Telefon: +48 22 628 55 85  

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

 

 

 

 

 

 

5 żywiołów: Megatrendy miejskie

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Krakowie odbyła się szósta edycja konferencji „Pięć żywiołów” organizowana przez IBRKK-PIB oraz Fundację „Instytut Mikromakro”. W tym roku hasłem przewodnim spotkania były Megatrendy Miejskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości

23 kwietnia 2018 roku w Lublinie odbyła się konferencja "Ludzie czy roboty? Zawody przyszłości". Jej organizatorami był IBRKK-PIB oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

11 kwietnia 2018 roku w siedzibie IBRKK-PIB odbyło się seminarium naukowe Pracownicze Plany Kapitałowe: korzyści dla uczestników, rola pracodawców i zarządzających aktywami przy tworzeniu programów. Zagadnienia finansowe i prawno-organizacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu

Monografia poświęcona jest idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), która jest formą pomocy rozwojowej udzielanej krajom rozwijającym się.

 

 

ZAKŁAD METAEKONOMII jest jednostką Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego realizującą w formule interdyscyplinarnej badania podstawowe w zakresie refleksji metanaukowej nad ekonomią, przy czym:

  • refleksja metanaukowa obejmuje metodologię badań ekonomicznych, etykę ekonomii oraz socjologię wiedzy ekonomicznej;
  • realizacja badań podstawowych dotyczy działalności badawczej podejmowanej głównie w celu rozwoju wiedzy teoretycznej o ekonomii, o specyfice badań ekonomicznych oraz o naturze wiedzy ekonomicznej;
  • formuła interdyscyplinarna odnosi się do formy współpracy poszczególnych członków zespołu, którzy z różnych perspektyw teoretycznych zgłębiają wspólny problem badawczy.

Interdyscyplinarna refleksja metaekonomiczna stwarza możliwość realizacji często pomijanego aspektu badań podstawowych, jakim jest wskazywanie aksjologicznych, epistemologicznych i ontologicznych granic ekonomii jako nauki. W efekcie sprzyja to zwiększeniu świadomości metodologicznej charakterystycznej dla społeczności ekonomistów i podmiotów zainteresowanych wytworami badań ekonomicznych. Szczegółowe wnioski teoretyczne służyć mają m.in. krytycznej ocenie  stosowanych w ekonomii teorii, modeli i procedur badawczych. W zakresie etyki ekonomii, refleksja metaekonomiczna szczególną uwagę poświęca analizie założeń normatywnych ukrytych w teorii ekonomii oraz wpływu tych założeń na osiągane rezultaty badań ekonomicznych.

 

Działalność naukowo-badawcza obejmuje:

  • monitorowanie praktyk badawczych w naukach ekonomicznych (dotyczących zarówno głównego nurtu ekonomii, jak i teorii heterodoksyjnych, w tym ewolucjonizmu, instytucjonalizmu, teorii publicznego wyboru), ich analizę pod kątem respektowania określonych standardów metodologicznych i etycznych oraz form i stylów komunikacji naukowej;
  • monitorowanie działalności społeczności eksperckich oraz analizę ich wpływu na politykę gospodarczą, życie gospodarcze i społeczne;
  • monitorowanie najważniejszych innowacji teoretycznych w zakresie różnie ukierunkowanej refleksji nad ekonomią, ich analizę oraz opracowanie sprawozdań;
  • monitorowanie najnowszych badań w dziedzinach pozaekonomicznych o bezpośrednim znaczeniu dla analizy zjawisk i zachowań ekonomicznych (m.in. psychologia, socjologia, antropologia filozoficzna).