Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Pięć żywiołów 2018: Megatrendy miejskie

IBRKK-PIB oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają na szóstą edycję konferencji „Pięć żywiołów”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Sala Miedziana).

 

 

 

 

Prognoza PKB i inflacji na lata 2018-2019

Według opublikowanych przez GUS danych polski PKB powiększył się w 2017 r. o 4,6%. Oznaczałoby to wzrost w IV kwartale 2017 r. nie mniejszy niż 5,4%. Jednocześnie eksport netto był nieznacznie ujemny w całym 2017 r. i neutralny w IV kwartale.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Rynek dronów w Polsce

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował wyniki badań rynku dronów w Polsce za 2017 rok, które prowadzi wraz z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

ZAKŁAD METAEKONOMII jest jednostką Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego realizującą w formule interdyscyplinarnej badania podstawowe w zakresie refleksji metanaukowej nad ekonomią, przy czym:

  • refleksja metanaukowa obejmuje metodologię badań ekonomicznych, etykę ekonomii oraz socjologię wiedzy ekonomicznej;
  • realizacja badań podstawowych dotyczy działalności badawczej podejmowanej głównie w celu rozwoju wiedzy teoretycznej o ekonomii, o specyfice badań ekonomicznych oraz o naturze wiedzy ekonomicznej;
  • formuła interdyscyplinarna odnosi się do formy współpracy poszczególnych członków zespołu, którzy z różnych perspektyw teoretycznych zgłębiają wspólny problem badawczy.

Interdyscyplinarna refleksja metaekonomiczna stwarza możliwość realizacji często pomijanego aspektu badań podstawowych, jakim jest wskazywanie aksjologicznych, epistemologicznych i ontologicznych granic ekonomii jako nauki. W efekcie sprzyja to zwiększeniu świadomości metodologicznej charakterystycznej dla społeczności ekonomistów i podmiotów zainteresowanych wytworami badań ekonomicznych. Szczegółowe wnioski teoretyczne służyć mają m.in. krytycznej ocenie  stosowanych w ekonomii teorii, modeli i procedur badawczych. W zakresie etyki ekonomii, refleksja metaekonomiczna szczególną uwagę poświęca analizie założeń normatywnych ukrytych w teorii ekonomii oraz wpływu tych założeń na osiągane rezultaty badań ekonomicznych.

 

Działalność naukowo-badawcza obejmuje:

  • monitorowanie praktyk badawczych w naukach ekonomicznych (dotyczących zarówno głównego nurtu ekonomii, jak i teorii heterodoksyjnych, w tym ewolucjonizmu, instytucjonalizmu, teorii publicznego wyboru), ich analizę pod kątem respektowania określonych standardów metodologicznych i etycznych oraz form i stylów komunikacji naukowej;
  • monitorowanie działalności społeczności eksperckich oraz analizę ich wpływu na politykę gospodarczą, życie gospodarcze i społeczne;
  • monitorowanie najważniejszych innowacji teoretycznych w zakresie różnie ukierunkowanej refleksji nad ekonomią, ich analizę oraz opracowanie sprawozdań;
  • monitorowanie najnowszych badań w dziedzinach pozaekonomicznych o bezpośrednim znaczeniu dla analizy zjawisk i zachowań ekonomicznych (m.in. psychologia, socjologia, antropologia filozoficzna).