Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie

Spis treści

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur zamierza kontynuować, w formie czasopisma naukowego (rocznika), w ramach serii wydawniczej: Raporty, publikację opracowania pt.: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie.

Opracowanie to należy do stałych pozycji wydawniczych Instytutu i cieszy się dużym zainteresowaniem szerokiej rzeszy czytelników w kraju i za granicą – polityków gospodarczych, naukowców, pracowników administracji publicznej, służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, dziennikarzy i studentów. Pod obecną nazwą raport jest wydawany od wejścia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.

Przy jego opracowaniu są wykorzystywane wyniki własnych badań instytutu nad polityką ekonomiczną oraz zmianami strukturalnymi i instytucjonalnymi w gospodarce Polski, Europy i świata oraz stałych opracowań ankietowych pracowników instytutu, jak i dorobek innych wiodących ośrodków naukowych, w tym analizy i prognozy gospodarki europejskiej i światowej oraz rekomendacje dotyczące kształtowania polityki gospodarczej formułowane przez instytucje naukowe i organizacje międzynarodowe, o istotnym znaczeniu teoretycznym i praktycznym. Do grona autorów i aktywnych współpracowników zespołu redakcyjnego czasopisma pragniemy włączyć wybitnych ekspertów zewnętrznych, z kraju i zagranicy.

Pola badawcze oraz praktyczne i teoretyczne dylematy rozwojowe polskiej, europejskiej i globalnej gospodarki, podlegające naszemu stałemu monitorowaniu, analizom rocznym i studiom specjalnym, prezentowanym w raporcie, należą do głównego nurtu spraw decydujących o teraźniejszości i przyszłości polskiej gospodarki, coraz silniej osadzonej w środowisku międzynarodowym.

Należą do nich m.in. takie kwestie, jak bieżące i strategiczne problemy rozwoju ekonomicznego i polityki gospodarczej kraju, powiązane z losami integracji europejskiej, a także z perspektywami rozwoju współpracy gospodarczej Polski z różnymi krajami i regionami świata w warunkach globalizacji, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją, Indiami, Turcją i innymi krajami o gospodarkach wschodzących.

W najbliższych raportach będziemy w szczególności rozważać problemy i potencjalne skutki dla Polski wynikające z głębokiego i przewlekłego kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i spowolnienia gospodarczego w całej Unii Europejskiej, dostosowującej się z trudem do gwałtownych zmian i wyzwań gospodarki globalnej i stojącej prawdopodobnie w obliczu przełomowych decyzji politycznych, brzemiennych w długoterminowe konsekwencje dla losów różnych państw i grup obecnych państw członkowskich. W tej strategicznej debacie i decyzjach o losach Europy powinna także bardziej aktywnie i świadomie uczestniczyć Polska i jej społeczeństwo.

W obecnych warunkach szczególnie ważnym obszarem badań będzie więc analiza zmian stanu finansów publicznych i zadłużenia państw członkowskich obszaru euro i UE oraz metod i skutków rozwiązywania sytuacji kryzysowych w tym obszarze, a także konsekwencji tych zjawisk dla gospodarki i polityki ekonomicznej Polski.

W raportach będziemy też dokonywać okresowej analizy wyników gospodarki Polski i skuteczności jej polityki gospodarczej, na tle założeń strategii rozwoju kraju do roku 2020 oraz zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, o charakterze regionalnym i globalnym. Oprócz studiów specjalnych, roczniki Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie będą zawierać kilka stałych sekcji, poświęconych w szczególności:

  • zewnętrznym (globalnym i europejskim) uwarunkowaniom polityki gospodarczej i zmian w handlu zagranicznym Polski, w tym zmianom instytucjonalnym i strukturalnym w gospodarce krajów Unii Europejskiej i innych ważnych partnerów ekonomicznych Polski;
  • makroekonomicznym powiązaniom wyników handlu zagranicznego z sytuacją gospodarczą kraju oraz wewnętrznym uwarunkowaniom rozwoju współpracy gospodarczej i finansowej Polski z zagranicą, z uwzględnieniem polityki wobec inwestorów zagranicznych, zmian kursu walutowego i sytuacji na rynku pracy;
  • mikroekonomicznym skutkom zmian w obszarze handlu zagranicznego i współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym ich oddziaływaniu na sytuację finansową i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw;
  • krótko i średniookresowym prognozom handlu zagranicznego Polski i ich determinantom.

Według punktacji MNiSW (komunikat z dn. 09.12.2016) za publikacje w periodyku w roku 2016 przyznaje się 7 punktów.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research - National Research Institute
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79
http://ibrkk.pl
http://polityka.ibrkk.pl