Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Regulamin księgarni

Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w księgarni internetowej Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

1. Właścicielem księgarni internetowej, dostępnej pod adresem www.ibrkk.pl jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej IBRKK-PIB, z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, posiadającą numer NIP: 525-000-94-47; REGON: 000136780; działającą na podstawie wpisu do KRS nr 0000062597 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy (Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy).

2. Księgarnia internetowa IBRKK-PIB prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia można także składać telefonicznie.

3. Aby zakupić wybrane książki należy:
- dodać wybrane produkty do koszyka,
- wybrać formę płatności,
- wypełnić formularz zamówienia podając adres nabywcy oraz adres dostawy (lub odbiorcy) na fakturze,
- zatwierdzić formularz zamówienia.

4. Wysłanie wypełnionego formularza równoznaczne jest ze złożeniem zamówienia przez klienta i oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Wybrane produkty są rezerwowane w magazynie. Przesyłka jest wysyłana na adres podany w zamówieniu.

5. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie - jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

6. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, nigdy nie udostępniamy, ani nie sprzedajemy danych innym podmiotom.

7. Klient, wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Do wszystkich zrealizowanych zamówień jest dołączona imienna/firmowa faktura VAT.

9. Klient może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od daty złożenia zamówienia (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. z 2012 r. , poz. 1225) i anulować je e-mailem na adres:

10. Ceny towaru podane są w PLN i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące.

11. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, tj. zgodne z cennikiem opłat pocztowych (opłata wg wagi przesyłki zgodnie z cennikiem usług Poczty Polskiej dostępnym na stronie http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm), oraz koszt przesyłki.

12. Zamówienie realizowane jest:
- w ciągu 5 dni roboczych za pobraniem,
- w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu.

Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem. W przypadku dokonania wpłaty przez Klienta i braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części Sprzedawca dokonuje przelewu zwrotnego w terminie 3 dni roboczych w kwocie równej wartości części niezrealizowanego zamówienia.

13. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:
- faktura płatna przelewem (tylko dla firm),
- odbiór w siedzibie Instytutu - płatność przy odbiorze,
- przesyłka pocztowa priorytetowa po wpłacie na konto:
96 1130 1017 0019 9682 2120 0001,
- przesyłka priorytetowa za zaliczeniem.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225) Klient może zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyn, w ciągu 10 dni. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy zakupiony towar nie był używany i nie uległ zniszczeniu.
Towar zwracany należy przesłać listem poleconym. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie od otrzymania zwracanego towaru przelewem bankowym na konto podane przez Klienta.

15. Reklamacje.
Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru stwierdzi niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, powinien go odesłać przesyłką pocztową na adres:

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Dział Wydawnictw

ul. Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem wadliwego towaru, Sprzedawca zwróci niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość zakupionego towaru.

16. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby klienta.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.