Telefon: +48 22 628 55 85  

Handel Wewnętrzny - Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji

Spis treści

Manuskrypt artykułu przesłany w formie elektronicznej na adres redakcji poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji:

 • ocenie wstępnej - dokonanej przez kolegium redakcyjne m.in. pod kątem spełnienia wymogów formalnych i językowych oraz zgodności z profilem wydawniczym periodyku;
 • ocenie recenzentów.

Teksty recenzji przesyłane są autorom. Jeśli recenzent naniesie szczegółowe uwagi bezpośrednio na manuskrypt, autor - oprócz tekstu recenzji - otrzyma manuskrypt z naniesionymi uwagami.

Autor powinien ustosunkować się do uwag i wprowadzić ewentualne poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów oraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych autor wysyła do redakcji.

Redaktor naczelny ma prawo zwrócić się do autora z prośbą o wprowadzenie dalszych koniecznych zmian i poprawek. W konsultacji z redaktorem tematycznym podejmuje on ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu artykułu do druku.

Zasady recenzowania

 • Oceny manuskryptu artykułu dokonuje dwóch recenzentów, w tym co najmniej jeden spoza jednostki.
 • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Recenzja sporządzana jest na specjalnym formularzu przekazanym recenzentowi.
 • Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:
  • Artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej formie.
  • Artykuł nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag szczegółowych recenzenta.
  • Artykuł nie nadaje się do publikacji.
 • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji przez recenzentów:
  • odrzucane są prace napisane niesamodzielnie, prace niespełniające wymogów czasopisma, prace zawierające poważne błędy merytoryczne.
  • uwagi recenzenta obejmować mogą niewielkie zmiany, przez które rozumie się m.in.: uzupełnienie bibliografii odpowiednio - o krajowych lub zagranicznych autorów, aktualizację tekstu (np. uwzględnienie nowych aktów prawnych), uporządkowanie treści tabel, dokonanie drobnych uzupełnień lub skrótów tekstu, sprawdzenie danych statystycznych, nazwisk i tytułów prac, lub znaczne zmiany, przez które rozumie się m.in.: zmianę struktury pracy, rezygnację z niektórych wątków, konieczność odniesienia się do wyników badań innych autorów, które mają istotne znaczenie dla omawianego tematu, rozszerzenie części wnioskowej.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w ostatnim numerze) oraz na stronie internetowej czasopisma.
 • Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie wolno im również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego artykułu przed jego opublikowaniem.

Zapora ghostwriting i guest authorship

W 2012 r. wydawca wprowadził procedury zapobiegające zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. W przypadku guest authorship udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji. Są one przejawami nierzetelności naukowej i wyrazem braku dobrych obyczajów.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja wprowadza następujące procedury:

 • Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym opracowaniem nienaruszającym praw osób trzecich.
 • W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.).
 • Wszystkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora.
 • Redakcja zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej.