Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Robert Nowacki

Dr Robert Nowacki - adiunkt w Zakładzie Rynku Usług, specjalizuje się w problematyce zarządzania działalnością marketingową, w tym w szczególności działalnością reklamową, innowacyjności procesów zarządzania, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju i funkcjonowania usług biznesowych.

Jest autorem i współautorem ponad 160 publikacji (monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów w recenzowanych czasopismach, takich jak „Handel Wewnętrzny", „Marketing i Rynek", Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Prace Naukowe UE w Szczecinie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, „Contemporary Economics", „Amfiteatru Economica", „Journal of Business Research", „Acta Scientarum Polonorum Oeconomia", „Konsumpcja i Rozwój", „Logistyka", „Journal of Governance and Regulation", Raporty IBRKK). Jest również autorem i współautorem licznych referatów publikowanych w zbiorach materiałów konferencyjnych oraz współautorem ekspertyz dla jednostek administracji centralnej i podmiotów gospodarczych.

Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, członkiem Rady Wydziału Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Handel Wewnętrzny", także członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Contemporary Economics".

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 • Stymulatory i bariery innowacji w działalności marketingowej przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe (współautorstwo K. Wasilik), „Logistyka" 2015, nr 2.
 • Innowacyjne usługi biznesowe w kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych i usługowych, „Marketing i Rynek" 2015, nr 8.
 • Innovativeness of Advertising Activities in the Polish Market - Advertisers' Abilities and Recipients' Perception, „Acta Scientarum Polonorum Oeconomia" 2015, Volume 14, No. 2.
 • Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie, „Handel Wewnętrzny" 2014, nr 3.
 • Plane Ticket Price Dispersion in the Online Selling System in Poland (współautorstwo T. Szopiński), „Contemporary Economics" 2014, Volume 8, nr 2.
 • Innovative management of finance and marketing in Poland (współautorstwo G. Gołębiowski), „Journal of Governance and Regulation" 2014, Volume 3, No. 3.
 • Tendencje rozwojowe sektora usług w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej (współautorstwo K. Wasilik), [w:] E. Kaliszuk (red.), Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa 2014.
 • Znaczenie sektora usług w polskiej gospodarce w latach 2009-2012, [w:] L. Kuczewska (red.), Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki, IBRKK, Warszawa 2014.
 • Reklama etyczna czy kontrowersyjna? Walory informacyjne a wiarygodność przekazów reklamowych w opinii konsumentów, „Marketing i Rynek", 2014, nr 8.
 • Informacyjne walory reklamy - mit czy rzeczywistość, „Konsumpcja i Rozwój", 2013, nr 1.
 • Advertising In the process of Internationalisation of enterprises - towards standardisation or individualisation, „Logistica", 2013, nr 762.
 • Działalność reklamowa przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - regres czy ekspansja?, „Handel Wewnętrzny", 2013, nr 3.
 • Advertising Activity of Foreign Companies at the Polish Market - Innovative Solutions at the Time of Intensification of Globalisation Processes, [w:] M. Staniewski, P. Szczepankowski (red.), Innovation as a Source of Competetiveness. Looking for Management Advantages, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken 2012.
 • Innovation in the Management of SMEs in the Service Sector in Poland (współautorstwo M.W. Staniewski), „Amfiteatru Economica", 2012, Volume XIV, No. 6 (November 2012).
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, „Handel Wewnętrzny", 2012, nr 1.
 • Advertising Activity Management at Service Enterprises in Poland, „Handel Wewnętrzny", 2012, nr 3.
 • Reklama w procesach konkurencji, R. Nowacki, M. Strużycki (red.), Difin, Warszawa 2011.
 • Innowacje w działalności reklamowej jako narzędzie podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych, [w:] Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym. B. Borusiak (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 2011, nr 177.
 • Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, R. Nowacki (red.), Difin, Warszawa 2010.
 • Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, R. Nowacki, M.W. Staniewski (red.), Difin, Warszawa 2010.

Jako kierownik lub wykonawca uczestniczył również w realizacji wielu projektów badawczych, w tym m.in. w projektach pt.:

 • Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - ujęcie modelowe (finansowany ze środków NCN)
 • Wpływ wykorzystania rozwiązań innowacyjnych w wybranych obszarach zarządzania na konkurencyjność przedsiębiorstwa (finansowany ze środków MNiSzW)
 • Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim (finansowany ze środków MNiSzW)
 • Nowy wizerunek szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie - większe szanse na rynku pracy (finansowany ze środków EFS)
 • Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza (finansowany ze środków EFS)


Publikacje
Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców. [2010], Warszawa, 2010 e-book!
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
Handel wewnętrzny w Polsce 2006-2011 [2011], Warszawa, 2011
Handel wewnętrzny w Polsce 2008-2012 [2012], Warszawa, 2012
Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014 [2014], Warszawa, 2014
Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych [2013], Warszawa, 2013
Kształtowanie więzi informacyjnych przedsiębiorstwa z rynkiem [2004], Warszawa, 2004
Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia [2012], Warszawa, 2012
Usługi w Polsce 2006-2008 [2009], Warszawa, 2009
Usługi w Polsce 2007-2009 [2010], Warszawa, 2010
Usługi w Polsce 2008-2010 [2011], Warszawa, 2011
Usługi w Polsce 2009-2011 [2012], Warszawa, 2012