Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER (lipiec 2018)

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony kosmiczne w europejskiej gospodarce

Zapraszamy do sprawozdania z seminarium zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze pod patronatem merytorycznym IBRKK-PIB przy współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Raport „Inwestycje zagraniczne w Polsce" należy do najstarszych w kraju wydawnictw periodycznych poświęconych problematyce bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jego publikację podjęto w 1990 r. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, a od 2007 r. ukazuje się jako coroczny raport Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Celem autorów raportu jest wszechstronna analiza zjawisk i problemów związanych z napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, funkcjonowaniem podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskiej gospodarce i polityką wobec inwestorów zagranicznych, z uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowego.

Do stałych tematów badawczych, podejmowanych w kolejnych edycjach raportu, należą: aktualne zmiany w światowym przepływie inwestycji bezpośrednich i w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, aktywność firm z kapitałem zagranicznym i ich rola w polskiej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem sfery handlu wewnętrznego i zagranicznego, zaangażowanie firm z kapitałem zagranicznym w sektorze MSP i ich kondycja finansowa w stosunku do sytuacji podmiotów krajowych, warunki i bariery działalności gospodarczej firm z kapitałem zagranicznym oraz ich specyfika na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce. Publikowane w raporcie wyniki badań w wielu z tych obszarów są oparte na unikalnych danych - własnych badaniach ankietowych IBRKK i danych zamawianych specjalnie dla potrzeb raportu w GUS.

Obok tekstów wynikających z kontynuowania tradycyjnych wątków badawczych, w kolejnych edycjach raportu są zamieszczane artykuły poświęcone innym aktualnym i ważnym zagadnieniom związanym z tematyką bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W ostatnich latach należały do nich m.in. cykl artykułów odnoszących się do problematyki inwestycyjnej krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) i Bałkanów Zachodnich oraz teksty poświęcone bezinwestycyjnemu wzrostowi gospodarczemu, związkom między napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych i konkurencyjnością kraju goszczącego, intensywności działalności badawczo-rozwojowej firm z kapitałem zagranicznym, funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w przemyśle motoryzacyjnym nowych państw członkowskich UE.

Autorami zamieszczanych w raporcie artykułów są zarówno pracownicy naukowi IBRKK, jak i badacze z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Według punktacji MNiSW (komunikat z dn. 09.12.2016) za publikacje w periodyku w roku 2016 przyznaje się 3 punkty.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research - National Research Institute
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79
http://ibrkk.pl
http://inwestycje.ibrkk.pl