Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

Napędzamy Polską Przyszłość

IBRKK-PIB oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaprezentowały wyniki raportu przygotowanego we współpracy z Cambrigde Econometrics. Specjalną konferencję otworzyła minister technologii i przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Wskaźnik reakcji polskiego eksportu na zmiany koniunktury światowej

Wskaźnik IBRKK-EXPER ilustruje reakcje polskiego eksportu na ruchy koniunktury w handlu światowym. Jest skonstruowany jako indeks odzwierciedlający zmiany relacji polskiego eksportu do światowego importu.

 

 

 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

Konferencja zorganizowana została z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017” poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych”.

 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone książce "Economics Without Laws"

Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na seminarium naukowe poświęcone książce dr. hab. Łukasza Hardta, prof. UW, pt. "Economics Without Laws. Towards a New Philosophy of Economics", Palgrave Macmillan, 2017.

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

dr Lidia Kuczewska, prof. IBRKK

Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania sektora usług w Polsce, a także wpływu zmian zachodzących w tym sektorze na rozwój społeczno-ekonomiczny oraz strukturalne przeobrażenia gospodarki. Zajmuje się także znaczeniem sektora usług w kształtowaniu rynku pracy w Polsce. W zakres jej zainteresowań wchodzi także problematyka dotycząca usług biznesowych i ich wpływu na innowacyjność i konkurencyjność podmiotów korzystających z tych usług.

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji książkowych oraz około 100 artykułów w recenzowanych czasopismach - „Handel Wewnętrzny", „Marketing i Rynek", „Handel wewnętrzny w Polsce", a także referatów publikowanych w zbiorach materiałów pokonferencyjnych. Jest sekretarzem Rady Naukowej IBRKK oraz recenzentem czasopism: „Handel Wewnętrzny”, „Konsumpcja i Rozwój” oraz „Handel Wewnętrzny w Polsce”.

 

Kluczowe publikacje w ostatnich 5 latach:

  1. Kuczewska, R. Nowacki, Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2016
  2. Dąbrowska, M. Jaciow, U. Kłosiewicz-Górecka, L. Kuczewska, R. Nowacki, S. Tajer, K. Wasilik, R. Wolny, Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce. IBRKK, Warszawa 2016
  3. Współpraca firm świadczących usługi biznesowe z klientami, „Handel Wewnętrzny” 2016, nr 6
  4. Innowacje w sektorze usług biznesowych, „Marketing i Rynek" 2015, nr 8 (CD).
  5. Absorpcja zasobów pracy przez sektor usług w Polsce, [w:] Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki, praca zbiorowa pod red. L. Kuczewskiej, IBRKK Warszawa 2014.
  6. Enterprises and People Employed in the Section Wholesale and Ratail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, [w:] Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014. Zmiany w handlu hurtowym i detalicznym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w handlu. Handel internetowy, praca zbiorowa pod red. U. Kłosiewicz-Góreckiej, IBRKK Warszawa 2014.