Telefon: +48 22 628 55 85  

  • Handel Wewnętrzny

    Profil czasopisma pozwala na kształtowanie poglądów i koncepcji orientacji rynkowej na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Dwumiesięcznik stanowi forum prezentacji analiz teoretycznych i wyników prac naukowo-badawczych. Zamieszczane publikacje dotyczą problematyki szeroko rozumianego rynku, marketingu i zarządzania. Ponadto dokonujemy przeglądu znaczących wydawnictw i zamieszczamy ich omówienia lub recenzje, a także sprawozdania z ważniejszych konferencji i seminariów organizowanych przez krajowe i zagraniczne placówki naukowe.

  • Konsumpcja i Rozwój

    Czasopismo Konsumpcja i Rozwój jest poświęcone poznawaniu, opisowi i analizie przeobrażeń zachodzących w konsumpcji w skali mikro- i makroekonomicznej oraz wieloaspektowym ekonomicznym i pozaekonomicznym rezultatom tych zmian. Ambicją wydawcy jest wypełnienie luki na rynku wydawniczym - wcześniej nie było czasopisma poświęconego problemom konsumpcji - oraz przedstawienie Czytelnikom interesujących i użytecznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego treści.

  • Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)

    „Unia Europejska.pl" (do 2011 r. znana pod nazwą „Wspólnoty Europejskie") jest jedną z najstarszych w Polsce publikacji cyklicznych, poświęconych w całości problematyce integracji europejskiej. W 2016 r. obchodziła 25-lecie. W latach 1991-2006 wydawana była przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jako miesięcznik, a od 1 stycznia 2007 r. już jako dwumiesięcznik przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy.