Handel Wewnętrzny - Spis treści numerów z 2013 r.

 • Priorities for the EU Consumer Policy for 2014-2020 - Anna Dąbrowska - Nr 1
 • Skala pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych - Piotr Tarka, Mirosława Kaczmarek - Nr 1
 • Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce - Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Katarzyna Woźniak - Nr 1
 • Ocena założeń i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Magdalena Hryniewicka, Józef Niemczyk - Nr 1
 • Cykl konwersji gotówki w gospodarstwie rolnym - wybrane problemy na podstawie danych FADN dla krajów UE-27 z 2009 roku - Roma Ryś-Jurek - Nr 1
 • E-behaviour of Polish Consumers in the Market for Educational Services - Małgorzata Radziukiewicz - Nr 2
 • Wybrane aspekty kształtowania rynku pracy w Polsce w świetle nowej strategii gospodarczej „Europa 2020" - Barbara Pokorska, Bożena Słomińska - Nr 2
 • Rekomendacje na bazie product seeding - Joanna Sorokin - Nr 2
 • Mieszkanie i warunki mieszkaniowe w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce - ujęcie empiryczne - Tomasz Zalega - Nr 2
 • Postrzeganie przedsiębiorstwa mleczarskiego przez wybrane segmenty rynku - Anna Iwanicka - Nr 2
 • Rola samorządu w kształtowaniu struktury współczesnego rynku - Agnieszka Kaczorowska-Budek - Nr 2
 • Płeć a proces podejmowania decyzji w miejscu zakupu - Paweł Jurowczyk - Nr 2
 • Selected Aspects of Basic Dimensions of Sales Staff of the Slovak Industrial Enterprises - Jaroslav Kita, Katarína Máziková, Marta Grossmanová, Pavol Kita - Nr 3
 • Situation of People Aged 50+ in the Labour Market in Poland - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 3
 • Institutional Analysis of Ukrainian Monetary Sector's Influence on Economic Growth - Iryna Hrabynska, Olga Soltys - Nr 3
 • Konsumpcja i ceny żywności pod presją spowolnienia gospodarczego - Krystyna Świetlik - Nr 3
 • Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa - Andrzej Szromnik, Krzysztof P. Wojdacki - Nr 3
 • Strategie finansowania przedsiębiorstw handlowych w warunkach spowolnienia gospodarczego - Anna Skowronek-Mielczarek - Nr 3
 • Jakość obsługi klienta w urzędach administracji publicznej - Adam Rudzewicz, Jacek Michalak - Nr 3
 • Budowanie pozycji rynkowej i zdobywanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie Danone sp. z o.o. - Magdalena Cieślińska, Barbara Kowrygo - Nr 4
 • Marnowanie żywności jako problem społeczny - Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło - Nr 4
 • Assessment of Food Safety by Lithuanian Consumers - Honorata Danilcenko, Elvyra Jarienė, Jurgita Kulaitiene, Maria Jeznach - Nr 4
 • Porównanie dwóch wskaźników sytuacji społeczno-ekonomicznej i ich zastosowania w ocenie żywienia młodzieży - Anna Długosz, Lidia Wądołowska, Ewa Niedźwiedzka, Tomasz Długosz - Nr 4
 • Poziom życia ludności a wielkość i struktura spożycia żywności w aspekcie regionalnym - Krystyna Gutkowska, Anna Murawska - Nr 4
 • Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej pieczywa jasnego wzbogaconego w błonnik - Marzena Jeżewska-Zychowicz - Nr 4
 • Czynniki warunkujące wybór słonych przekąsek przez młodych konsumentów - Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski - Nr 4
 • Produkty bezglutenowe na rynku polskim - Ewa Lange - Nr 4
 • Ochrona konsumentów na rynku żywności w świetle zmieniających się regulacji prawnych - Irena Ozimek - Nr 4
 • Analiza rynku suplementów diety z astaksantyną w Polsce - Ewelina Pogorzelska, Jadwiga Hamułka - Nr 4
 • Jakość żywności i kierunki jej podwyższania w opinii konsumentów na przykładzie jogurtów - Marta Sajdakowska, Marta Szymborska - Nr 4
 • Popyt na żywność w Polsce w ostatnich latach - Krystyna Świetlik - Nr 4
 • Segmentacja konsumentów z uwzględnieniem skłonności do zaakceptowania innowacji w produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego - Sylwia Żakowska-Biemans, Krystyna Gutkowska, Marta Sajdakowska - Nr 4
 • Deprivation of Needs in Retirees' Households in Poland - Mirosława Janoś-Kresło - Nr 5
 • Poles' Attitudes towards the Fair Trade Idea and Products - Katarzyna Wasilik - Nr 5
 • Rozmyta metoda TOPSIS jako narzędzie identyfikacji determinant jakości usług i produktów - Bartłomiej Jefmański - Nr 5
 • Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5- i 7-stopniowych skalach ratingowych Likerta - Mirosława Kaczmarek, Piotr Tarka - Nr 5
 • Handel usługami w krajach Unii Europejskiej - analiza typologiczna - Małgorzata Kołodziejczak - Nr 5
 • Produkty wysokiej jakości w polskich sieciach handlowych - Piotr Kafel, Paweł Nowicki, Tadeusz Sikora - Nr 5
 • Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Kliencka ocena relacji cenowo-jakościowych w sklepach detalicznych - Piotr Cyrek - Nr 5
 • Motivations for Foreign Direct Investment in the Ukraine's Economy - Ihor Hrabynskyi, Olga Negrych - Nr 6
 • Sprawiedliwy Handel na rzecz ograniczania ubóstwa w najbiedniejszych krajach - Małgorzata Radziukiewicz - Nr 6
 • Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów - Tomasz Szopiński - Nr 6
 • Smart shopping - nowy trend konsumencki - Tomasz Zalega - Nr 6
 • Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne - Iryna Manczak - Nr 6
 • Wpływ marketingu sensorycznego na decyzje konsumentów (znaczenie zmysłów) - Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz - Nr 6
 • Cause-related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego - Tomasz J. Dąbrowski - Nr 6
 • Osoby trzeciego wieku jako wyodrębniony segment klientów hoteli w Polsce - Rafał Siemieniecki - Nr 6
 • Normatywny charakter koncepcji trwałego rozwoju a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych - Bogusław Fiedor - Nr 6A (tom 1)
 • Wyzwania cywilizacyjne a możliwości realizacji trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego - Kazimierz Górka - Nr 6A (tom 1)
 • Realizacja idei zrównoważonego rozwoju a niestabilność fiskalna w Polsce - Danuta Miłaszewicz - Nr 6A (tom 1)
 • Perspektywy zrównoważonego rozwoju w polityce monetarnej Banku Centralnego Szwecji w latach 2008-2011 - Marcin Brycz - Nr 6A (tom 1)
 • Doktryna ordoliberalna jako koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego - Marcin Łuszczyk - Nr 6A (tom 1)
 • Paradygmat zrównoważonego rozwoju w strategiach nowych państw członkowskich UE - Mariola E. Zalewska - Nr 6A (tom 1)
 • Wpływ adaptacji do zmian klimatu na rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej - Małgorzata Burchard-Dziubińska - Nr 6A (tom 1)
 • Dysfunkcje ładu instytucjonalnego w kontekście koncepcji dual state - Marian Kachniarz - Nr 6A (tom 1)
 • Efektywność kosztowa polityki ekologicznej - identyfikacja kosztów - Elżbieta Broniewicz - Nr 6A (tom 1)
 • Specjalizacje inteligentne w równoważeniu rozwoju regionu - Krzysztof Malik, Karina Bedrunk - Nr 6A (tom 1)
 • Strategia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu lokalnym - Joanna Godlewska - Nr 6A (tom 1)
 • Wsparcie ekoinnowacyjności w polskich regionach jako element zrównoważonego rozwoju - Hanna Kruk - Nr 6A (tom 1)
 • Środowiskowe uwarunkowania zarządzania rozwojem turystyki zrównoważonej w wybranych gminach w latach 1996-2011 - Jan Cetner, Kazimierz Dyguś, Jerzy Wojtatowicz - Nr 6A (tom 1)
 • Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej - strategia rozwoju kraju 2020 a strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020 - Anna Gust - Nr 6A (tom 1)
 • Suburbanizacja a zrównoważony rozwój na przykładzie wybranego rynku lokalnego - Iwona Foryś - Nr 6A (tom 1)
 • Analiza wybranych wskaźników ładu środowiskowego w powiatach kartuskim i starogardzkim w aspekcie zrównoważonego rozwoju - Agnieszka Kałaska, Piotr Przybyłowski - Nr 6A (tom 1)
 • Ocena ekologicznych aspektów rozwoju turystyki w opinii mieszkańców województwa podlaskiego - Halina Kiryluk - Nr 6A (tom 1)
 • Wybrane działania wspomagające realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwie lubelskim - Jolanta Korkosz-Gębska - Nr 6A (tom 1)
 • Optymalizacja celów zrównoważonego rozwoju na przykładzie rybactwa śródlądowego w Dolinie Baryczy - Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz - Nr 6A (tom 1)
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem. Przykład klastrów ekologicznych województwa łódzkiego - Agnieszka Rzeńca - Nr 6A (tom 1)
 • Wyzwania rozwojowe dla terenów wiejskich w świetle dokumentu „Europa 2020 - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" - Katarzyna Kokoszka - Nr 6A (tom 1)
 • Rola partnerstwa i współpracy w realizacji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich - Beata Skubiak - Nr 6A (tom 1)
 • Tworzenie i działanie grup producentów rolnych województwa zachodniopomorskiego w kontekście zrównoważonego rozwoju - Józef Hozer, Magdalena Lazarek-Janowska, Marian Malicki - Nr 6A (tom 1)
 • Wsparcie instytucjonalne rozwoju gmin wiejskich w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego - Łukasz Popławski - Nr 6A (tom 1)
 • Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w województwie śląskim - Arkadiusz Halama - Nr 6A (tom 1)
 • Rzeczowo-finansowy wymiar gospodarki wodnej w polsce w latach 2000-2011 - Lidia Kłos - Nr 6A (tom 1)
 • Ochrona jakości wód powierzchniowych w świadomości lokalnych społeczności - Krystyna Rauba - Nr 6A (tom 1)
 • Wyzwania i problemy zrównoważonego rozwoju w energetyce światowej w kontekście polityki energetycznej UE - Bartosz Fortuński - Nr 6A (tom 1)
 • Morskie farmy wiatrowe w kontekście zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce energetycznej - Agnieszka Sałek-Imińska - Nr 6A (tom 1)
 • Wybrane aspekty metodologiczne wskaźników zrównoważonego rozwoju transportu na poziomie regionalnym - Adam Przybyłowski - Nr 6A (tom 1)
 • Porównanie wpływu cyklu życia benzyny silnikowej i bioetanolu na środowisko - Karina Frączek, Jerzy Śleszyński - Nr 6A (tom 1)
 • LNG jako alternatywne paliwo dla transportu - Urszula Motowidlak - Nr 6A (tom 1)
 • Infrastruktura kolejowa w województwie podlaskim - aspekty ekologiczne rozwoju linii kolejowej Rail Baltica - Anna Busłowska - Nr 6A (tom 1)
 • Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów - Barbara Kryk - Nr 6A (tom 2)
 • Powiązania poziomu i jakości życia ze zrównoważonym rozwojem w ujęciu teoretycznym i badawczym - Małgorzata Gotowska - Nr 6A (tom 2)
 • Determinanty różnicujące wiedzę i postawy w zakresie zrównoważonego rozwoju a jakość i poziom życia - Anna Jakubczak, Małgorzata Gotowska - Nr 6A (tom 2)
 • Subiektywna jakość życia w ocenie mieszkańców saksońsko-polskiego obszaru przygranicznego - Marta Kusterka-Jefmańska - Nr 6A (tom 2)
 • Zrównoważony rozwój turystyki a jakość życia społeczeństwa - Julia Wojciechowska-Solis - Nr 6A (tom 2)
 • Tendencje we współczesnej konsumpcji w dobie globalizacji i wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju - Agnieszka Borowska - Nr 6A (tom 2)
 • Długookresowe zmiany konsumpcji a zrównoważony rozwój - Konrad Prandecki - Nr 6A (tom 2)
 • Zasoby kapitału ludzkiego w Polsce w latach 2007-2010 - Anetta Waśniewska - Nr 6A (tom 2)
 • Dysproporcje strukturalne lokalnego rynku pracy - studium rozwoju niezrównoważonego - Zbigniew Przybyła, Katarzyna Przybyła - Nr 6A (tom 2)
 • Funkcjonowanie rynków pracy w krajach UE w aspekcie paradygmatu zrównoważonego rozwoju - Janusz Rosiek - Nr 6A (tom 2)
 • Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej - Małgorzata Gajda-Kantorowska - Nr 6A (tom 2)
 • Wykorzystanie innowacji we wdrażaniu aktywnych form polityki rynku pracy - Katarzyna Tarnawska - Nr 6A (tom 2)
 • Kapitał kulturowy jako przedmiot i wyzwanie teorii zrównoważonego rozwoju - Dariusz Kiełczewski - Nr 6A (tom 2)
 • Źródła finansowania uczelni w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju - Stanisław Hońko - Nr 6A (tom 2)
 • Ekonomia społeczna a ograniczenie bezrobocia w kontekście zrównoważonego rozwoju - Anna Katoła - Nr 6A (tom 2)
 • Nierówności społeczne a kapitał społeczny i rozwój zrównoważony - ujęcie teoretyczne - Urszula Markowska-Przybyła - Nr 6A (tom 2)
 • Edukacja ekologiczna w obszarach recepcji turystycznej na rzecz kształtowania odpowiedzialnych zachowań turystycznych - Małgorzata Borkowska-Niszczota - Nr 6A (tom 2)
 • Dylematy ekologiczne w rozwoju społeczeństwa informacyjnego - Agnieszka Becla - Nr 6A (tom 2)
 • Szanse i zagrożenia środowiskowe cywilizacji z punktu widzenia ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju - Stanisław Czaja - Nr 6A (tom 2)
 • Zrównoważony rozwój - wyzwania w ramach wymiaru środowiskowego - Ewa Mazur-Wierzbicka - Nr 6A (tom 2)
 • Finansowanie ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim - Przemysław Łagodzki, Wojciech Zbaraszewski - Nr 6A (tom 2)
 • Przekształcenia funkcjonalne obszarów poprzemysłowych - Eleonora Gonda-Soroczyńska, Katarzyna Przybyła - Nr 6A (tom 2)
 • Systemy wsparcia decyzyjnego w planowaniu partycypacyjnym - Jan Kazak, Szymon Szewrański, Józef Sasik - Nr 6A (tom 2)
 • Definicje typu idealnego w ujęciu Webera w badaniach dotyczących konstruktów - Karol Kuczera - Nr 6A (tom 2)
 • Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w modelowaniu zrównoważonego rozwoju - Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska, Karol Kuczera - Nr 6A (tom 2)
 • Znaczenie wybranych uregulowań i standardów dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na przykładzie Francji - wnioski dla Polski - Katarzyna Czech - Nr 6A (tom 2)
 • Wybrane systemy wspomagające zarządzanie zrównoważonym rozwojem w małych i średnich przedsiębiorstwach - Maria Urbaniec - Nr 6A (tom 2)
 • Identyfikacja kluczowych obszarów strategii rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie koncepcji CSR - case study - Rafał Baum, Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk, Jarosław Wańkowicz - Nr 6A (tom 2)
 • System zarządzania środowiskowego EMAS jako przykład bezpieczeństwa ekologicznego - Małgorzata Kociszewska-Panaszek - Nr 6A (tom 2)
 • Benchmarking jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu - Agata Lulewicz-Sas - Nr 6A (tom 2)

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

 • Perspektywy rozwoju marketingu. Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (część III) - Sylwester Makarski, Piotr Cyrek - Nr 1
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce - Anna Szymańska - Nr 1
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Przedsiębiorstwa sektora handlu i usług w okresie spowolnienia gospodarki - Sławomir Tajer - Nr 2
 • Sprawozdanie z konferencji Zachowania gospodarstw domowych w warunkach zmian koniunktury (Poznań, 11 kwietnia 2013 roku) - Mirosława Kaczmarek - Nr 3
 • Sprawozdanie z konferencji pt. Kontrowersje wokół marketingu. Kreowanie wartości a wartość marketingu (Warszawa, 6-7 czerwca 2013 roku) - Chrystyna Misiewicz - Nr 3
 • Sprawozdanie z konferencji pt. Marketing w procesie internacjonalizacji rynku (Lwów, 26-28 września 2013 roku) - Ilona Bondos, Marcin Lipowski - Nr 5

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

 • Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych - Robert Nowacki - Nr 1
 • Grażyna Śmigielska, Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 5
 • Maria Sławińska, Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika - Zarządzanie - Procesy - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr
 • Bogdan Mróz, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy - Anna Dąbrowska - Nr 6

AKTUALNOŚCI

 • Powołanie Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług przy MG - Nr 3