Handel Wewnętrzny - Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji

Manuskrypt artykułu przesłany w formie elektronicznej na adres redakcji poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji:

  • ocenie wstępnej - dokonanej przez kolegium redakcyjne m.in. pod kątem spełnienia wymogów formalnych i językowych oraz zgodności z profilem wydawniczym periodyku;
  • ocenie recenzentów.

Teksty recenzji przesyłane są autorom. Jeśli recenzent naniesie szczegółowe uwagi bezpośrednio na manuskrypt, autor - oprócz tekstu recenzji - otrzyma manuskrypt z naniesionymi uwagami.

Autor powinien ustosunkować się do uwag i wprowadzić ewentualne poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów oraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych autor wysyła do redakcji.

Redaktor naczelny ma prawo zwrócić się do autora z prośbą o wprowadzenie dalszych koniecznych zmian i poprawek. W konsultacji z redaktorem tematycznym podejmuje on ostateczną decyzję o jego przyjęciu do druku bądź odrzuceniu.