Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Prognoza PKB i inflacji na lata 2018-2019

Według opublikowanych przez GUS danych polski PKB powiększył się w 2017 r. o 4,6%. Oznaczałoby to wzrost w IV kwartale 2017 r. nie mniejszy niż 5,4%. Jednocześnie eksport netto był nieznacznie ujemny w całym 2017 r. i neutralny w IV kwartale (Tabela 1).

Tabela 1. Prognoza tempa wzrostu PKB i inflacji w latach 2018-2019

  IV kw. 2017 2017 2018 2019
PKB 5,4 4,6 3,9 3,4
  • Spożycie gospodarstw domowych
4,8 4,8 4,1 3,8
  • Inwestycje
18,0 5,4 6,3 5,1
  • Eksport netto (wkład do wzrostu PKB)
0 -0,1 -0,3 -0,5
  • Popyt krajowy
5,4 4,7 4,2 3,9
Inflacja (CPI) 2,2 2,0 2,4 2,8

Źródło: Dane GUS i NBP. Prognoza własna.

Uwagę zwraca znaczący, 18% wzrost inwestycji w IV kw. 2017 r. (1,2% w ciągu trzech pierwszych kwartałów). Jest to efekt skokowego wzrostu inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE oraz w mniejszym stopniu, nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach dużych, z przeważającym udziałem kapitału państwowego. Skłonność do inwestycji przedsiębiorstw prywatnych jest zdecydowanie niższa i wiąże się z pogarszającą się rentownością tych przedsiębiorstw wynikającą z większego wzrostu kosztów niż wydajności pracy. Jednocześnie przedsiębiorstwa produkcyjne odpowiadając na utrzymujący się duży przyrost popytu konsumpcyjnego pracują od co najmniej trzech kwartałów przy maksymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych.

W kolejnych latach, chcąc utrzymać aktualne zdolności wytwórcze, przy malejącym, lecz wciąż wysokim przyroście popytu konsumpcyjnego, tempo wzrostu nakładów brutto na maszyny i urządzenia powinno w przedsiębiorstwach utrzymywać się na poziomie ok. 5% w skali roku. Wydaje się, że nawet biorąc pod uwagę niepewność instytucjonalną (wykres 1a) takie tempo nakładów jest osiągalne, szczególnie w I połowie 2018 r., gdy tempo wzrostu konsumpcji powinno wyraźnie przekraczać 4%.

Wykres 1. Tempo wzrostu PKB i inflacji (w %). Prognoza na lata 2018-2019.

[1a] Ścieżka centralna prognozy PKB na lata 2018-2019 oraz niepewność koniunkturalna i instytucjonalna.

[1b] Ścieżka centralna inflacji (CPI) z obszarami niepewności koniunkturalnej i innej niż koniunkturalna.

Źródło: Dane GUS i NBP. Prognoza własna.

Analizując wykres 1a warto zwrócić uwagę na nadspodziewanie dobre wykorzystanie koniunktury zewnętrznej pozwalające na wysokie przyrosty PKB, szczególnie w III i IV kwartale 2017 r. Pełne wykorzystanie korzystnej koniunktury potrwa prawdopodobnie do III kw. 2018 r. W kolejnych okresach może dominować negatywny wpływ czynników krajowych.

Mimo dodatniej luki popytowej w 2018 r. i prawdopodobnie w I połowie 2019 r., nawet w pesymistycznym scenariuszu nie należy oczekiwać wzrostu inflacji powyżej górnej granicy celu inflacyjnego NBP (wykres 1b).

dr Jan Przystupa