Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Pięć żywiołów 2018: Megatrendy miejskie

IBRKK-PIB oraz Fundacja „Instytut Mikromakro” zapraszają na szóstą edycję konferencji „Pięć żywiołów”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Sala Miedziana).

 

 

 

 

Prognoza PKB i inflacji na lata 2018-2019

Według opublikowanych przez GUS danych polski PKB powiększył się w 2017 r. o 4,6%. Oznaczałoby to wzrost w IV kwartale 2017 r. nie mniejszy niż 5,4%. Jednocześnie eksport netto był nieznacznie ujemny w całym 2017 r. i neutralny w IV kwartale.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Rynek dronów w Polsce

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował wyniki badań rynku dronów w Polsce za 2017 rok, które prowadzi wraz z Fundacją Instytut Mikromakro.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Łukasz Ambroziak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - kierunek Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i bankowość (2002). Stacjonarne studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2007-2011). Doktor nauk ekonomicznych - praca nt. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, napisana i obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2013). Specjalizuje się w problematyce: handel zagraniczny nowych państw członkowskich UE, mierniki konkurencyjności handlu, handel wewnątrzgałęziowy (ze szczególnym uwzględnieniem różnic metodologicznych), procesy fragmentaryzacji produkcji w nowych państwach członkowskich, globalne łańcuchy wartości, handel zagraniczny według statystyk wartości dodanej. W Instytucie pracuje od 2007 r. Członek redakcji dwumiesięcznika „Unia Europejska.pl”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015 (współautor)"Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", 2016, nr 2(47), s. 19-33.
  2. Wsparcie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych ze środków publicznych,  "Inwestycje zagraniczne w Polsce", red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2016.
  3. Znaczenie Niemiec w łańcuchach wartości dodanej państw Grupy Wyszehradzkiej, „Miscellanea Oeconomicae", 2015, nr 1, s. 95-113.
  4. Miejsce nowych państw członkowskich UE w łańcuchu produkcji sprzętu transportowego, w: "Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny”, red. J. Chojna, IBRKK, Warszawa 2013.
  5. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, IBRKK, Warszawa 2013.
  6. FDI and Intra-Industry Trade: Theory and Empirical Evidence from the Visegrad Countries, „The International Journal of Economics and Business Research", 2012, vol. 4.