Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Handel wewnętrzny w Polsce

Spis treści

Raport wydawany jest nieprzerwanie od 1995 roku. Początkowo realizowany był na zlecenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu (obecnie Ministerstwo Gospodarki), a od 2005 roku finansowany jest wyłącznie ze środków własnych Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Raport jest odpowiedzią Instytutu na istotne pytania i problemy dotyczące znaczenia sfery handlu wewnętrznego dla rozwoju gospodarczego w Polsce i zaspokajania codziennych potrzeb konsumentów.

W raportach zawarte są materiały prezentujące różne aspekty rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce, w tym organizacyjne, ekonomiczne i technologiczne.

Raporty składają się z kilku części. Zawierają artykuły prezentujące: znaczenie i miejsce handlu wewnętrznego w gospodarce Polski; strukturę podmiotową handlu oraz sferę handlu wewnętrznego jako pracodawcę; sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw handlowych i jej wpływ na możliwości rozwojowe poszczególnych grup firm; zmiany zachodzące w sieci handlu hurtowego i detalicznego. A także artykuły, które koncentrują się na wybranych problemach dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w sferze handlu, handlu internetowego, odnoszące się do handlu zagranicznego. Zamieszczone są również teksty związane z metodyką badań w handlu i ochroną praw konsumentów.

Źródła materiałów, na których podstawie przygotowywane są poszczególne artykuły mają różnorodny charakter. Są to zarówno dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), ujmowane według PKD w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych", wzbogacone materiałami statystycznymi, które GUS przygotowuje - na zlecenie Instytutu - na podstawie swoich informacji pierwotnych, jak również informacje pochodzące od przedsiębiorstw i z instytucji oraz urzędów. Dla pogłębienia analizy zmian zachodzących w kanałach dystrybucji, we współpracy dostawców i przedsiębiorstw handlowych, w procesach integracji rodzimych firm detalicznych i hurtowych oraz procesach informatyzacji przedsiębiorstw handlowych wykorzystywane są często materiały empiryczne z badań, które realizowane są przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz przeprowadzane przez badaczy z innych ośrodków naukowo-badawczych w kraju i za granicą.

Czasopismo recenzowane.

Według punktacji MNiSW (komunikat z dn. 09.12.2016) za publikacje w periodyku w roku 2016 przyznaje się 6 punktów.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research - National Research Institute
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79
http://ibrkk.pl
http://handel.ibrkk.pl