - Małgorzata Łatuszyńska, Kesra Nermend - Nr 5
 • Innowacyjne podejście do oceny oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko - Małgorzata Łatuszyńska, Roma Strulak-Wójcikiewicz - Nr 5
 • Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu - Wioletta Łubkowska, Jerzy Eider - Nr 5
 • Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności - Wioletta Łubkowska, Jerzy Eider - Nr 5
 • Ekoinnowacje - istotny element zrównoważonego budownictwa - Ewa Mazur-Wierzbicka - Nr 5
 • Stan zaawansowania Polski we wdrażaniu ekoinnowacji na tle krajów Unii Europejskiej - analiza komparatywna - Ewa Mazur-Wierzbicka - Nr 5
 • Stosowanie nowoczesnych technik komputerowych oraz systemów druku przestrzennego w procesie edukacyjnym i ich wpływ na innowacyjność gospodarki - Wojciech Musiał, Dariusz Skalski - Nr 5
 • Kreowanie modelu biznesu według perspektywy przedsiębiorczej jako determinanta podnoszenia innowacyjności regionu - Marian Oliński - Nr 5
 • Uwarunkowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych - Agnieszka Piasecka - Nr 5
 • Nowoczesny program kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w PWSZ w Wałczu podstawą kształcenia twórczych inżynierów - Jarosław Plichta - Nr 5
 • Innowacje społeczne na rynku pracy - Kamila Radlińska - Nr 5
 • Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów - Adam Sagan, Grażyna Plichta - Nr 5
 • Mass Culture: Its Pernicious Influence on Spiritual and Cultural Advance of the Modern Society - Konstantin Sheverdin - Nr 5
 • Antynomia społeczeństwa informacyjnego - szanse i zagrożenia - Dariusz Skalski - Nr 5
 • Od pomysłu do przemysłu, czyli jak wyprodukować innowację? - Bronisław Słowiński - Nr 5
 • Możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach - Joanna Staśkiewicz - Nr 5
 • Rola social media w kreowaniu wizerunku miasta na przykładzie miasta Łodzi - Kinga Stopczyńska - Nr 5
 • Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu - determinanty współpracy przedsiębiorstw i naukowców - Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk - Nr 5
 • Audyt wewnętrzny jako narzędzie innowacyjne w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu wałeckiego - Bogdan Wankiewicz, Edyta Węglewska - Nr 5
 • Kluczowe źródła innowacji tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki - Maciej Zastempowski - Nr 5
 • Innowacyjne aspekty rozwoju obszarów wiejskich - Janusz Zrobek - Nr 5
 • Innowacyjny model kształcenia ustawicznego na przykładzie uczelni wyższych - Małgorzata Baran, Monika Kłos - Nr 6
 • Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje - Dorota Chmielewska-Muciek - Nr 6
 • Marketing automation - nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw - Sebastian Dudziak - Nr 6
 • Metody badań nowych produktów w pierwszych etapach cyklu innowacyjnego - Stanisław Kaczmarczyk - Nr 6
 • Nowoczesne metody docierania do odbiorcy na przykładzie oferty muzeów skansenowskich - Ewa Kasperska - Nr 6
 • Innowacyjność przedsiębiorstw powiatu wałeckiego w latach 2009-2013 - Anna Korzeniewska, Kinga Wierzchowska - Nr 6
 • Czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstwa - Eugeniusz Michalski - Nr 6
 • Kształtowanie innowacyjności wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze strukturalne Unii Europejskiej - próba oceny - Paweł Mikołajczak - Nr 6
 • Innowacyjność rodzinnych przedsiębiorstw usługowych na przykładzie innowacji marketingowych - Aleksandra Radziszewska - Nr 6
 • Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa w świetle badań jakościowych - Marta Sajdakowska - Nr 6
 • Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora B+R w województwie dolnośląskim w latach 2010-2012 - Katarzyna Szopik-Depczyńska - Nr 6
 • Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województw Polski Wschodniej - Elżbieta Szul - Nr 6
 • Korzyści z partnerstwa w turystyce (na przykładzie programu marketingowego Karta Tatrzańska) - Wojciech Argasiński - Nr 6
 • Walory przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne Pojezierza Ińskiego oraz jezior Woświn i Ińsko jako czynniki determinujące aktywność turystyczną - Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska, Arkadiusz Nędzarek, Agnieszka Tórz - Nr 6
 • Bariery logistyczne rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej Pomorza - Joanna Dyczkowska - Nr 6
 • Nowe produkty na rynku turystyki uzdrowiskowej - Jerzy Eider, Elżbieta Sieńko-Awierianów - Nr 6
 • Zastosowanie marketingu mobilnego w branży turystycznej - Urszula Kęprowska - Nr 6
  Innowacyjność jako narzędzie kształtowania przewagi konkurencyjnej regionów turystycznych - Anna Królikowska-Tomczak - Nr 6
 • Praktyczne wykorzystanie badań konsumentów usług turystycznych w przygotowaniu oferty turystycznej i rekreacyjnej Koszalina - Jolanta Mazurek - Nr 6
 • Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk - Jolanta Mirek - Nr 6
 • Miejsce strategii w zapewnianiu przewagi konkurencyjnej na przykładzie Ośrodka Wczasowego ,,Tropicana" - Alina Oczachowska - Nr 6
 • Innowacyjność w animacji czasu wolnego szansą rozwoju wybranych destynacji turystycznych - Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Paweł Eider - Nr 6
 • Taxes on Agritourist Services - Michał Roman - Nr 6
 • Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie) - Renata Seweryn - Nr 6

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Przedsiębiorstwa handlowe w okresie spowolnienia gospodarki - Lucyna Piskiewicz, Dorota Szepieniec-Puchalska -Nr 2
 • V Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa - USŁUGI 2014 - Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń - Nr 3
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Badania marketingowe - podejścia jakościowe i ilościowe (Zamek Książ w Wałbrzychu, 25-27 maja 2014 roku) - Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Nr 4
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji (Warszawa, 4 czerwca 2014 roku) - Robert Nowacki - Nr 4
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Globalizacja - Polityka - Etyka (Kazimierz Dolny, 23-25 czerwca 2014 roku) - Paweł Piątkowski - Nr 4
 • Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing - Handel - Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości (Toruń, 14-16 września 2014 roku) - Iwona Escher, Joanna Petrykowska - Nr 5
 • Sprawozdanie z X Konferencji Naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty - Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik, Agnieszka Smalec - Nr 6

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

 • Anna Dąbrowska, Konsument na rynku usług w Polsce - Irena Ozimek - Nr 1
 • Joanna Wyrobek, Wpływ eksportu na finanse przedsiębiorstwa - Anna Skowronek-Mielczarek - Nr 1
 • Jan W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, Modele, struktury, formy przekazu - Bogna Pilarczyk - Nr 2
 • Mariusz Trojanowski, Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 291. - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 3
 • Felicjan Bylok, Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium socjologiczne - Anna Dąbrowska - Nr 4
 • Iga Rudawska, Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta - Justyna Rój - Nr 4
 • Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz, Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, CeDeWu, Warszawa 2014 - Krystyna Mazurek-Łopacińska - Nr 6