Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Drony w mieście. Konsultacje U-Space

IBRKK-PIB, Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają do udziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie.

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

IBRKK-PIB, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim zapraszają do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 roku w Lublinie.

 

 

 

 

Wskaźnik IBRKK-EXPER - marzec 2018

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

22 lutego 2018 r. w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się spotkanie poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW "Economics Without Laws" (Palgrave, 2017). Seminarium było jednocześnie spotkaniem inauguracyjnym nowo utworzonego Zakładu Metaekonomii.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Robert Nowacki, adiunkt

Specjalizuje się w problematyce zarządzania działalnością marketingową, w tym szczególnie reklamowej, innowacyjności procesów zarządzania oraz rozwoju i funkcjonowania usług biznesowych. Równolegle kieruje Katedrą Marketingu Wydziału Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jest autorem i współautorem ponad 180 publikacji (monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów w recenzowanych czasopismach) oraz licznych referatów publikowanych w zbiorach materiałów konferencyjnych i ekspertyz dla jednostek administracji centralnej i podmiotów gospodarczych. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, członek Rady Wydziału Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Handel Wewnętrzny”. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Handel Wewnętrzny”. Członek Rady Programowej czasopism: „Contemporary Economics”,„Technology audit and production reserves”, „ВІСНИК Національного Університету Львівська Політехніка”, Серія: Проблеми Економіки Та Управління” („VISNIK National University of Lviv Polytechnic, Series: Problems of Economics and Management”). Recenzent czasopism: „Konsumpcja i Rozwój”, „Handel Wewnętrzny w Polsce”, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, „Annals of Marketing Management & Economics”, “Contemporary Economics”, „Modern Management Review”, „Unia Europejska.pl”, „Бюлетень Міністерства Юстиції України”, „Annals of Marketing Management & Economics”, „Journal of Hospitality and Tourism Management”. Ekspert (uczestnik paneli eksperckich) firmy ECORYS Polska.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich latach:

 1. Nowacki, Innowacyjność usług w okresie spowolnienia gospodarczego. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2014, nr 353, s. 208-218.
 2. Nowacki, Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na podstawie opinii ich menedżerów. „Handel Wewnętrzny”, 2015, nr 5, s. 446-462.
 3. Bachnik, R. Nowacki, Innovations within knowledge management. „Journal of Business Research”, Volume 69, No. 5, p. 1577-1581.
 4. Kuczewska, R. Nowacki, Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2016, s. 206.
 5. Nowacki, Usługi reklamowe w procesie kształtowania pozycji rynkowej przedsiębiorstw – skala i perspektywy wykorzystania. „Handel Wewnętrzny”, 2016, nr 4, s. 175-191.
 6. Dąbrowska, M. Jaciow, U. Kłosiewicz-Górecka, L. Kuczewska, R. Nowacki, S. Tajer, K. Wasilik, R. Wolny, Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce. IBRKK, Warszawa 2016, s. 256.
 7. Nowacki, Innovativeness of Advertising Activities in the Polish Market – Advertisers’ Abilities and Recipients’ Perception. „Acta Scientarum Polonorum Oeconomia”, 2015, Volume 14, No. 2, p. 119-130.
 8. Nowacki, Innowacyjne usługi biznesowe w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych i usługowych. „Marketing i Rynek”, 2015, nr 8, s. 458-466.
 9. Nowacki, Jakość usług marketingowych w Polsce w perspektywie menedżerów przedsiębiorstw korzystających z nich [w:] Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. Praca zb. pod red. G. Rosa i A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Nr 38, Szczecin 2015, s. 253-262.
 10. Nowacki, T. Szopiński, The Influence of Purchase Date and Flight Duration over the Dispersion of Airline. „Contemporary Economics”, 2015, Vol. 9, nr 3, p. 353-366.
 11. Nowacki, A. Nowacka, Marketing w działalności gospodarczej. A 26: Sprzedaż produktów i usług reklamowych. Difin, Warszawa 2015, ss. 340.
 12. Nowacki, Innowacyjność usług marketingowych a ich użyteczność w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2016, nr 1(45), s. 204-213.
 13. Nowacki, Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy. „Handel Wewnętrzny”, 2016, nr 1, s. 290-303.
 14. Nowacki, Determinanty jakości badań marketingowych. „Marketing i Zarządzanie”, 2016, nr 3(44), s. 51-62.
 15. Nowacki, Zarządzanie marketingiem. [w:] Podstawy zarządzania procesami. Praca zb. pod red. K. Szczepańskiej i M. Bugdola, Difin, Warszawa 2016, s. 62-132.
 16. Nowacki, K. Wasilik, Innovative Business Services in Creating Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland. ВІСНИК Національного Університету Львівська Політехніка”, Серія: Проблеми Економіки Та Управління, 2016, No. 847, s. 130-138.
 17. Nowacki, M.W. Staniewski, K. Awruk, Entrepreneurship and Innovativeness of Small and Medium-Sized Construction Enterprises. „International Entrepreneurship and Management Journal”, 2017, Vol. 12(1), March, p. 867-877.
 18. Nowacki, K. Wasilik, Towards Responsible Consumption – Attitudes of Young Consumers to the Idea of Corporate Social Responsibility. „Handel Wewnętrzny”, 2017, nr 2, s. 280-293.
 19. Nowacki, A. Fandrejewska, Uwarunkowania kulturowe w procesach komunikacji marketingowej firm zagranicznych na polskim rynku artykułów żywnościowych. „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 2017, nr 117, s. 137-150.
 20. Nowacki, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach usługowych. „Marketing i Zarządzanie”, 2017, nr 1(47), s. 153-162.
 21. Nowacki, Digitalizacja reklamy – stan, uwarunkowania, perspektywy. „Handel Wewnętrzny”, 2017, nr 6, s. 244-256.
 22. Nowacki, K. Wasilik, Znajomość i zaufanie wobec certyfikatów zrównoważonej konsumpcji a idea CSR w perspektywie młodych konsumentów. „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 2017, nr 118, s. 95-109.
 23. Nowacki, K. Bachnik, T. Szopiński, Determinants of assessing the quality of advertising services - the perspective of enterprises active and inactive in advertising. „Journal of Business Research”, Available online: 19 December 2017, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317305118
 24. Nowacki, Offer Formation by Foreign Entities in the Service Sector in Poland. Between Standardisation and Adaptation, „Handel Wewnętrzny”, 2018, nr 1, s. 284-297.

 

Kontakt: