Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Urszula Kłosiewcz-Górecka, prof. IBRKK-PIB

Specjalizuje się w problematyce konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i postępu organizacyjno-technicznego w handlu detalicznym i hurtowym, form integracji przedsiębiorstw, relacji pomiędzy partnerami biznesowymi w łańcuchach dostaw. Wiedzę i doświadczenie w pracy naukowej zdobywała współpracując z różnymi ośrodkami akademickimi w kraju, agencjami badawczymi oraz biorąc udział w projektach badawczych, a także uczestnicząc w sympozjach i konferencjach w kraju i za granicą.

Jest autorką lub współautorką ponad 90 książek i ponad 300 artykułów i referatów. Uczestniczka projektów badawczych – często w charakterze koordynatora bądź kierownika ds. badań i analiz - dofinansowanych ze środków MNiSZW (granty) oraz środków EFS PO KL.
Honorowy Członek Polskiej Izby Handlu. Redaktor naczelny czasopisma „Handel wewnętrzny w Polsce”, wydawanego przez IBRKK-PIB. W latach 2013- 2015 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług przy Ministrze Gospodarki.

Aktywna uczestniczka dyskusji podczas spotkań przedstawicieli handlu, pracowników naukowych, instytucji centralnych z cyklu „Rozmowy o handlu”, organizowanych przez Polską Organizację Handlu i Dystrybucji oraz dorocznych spotkań Forum Rynku Spożywczego i Handlu/Food Market & Retail Forum - jako prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych. Przez kilka lat brała udział w charakterze jurora, w Konkursie Market Roku.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami kanałów dystrybucji FMCG w Polsce w latach 1989-2011i ich wpływ na konkurencyjność firm handlowych, „Management and Business Administration. Central Europe”, 2012 nr 6.
  2. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a liczba pracujących w sektorze usług w Polsce [w:] Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki, IBRKK, Warszawa
  3. Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchach dostaw FMCG, „Przemysł Spożywczy”, 2014 nr 3.
  4. Nakłady inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorstw handlowych i ich wpływ na handel w Polsce, red. A. Barska, B. Ślusarz, Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, Zielona Góra 2015.
  5. Marki własne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 2015 nr 12.
  6. Formaty stacjonarnego handlu detalicznego FMCG w Polsce – stan i kierunki rozwoju, Problemy zarządzania. Handel detaliczny w Polsce, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 Vol. 14, nr 1 (57), t. 1.
  7. Innowacje w przedsiębiorstwach handlowych – postrzeganie innowacji i motywy działań innowacyjnych [w:] Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, UNI-DRUK Wydawnictwo i Drukarnia. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016