Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

mgr Dorota Szepieniec-Puchalska, asystent naukowo-badawczy 

Specjalizuje się w problematyce szeroko pojętej konsumpcji, jej makroekonomicznych uwarunkowań i mierników, przeobrażeń i zróżnicowania w skali makro i w gospodarstwach domowych, innowacyjności konsumentów na rynku, badań empirycznych w gospodarstwach domowych (poziomu i struktury consumpcji, zachowań konsumpcyjnych, preferencji nabywczych konsumentów). Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Konsumpcja i Rozwój” (od 2011 r).

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, współautor, (red. nauk.)  A. Olejniczuk-Merta, PWE, Warszawa 2016.
  2. Szepieniec-Puchalska D., Szymańska A., Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych, „Problemy Zarządzania”, nr 2(60)/2016.
  3. Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, współautor, Monografie IBRKK, Warszawa, 2014.
  4. Znaczenie e-usług społecznych dla współczesnego konsumenta, współautor, Monografie IBRKK, Warszawa, 2013.
  5. Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, współautor, (red. nauk.) Dąbrowska, PWE, Warszawa 2013.
  6. The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, współautor, IBRKK, Warszawa 2012.
  7. Konsumpcja w Polsce”, raporty roczne za kolejne lata od 2007 r. do 2016 r., współautor,  IBRKK, Warszawa.