Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)

Spis treści

„Unia Europejska.pl" (do 2011 r. znana pod nazwą „Wspólnoty Europejskie") jest jedną z najstarszych w Polsce publikacji cyklicznych, poświęconych w całości problematyce integracji europejskiej. W 2016 r. obchodziła 25-lecie. W latach 1991-2006 wydawana była przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jako miesięcznik, a od 1 stycznia 2007 r. już jako dwumiesięcznik przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy.

Publikacja kierowana jest do wszystkich, którzy interesują się problematyką integracji europejskiej zarówno z naukowego punktu widzenia, jak i ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą czy wykonywaną pracę.

W każdym numerze dwumiesięcznika znajduje się 5-7 artykułów poświęconych tematyce integracji europejskiej. Ponadto stałą pozycją jest dział „Statystyczny obraz Unii Europejskiej" oraz wykaz aktów prawnych UE i RP istotnych z punktu widzenia procesu integracji Polski w UE, które weszły w życie w okresie bezpośrednio poprzedzającym ukazanie się publikacji (dział „Ważne dla podmiotów gospodarczych").

Tematyka publikowanych artykułów nawiązuje do zachodzących wydarzeń społeczno-gospodarczych i dotyczy m.in.: gospodarki i finansów, wspólnej polityki handlowej i rolnej, polityki regionalnej, konkurencji, energetycznej i społecznej, a także rozszerzenia Unii Europejskiej i jej stosunków z krajami trzecimi.

Autorami artykułów publikowanych w „Unii Europejskiej.pl" są pracownicy IBRKK-PIB oraz innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

Dwumiesięcznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B). Zgodnie z WYKAZEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 grudnia 2016 r. liczba punktów przyznawanych za publikację w dwumiesięczniku "Unia Europejska.pl" wynosi 11.  

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach EBSCO, Index Copernicus Journal Master List, Pro Quest, Google Scholar i Publish or Perish oraz obecne w bazach BazEkon, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), PBN, POL-index, Researchgate i WorldCat. 

Czasopismo recenzowane.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

ISSN 2084-2694

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research - National Research Institute
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79

http://ibrkk.pl
http://uniaeuropejska.ibrkk.pl

Redakcja

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research - National Research Institute
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86

Redaktor Naczelna: dr Ewa Kaliszuk, prof. nadzw. IBRKK
tel. (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
e-mail: