Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Spis treści

Raport „Inwestycje zagraniczne w Polsce" należy do najstarszych w kraju wydawnictw periodycznych poświęconych problematyce bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jego publikację podjęto w 1990 r. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, a od 2007 r. ukazuje się jako coroczny raport Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Celem autorów raportu jest wszechstronna analiza zjawisk i problemów związanych z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, funkcjonowaniem podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskiej gospodarce i polityką wobec inwestorów zagranicznych, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

Do stałych tematów badawczych, podejmowanych w kolejnych edycjach raportu, należą: aktualne zmiany w światowym przepływie inwestycji bezpośrednich i w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, aktywność firm z kapitałem zagranicznym i ich rola w polskiej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem sfery handlu wewnętrznego i zagranicznego, zaangażowanie firm z kapitałem zagranicznym w sektorze MSP i ich kondycja finansowa w stosunku do sytuacji podmiotów krajowych, warunki i bariery działalności gospodarczej firm z kapitałem zagranicznym oraz ich specyfika na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce. Publikowane w raporcie wyniki badań w wielu z tych obszarów są oparte na unikalnych danych - własnych badaniach ankietowych IBRKK i danych zamawianych specjalnie dla potrzeb raportu w GUS.

Obok tekstów wynikających z kontynuowania tradycyjnych wątków badawczych, w kolejnych edycjach raportu są zamieszczane artykuły poświęcone innym aktualnym i ważnym zagadnieniom związanym z tematyką bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W ostatnich latach należały do nich m.in. cykl artykułów odnoszących się do problematyki inwestycyjnej krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) i Bałkanów Zachodnich oraz teksty poświęcone bezinwestycyjnemu wzrostowi gospodarczemu, związkom między napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych i konkurencyjnością kraju goszczącego, intensywności działalności badawczo-rozwojowej firm z kapitałem zagranicznym, funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w przemyśle motoryzacyjnym nowych państw członkowskich UE.

Autorami zamieszczanych w raporcie artykułów są zarówno pracownicy naukowi IBRKK, jak i badacze z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Według punktacji MNiSW (komunikat z dn. 09.12.2016) za publikacje w periodyku w roku 2016 przyznaje się 3 punkty.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research - National Research Institute
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79
http://ibrkk.pl
http://inwestycje.ibrkk.pl