Handel Wewnętrzny - Zasady recenzowania

 • Oceny manuskryptu artykułu dokonuje dwóch recenzentów, w przypadku których nie występuje konflikt interesów z autorami artykułów.
 • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Recenzja sporządzana jest na specjalnym formularzu przekazanym recenzentowi.
 • Recenzje są poufne, a ich treść, poza uwagami przekazywanymi autorom, pozostaje wyłącznie do wiadomości redakcji.
 • Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:
  • Artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej formie.
  • Artykuł nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag szczegółowych recenzenta.
  • Artykuł nie nadaje się do publikacji.
 • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji przez recenzentów:
  • odrzucane są prace napisane niesamodzielnie, prace niespełniające wymogów czasopisma, prace zawierające poważne błędy merytoryczne.
  • uwagi recenzenta obejmować mogą niewielkie zmiany, przez które rozumie się m.in.: uzupełnienie bibliografii odpowiednio - o krajowych lub zagranicznych autorów, aktualizację tekstu (np. uwzględnienie nowych aktów prawnych), uporządkowanie treści tabel, dokonanie drobnych uzupełnień lub skrótów tekstu, sprawdzenie danych statystycznych, nazwisk i tytułów prac, lub znaczne zmiany, przez które rozumie się m.in.: zmianę struktury pracy, rezygnację z niektórych wątków, konieczność odniesienia się do wyników badań innych autorów, które mają istotne znaczenie dla omawianego tematu, rozszerzenie części wnioskowej.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w ostatnim numerze) oraz na stronie internetowej czasopisma.
 • Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie wolno im również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego artykułu przed jego opublikowaniem.