Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Katarzyna Wasilik

Mgr Katarzyna Wasilik - asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Rynku Usług swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół tematyki idei Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), zarówno w odniesieniu do rozwoju tej idei w Polsce jak i wszelkich działań związanych z propagowaniem ruchu Fair Trade przez organizacje pozarządowe na świecie.

Jest autorem i współautorem publikacji książkowych oraz artykułów w recenzowanych czasopismach, takich jak: „Handel Wewnętrzny", „Konsumpcja i Rozwój", „Handel wewnętrzny w Polsce", „Logistyka", jak również referatów publikowanych w zbiorach materiałów konferencyjnych wydawanych przez krajowe uczelnie ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa; Akademia Morska w Gdyni; Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie; Uniwersytet w Szczecinie) oraz artykułów do czasopisma „Poradnik Handlowca" i „Portal Spożywczy".
Jest członkiem komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Handel Wewnętrzny".

Wybrane publikacje z ostatnich lat:

 • Idea Fair Trade. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, Szczecin 2015.
 • Zrównoważony rozwój w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Wyzwania społeczeństwa informacyjnego, Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.
 • Stymulatory i bariery innowacji w działalności marketingowej przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe, „Logistyka", 2015, nr 2.
 • Idea Fair Trade - sprawiedliwe zachowania konsumpcyjne jako forma pomocy rozwojowej dla krajów globalnego Południa, „Handel Wewnętrzny", 2015, nr 2.
 • Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich, „Handel Wewnętrzny" 2014, nr 3.
 • Dylematy niezależnych i sieciowych przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 823. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 34, Szczecin 2014.
 • Tendencje rozwojowe sektora usług w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej (współautorstwo R. Nowacki), [w:] E. Kaliszuk (red.), Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa 2014.
 • Nowoczesne technologie zabezpieczające produkty przed kradzieżą w handlu detalicznym, [w:] Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014, pod red. U. Kłosiewicz-Góreckiej.
 • Ocena szans i zagrożeń rozwoju poszczególnych rodzajów usług - wymiar krajowy, [w:] Analiza polskich interesów ofensywnych w sektorach usługowych w wybranych państwach członkowskich WTO, Ekspertyza wykonana na zamówienie Departamentu Polityki Handlowej, listopad 2014.
 • Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, „Konsumpcja i Rozwój" 2014, nr 1.
 • Poles' Attitudes towards the Fair Trade Idea and Products, „Handel Wewnętrzny" 2013, nr 5.


Publikacje
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014 [2014], Warszawa, 2014